maro mal ek 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Daňová sústava Slovenskej republiky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Daňová sústava Slovenskej republiky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Daňová sústava Slovenskej republiky - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Maroš Malíček ™ 2009. Daňová sústava Slovenskej republiky. Obsah. Štátny rozpočet Daň ako nástroj hospodárskej politiky Daňové zásady Klasifikácia daní Daňové náležitosti Daňová sústava SR. - je to centralizovaný fond peňažných prostriedkov v rukách štátu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Daňová sústava Slovenskej republiky


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah
Obsah
 • Štátny rozpočet
 • Daň ako nástroj hospodárskej politiky
  • Daňové zásady
  • Klasifikácia daní
 • Daňové náležitosti
 • Daňová sústava SR
t tny rozpo et

- je to centralizovaný fond peňažných prostriedkov v rukách štátu

- má tvar bilancie, t. j. má svoju príjmovú a výdavkovú časť

- je základným ekonomickým nástrojom finančnej politiky štátu

- je zrkadlom hospodárenia daného štátu za jeden rok

Štátny rozpočet plní tieto funkcie:

alokačná – sústreďovacia – sústreďuje peňažné prostriedky do verejného sektora

redistribučná – prerozdeľovanie peňažných prostriedkov

stabilizačná – ŠR ovplyvňuje vývoj celého NH a jeho makroekonomických ukazovateľov

regulačná

kontrolná – kontroluje príjmovú a výdavkovú časť

ŠR je súčasťou verejného rozpočtu, ktorý okrem ŠR zahŕňa aj rozpočty verejnej správy, územnej samosprávy a fondy sociálneho a zdravotného zabezpečenia.

Rozpočtový proces v sebe zahŕňa všetky činnosti, ktoré súvisia s tvorbou, plnením a kontrolou ŠR.

Konečný výsledok hospodárenia môže mať podobu:

vyrovnaného rozpočtu : príjmy = výdavky

prebytkového rozpočtu: príjmy > výdavky

schodkového rozpočtu: príjmy < výdavky

Ak by sa štátny rozpočet neschválil, štát by fungoval podľa tzv. rozpočtového provizória (až po schválenie ŠR).

Ak je ŠR opakovane schodkový, vzniká tzv. štátny dlh, t.j. celková suma peňazí v určitej mene, ktorú štát dlhuje iným hospodárskym subjektom, doma alebo v zahraničí.

Ak sa k štátnemu dlhu pridá aj deficit obecných rozpočtov a verejnoprávnych inštitúcií, ide o verejný štátny dlh.

Štátny rozpočet
da ako n stroj hospod rskej politiky

Daň – povinná, zákonom určená platba do štátneho alebo miestneho rozpočtu, ktorá sa platí v určitej výške a v určitom termíne splatnosti. Vyberá ju štát, obec alebo VÚC. Je dôležitý nástroj hospodárskej politiky štátu a zároveň aj miestnych samospráv.

Daňová politika – predstavuje súhrn rozhodnutí štátu o tom, aké druhy daní budú príjmom do štátneho rozpočtu, aké príjmom miestneho rozpočtu, aké budú platiť podniky, občania a i.

Funkcie daní:

národnohospodárska funkcia – prostredníctvom daní štát podporuje výrobu a vývoz a obmedzuje neželanú spotrebu niektorých tovarov (tabak, alkohol)‏

sociálna funkcia – prostredníctvom daní štát ovplyvňuje príjmy (dôchodky) jednotlivých skupín občanov a využíva pri tom rôzne formy oslobodenia od daní alebo zníženia výšky daní

Ciele zdanenia:

fiškálne ciele – rozpočtové – dane sú príjmom štátneho rozpočtu, tieto ciele by mali zabezpečiť dostatok peňazí potrebných na pokrytie štátnych výdavkov

mimofiškálne ciele – mimorozpočtové – nižšie dane podporujú podnikanie (malé a stredné, investorov, tvorbu a ochranu ŽP, vedecko-technický pokrok a pod.)‏

Tieto ciele sú protichodné.

Daň ako nástroj hospodárskej politiky
da ov z sady

Daňové zásady:

Zásada spravodlivosti a proporcionality – je zabezpečená rovnakou 19 % sadzbou z príjmov, bez ohľadu na výšku príjmu z akej sa daň odvádza

Zásada neutrálnosti – dane platia rovnako pre každého bez výnimiek a oslobodení

Zásada vylúčenia duplicitného zdanenia – ide o jednorazové zdanenie príjmu, dôchodku alebo majetku, t.j. keď dochádza k jeho tvorbe, spotrebe a pod.

