Download
zorgplan in de huisartsenpraktijk een nieuw onderwijsprogramma voor aios n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“Zorgplan in de huisartsenpraktijk” Een nieuw onderwijsprogramma voor aios PowerPoint Presentation
Download Presentation
“Zorgplan in de huisartsenpraktijk” Een nieuw onderwijsprogramma voor aios

“Zorgplan in de huisartsenpraktijk” Een nieuw onderwijsprogramma voor aios

114 Views Download Presentation
Download Presentation

“Zorgplan in de huisartsenpraktijk” Een nieuw onderwijsprogramma voor aios

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ZORGBEHANDELPLAN de heer/mevrouw…………………………………… Algemeen behandeldoel: functioneel herstel / behoud van functioneren / achteruitgang onvermijdelijk (doorhalen wat nvt is) “Zorgplan in de huisartsenpraktijk” Een nieuw onderwijsprogramma voor aios NHG-kaderopleiding Ouderengeneeskunde – Suzanne Wezelenburg Inleiding Tijdens de 3-jarige huisartsenopleiding volgen alle aios elke week onderwijs op de zgn. ‘terugkomdag’. Dit onderwijs staat telkens in het teken van een bepaald thema. In het laatste jaar van de opleiding is één van deze thema’s de zorg voor ouderen en chronisch zieken. Eén van de onderwijsdoelstellingen binnen dit thema is, dat de aios leren regie te voeren rondom zorg voor complexe (oudere) patiënten thuis. Het aanbieden van onderwijs over het gebruik van een zorgplan in de huisartsenpraktijk past binnen deze doelstelling, maar was nog niet beschikbaar binnen de huisartsenopleiding te Leiden. Mede gezien andere ontwikkelingen, die het belang van een zorgplan voor complexe patiënten benadrukken (denk o.a. aan de NHG ‘Praktijkwijzer Ouderenzorg’ en de handreiking ‘Complexe ouderenzorg in verzorgingshuis en thuis’ van de LHV), leek de tijd rijp voor het toevoegen van een onderwijsprogramma over het zorgplan aan de huisartsenopleiding. • Methode • - curriculum huisartsenopleiding verkennen • - organisatie huisartsenopleiding verkennen • - overleg met de afdeling opleiding tot specialist ouderengeneeskunde • overleg met de afdeling wetenschappelijk onderzoek (I-SCOPE) • bezoek NHG-congres Ga voor Goud, sessie ‘De machteloosheid voorbij; functionele benadering van ouderen met complexe problematiek’ • - docenten informeren/enthousiast maken over het gebruik maken van een zorgplan in de huisartsenpraktijk (draagvlak creëren) • - ontwerpen onderwijsprogramma (m.b.v. onderwijskundige) • testen onderwijsprogramma (2x) en evaluatie • huisartsopleiders betrekken bij dit nieuwe onderwijsprogramma • tot slot: verankering onderwijsprogramma binnen het curriculum Conclusie Bovenstaand onderwijsprogramma is inmiddels tweemaal gegeven aan aios huisartsgeneeskunde. Over het algemeen waren aios enthousiast over het werken met een zorgplan. Tijdens de evaluatie bleek wel, dat ze erg ingewikkelde patiënten gekozen hadden. Ook bleek, dat de gekozen doelen uit het zorgplan nog niet altijd goed afgestemd waren op de wensen van de patiënt. In de toekomst zal er ook een programma voor de huisartsopleiders worden gemaakt, opdat zij hun aios goed kunnen begeleiden bij deze opdracht. • Resultaten • Het onderwijsprogramma , bedoeld voor aios huisartsgeneeskunde, ziet er in het kort als volgt uit: • Voorbereiding: • Als voorbereiding op de terugkomdag lezen de aios het artikel ‘In de praktijk: Regie over • complexe zorg vereist zorgplan’, uit Huisarts&Wetenschap (50(11) oktober 2007). • Tevens kiezen zij, in overleg met de opleider, een complexe patiënt uit de praktijk. Hiervan maken zij een visite-uitdraai en nemen deze gegevens mee naar de terugkomdag. • Terugkomdag: • - De docent start het programma middels een powerpoint presentatie. Hierbij ligt de nadruk op ‘van reactief naar pro-actief’ en tevens op het functioneel leren denken; een voorbeeldlijst met functionele problemen volgens het SAMPC-model wordt uitgedeeld. • De aios formuleren een probleemlijst n.a.v. de visite-uitdraai van hun complexe patiënt. Vervolgens maken ze aan de hand van 2 à 3 problemen een zorgplan (zie afbeelding 1). • De opdracht voor de komende 4 weken is om met het zorgplan aan de slag te gaan. • Terugkomdag na 4 weken: • De aios koppelen hun ervaringen met het werken met een zorgplan terug aan elkaar en de docent. • Als afsluiting: discussie over het nut van werken met een zorgplan. Afbeelding 1 Met dank aan: Margot Heijmans, Tony Poot en Annet Wind