Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen
Download
1 / 23

Västra Götalandsregionen - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen – med fokus på våra egna verksamheter och det miljöpolitiska programmet 2011–2013. Vision ” Det goda livet ”. Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv Människa Miljö Ekonomi. Två stora ansvarsområden.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Västra Götalandsregionen' - wardah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen – med fokus på våra egna verksamheter och det miljöpolitiska programmet 2011–2013


Vision ”Det goda livet”

Västra Götalandsregionen

 • Hållbar utveckling i tre perspektiv

 • Människa

 • Miljö

 • EkonomiVarför satsa på miljöarbete?

– Miljö och hälsa hänger starkt samman!

 • Miljöpolicy

 • Allt arbete inom Västra Götalandsregionens samtliga verksamheter ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande.

 • Vi åtar oss att följa lagar och andra förekommande krav. Genom ständiga förbättringar förebygger och minskar vi den negativa miljöpåverkan som beror på vår verksamhet. Vi ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat.

 • Strategisk inriktning i budget 2012

 • Västra Götalandsregionen ska vara en föregångare i arbetet med att minska egna verksamheters negativa miljöpåverkan.


Styrdokument f r milj arbetet
Styrdokument för miljöarbetet

 • Det goda livet

 • Miljöpolicy

 • Klimatstrategi

 • Kemikaliestrategi

 • Strategi– Läkemedels miljöpåverkan

 • Resepolicy

 • Prioriterade miljömål i budget

Hållbar utveckling


Milj politiskt program antaget av regionfullm ktige september 2011
Miljöpolitiskt program – antaget av regionfullmäktige september 2011

Ladda ner PDF på:intra.vgregion.se/miljoprogram

Beställ broschyr på:

www.vgregion.se/bestall


Alla ber rs och har ansvar
Alla berörs och har ansvar

 • Det miljöpolitiska programmet omfattar alla Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt verksamheter.


Milj organisation

Regionnivå – Miljösekretariatet.

Förvaltningsnivå – med miljöchef, -strateg, -controller eller -samordnare.

Enhetsnivå – med miljöombud eller -informatör och kemikalieombud.

Miljöorganisation


Milj n mnden och milj sekretariatet
Miljönämnden och miljösekretariatet

 • Stödjer – egna verksamheterna med kompetens och samordning av det interna miljöarbetet för att vinna koncernnytta.

 • Säkerställer – uppföljning och utvärdering av miljöpolitiska programmet på koncernnivå.

 • Initierar – nya åtgärder där det behövs så att målen nås.

 • Kommunicerar – resultat.

 • Föreslår – korrigerande åtgärder.


Styrning
Styrning

 • Miljöledningssystem

 • Varje förvaltnings- och bolagsledning ska senast vid utgången av 2012 ha ett miljöledningssystem som tar hänsyn till miljöpolitiska programmets mål.

 • Mål

 • Det är upp till varje förvaltning att bryta ned målen som är relevant för att gälla den egna verksamheten i samband med detaljbudget.


Uppf ljning
Uppföljning

 • Uppföljning i samband med års- och miljöredovisning enligt anvisningar till budgetens prioriterade miljömål, uppdrag och miljöpolitiska programmets mål.

 • För varje miljömål finns beslutade nyckeltal som följs upp i samband med års- och miljöredovisningen.Inköp som verktyg till en mer hållbar utveckling

 • Inköpsvolym cirka 15 Mdr per år.

 • Cirka 13 000 leverantörer.

 • Genom produktkrav förbättra vår egna miljöprestanda och främja marknaden för mer hållbara produkter.

Miljökrav

Höga miljökrav på upphandlade möbler.

exempel


Målområde – Transporter

År 2020

Västra Götalandsregionens person- och varutransporter ska vara oberoende av fossil energi.

Stora satsningar på förnybart i kollektivtrafiken

Bussarna kör till 30%på förnybart drivmedel år 2011. När nya avtal tecknas med bussbolagen ställs krav på att de ska köra på förnybart drivmedel.

exempel


Målområde – Transporter

År 2013

Västra Götalandsregionens egna fordon ska till 60% drivas med förnybara bränslen.

 • Miljöfordon

 • 9 av 10 av våra tjänstebilar är miljöfordon år 2011. Mål 100%.

 • Våra egna fordon för tjänsteresor och lätta godstransporter körs till 40% på förnybart bränsle år 2011. Biogas ska prioriteras.

exempel


Målområde – Energi

År 2020

Västra Götalandsregionen ska vara oberoende av fossil energi och bränsle.

År 2013

Energianvändningen i egna fastigheter ska inte överskrida 180 kWh/m2 per år.

Tehuset – halverad energianvändning

All el som köps in kommer från förnyelsebara källor

exempel


Målområde – Produkter och avfall

fakta

År 2020

Resursanvändningen ska stödja en hållbar utveckling.

År 2013

Det källsorterade avfallet ska vara minst 50%.

Ökad avfallsmängd

Västra Götalandsregionens totala avfallsmängder har ökat under flera år.

Kartläggning görs för att få bättre kunskap om hur resursanvändning kan bli mer effektiv.


Målområde – Livsmedel

År 2020

Andelen ekologiska livsmedel ska vara 50% av den totala livsmedelsbudgeten.

År 2013

Andelen ekologiska livsmedel ska vara 35%.

Ansvar från jord till bord

År 2011 var 25% ekologiska livsmedel.

exempel


Målområde – Kemikalier

År 2020

Västra Götalandsregionen ska leva upp till det nationella målet om en giftfri miljö.

År 2012

Användningen av utfasningsämnen ska ha minskat med 25% (jämfört med 2007).

Utfasning av farliga kemikalier ger miljö- och hälsovinster

Genom miljökrav i upphandling har miljö- och hälsofarliga mjukgörare och PVC fasats ut i en rad artiklar som används i stora mängder.

exempel


Målområde – Läkemedel

Långsiktigt mål

Minimera miljöbelastningen av läke-medel utan att påverka patientnyttan

År 2013

Förskrivningen av identifierade miljö-belastande preparat ska minska

Strategin för läkemedel och miljö

Västra Götalandsregionen är föregångare i att ställa miljökrav på tillverkningen av läkemedel vid upphandling.

exempel


Målområde – Lustgas

År 2020

Vårdens utsläpp av lustgas ska ha minskat med 75%.

År 2013

Vårdens utsläpp av lustgas ska ha minskat med 25%(jämfört med 2009).

Satsning på minskade lustgasutsläpp

Västra Götalandsregionen har avsatt 20 miljoner kronor till investering i anläggningar för att destruera lustgas vid förlossningsavdelningar.

åtgärd


Goda exempel och idéer efterlyses!

Har ni exempel på hur er verksamhet har bidragit till minskad miljöpåverkan och som ni vill sprida? Har ni förslag på idéer som ni tycker borde genomföras? Stort som smått. Alla inlägg kommer att tas hand om.

Skicka till info.miljo@vgregion.se


ad