1 / 4

Azərbaycanda təkər satışı - Tekerler AZ

Cari şin satış məlumat sizin avtomobilin üçün doğru şinlər və rəsmi tekerler.az Tires saytında sizə yaxın bir şin pərakəndə alın.<br>http://tekerler.az/az/pages/about

Download Presentation

Azərbaycanda təkər satışı - Tekerler AZ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Azərbaycanda təkər satışı Visit-http://tekerler.az/az/pages/about

  2. Carişinsatışməlumatsizinavtomobilinüçündoğruşinlərvərəsmi tekerler.az Tires saytındasizəyaxınbirşinpərakəndəalın. Bu kiminlayihəsidir? Biz motosikletlərlə, maşınlaravəproqramlaşdırmayavurğunolanbirkomandanınüzvləriyik. 2014-cü ildəbizimhəmkarlarımızdanbiriözToyotasıüçünyenitəkərləralmaqistəyirdivəonlarıinternetdəaxtarmaqqərarınagəldi. Lakin o buna nail olabilmədi, çünkiAzərbaycanın təkər dilerləri/satıcılarınıbiryerdəbirləşdirənbirdənədəonlaynmağazayoxidi (hələdəyoxdur, ancaqbizdənbaşqa). Nəticədə o nəaxtardığınıunutdu, komandamızındigərüzvlərinəzəngetdivə 'Tekerler.az' domeniniqeydiyyatdankeçirdi ('Kalesa.az' dahasonradanalınmışdır). Visit-http://tekerler.az/az/pages/about

  3. Contact Us:----- AbbasMirzəŞərifzadəküçəsi, Yasamal, Baku, AZ1010 Azerbaijan Phone : 994 51 267 00 00 http://tekerler.az/az/pages/about Visit -http://tekerler.az/az/pages/about

  4. Thanks for visit us:- For more detail please visit here:- http://tekerler.az/az/pages/about

More Related