Ulla lindberg koordinator belivs sp sveriges tekniska forskningsinstitut 2012 11 20 rebro
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Energieffektiva livsmedelsbutiker från produkt till system och fastighet. Ulla Lindberg Koordinator BeLivs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2012-11-20 Örebro. BeLivs Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler Finansierat av Energimyndigheten och Industrin.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ward


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ulla lindberg koordinator belivs sp sveriges tekniska forskningsinstitut 2012 11 20 rebro

Energieffektiva livsmedelsbutikerfrån produkt till system och fastighet

Ulla Lindberg

Koordinator BeLivsSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

2012-11-20 Örebro


Ulla lindberg koordinator belivs sp sveriges tekniska forskningsinstitut 2012 11 20 rebro

BeLivs Energimyndighetens Beställargrupp LivsmedelslokalerFinansierat av Energimyndigheten och Industrin

BeLivs är ett nätverk och samarbete mellan myndighet, näringsliv, akademi och utrustningsleverantörer.


Ulla lindberg koordinator belivs sp sveriges tekniska forskningsinstitut 2012 11 20 rebro

Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler.

BeLivs ökar kunskapen, tydliggör och demonstrerar en ökad energieffektivisering i livsmedelslokaler,

BeLivs är ett nationellt ledande nätverk för energieffektivisering i livsmedelslokaler

BeLivs visar att och hur det uppnås en minskad energianvändning i livsmedelslokaler.

BeLivs är en naturlig mötesplats för intressenter inom området livsmedelslokaler, projekten och resultaten tydliggör värdet av att energieffektivisera i livsmedelslokaler


Best llargrupp
Beställargrupp: värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler.

Axfood AB

Bergendahls Food ABCity Knalleland ABICA ABKF FastigheterMax Hamburgerrestaurang Svenska Statoil AB

Intressenter: Medfinansiärer och parter såsom demon-

strationsbutiker, tillverkare, underleverantörer mfl.


Bakgrund
Bakgrund värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler.

Inom hela kylkedjan finns det ett stort behov av att utveckla och demonstrera ny kylteknik. För produkt, system och fastighet.

Livsmedelsbutiker förbrukar 3-5 % av Sveriges totala elanvändning, 50 % av elanvändningen i butiken åtgår för att kyla varor.

Energieffektiviseringspotentialen bedöms till 30 - 50 %.

Försäljning av kylda och frysta livsmedel ökar stadigt.


Syfte och m l med belivs
Syfte och Mål med BeLivs värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler.

BeLivs syfte och mål är att effektivisera energianvändningen i livsmedelslokaler genom att samla erfarenheter, goda exempel, initiera demonstrationer och bidra till utveckling av ny teknik

Den samlade ökade kunskapen ska spridas till relevanta aktörer. Detta skall bidra till att uppnå nationella energi- och miljömål, EU-direktiv och begränsa klimatpåverkan inom området.


Huvudm l med belivs
Huvudmål med BeLivs värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler.

Huvudmålet är att inom relevanta områden för livsmedelslokaler energieffektivisera livsmedelslokaler med minst 25 procent. Avsikten är dock att uppnå 50 procent energieffektivisering

För varje projekt som genomförs skall redovisas förväntad och uppmätt energieffektivisering.


Energieffektiva livsmedelslokaler omfattar befintligt ombyggnad och nybyggnad
Energieffektiva livsmedelslokaler omfattar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler. befintligt, ombyggnad och nybyggnad

Befintligt lokalbestånd

Retrofit och ombyggnad

Ersätt tidigare produkter och system med nya bättre lösningar

Oftast blir kylanläggningen en del i ombyggnationen.

Nybyggnation

Använd och visa tillgängligt energieffektiv teknik som vidgar på systemgränser och även tar hänsyn till byggnaden som helhet.

