aktu ln stav legislativy eu a r vliv nedostatku uhl v tepl renstv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktuální stav legislativy EU a ČR Vliv nedostatku uhlí v teplárenství PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktuální stav legislativy EU a ČR Vliv nedostatku uhlí v teplárenství

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Aktuální stav legislativy EU a ČR Vliv nedostatku uhlí v teplárenství - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Aktuální stav legislativy EU a ČR Vliv nedostatku uhlí v teplárenství. Ing. Jan Pokorný Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jelenovská Leden 2010. Obsah. Směrnice EU a Novela energetického zákona Vyhlášky v působnosti MPO Novela vyhlášky č.150/2001 Problematika uhlí pro teplárny

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aktuální stav legislativy EU a ČR Vliv nedostatku uhlí v teplárenství' - walter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aktu ln stav legislativy eu a r vliv nedostatku uhl v tepl renstv

Aktuální stav legislativy EU a ČR Vliv nedostatku uhlí v teplárenství

Ing. Jan Pokorný

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jelenovská

Leden 2010

obsah
Obsah

Směrnice EU a Novela energetického zákona

Vyhlášky v působnosti MPO

Novela vyhlášky č.150/2001

Problematika uhlí pro teplárny

Shrnutí a závěr

1

2

3

4

5

obsah1
Obsah

Směrnice EU a Novela energetického zákona

Vyhlášky v působnosti MPO

Novela vyhlášky č.150/2001

Problematika uhlí pro teplárny

Shrnutí a závěr

1

1

slide4
Směrnice 2003/54/ES

(pravidla trhu s elektřinou)

Směrnice 2004/8/ES

(podpora KVET)

Směrnice 2003/55/ES

(pravidla trhu s plynem)

Nařízení č. 1228/2003

(přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektřiny)

Směrnice 2005/89/ES (zabezpečení dodávek el. a investic do infrastruktury transpozice do 24. února2008),

Směrnice 2006/32/ES (energetická účinnost a energetické služby), Směrnice 2004/67/ES (bezpečnost dodávek zemního plynu)

Nařízení č.1775/2005 (podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám)

Nové směrnice EU

1

slide5

Novela energetického zákona

Vysoceúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla:

 • Společný proces výroby elektřiny a tepla a dodávka užitečného tepla
  • Osvědčení o původu elektřiny
  • Úspora primární energie (paliva) 10 %
  • Právo na příspěvek
  • Přednostní právo na připojení a dopravu elektřiny
 • Autorizace zrušena

1

obsah2
Obsah

Směrnice EU a Novela energetického zákona

Vyhlášky v působnosti MPO

Novela vyhlášky č.150/2001

Problematika uhlí pro teplárny

Shrnutí a závěr

2

2

vyhl ky v p sobnosti mpo
Způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebíraného množství tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst– Vyhl. č.477/2006

Způsob stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie – Vyhl. č.150/2001

Pravidla pro rozúčtování nákladů v objektu na služby vytápění, chlazení, klimatizaci a poskytování teplé vody mezi konečné spotřebitele– Vyhl. č.372/2001 v působnosti MMR

Vyhlášky v působnosti MPO

2

vyhl ky v p sobnosti mpo1
Vyhlášky v působnosti MPO
 • Způsoby určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných energetických zdrojů, způsoby výpočtu účinnosti pro zařízení s daným ročním poměrem vyrobené elektřiny a užitečného tepla – Nová vyhláška 344/2009
 • Způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování spotřeby elektřiny, plynu a tepla - Vyhl. č.255/2001

2

slide9
Vyhláška byla zpracována na základě zákona č.458/2000 Sb. a novely energetického zákona vydané pod č.158/2009 Sb.,

Ve vyhlášce je zakomponovaná Směrnice Evropského parlamentu a Rady2004/8/ES, o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečnémteple na vnitřním trhu s energií

Ve vyhlášce je zahrnuto rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2006, kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla.

