Грађевински факултет Београд - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Грађевински факултет Београд PowerPoint Presentation
Download Presentation
Грађевински факултет Београд

play fullscreen
1 / 12
Грађевински факултет Београд
127 Views
Download Presentation
wayde
Download Presentation

Грађевински факултет Београд

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Грађевински факултет Београд КАЛИБРАЦИЈА СОНДЕ ЗА ПРИТИСАК Ивановић Младен 181/07 Београд 2010./2011.

 2. Садржај • Циљ вежбе • Коришћена апаратура • Поступак израде вежбе • Измерени резултати и обрада података • Калибрационе криве и дијаграм грешака • Закључак

 3. Циљ вежбе • Упознавање са мерењем хидротехничких величина мерним претварачима • Калибрација сонде за мерење притиска • Мерене величине: -висина воденог стуба H[cm] -јачина струје I[A]

 4. Коришћена апаратура • Сонда за мерење притисака компаније МЕРА • Амперметар

 5. Поступак израде вежбе • Поставити сонду у положај предвиђен за калибрацију • Прикључити напајање и амперметар за сонду • Подесити опсег на амперметру • У 10 тачака измерити јачину струје (показивање на амперметру) и коте површине воде помоћу мерне игле • Калибрисати криву H=AxI + B • Вредност висине воденог стуба H[cm] трансформисати у притисак p[Pa] и одредити коефицијенте C и D трансформисане калибрационе криве p=C x I + D

 6. Измерени резултати Т= 20,10 °C => ρ= 998,2 kg/m3 “0”=732,6 cm

 7. Обрада резултата

 8. Калибрационе криве H=31,116*I + 125,32

 9. Резултати калибрације p= 3045,9*I -12268

 10. Дијаграм грешака

 11. Закључак • Грешка између стварних вредности притисака и вредности добијених преко калибрационе криве је мала (<1%), може се рећи да је сонда добро калибрисана.

 12. Крај ХВАЛА НА ПАЖЊИ