Utgör största andelen

 • Öka kunskapen

 • Potential för energieffektivisera störst

  Krävs ökad kunskap om drift- och underhåll för att säkerställa den långvariga driften


Vad p verkar energianv ndning och matvarans temperatur i butiker
Vad påverkar Energianvändning och matvarans temperatur i butiker?

 • Växelverkan mellan

 • kyldiskar

 • omgivande inneklimat

 • kunder och personal

  samt klimatstyrande installationer och belysning


Variationer kommer speglas beroende av bla
Variationer butiker?kommer speglas beroende av bla:

 • Befintligt i fastighet ”Stand-alone”

 • Ombyggnation

 • Nybyggnation

 • Yta som diskuteras såsom sälj- och/eller totalyta.

 • Längdmeter kyldisk

 • Volym kyld luft

 • Geografisk placering

 • Öppentid

 • Varuutbud


Ulla lindberg koordinator belivs sp sveriges tekniska forskningsinstitut 2012 11 20 rebro
Men…. butiker?

Ibland motstridiga krav och önskemål beroende av;

BeslutsfattareÄgandeformer

Kund

VaraPersonal


F r kad trov rdighet och kad kompetens kr vs
För butiker?ökad trovärdighet och ökad kompetens krävs

 • Ökad andel demonstrationer

 • Beräkningsverktyg

 • Utbildning

 • Kunskap

 • Avtal

 • Riktlinjer


Belivs f rstudier
BeLivs - Förstudier butiker?

1. Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning

”Onlinemätningar” – Avslutat

2. Process system för storkök - Pågående

3. Energieffektiv Ventilation – återluft – Avslutat

4. Innovativ butik – Avslutat

Projekt ( 1, 3 &4 ) beviljadeför Demonstration i fullskala.


Energieffektiva butiker med kad kunskap och energiuppf ljning
Energieffektiva butiker med ökad kunskap och butiker?energiuppföljning

Projektet syftar till:

 • att ta fram nyckeltal som skall kunna användas och förstås för att påverka energianvändningen i butik vid användandet av mätsystem/ energi-uppföljningssystem. I projektets syfte ingår också att koppla samman butikens organisation med de mätningar som görs.

  Projektets mål är:

 • är att ge en kravspecifikation som kan användas som underlag och hjälp vid utformning och upphandling av energiuppföljningssystem i butiker.


Energieffektiva butiker med kad kunskap och energiuppf ljning1
Energieffektiva butiker med ökad kunskap och butiker?energiuppföljning

Syfte

Att öka kunskapen om hur mätningar kan omsättas till ökade energivinster.

 • Vilka krav behöver man ställa på systemen?

 • Anpassa budskap till mottagare

 • Vilken kompetens och vilka resurser behövs för att nå resultat


Energieffektiva butiker med kad kunskap och energiuppf ljning2
Energieffektiva butiker med ökad kunskap och butiker?energiuppföljning

ProjektbeskrivningSteg 1: Kravspecifikation

Ett allmänt hjälpmedel för att upprätta kravspecifikationer för energiuppföljningssystem tas fram

Steg 2: Tillämpning

Medverkande butiker tillämpar kravspecifikationen vid installation eller förbättring av energiuppföljningssystem

Steg 3: Utvärdering

 • Butikerna följs under ett år för att se hur systemen fungera i praktiken.


Energieffektiva butiker med kad kunskap och energiuppf ljning3
Energieffektiva butiker med ökad kunskap och butiker?energiuppföljning

Tidplan


Energieffektiva butiker med kad kunskap och energiuppf ljning4
Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning

Energieffektiviseringspotentialen vid installation avmätsystem är stor om de resultat som fås fram används.

Erfarenheter från butiker som använt mätsystem är att man kan spara ca 10 % utan att några stora åtgärder krävs. Med ytterligare insatser bör det gå att nå 25 % utan svårighet. I projektet ska det klargöras vad som krävs i form av insatser för att nå minst 25 % besparing.