Do vyhlášky byly zapracovány podrobné pokyny komise z 19.11.2008, pro provádění a uplatňování přílohy č. II směrnice č.2004/8/ES, které významně ovlivnilo určení množství elektřiny z vysokoúčinné výroby tepla a elektřiny

Nová vyhláška 344/2009

2

slide10
Za elektřinu z kombinované výroby se považuje elektřina z výroben, pro než bylo MPO vydáno osvědčení, které prokazuje schopnost držitele vyrábět elektřinu z KVET– vzor v příloze č.1

Na elektřinu z KVET je poskytován příspěvek k ceně elektřiny za uplynulý rok nebo jeho část – způsob v příloze č.3 – Nelze-li množství stanovit dle přílohy č.3 může vlastník nebo provozovatel postupovat jiným způsobem schváleným MPO

Při KVET musí být dosaženo minimálně 10% měsíční nebo roční úspory primárního paliva – výpočet v příloze č.4

Nová vyhláška 344/2009

2

slide11
Za elektřinu z druhotných zdrojů se považuje elektřina z výroben, využívající zcela nebo z části potenciál DEZ pro než bylo MPO vydáno osvědčení o původu elektřiny z DEZ – vzor v příloze č.2

Výpočet elektřiny z DEZ se provádí na základě stanovení úspory primárního paliva za uplynulý rok nebo jeho část – způsob v příloze č.5 – Nelze-li množství stanovit dle přílohy č.3 může vlastník nebo provozovatel postupovat jiným způsobem schváleným MPO

Nová vyhláška 344/2009

2

slide12
Dokladem pro vyhodnocování množství elektřiny s příspěvkem k ceně elektřiny je měsíční nebo roční výkaz o výrobě elektřiny z KVET – vzor příloha č.6

Dokladem pro vyhodnocování množství elektřiny s příspěvkem k ceně elektřiny je měsíční nebo roční výkaz o výrobě elektřiny z DZE – vzor příloha č.7

Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky provede držitel osvědčení výpočet podle přílohy č.4. U těch zařízení, která nevyhoví parametrům, ztrácí osvědčení vydané podle předchozích předpisů platnost.

Nová vyhláška 344/2009

2

slide13
Stav nouze v teplárenství vzniká při omezení dodávek tepelné energie o více než 20%

Důvodem vyhlášení stavu nouze je omezení dodávek primárních paliv a energií nutných k výrobě tepelné a elektrické energie či jiných energetických produktů nebo technické poruchy na zařízení sloužícím k výrobě a dodávce tepelné a elektrické energie

Při zařazování odběrných míst do regulačních stupňů se přihlíží k naléhavosti dodávek tepelné energie, zejména z hlediska potřeb zdravotnictví, potravinářství, školství, obyvatelstva v případech poklesu průměrné denní teploty pod 0°C a dalších subjektů podle místních krizových plánů.

Havarijní plán obsahuje: Zařízení pro rozvod tepelné energie zásobovaných z více než 50% z jednoho zdroje, způsob, místo a podmínky připojení náhradního zdroje

Novela vyhlášky o stavu nouze v teplárenství – 255/2001

2

obsah3
Obsah

Směrnice EU a Novela energetického zákona

Vyhlášky v působnosti MPO

Novela vyhlášky č.150/2001

Problematika uhlí pro teplárny

Shrnutí a závěr

3

slide15
Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie je prováděcí vyhláškou k zákonu č.406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Vyhláška se vztahuje na nově zřizovaná zařízení pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie a na zařízení, u nichž se provádí změna dokončených staveb,

Výjimka je zařízení do 200 kW,

Výjimka jsou pístové motory do výkonu 90 kWe

Výjimka u kotlů využívajících teplo odpadních spalin

Minimální účinnosti užití energie -novela Vyhl.č.150/2001

3

slide16
Vyhláška stanovuje minimální účinnost užití energie a zároveň je zde stanoven i způsob výpočtu skutečně dosahované účinnosti

Požadavek na novelizaci vyhlášky vychází z programového prohlášení předešlé vlády

Výstavba nových a rekonstrukce stávajících zdrojů musí být posuzována:

jednak podle národní legislativy (vyhláška),

v rámci vydání integrovaného povolení

s požadavky tzv. referenčních dokumentů (BREF) obsahujících popis a požadavky na nejlepší dostupné techniky (BAT)

Minimální účinnosti užití energie - novela Vyhl.č.150/2001

3

slide17

Minimální účinnosti užití energie - novela Vyhl.č.150/2001

 • Vyhláška stanoví minimální účinnost užití energie při:
 • Výrobě tepelné energie
  • V kotlích
  • V solárních kolektorech
 • Dodávce tepelné energie
 • Výrobě elektřiny
  • V parním turbosoustrojí
  • Ve fotovoltaických elektrárnách (článcích)
  • Ve větrných elektrárnách
  • V malých vodních elektrárnách
 • Kombinované výrobě elektřiny a tepla
  • V soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem
  • V souboru s plynovou a parní turbínou a spalinovým kotlem
  • V kogenerační jednotce s pístovým motorem
  • V palivovém článku

3

slide18

Směrnice EU a Novela energetického zákona

Vyhlášky v působnosti MPO

Novela vyhlášky č.150/2001

Problematika uhlí pro teplárny

Shrnutí a závěr

4

slide19
Do konce roku 2012 skončí dlouhodobé kontrakty na uhlí celkem 16ti subjektů

V r. 2012 celkem 6 545 000 tun nedodaného hnědého uhlí.

