talentudvikling i skoleperioder n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Talentudvikling i skoleperioder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Talentudvikling i skoleperioder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Talentudvikling i skoleperioder - PowerPoint PPT Presentation


  • 136 Views
  • Uploaded on

Talentudvikling i skoleperioder. Talentudvikling. Talentudvikling - definition Eksterne faktorer som påvirker udviklingen af talent og understøtter de egenskaber, som talentet netop er karakteriseret ved

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Talentudvikling i skoleperioder' - wayne-mcdowell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
talentudvikling

Talentudvikling

Talentudvikling - definition

Eksterne faktorer som påvirker udviklingen af talent og understøtter de egenskaber, som talentet netop er karakteriseret ved

“Rammerne handler om, hvordan vi kanløftedetfagligeniveauhos den enkelte elev.”

Talentudvikling afhængig af talentdefinition

Talent udvikles over tid og i samspil med omgivelserne

Rammerne kan både fremme eller begrænse realiseringen af potentialet

”Vi vil kunne se forskellige ting, alt efter hvilke rammer vi bygger op.”

Talentudviklingbørværehelhedsorienteret

Rammer og miljø = venner, familie, lærere, praktikvirksomheder, udstyr, redskaber, etc.

Talentudvikling ikke er ikke definitiv, kan ikke sættes på formel

talentudvikling i skoleperioder1

Talentudvikling i skoleperioder

Talentudvikling på erhvervsskoler er stadig relativ ny

95% målsætning – nedprioritering af talenter

”Der har været meget fokus på de svage. Det er meget uvant at skulle tænke på dem, der kan noget.”

Status: Talenter indgår i dag som et strategisk fokusområde på erhvervsskolerne

En egentlige implementering er i proces

Hvorfor talentudvikle?

Rettighedsargument: den enkelte elev skal have mulighed for at udvikle sit individuelle potentiale

Samfundsøkonomisk argument: samfundet har behov for at realisere sit samlede potentiale

Overordnede mål: at talentudvikling foregår i samme omfang landet over

talentudvikling i skoleperioder2

Talentudvikling i skoleperioder

Talentudvikles der så ikke i dag?

Dynamisktalentudvikling

”Vi udfordrerdemefterdetniveau, de har. Hvisjegkanmærke, at de skaludfordres mere elleranderledes, prøverjeg det.”

”Jeg giver dem ekstraopgaver, som skal supplere og gå dybere i faget og vække interesse.”

De nuværende tilbud til talenter er kendetegnet ved at være målrettet dem, der vil have udfordringer og er fagligt ambitiøse

Tidligere har talentudviklingen været centreret omkring faglige konkurrencer, fx DM i Skills

I dag anvendes flere tiltag og redskaber, når der opsættes rammer for talentudvikling og uddannelsestilbud tilpasses det enkelte talent

Kan inddeles i fire overordnede kategorier

talentudvikling i skoleperioder3

Talentudvikling i skoleperioder

Afkortning eller fritagelse fra undervisning

Opfyldes kompetencemålene kan uddannelsesforløbet afkortes eller fritages fra undervisning

Forpligtet til at tilbyde erstatningsundervisning, dette er ofte på et fagligt højere niveau end de obligatoriske fag

Fag på et højere niveau rettet mod videregående uddannelse

De studierettede grundfag kan afsluttes på et højere niveau end de obligatoriske fag

Fag og niveauer vil være afhængigt af den videregående uddannelse, erhvervsuddannelsen sigter mod

Ekstra erhvervsfaglige udfordringer

Anvendes fx i områdefagene på grundforløbet og specialefag på ekspertniveau på hovedforløbet

Ekstra fokus på tværgående temaer

Ekstra fokus på innovation, iværksætteri og internationalisering

talentudvikling i skoleperioder4

Talentudvikling i skoleperioder

Et talentudviklingsforløb kan være en kombination af indhold inden for de fire overordnede kategorier

Organisering

Individuelt tilpassede forløb med undervisningsdifferentiering

Holdorienterede forløb med ekstra udfordringer og fag på højere niveau i samlede pakker

Konkurrencer, events og hold; ekstra faglige udfordringer eller arbejde med tværgående temaer

De særlige talenthold kan være fra samme indgang eller på tværs af indgange

Talentudvikling er i høj grad er en spirende dagsorden på erhvervsskolerne

Stigning i antallet af fag der udbydes på et højere niveau

Tilbuddet skal tilpasses det enkelte talent

Hvad finder talentet mest attraktivt?

Hvad er talentet karakteriseret ved?

erfaringer med talentudvikling

Erfaringer med talentudvikling

Talentudvikling er ofte forbundet med bekymringer om:

Dannelse af A- og B-hold på skolerne

Talenternes personlighedstræk

Opdeling i talenthold trækker det faglige niveau ned på andre hold

Bekymringerne kan generelt ikke bekræftes i virkeligheden

Generelt opleves det ikke, at oprettelsen af talenthold har den negative konsekvens at afsondre elever fra hinanden.

Kulturen på erhvervsskolen påvirkes ikke negativt af, at talenter særbehandles

Opdeling kan medføre et løft til bredden.

