Za o enia strategii lubelskiej
Download
1 / 42

Za?o?enia strategii lubelskiej - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Założenia strategii lubelskiej. Grzegorz Gorzelak. Lublin, 6 czerwca 2012 r. O czym będę mówił. Dylematy metodologiczne strategii Nowe spojrzenie na region lubelski: diagnoza cele Tryb prac nad strategią harmonogram zestaw ekspertyz konsultant – urząd - władze.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Za?o?enia strategii lubelskiej' - waneta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Za o enia strategii lubelskiej

Założenia strategii lubelskiej

Grzegorz Gorzelak

Lublin, 6 czerwca 2012 r.


O czym b d m wi
O czym będę mówił

 • Dylematy metodologiczne strategii

 • Nowe spojrzenie na region lubelski:

  • diagnoza

  • cele

 • Tryb prac nad strategią

  • harmonogram

  • zestaw ekspertyz

  • konsultant – urząd - władze

.Czyja strategia
Czyja strategia?

Własny dokument władzy czy dokument miasta lub regionu?

Strategia jest własnym dokumentem władzy – jest jej zobowiązaniem do podjęcia określonych zadań.


Pole strategii
Pole strategii

Jaki strategia ma mieć zakres?

tylko to, co władza może podjąć bezpośrednio i inspirować pośrednio,

czy wszystko to, co dzieje się w regionie, a także poza nim?

Tylko to, co leży zakresie w bezpośredniego i pośredniego oddziaływania władzy regionu.


O czym strategia
O czym strategia?

Rozwój czy zaspokojenie potrzeb?

Rozwój, ponieważ:

zanim podzielisz, musisz wytworzyć. Strategia ma zapewnić możliwości trwałego rozwoju.

w rozwijającym się regionie potrzeby będą lepiej zaspokajane.


Ile cel w
Ile celów?

Dużo – tyle, ile problemów, czy mało, po ostrej selekcji?

Celów powinno być niewiele, ponieważ:

strategia to wybór;

cele powinny odnosić się do najważniejszych, „strategicznych” zagadnień;

cele strategii nie powinny obejmować rutynowych działań władzy;

strategia powinna być „przyswajalna”.


Podsumowanie jaka strategia
Podsumowanie - jaka strategia?

Odnosząca się do możliwości działania władzy – reszta jest jej otoczeniem.

Zorientowana prorozwojowo.

Opierająca się na potencjałach endogennych – zewnętrzna pomoc tylko wspiera własne wysiłki, ale ich nie zastępuje.

Dająca świadectwo dokonanych wyborów.

Krótka i treściwa – ma ważne funkcje promocyjne i informacyjne.


Za o enia strategii lubelskiej

Niedoceniane potencjały rozwojowe województwa lubelskiego:

warunki naturalne, rozbudowany system obszarów chronionych, spuścizna historyczna, wielokulturowa przeszłość jako fundamenty rozwoju turystyki;

rolnictwo jako filar gospodarki;

przemysł wykorzystujący słabo wykorzystane zasoby surowców energetycznych oraz kapitał społeczny, podwyższany przez rozwinięte szkolnictwo wyższe;

handel i transport towarowy wykorzystujący atuty tranzytowego, przygranicznego położenia.

W.Janicki, Wprowadzenie, „Województwo lubelskie. Środowisko – społeczeństwo - gospodarka”, Lublin 2011, s. 7.

Tradycyjne spojrzenie na region lubelski

 • Spojrzenie na region lubelski


Wizja propozycja
Wizja - propozycja lubelskiego:

Lublin – stolica Polski Wschodniej, okno na Wschód, silny ośrodek naukowy i akademicki wysokiej jakości.

Region zurbanizowany, miasta – ośrodki usług, kultury, edukacji, przedsiębiorczości.

Efektywne, wyspecjalizowane, dochodowe rolnictwo i kompleks żywnościowy.

Efektywne wykorzystywanie zasobów przyrodniczych regionu.

???????????????


Za o enia strategii lubelskiej

Wstępna diagnoza lubelskiego:


Niski poziom urbanizacji ca y post p ludzko ci narodzi si w miastach
Niski poziom urbanizacji lubelskiego:(„cały postęp ludzkości narodził się w miastach”)

Miasta w Polsce

 • Polska 60,2%

 • Lubelskie 45,9%


Niekorzystna struktura spo eczno zawodowa 2009
Niekorzystna struktura społeczno-zawodowa, 2009 lubelskiego:

Roln Przem Bud Hand Finans Inne usł

Polska 15,8 21,6 6,5 25,0 3,9 27,1

Lubelskie 36,6 13,7 4,7 18,5 2,7 23,7

Nawe jeżeli statystyki są częściowo nieprawdziwe – to jednak różnica jest znacząca!W konsekwencji niski pkb i w t a jego dynamika
W konsekwencji - niski PKB i wątła jego dynamika lubelskiego:

PKB/mieszkańca, 2009

Dynamika PKB, 1999-2009Biedne gminy
Biedne gminy…. lubelskiego:

Dochody własne gmin na mieszkańca, 2004 r.


