slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14
wayne-kirk

Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola - PowerPoint PPT Presentation

55 Views
Download Presentation
Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu : Moderní škola
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Členění a účtování výnosů Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1517 Datum vytvoření: 16. 02. 2014 Vzdělávací oblast: Účetnictví 2 Ročník: čtvrtý Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1517

 2. Anotace • Žáci získávají nové informace k tématu Členění a účtování výnosů (charakteristika, členění, zásady pro účtování) a ověřují si své znalosti. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1517

 3. Metodické pokyny • Powerpointová prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke zkoušení. Otázky k tématu jsou klikabilní (žák si může ověřit správnou odpověď kliknutím na zatmavené místo). • Závěrem prezentace je příklad (včetně řešení) na účtování výnosů. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1517

 4. Charakteristika výnosů • výnosy jsou výkony účetní jednotky • hlavní složku výnosů tvoří tržby za prodané výrobky, zboží a provedené práce a služby • výnosy je třeba odlišovat od příjmů (příjmy představují přírůstky peněžních prostředků) • výnosy se účtují v 6. účtové třídě • evidence výnosů poskytuje informace potřebné k úspěšnému rozhodování a k řízení podnikových činností VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1517

 5. Charakteristika výnosů V praxi se můžeme setkat s těmito třemi pojmy: • podnik vyrobil výrobky, tzn. vytvořil výkony – jedná se tedy o výnosy účetní jednotky (bez ohledu na to, zda je prodal nebo zůstaly na skladě) • tržba je v okamžiku prodeje (bez ohledu, zda zákazník zaplatil nebo nezaplatil) • příjem je v okamžiku platby (podnik inkasuje peníze od zákazníka) VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1517

 6. Zásady pro účtování výnosů • výnosy se účtují na účtech 6. účtové třídy • výnosy se v průběhu roku účtují na stranu Dal • výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí, tj. časově se rozlišují • při uzavírání účetních knih se zůstatky účtů třídy 6 převádějí na účet 710 – Účet zisků a ztrát • opravy výnosů minulých let se účtují do běžného účetního období, a to na účtech nákladů, jichž se opravy týkají • při účtování výnosů je zákaz jejich kompenzace VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1517

 7. Účtování výnosů Charakteristika vybraných výnosových účtů: Podle toho, co je předmětem prodeje, se účty v 60. účtové skupině člení na: Účet 601 – tržby za vlastní výrobky – účtují se zde prodané výrobky Účet 602 – tržby z prodeje služeb – např. poskytnutí právních služeb Účet 604 – tržby za zboží – účtuje se zde prodané zboží Výroba prochází několika fázemi a musí se promítnout na účtech v účtové skupině 61: Účet 611 – změna stavu nedokončené výroby Účet 612 – změna stavu polotovarů Účet 613 – změna stavu výrobků VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1517

 8. Účtování výnosů Aktivace je v podstatě zvýšení stavu aktiv v důsledku vlastní činnosti. Podle toho, který druh majetku aktivací vzniká, používají se tyto účty: Účet 621 – aktivace materiálu a zboží – 111, 131 / 621 Účet 622 – aktivace vnitropodnikových služeb – 111, 131, 042 / 622 Účet 623 – aktivace dlouhodobého nehmotného majetku – 041 / 623 Účet 624 – aktivace dlouhodobého hmotného majetku – 042 / 624 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1517

 9. Účtování výnosů Účet 641 – tržby z prodeje dlouhodobého HM a NM – účtuje se zde o ceně docílené při prodeji. Účet 642 – tržby z prodeje materiálu – účtuje se zde o ceně docílené při prodeji. Účet 644 – smluvní pokuty a úroky z prodlení– účtují se zde smluvní sankce, např. ve vztahu k odběratelům Účet 648 – ostatní provozní výnosy– účtuje se zde například čerpání dotace na úhradu provozních nákladů, náhrady soudních výloh od dlužníků, přebytky majetku při inventarizaci. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1517

 10. Účtování výnosů Účet 662 – úroky – účtují se zde úroky z běžného účtu, z poskytnutých půjček. Účet 663 – kurzový zisk – účtuje se zde rozdíl vzniklý z pohybu kurzů Kč k cizím měnám. Účet 665, 666 – výnosy z finančního majetku– účtují se zde např. přijaté podíly na zisku v a.s. nebo s.r.o. Účet 688 – ostatní mimořádné výnosy– účtuje se zde například nárok na náhradu škody, oprava výnosů minulých účetních období. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1517

 11. Účtování zadání VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1517

 12. Účtování řešení VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1517

 13. Otázky 1. Na kterou stranu se účtují výnosy v průběhu roku? účtují se na stranu Dal 2. Jaký účet mají tržby za vlastní výrobky? jedná se o účet 601 3. Kam se účtuje rozdíl vzniklý z pohybu kurzů Kč k cizím měnám ? na účet 663 – kurzový zisk 4. Jaký je rozdíl mezi tržbou a příjmem? tržba vznikne v okamžiku prodeje příjemvznikne v okamžiku platby VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1517

 14. Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2013: pro střední školy a veřejnost. 14., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, ISBN 978-80-87237-59-5. ŠTOHL, Pavel a Vladislav KLIČKA. Maturitní okruhy z účetnictví 2013: [pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví]. 6., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, 241 s. ISBN 978-80-87237-56-4. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1517