1 / 17

Vybrané kapitoly z fyziky I

Vybrané kapitoly z fyziky I Následující text je převzat z http://physics.fme.vutbr.cz/ufi.php?Action=0&Id=1778

wattan
Download Presentation

Vybrané kapitoly z fyziky I

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Vybrané kapitoly z fyziky I Následující text je převzat z http://physics.fme.vutbr.cz/ufi.php?Action=0&Id=1778 Cílem předmětu je usnadnit pochopení teorie vyučované v předmětu Fyzika I. Při výuce je kladen důraz na schopnost použití teoretických znalostí při řešení příkladů. Předpokládá se aktivní zapojení studentů (samostatné řešení příkladů) při výuce. Pro koho? Vybrané kapitoly z fyziky I doporučujeme všem studentům 1. ročníku, zejména těm, kteří vnímají fyziku jako nesnadný předmět. Formulací, v čem spočívá zdánlivá neřešitelnost daného problému, a následnými diskusemi s vyučujícím a s ostatními studenty se látka stává přehlednější a zažitější. Ze statistiky výsledků studentů u zkoušky z Fyziky I v minulých letech jednoznačně vyplývá, že absolventi tohoto předmětu jsou významně úspěšnější než ti, co předmět nenavštěvovali. Otázkou zůstává, zda-li není tento trend způsoben tím, že dobrovolný zájem o poznání se objevuje spíše u lepších studentů. Kdy a kde? Čtvrtek, 15 hodin, posluchárna P2, budova A5

 2. Zdroje informací přednáška: physics.fme.vutbr.cz/~jirka/F1/ Halliday, Resnik, Walker: Fyzika, VUTIUM, Brno 2001. (HRW) physics.fme.vutbr.cz - zvolit Výuka, pak např. Fyzika I

 3. Skaláry a vektory HRW kap. 3, také doporučuji projít si dodatek E

 4. Skaláry a vektory Skalár - je určen jediným číslem, např. hmotnost, 16 kg, velikost libovolného vektoru Vektor - je určen směrem a velikostí, např. vektor posunutí, rychlost, zrychlení, síla Vektor můžeme libovolně posunovat

 5. Sčítání vektorů

 6. Sčítání vektorů

 7. Odčítání vektorů nulový vektor

 8. Kartézská souřadná soustava použití – vyjádření vektorů i = j = k = 1 Jednotkový vektor ≡ bezrozměrný vektor, jehož velikost je 1. Význam: určuje směr.

 9. Složky vektorů

 10. Vyjádření vektorů v souřadné soustavě Průmět vektoru b do směru vektoru j uspořádaná trojice = (ax, ay, az)

 11. Sčítání vektorů, pokračování znamená nebo

 12. Součin skaláru a vektoru (je vektor) c -0,5c Důležitý úkol: Jak vytvořit jednotkový vektor příslušný danému vektoru? r0

 13. Skalární součin vektorů (je skalár) Význam: - úhel mezi vektory (kolmost!) - složka vektoru do směru daného vektoru 0

 14. Vektorový součin vektorů (je vektor) menší z obou úhlů

More Related