Téměř o stejné množství poklesne při neprolomení limitů skokově těžba v roce 2013.

Problematika uhlí pro teplárny

4

slide20
Na konci roku 2015 tak bude na dodávkách tepla přímo ohrožen 1 000 000 obyvatel

Výpadkem těchto zdrojů by došlo k nedodání dalších více jak 24 000 000 GJ tepla ročně do průmyslových podniků

Znamenalo by to zastavení výroby elektřiny o objemu 4 200 GWh v roce 2013 a dalších cca 2 700 GWh v roce 2016.

Deficit výroby elektřiny v úrovni 8 000 GWh/rok nebude možno ani fotovoltaickými, ani větrnými zdroji nahradit

Problematika uhlí pro teplárny

4

slide21
Varianta přestavby HU zdrojů do zemního plynu je zcela neufinancovatelná, neboť se jedná o investici nenávratnou

Promítnutí všech nákladů do cen jsou na trhu neuplatitelné, v cenách 2 – 3 x vyšších než současné.

Navíc se v době ekonomické recese obtížně shánějí prostředky i na projekty, které mají jasnou návratnost.

Varianta s dřevní biomasou je z ekonomického hlediska v ještě horší, neexistují kotle o instalovaných výkonech, kteréby splňovaly přísné emisní podmínky platné od roku 2016.

Problematika uhlí pro teplárny

4

slide22
Města ve kterých se teplárny nacházejí odmítají jít do těchto investičních rizik přestavby na zemní plyn, nebo biomasu.

Většina municipalit si navíc uvědomuje nutnost diverzifikace palivové základny vzhledem k loňské plynové krizi

V energetické koncepci města NEPOČÍTAJÍ se změnou palivové základny. Dalším důvodem by byl dramatický nárůst cen tepla, která je ve většině lokalit významné politikum

Problematika uhlí pro teplárny

4

slide23
Větší část analyzovaných zdrojů, kterým končí kontrakty v letech 2012 - 2016 by byla schopna HU z ČSA spalovat bez zásadních investic.

Z tohoto důvodu by proto náhrada uhlím z ČSA za limity o výhřevnosti 17,4 MJ/kg byla ekonomicky přijatelným řešením.

Toto se však netýká zdrojů spalujících nizkosiraté uhlí z SU a.s., kde by byly investice převážně vysoké.

Problematika uhlí pro teplárny

4

slide24
Stát nemůže určovat komu uhlí za limity bude přiděleno bez zásadního rizika žalob k Ústavnímu soudu, ÚOHS, i Evropské komisi, které by byly s vysokou pravděpodobností úspěšné

ABY STÁT MOHL URĆOVAT JAKÝM ZPUSOBEM BUDE NALOŽENO S VYTEŽENÝM UHLÍM, MUSEL BY BÝT VLASTNÍKEM PŘÍSLUŠNÉ TÉŽEBNÍ SPOLEČNOSTI.

Problematika uhlí pro teplárny

Jak z toho ven???

4

slide25
Přímý odkup Litvínovské uhelné státem s platnými dobývacími prostory, které by umožňovaly po posunu limitů těžbu ve 2. Etapě ČSA a následné státem definované rozdělování uhlí jednotlivým subjektům.

nebo

Dohoda mezi ČEZ,a.s. a Czech Coal o výměně El.Počerady a Litvínovské uhelné, a.s. a následné převedení dobývacích práv na státní společnost, která by potom uhlí těžila a distribuovala. Složitým bodem je samozřejmě finanční ocenění takového transakce

Problematika uhlí pro teplárny

Jak z toho ven???

4

obsah4
Obsah

Směrnice EU a Novela energetického zákona

Vyhlášky v působnosti MPO

Novela vyhlášky č.150/2001

Problematika uhlí pro teplárny

Shrnutí a závěr

5

z v r
Závěr
 • Fungování energetického trhu není primárně ovlivněno novelou EZ
 • Hlavní vlivy přináší evropská legislativa a její implementace do národní legislativy
 • Novelizace energetického zákona => Novelizace vyhlášek
 • Příprava novely zákona o podpoře energií z OZE
 • Budoucí nedostatek HU pro teplárny je fakt problém

5