1 / 11

Dobrovolnictví jako sociální služba, nebo příspěvek ke zdravotní péči?

Dobrovolnictví jako sociální služba, nebo příspěvek ke zdravotní péči?. PhDr. Jiří Tošner HESTIA, o.s. 1. Dobrovolnictví v organizacích. Obecně: Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané bezplatně. V organizaci:

washi
Download Presentation

Dobrovolnictví jako sociální služba, nebo příspěvek ke zdravotní péči?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dobrovolnictví jako sociální služba, nebo příspěvek ke zdravotní péči? PhDr. Jiří Tošner HESTIA, o.s.

 2. 1. Dobrovolnictví v organizacích Obecně: • Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané bezplatně. V organizaci: • Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. • Dobrovolnictví je profesionálně organizováno, aniž by ztratilo svoji spontaneitu.

 3. 1. Dobrovolnictví v organizacích • Komunitní dobrovolnictví – založeno na vztazích • Manažerské dobrovolnictví – založeno na profesionálním vedení: • koordinátorů dobrovolníků • dobrovolníků (např. dle zákona o dobrovolnické službě)

 4. „Proč jsem se stal dobrovolníkem? Jednou budu o berlích, na vozíčku a zapomnětlivý, budu potřebovat pomoc. Tím, že takovou pomoc poskytuji, získávám radost z uplatnění a důležitý pocit součásti lidského kolektivu.“ (dobrovolník Domova pro seniory, 70 let)

 5. 2. Dobrovolnictví jako sociální služba • Uplatnění dobrovolníků ve zdravotnickém zařízení je široké a stále se objevují nové možnosti jejich zapojení. • Nejrozšířenější se stala pomoc dobrovolníků v přímém kontaktu s pacienty - dobrovolník v roli hosta, společníka. • Dobrovolník přichází ze „zdravého světa“ a přináší pacientovi lidský kontakt, posiluje jeho duševní pohodu a cestu k uzdravení.

 6. 3. Dobrovolnictví jako součást komplexní péče • Dobrovolnictví je možné vykonávat tak, aby nenarušovalo léčebný provoz a zároveň aby doplňovalo práci odborného personálu a postupně se stalo součástí komplexní péče. • Zásadou zůstává, že dobrovolník nemůže nahrazovat odbornou práci profesionála a neměl by být využíván k neprofesionálním pomocným pracím.

 7. 3. Dobrovolnictví jako součást komplexní péče • Dobrovolnictví v nemocnici záleží na dobrém porozumění jeho principu vedením i personálem • Rozhodující je personál, který může nejlépe najít činnosti: • vhodné pro dobrovolníka • prospěšné pro pacienta • usnadňující práci zdravotníkům

 8. 3. Dobrovolnictví jako součást komplexní péče Bariéry dobrovolnictví: • probíhající personální či organizační změny • nepřesná informovanost a mýty o dobrovolnictví • obavy personálu z „pracovní konkurence“ • nedostatečné porozumění vlastním kompetencím u personálu

 9. 3. Dobrovolnictví jako součást komplexní péče Příležitosti dobrovolnictví: • více času zdravotníků na odborné činnosti • příspěvek ke zvyšování kvality péče • převzetí garance nad dobrovolnickým programem ze strany zdravotnického zařízení

 10. Dobrovolník je laický a neformální, ale velmi pozorný hodnotitel celkové atmosféry v organizaci, a tedy sekundárně i kvality péče. (postřeh dobrovolníka)

 11. HESTIAobčanské sdružení Metodické a vzdělávací centrum Národní dobrovolnické centrum • Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 • tel.: 224 872 075-7 • fax: 224 872 076 • e-mail: jtosner@hest.cz • http://www.hest.cz • http://www.dobrovolnik.cz • http://www.volunteer.cz

More Related