Download
sosialtjenestelovens kapittel 4a anvendelsesomr de n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sosialtjenestelovens kapittel 4A -anvendelsesområde PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sosialtjenestelovens kapittel 4A -anvendelsesområde

Sosialtjenestelovens kapittel 4A -anvendelsesområde

158 Views Download Presentation
Download Presentation

Sosialtjenestelovens kapittel 4A -anvendelsesområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sosialtjenestelovens kapittel 4A-anvendelsesområde Juridisk rådgiver Ivar Stokkereit

 2. I hvilke tilfeller kan det brukes tvang Kan kapittel 4A anvendes for å forebygge eller hindre straffbare handlinger?

 3. Virkeområde § 4A-2 Som ledd i tjenester etter § 4-2 bokstav a-d - praktisk bistand og opplæring - avlastning - støttekontakt - opphold i inst. eller bolig med heldøgns omsorgstjenester

 4. Sosialtjenesteloven § 4A-3 ”De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2 bokstav a-d.”

 5. Vilkår for bruk av tvang og makt Begrense og forebygge bruk av tvang og makt Hindre at en utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade

 6. Definisjon av tvang og makt, § 4A-2 Bruk av tvang og makt defineres som tiltak som tjenestemottakeren motsetter seg, eller tiltak som er så inngripende at de uansett motstand må regnes som bruk av tvang og makt Bruk av inngripende varslingssystemer med tekniske innretninger

 7. Når kan tvang og makt anvendes • Skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner • Planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte nødsituasjoner • Tiltak for å dekke tjenestemottakers grunnleggende behov

 8. Vesentlig skade Skaden kan være av • Fysisk art • Psykisk art • Immateriell art I tillegg må skaden være vesentlig

 9. Begrensninger i anvendelsesområdet Kan kapittel 4A anvendes for å forebygge eller hindre straffbare handlinger? • Rapport nr. 1 -2008 Nordlandsforskning - Ot. Prp.nr. 58 (1994-1995)

 10. Hvilke tiltak kan iverksettes • Skadeavvergende tiltak i nødssituasjon • Planlagt skadeavvergende tiltak i gjentatte nødsituasjoner • Tiltak for å dekke tjenestemottakers grunnleggende behov

 11. Hvilke konsekvenser får dette?

 12. ivar@nfunorge.org