Zásada jednoznačnosti a jednoduchosti – každý by mal byť informovaný, z čoho a v akej výške sa daň platí a spôsob výpočtu a výberu daní by mal byť jednoduchý

Zásada účinnosti – dane by mali motivovať k ich zaplateniu a nie k dočasným únikom

Daňové zásady
klasifik cia dan

Podľa príjemcu

štátne dane – sú príjmom štátneho rozpočtu (napr. DPH)‏

miestne dane – sú príjmom miestneho rozpočtu (napr. daň za psa)‏

podielové dane – sú príjmom štátneho rozpočtu, ale určitý podiel z nich plynie aj do miestnych rozpočtov (napr. daň z motorových vozidiel)‏

podľa predmetu (objektu) zdanenia (t.j. z čoho sa daň platí)‏

dane z príjmov – platia sa z príjmov fyzických alebo právnických osôb)‏

majetkové dane – platia sa z majetku, napr. z nehnuteľnosti

dane zo spotreby – platia sa zo spotreby tovarov

podľa subjektu (t.j. kto daň platí)‏

dane fyzickej osoby

dane právnickej osoby

podľa dopadu na subjekty dane (t.j. aký majú dopad na fyzické alebo právnické osoby)‏

priame dane – tieto dane platia subjekty za seba zo svojho príjmu alebo majetku a odvádzajú ich priamo

nepriame dane – tieto dane platia subjekty v cene výrobkov alebo služieb, ale odvádzajú ich prostredníctvom inej osoby (napr. výrobcov, obchodníkov), t.j. nepriamo

podľa zohľadňovania pomerov subjektu dane (t.j. ako prihliadajú na subjektívne pomery osoby, ktorú daň zaťaží):

osobné dane – sú adresné a prihliadajú na pomery daňovníka (napr. daň z príjmov fyzickej osoby zohľadňuje počet vyživovaných detí daňovníka)‏

reálne dane – neprihliadajú na pomery daňovníka. Ide o tzv. dane z vecí, napr. daň z pozemkov

Klasifikácia daní
z kladn da ov pojmy

Subjekt dane– je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá môže vystupovať ako:

daňovník – osoba, ktorú v skutočnosti daň zaťažuje (napr. vlastník pozemku musí zaplatiť daň z pozemku)‏

platiteľ– osoba, ktorej povinnosťou je daň vypočítať a odviesť správcovi dane. (napr. obchodná organizácia je platiteľom DPH, ale nezaťažuje ju, ale kupujúceho, ktorý ju zaplatí v cene tovaru)‏

daňový dlžník – FO alebo PO, ktorej vznikla povinnosť uhradiť daň

Predmet (objekt) dane – to, z čoho sa daň platí, z čoho je vyrúbená. Napr. daň zo mzdy, daň z príjmu...

Základ dane – je to kvantitatívne vyjadrenie predmetu dane, ktoré môže byť vyjadrené hodnotovo – v domácej mene alebo v naturálnych jednotkách.

Sadzba dane – nástroj, pomocou ktorého sa zo základu dane vypočíta výška dane. Môže byť určená trojako

Pevnou sumou – pevná daňová sadzba – napr. spotrebná daň z vína

Percentuálne – pohyblivá daňová sadzba – napr. 19 % daň z príjmu

Kombinovane – časť dane je pevná suma, časť pohyblivá – napr. daň z tabaku

Základné daňové pojmy
ved aj ie da ov pojmy

Správca dane – úrad, kontrolujúci správnosť výpočtu dane alebo platby dane, vyberá platbu dane, vracia preplatky na daniach, ukladá pokuty a penále pri neplnení daňových povinností. Sú to:

daňové úrady

colné úrady

miestne úrady

Miestna príslušnosť subjektu dane – určuje, ktorému správcovi dane má subjekt dane povinnosť daň uhradiť. Určuje sa pri FO podľa miesta bydliska, pri PO podľa sídla.

Zdaňovacie obdobie – obdobie, za ktoré je subjekt dane povinný daň vypočítať a zaplatiť správcovi dane. Môže byť ročné, štvrťročné, mesačné.

Daňové priznanie – tlačivo, na ktorom je subjekt dane povinný daň vypočítať a odovzdať ho správcovi dane

Daňové oslobodenie – zbavenie povinnosti platiť daň. Napr. cintoríny, parky – sú zbavené od povinnosti platiť daň

Vedľajšie daňové pojmy
da ov s stava
Dane zo spotreby

DPH

Spotrebná daň z vína

Spotrebná daň z piva

Spotrebná daň z liehu

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Spotrebná daň z minerálneho oleja

Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu

Dane z príjmu

Daň z príjmu FO

Daň z príjmu PO

Daňová sústava
 • Je tvorená súhrnom daní, ktoré sú vyberané na území SR, t.j je určená daným štátom v príslušnom zdaňovacom období v určitej výške. Najnovšia daňová sústava platí od 1.1.2004, t.j. od daňovej reformy, kedy zanikla napr. daň z dedičstva, ale pribudla daň z elektriny, uhlia, zemného plynu (1.7.2008)‏
 • Daňovú sústavu SR tvoria tieto dane:
 • Miestne dane
 • Daň z nehnuteľnosti
 • Daň za psa
 • Daň za užívanie verejného priestranstva
 • Daň za ubytovanie
 • Daň za predajné automaty
 • Daň za nevýherné hracie prístroje
 • Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
 • Daň za jadrové zariadenie
 • Daň z motorových vozidiel
akujem za pozornos ak ste sa dostali a sem a dovidenia pri al ch prezent ci ch
Ďakujem za pozornosť, ak ste sa dostali až sem a dovidenia pri ďalších prezentáciách.