دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
Download
1 / 112

??????? ???? ????? ? ????? ??????? ?????? ?????? ???? ?????????? ???? :???? ?????? ?????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کارگاه آموزشی آمار بیمارستانی مدرس :دکتر نیلوفر ماسوری استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران 1385. مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار بیمارستانی.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ??????? ???? ????? ? ????? ??????? ?????? ?????? ???? ?????????? ???? :???? ?????? ?????? ' - walter-gallegos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6605726

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

کارگاه آموزشی آمار بیمارستانی

مدرس :دکتر نیلوفر ماسوری

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

1385


6605726

مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار بیمارستانی


6605726

آرمان مدیریت اطلاعات بهداشتی ، عبارت است از دستیابی به اطلاعات بهداشتی و اعمال مدیریت بر آن ، استفاده از آن در بهبود نتایج عملکرد سازمان ، فرد و بیمارستان در مراقبت از بیمار ، و ارتقاء سطح نظارت مدیریت و فرایندهای پشتیبانی ارائه مراقبت های بهداشتی به بیماران


6605726

بیمارستانها در مورد مدیریت امور بیماران ، بویژه ارائه مراقبت ، نتایج مراقبت ، عملکردهای لازم برای ایجاد هماهنگی و تلفیق خدمات با یکدیگر به اطلاعات نیاز دارند


6605726

مدیران ارشد بیمارستانی جهت اداره و مدیریت سازمان خود به اطلاعات صحیح ، دقیق و روزآمد در زمینه منابع انسانی ، منابع مالی و منابع مادی نیاز دارند


6605726

بنابراین برای برآورده ساختن نیاز مدیران در این زمینه باید :

1- نیازهای اطلاعاتی تعیین و مشخص شوند


6605726

2-سازمان دارای یک ساختار نظام مدیریت اطلاعاتی باشد ،

3-نوع داده ها و منابع تولید داده ها و چگونگی تحصیل و گردآوری آنها مشخص شوند


6605726

4-روش های پردازش داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات مشخص شود

5-نحوه انتقال گزارشات تعیین شود ، تا در نهایت بتوان با تلفیق اطلاعات و استفاده از آنها مدیران نتایج عملکرد سازمان خود را مورد ارزیابی و پایش قرار دهند


6605726

ابعاد بررسی عملکرد آنها به اطلاعات مشخص شود

الف –انجام کار درست

1-مفید و موثر بودن : روش اجرایی یا درمانی بر حسب شرایط بیمار

2-مناسبت و شایستگی : مربوط به آزمایشی خاص یا خدمتی که نیازهای بیمار را تحقق بخشد


6605726

5-ایمنی آنها به اطلاعات مشخص شود

6-کارایی

7-احترام و توجه

1-فراهم بودن

2-بهنگام بودن

3-اثربخشی

4-مداومت

ب – کارهای درست را بهتر انجام دادن


6605726

وجود آمار و اطلاعات صحیح در هر سازمان نقش عمده ای در تجزیه و تحلیل عملکرد آن سازمان ایفاء نموده و کمک موثری در ارزیابی فعالیتها و برنامه ریزی برای آینده می نماید


6605726

نظر به اینکه عملکرد سازمان های بهداشتی درمانی ، مستقیما به حیات انسانها بستگی دارد ، وجود آمار و اطلاعات از ارزش زیادی برخوردار است


6605726

با توجه به اینکه بیمارستان یک واحد کاملا تخصصی است تهیه آمار بر حسب نوع فعالیتهای تخصصی ، از دیدگاه مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده و برنامه ریزی و کنترل فعالیتهای مختلف که در بخش های گوناگون انجام می شود ، اهمیت فراوان دارد


6605726

شاخص های میزان بهره برداری از منابع بیمارستانی

شاخص های ارزیابی کیفیت مراقبت

شاخص های اداری مالی

شاخص های جمعیتی بیماران

شاخص های بیماران مراجعه کننده

سایر شاخص ها

آمار بیمارستانی


6605726

آمار بیمارستانی عبارت است از انعکاس کلیه فعالیتهای بیمارستان چه در مورد بیماران سرپایی و چه در مورد بیماران بستری و اورژانس


6605726

آمار مذکور ابتدا جمع آوری شده و سپس طبقه بندی می گردد و بعد تجزیه و تحلیل می شود


6605726

کاربرد این آمار در چهار سطح می باشد :

1.بیمارستان / محلی

2. منطقه ای

3. ملی

4. بین المللی6605726

جمع آوری آمارها فقط وقتی معنی می دهد که پرسنل مدارک پزشکی ، مدیر و کارکنان پزشکی یک تفاهم متقابل در باره تعریف کلمات بکاربرده شده ، چگونگی جمع آوری اطلاعات و درستی اطلاعات داشته باشند ( هوفمن )


6605726

تخت بستری بیمارستانی دهد که پرسنل مدارک پزشکی ، مدیر و کارکنان پزشکی یک تفاهم متقابل در باره تعریف کلمات بکاربرده شده ، چگونگی جمع آوری اطلاعات و درستی اطلاعات داشته باشند

hospital inpatient bed

تختی که بطور 24 ساعته بوسیله بیماران استفاده بشود ، تخت بستری بیمارستانی است که بر حسب نیاز یا اجازه رسمی دستورتشکیل انواع تختهای اختصاصی صادر می شود .