Nik y potencja turystyczny
Nikły potencjał turystyczny lubelskiego:

Regionalny potencjał atrakcyjny dla turystyki niszowej oraz niskobudżetowej.

Mit agroturystyki.

Brak atrakcyjnej bazy obsługowej.

Źródło: M.Kozak


Niewielkie znaczenie tranzytowe
Niewielkie znaczenie tranzytowe lubelskiego:

Tranzyt nie jest źródłem rozwoju regionalnego – jedynie pasmowe usługi wzdłuż drogi.

Obwodnica, autostrada, szybka kolej – efekt tunelu, ogranicza rozwój lokalny.

Przewozy towarowe na kierunku Wschód-Zachód omijają region (korytarze północny i południowy ważniejsze).

Mity chińskie (Biała Podlaska) i szerokotorowe.


Nik e korzy ci z nadgranicznego po o enia
Nikłe korzyści z nadgranicznego położenia lubelskiego:

Granica „widoczna” w pasie jednego powiatu.

Nikłe impulsy zza granicy – popyt ukraiński coraz mniejszy – trudności gospodarcze, postęp technologiczny.

Położenie regionu w Polsce i Europie – niekorzystne: peryferia peryferii.

Tylko Lublin.


Lublin jako o rodek akademicki
Lublin jako ośrodek akademicki lubelskiego:

Przestrzenne zakresy rekrutacji na studia

Źródło: M.Herbst


Rekrutacja i absorpcja brain drain
Rekrutacja i absorpcja: lubelskiego:brain drain

Źródło: M.Herbst


S abe tworzenie kapita u ludzkiego
Słabe tworzenie kapitału ludzkiego lubelskiego:

Źródło: M.Herbst


Uczelnie za s abo przyczyniaj si do rozwoju
Uczelnie za słabo przyczyniają się do rozwoju lubelskiego:

Lublin w grupie miast o silnej funkcji akademickiej, ale słabej zdolności do absorpcji – podobnie jakToruń, Olsztyn, Zielona Góra.

Funkcja ośrodka akademickiego nie stanowi ważnego impulsu rozwojowego miasta i regionu, które raczej doświadczają drenażu kapitału ludzkiego.

Pewien efekt popytowy – niski efekt podażowy.


Przemys
Przemysł lubelskiego:

Relatywnie słabo rozwinięty, a postępy są tylko pośrednio zależne od władz regionu.

Wątłe zaangażowanie kapitału zagranicznego.

Niski poziom „gospodarki wiedzy” – region nie jest ani regionem nauki, ani technologii, ani też nie jest „usieciowiony”.

Zasoby węgla i perspektywy rozwoju energetyki – decyzje zewnętrzne względem regionu (kapitał prywatny, państwo).


Podsumowanie
Podsumowanie lubelskiego:

Rolnictwo jest raczej obciążeniem, nie zaś potencjałem.

Położenie jest niekorzystne, peryferyjne, a impulsy z zagranicy słabe.

Potencjał turystyczny jest niewielki (głównie Lublin, choć także Kazimierz-Nałęczów-Puławy i Zamość).

Przemysł jest istotnym elementem gospodarki regionu – jednak nie jest silnie rozwinięty i słabo zaawansowany technologicznie.

Wielkość tranzytu jest przeceniana, podobnie jak jego rola gospodarcza.


Rodki unijne jak je wykorzystujemy
Środki Unijne – jak je wykorzystujemy? lubelskiego:

Prognozy (brak twardych ocen) są pesymistyczne: tylko co piąte euro jest wydawane tak, że przyczynia się do trwałego rozwoju.

Papier jest cierpliwy: strategie i programy mówią o rozwoju – w rzeczywistości projekty co najwyżej przyczyniają się do poprawy życia mieszkańców (klasyczny przykład: ścieżki rowerowe).

Jeszcze do 2012 r., ale na pewno do 2020 r. powinniśmy zwiększać efekty rozwojowe naszych polityk, w tym szczególnie realizowanych przy wykorzystaniu funduszy UE.