Det nuværende uddannelsestilgang kan virke hæmmende

Nuværende karakterskala – fejl fremhæves

Fasttømret og specificeret pensum

erfaringer med talentudvikling1

Erfaringer med talentudvikling

Positive erfaringer med talentudvikling på erhvervsuddannelserne

Elever bliver fastholdt

Større tilfredshed

Opnår et højere fagligt niveau

Individuelt tilpassede uddannelsesforløb på baggrund af individuelle forudsætninger og interesser, er med til at modvirke frafald

Systematisk talentudvikling kræver derfor:

Højt fagligt niveau

Målrettet vejledning af talenter - opprioritering

Styrket introduktionsforløb - frafaldet er størst på grundforløbet

Hurtigt møde med praktiske opgaver tæt på virkeligheden og ikke kun i teori

underviserens rolle

Underviserens rolle

Bindeleddet mellem talentidentifikation, talentudvikling og den fremtidige type medarbejder, der efterspørges

Talenter ser ikke nødvendigvis sig selv som et talent

Identificering af talenter

Opfordre talenter til at deltage

Rådgive og støtte talenterne i deres uddannelse

Understøtte talentets karakteristika

krav til underviseren

Krav til underviseren

Talentudvikling stiller krav til underviseren

Menneskelige og faglige kompetencer

Mange af kravene ligger tæt op af talentets karakteristika

Talentudvikling har en positiv effekt på underviserne

Oplever større faglige udfordringer

Kompetencefremmende

Fungerer som inspiration til at udvikle undervisningen på ordinære uddannelsesforløb

Potentiel barriere

Manglende talentudviklingskompetencer hos lærerne

Ikke en del af den formelle uddannelsen til erhvervsskolelærere

Manglende faglig opdatering: udviklingen går stærkt inden for fagområderne

”Vi har haft undervisere ude i virksomheden som ”elever”. Det er en samarbejdsform, der giver indsigt. Underviserne var blevet i tvivl om, hvorvidt de underviste i det, der var brug for.”

talentudvikling i udlandet

Talentudvikling i udlandet

Talentudvikling er også globalt set en gryende dagsorden

Store forskelle på hvordan der talentudvikles

Internationalt findes heller ikke en definitiv metode for optimal talentudvikling

Basis i hovedparten af programmerne er:

Accelerering, berigelse, adskillelse og inkludering

Vægtningen varierer på tværs af programmer og lande

Fokus i dag: hvordan talenter hurtigere kan accelerere til et højere fagligt niveau

talentudvikling i usa

Talentudvikling i USA

1. Talentet tilegner sig et givent stof

Tilegner sig basale færdigheder som anvendes med sikkerhed

2. Talentet arbejder med opgaver ud fra en personlig interesse

Talentet arbejder undersøgende eller kreativt med opgaven

Talenter skal opmuntres til hurtigt at arbejde sig gennem det krævede pensum – curriculumacceleration - så de får tid til at arbejde induktivt

Induktiv læring gøres gennem berigelse af curriculum

talentudvikling i usa1

Talentudvikling i USA

Konkrete strategier for curriculumberigelse

Kendskab til mange andre emner end dem, der indgår i de obligatoriske undervisningsplaner

Træning i at arbejde undersøgende

Undersøgelse af virkelige problemstillinger

Underviserens rolle er, at sikre at talenter opnår kompetencer til at lære og selvstændigt tilegne sig ny viden

Modsætning til traditionel vidensoverførsel – fra lære til elev

Talenter er derfor i høj grad selv er med til at styre deres arbejde med at tilegne sig viden

talentudvikling i england

Talentudvikling i England

Talentets motivation spiller en central rolle

Skal have indflydelse lærings- og uddannelsesproces

Aktivt og meningsfuldt uddannelsesforløb

Centrale elementer i talentudviklingen er:

Udviklingsprocessen dokumenteres og evalueres løbende

Tilstrækkelig basis for tilpasning af den enkelte elevs særlige udviklingsbehov

Det primære redskab er undervisningsdifferentiering

Supplerende aktiviteter tilbydes i den daglige undervisning og uden for skoletid

Motivation: England vs USA

Inddragelse i beslutninger om læring og undervisning vs tilegnelse af fagligt indhold

talentudvikling i udlandet1

Talentudvikling i udlandet

Overførsel til dansk kontekst

Inddrag talentet i beslutninger om deres læring og undervisning - meningsfuldt udviklingsforløb

Dokumentation som et centralt redskab

Udvikling og motivation gennem arbejde med personlige interesser

Opsummering

”Mange eleverkommerogsiger, hvad de harlysttil at arbejde med. Såhjælper vi demfrem. Elevernefårlovtil at arbejde med det, de gernevil, også spotter man nemttalentet. Men initiativetkommerihøj grad fra eleven selv. Vi giver rum til eleven.”

”Talentetmågernesærbehandles.”

”Detskalvære et fast punktpådagsordenen, ogløbendeiudvikling. Ogsåskaldetvære”lovligt”, vi skalikkebremsesafjanteloven.”