Energieffektiv ventilation i butiker terluft
Energieffektiv ventilation i butiker – återluft energiuppföljning

Projektet syftar till:

 • att mäta och verifiera energibesparings-potentialen för värme, komfortkyla och livsmedelskyla med en god inomhusmiljö (luftkvalité, temperatur, drag m.m.)

 • att mäta vid användandet av ventilation med återluft i jämförelse med ventilation med 100 % uteluftintag.

  Projektets mål är:

 • att ge en beställningsmanual med underlag för allmän kravspecifikation (flöden, reglerstrategier, luftkvalité) och instruktioner för drift och underhåll

 • att projektet ska ge en ökad kunskap beträffande luftkvalité i butiker.


Ulla lindberg koordinator belivs sp sveriges tekniska forskningsinstitut 2012 11 20 rebro
Dörrar energiuppföljningoch LED belysning på öppna kyldiskar och anpassning av kylsystem och värmeåtervinning med värmepump

Projektet syftar till:

 • Att integrera kunskap från tidigare genomförda studier under kontrollerade förhållanden för att skapa nya innovativa energieffektiva systemlösningar.

  Projektets mål är:

 • Att ge ett underlag/beställningsmanual med rekommendationer för vad man bör tänka på när dörrar installerats retrofit i butik.

 • Att ge en ökad kunskap samt visa hur stor den verkliga energivinsten blir.

 • Att före och efter förändringen med dörrar mäta varuförsäljningen från de diskar som förses med dörrar. Före och efter förändringen.

 • Att installera en värmepump som kommer att producera värme och varmvatten till butik.


Ulla lindberg koordinator belivs sp sveriges tekniska forskningsinstitut 2012 11 20 rebro
Dörrar och LED belysning på öppna kyldiskar energiuppföljningoch anpassning av kylsystem och värmeåtervinning med värmepump

Energieffektiviseringspotential i förstudien har beräknats och kylbehov före och efter att dörrar installerats har visat en minskning på 30 %.

Därtill tillkommer att maskinrum och kompressorenergi, pumpar ochkylmedelskylarens fläktenergi som minskas.


Med d rrar installerade finns fler vinster
Med dörrar installerade finns energiuppföljningfler vinster!

Hyllplan 6, Utandörrar

Hyllplan 6, Med dörrar

- Minskad temperaturspridning

- Sänkt temperatur

- Jämnare temperatur

- Minskat kylbehov

Hyllplan 6

Ref. Lindberg 2010


Ulla lindberg koordinator belivs sp sveriges tekniska forskningsinstitut 2012 11 20 rebro

Från energiuppföljningprodukt till system och fastighet

ger maximal

vinst och guld på kanten!

Hel Fastighet

produkt


Ulla lindberg koordinator belivs sp sveriges tekniska forskningsinstitut 2012 11 20 rebro

Tack! energiuppföljning

Ni kan hålla er uppdaterade via hemsidan

www.belivs.se

Kansli SP:Koordinator: Ulla LindbergBitr. Koordinator: Ylva AlonzoBeLivs Beställargrupp Livsmedelslokalerc/o SP Sveriges Tekniska ForskningsinstitutBox 857, 501 15 Borås, SwedenTel:  +46 (0)10 516 55 38E-mail: belivs@sp.seweb: www.belivs.se


Ulla lindberg koordinator belivs sp sveriges tekniska forskningsinstitut 2012 11 20 rebro

Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler.

BeLivs ökar kunskapen, tydliggör och demonstrerar en ökad energieffektivisering i livsmedelslokaler,

BeLivs är ett nationellt ledande nätverk för energieffektivisering i livsmedelslokaler

BeLivs visar att och hur det uppnås en minskad energianvändning i livsmedelslokaler.

BeLivs är en naturlig mötesplats för intressenter inom området livsmedelslokaler, projekten och resultaten tydliggör värdet av att energieffektivisera i livsmedelslokaler