G wnie efekt popytowy czy tak e poda owy
Głównie efekt popytowy, czy także podażowy? lubelskiego:

rPKB

Efekt popytowy

Efekt całkowity = efekt popytowy

Efekt poda-żowy = 0

czas


G wnie efekt popytowy czy tak e poda owy1
Głównie efekt popytowy, czy także podażowy? lubelskiego:

rPKB

Efekt popytowy

Efekt całkowity< efekt popytowy

czas

Efekt podażowy<0


G wnie efekt popytowy czy tak e poda owy2
Głównie efekt popytowy, czy także podażowy? lubelskiego:

rPKB

Efekt podażowy>0

Efekt popytowy

Efekt całkowity

czas


Pu apka braku trwa ego efektu poda owego
Pułapka braku trwałego efektu podażowego lubelskiego:

Jeżeli zewnętrzne zasilenia 2004-2020(2022) nie zainicjują trwałego wzrostu, to istnieje niebezpieczeństwo, że gospodarka nie będzie w stanie utrzymać, modernizować, a tym bardziej rozbudować potencjału materialnego dzięki nim stworzonego.

Syndrom gminnego parku wodnego w makroskali (ale także laboratoria, oczyszczalnie, autostrady – może i opery? - itd.).


Ocena dotychczasowego wykonania strategii model 4 kapita w
Ocena dotychczasowego wykonania strategii: model 4 kapitałów

Ujawnia często nieuświadamiane sprzeczności i napięcia między celami strategii rozwoju regionu

Pozwala na ocenę dotychczasowej realizacji strategii i wyciągnięcie konstruktywnych wniosków dla jej aktualizacji

Pozwala na ocenę relacji strategii i programów budowanych na jej podstawie – łącznie z oceną relacji ważności celów i proporcji nakładów finansowych.

Jednodniowe ćwiczenia – krok ku budowie nowej strategii

Więcej informacji: „Studia Regionalne i Lokalne” z. 3(25), 2006: http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/3_2006/Gorzelaketal_3_2006.pdf


Za o enia strategii lubelskiej

Kierunki działań kapitałów


1 urbanizacja i rozw j miast
1. Urbanizacja i rozwój miast kapitałów

Lublin – „stolica” Polski Wschodniej, potencjalny ośrodek ponadregionalnych funkcji metropolitalnych, zdolny do powstrzymania „ucieczki mózgów” i koncentrowania korzystnych procesów współpracy transgranicznej (ale w warstwie nowoczesnych usług).

Miasta o funkcjach ponadlokalnych (b. miasta wojewódzkie, także Biłgoraj, Puławy) – ośrodki kultury, elementów „usług wiedzy”, koncentracje przedsiębiorczości.

Prorozwojowe wykorzystanie funduszy UE dla wspomagania urbanizacji.


2 przekszta cenia na wsi
2. Przekształcenia na wsi kapitałów

Odchodzenie od rolnictwa: proces długofalowy, zależny od pojawiania się szans poza rolnictwem – także wskutek migracji.

Wspólna Polityka Rolna tym przemianom przeciwdziała – jak ją wykorzystać do przyspie-szenia zmian strukturalnych?

Wzrost produktywności rolnej dzięki specjalizacji upraw, poprawie organizacji rynku itd. Tu WPR może mieć pozytywne znaczenie.


3 zwi kszanie potencja u wiedzy
3. Zwiększanie potencjału wiedzy kapitałów

Wspieranie najlepszych zespołów badawczych (ich identyfikacja?). Pomoc w zakładaniu firm z nimi związanych.

Przyciąganie inwestorów zagranicznych niosących zaawansowane technologie i chętnych do nawiązania kontaktów z miejscowym zapleczem B+R.

Profilowanie wykształcenia do potrzeb i możliwości gospodarki regionu.

Prowadzenie sensownych szkoleń i kształcenia ustawicznego – efektywne wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego


4 wymiar wschodni
4. Wymiar wschodni kapitałów

Pełniejsze wykorzystanie geopolitycznego położenia regionu – Lublin jako ośrodek promieniujący kulturą i nauką na Wschód.

„Misyjne” wykorzystanie skąpych środków UE na współpracę transgraniczną – budowanie przyszłości z sąsiadami także dzięki własnemu wysiłkowi.


Wykorzystanie lokalnych potencja w endogennych
Wykorzystanie lokalnych potencjałów endogennych kapitałów

Potencjał badawczy ośrodków naukowych, nie tylko Lublina (np. także Puław).

Koncentracje przedsiębiorczości (Biłgoraj).

Zasoby węgla.

Koncentracje wysoko towarowych, obiecujących sektorów gospodarki żywnościowej.

Klaster „ Dolina Ekologicznej Żywności”.

Lokalne atrakcje turystyczne.

Inne – jakie?


I na zako czenie
I na zakończenie. . . kapitałów

Ostateczne decyzje podejmuje władza polityczna – to jest jej strategia.

Konsultant uzyskuje pomoc z urzędu marszałkowskiego – dane, opracowania, ekspertyzy itp.

Początek rzeczywistej współpracy – przyjęcie wspólnych założeń strategii.