slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ภาษีสรรพสามิต PowerPoint Presentation
Download Presentation
ภาษีสรรพสามิต

play fullscreen
1 / 30

ภาษีสรรพสามิต

1439 Views Download Presentation
Download Presentation

ภาษีสรรพสามิต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ภาษีสรรพสามิต

 2. หน้าที่ ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม

 3. หน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 1. การจดทะเบียน ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าที่อยู่ในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนสรรพสามิต 1. ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าอยู่ก่อนกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตใช้บังคับแก่สินค้า ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต ตามแบบที่อธิบดีกำหนด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ใช้บังคับแก่สินค้านั้น 2. กรณีเริ่มประกอบอุตสาหกรรม เมื่อมีกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ใช้บังคับแก่สินค้า ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต ตามแบบที่อธิบดีกำหนด ภายใน 30 วัน ก่อนวันเริ่มผลิตสินค้า กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม มีโรงอุตสาหกรรมหลายแห่ง ให้แยกยื่นคำขอเป็นรายโรงอุตสาหกรรม

 4. กรณีท่านเป็นเจ้าของเครื่องขายเครื่องดื่ม ซึ่งเครื่องขายเครื่องดื่ม 1 ตู้ ถือเป็นโรงอุตสาหกรรม 1 โรงงาน ถ้าท่านมีซัก 80 เครื่อง ต้องทำอย่างไร ต้องจดทะเบียนสรรพสามิต ทั้งหมด 80 เครื่อง

 5. การจดทะเบียนสรรพสามิต ต้องจดทะเบียนสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู่ ในกรุงเทพฯ ก็ต้องดูว่าขึ้นอยู่กับ พื้นที่ 1 2 3 4 หรือ 5 แล้วแต่กรณี การจดทะเบียนสรรพสามิตไม่สามารถจดรวมได้ เพราะกฎหมายมิได้บัญญัติไว้ให้ทำได้ (ตามมาตรา 26) เมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิตถูกต้องแล้ว สรรพสามิตพื้นที่ที่รับจดทะเบียนให้ ก็จะออกทะเบียนสรรพสามิตให้ ใบทะเบียนสรรพสามิต

 6. เครื่องดื่ม

 7. การจดทะเบียนสรรพสามิตการจดทะเบียนสรรพสามิต หลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู่ มีดังนี้ การประกอบอุตสาหกรรมสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต โดยมิได้จดทะเบียนสรรพสามิต มีบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 148 ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

 8. ภษ.01-04 คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต เอกสารที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ จะให้กรอก

 9. ภษ.01-15 คำขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของ เดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจาก โรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน

 10. หน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 2. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ต้องแสดงใบทะเบียนสรรพสามิตไว้ในที่เปิดเผย ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ โรงอุตสาหกรรม การไม่แสดงใบทะเบียนสรรพสามิตไว้ในที่เปิดเผย มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 151 ปรับไม่เกิน 4,000 บาท

 11. หน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 3. ยื่นขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต ในกรณี 1. ชำรุดในสาระสำคัญ 2. สูญหาย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย และให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ได้จดทะเบียนไว้เดิม 4. การย้ายโรงอุตสาหกรรม ให้แจ้งย้าย ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่จดทะเบียนไว้เดิม ก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่า 15 วัน และเมื่อย้ายแล้ว ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนใหม่ ภายใน 30 วัน ก่อนเริ่มดำเนินกิจการ เมื่อได้รับใบทะเบียนใหม่แล้ว ให้คืนใบทะเบียนฉบับเดิม ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สถานที่ยื่นจดทะเบียนแห่งใหม่

 12. หน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 5. การแจ้งเลิกหรือโอนกิจการ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่แจ้งการเลิกกิจการ หรือโอนกิจการ ต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ก่อนเลิกหรือโอนกิจการ ไม่น้อยกว่า 15 วัน และต้องคืน ใบทะเบียนสรรพสามิตให้แก่เจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สถานที่ที่ได้แจ้งเลิกหรือ โอนกิจการ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่หยุดประกอบกิจการ 6. การยื่นแบบรายการภาษี และชำระภาษี ตามแบบ ภษ.01-12 เพราะเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี

 13. หน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 7. ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตอบคำถามของพนักงานเจ้าหน้าที่อันเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการประเมินภาษีแสดงหลักฐานเพื่อการคำนวณภาษี 8. ในกรณีที่ส่งสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมออกไปนอกราชอาณาจักร ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีหรือคืนภาษี มีหน้าที่ยื่นแบบ ภษ.01-28 (คำขอยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา 100)

 14. 9. ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิ ได้รับลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้า ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ ยื่นแบบ ภษ.01-29

 15. 10. ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนภาษี สำหรับสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ แบบ ภษ.01-37 , แบบ ภษ.01-38 , แบบ ภษ.01-39

 16. หน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องทำ *** บัญชีประจำวัน แบบ ภษ.03-05 , แบบ ภษ.03-06 *** งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต และการจำหน่ายสินค้า แบบ ภษ.01-42 บัญชีประจำวันต้องทำให้เสร็จภายใน 3 วัน นับแต่เหตุที่จะต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น ต้องเก็บรักษาไว้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่โรงอุตสาหกรรม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง งบเดือน แบบ ภษ.01-42

 17. หน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม • ** สิทธิในการทำบัญชี ** • ปัจจุบันสามารถทำบัญชีประจำวันและงบเดือนด้วยคอมพิวเตอร์ได้ • แต่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อน • โดยทำหนังสือขออนุญาตอธิบดีผ่านสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ • และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์ลงบัญชีได้ • แต่การใช้คอมพิวเตอร์ลงบัญชี ข้อความในบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์นั้น • จะต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากแบบเดิม คือ ภษ.03-05 ภษ.03-06 ภษ.01-42 • ซึ่งจะขาดข้อความในแบบดังกล่าวมิได้

 18. หน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ต้องแจ้งวันเวลาทำการปกติ และวันหยุดทำการของโรงอุตสาหกรรม ให้ทราบก่อนเริ่มผลิต และหากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาดังกล่าว ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ต้องแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเริ่มจำหน่ายสินค้า ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เช่นกัน