( مانند تختهای جراحی ، کودکان و... )


6605726

تعداد تخت ثابت دهد که پرسنل مدارک پزشکی ، مدیر و کارکنان پزشکی یک تفاهم متقابل در باره تعریف کلمات بکاربرده شده ، چگونگی جمع آوری اطلاعات و درستی اطلاعات داشته باشند

Bed constructed

تعداد تختهایی که یک بیمارستان می تواند مهیا نماید


6605726

تعداد تخت مصوب دهد که پرسنل مدارک پزشکی ، مدیر و کارکنان پزشکی یک تفاهم متقابل در باره تعریف کلمات بکاربرده شده ، چگونگی جمع آوری اطلاعات و درستی اطلاعات داشته باشند

Bed licensed

تعداد تختهایی که یک بیمارستان بر

طبق آن دارای پروانه رسمی است


6605726

تعداد تخت فعال دهد که پرسنل مدارک پزشکی ، مدیر و کارکنان پزشکی یک تفاهم متقابل در باره تعریف کلمات بکاربرده شده ، چگونگی جمع آوری اطلاعات و درستی اطلاعات داشته باشند

Inpatient bed count

تعداد تخت بیماران بستری قابل دسترس در یک بیمارستان چه خالی و چه پر در هر روز مورد نظر


6605726

تخت روز فعال دهد که پرسنل مدارک پزشکی ، مدیر و کارکنان پزشکی یک تفاهم متقابل در باره تعریف کلمات بکاربرده شده ، چگونگی جمع آوری اطلاعات و درستی اطلاعات داشته باشند

Inpatient bed count day

یک واحد اندازه گیری است برای نشان دادن یک تخت بستری ( خالی یا اشغال شده )که ”سالم است ” و آماده برای استفاده بیمار در یک دوره زمانی 24 ساعته


6605726

دقت نمایید : دهد که پرسنل مدارک پزشکی ، مدیر و کارکنان پزشکی یک تفاهم متقابل در باره تعریف کلمات بکاربرده شده ، چگونگی جمع آوری اطلاعات و درستی اطلاعات داشته باشند

تختهایی که برای درمانهای کوتاه مدت استفاده می شوند به عنوان تختهای بیمارستانی محسوب نمی شوند ، مانند : سبد های نوزادان نرمال ، برانکاردها، تختهای دیالیز و تختهای تشخیصی


6605726

تخت روز فعال یا تخت روز اشغالی عبارت است از مجموع تعداد تختهایی که در طی یک دوره زمانی معین در اشغال بیماران بوده است


6605726

تخت روز کل عبارت است از مجموع تعداد تختهایی که در طی یک دوره زمانی معین در اشغال بیماران بوده است

تعداد تختهای قابل استفاده در هر بخش ضربدر تعداد روزهای یک دوره معین زمانی


6605726

درصد اشغال تخت عبارت است از مجموع تعداد تختهایی که در طی یک دوره زمانی معین در اشغال بیماران بوده است

Inpatient bed occupancy ratio

تخت روزاشغالی

/

تخت روز کل

*100


6605726

درصد اشغال تخت اگر بین 84 تا 85 درصد باشد

( 15 یا 16 در صد بقیه را برای فوریتهای پزشکی در نظر می گیرند )

می توان گفت که میزان بهره برداری از منابع مطلوب بوده است


6605726

تخت موقت باشد

Bed temporary

به تختی گفته می شود که هنگام افزایش بیماران ، موقتا برای استفاده در بیمارستان فراهم می گردد .چنانچه به دلایل مختلف به یک بخش تخت موقت اضافه شود ، این تخت جزء تختهای فعال به حساب نمی آید


6605726

پذیرش بیماران بستری باشد

Inpatient admission

قبول رسمی یک بیمار بوسیله بیمارستان که برای وی اتاق ، غذا و خدمات پرستاری مستمر در نظر گرفته شده است .

در این سطح بیمارستانی بطور معمول بیمار بیشتر از یک شب در بیمارستان می ماند


6605726

مدت اقامت بیمار بستری باشد

Inpatient hospitalization

مدت اقامت هر بیمار از تفریق روز پذیرش از روز ترخیص بدست می آید .

اگر بیماری در همان روز بستری و یا روز بعد ، ترخیص شد مدت اقامت بیمار یک روز محاسبه می شود


6605726

کل روزهای بستری باشد

Total length of stay

جمع روزهای بستری هر گروه از بیماران مرخص شده ( شامل فوتی ها ) در طول یک دوره زمانی معین


6605726

متوسط طول اقامت بیماران باشد

Average length of stay

کل روزهای بستری در طی یک دوره زمانی معین

/

تعداد بیماران مرخص شده و فوت شده ( بجز نوزادان ) در همان دوره زمانی معین


6605726

متوسط اقامت بیماران در کشورهای صنعتی بین 6تا10 روز و در کشورهای اروپای غربی بین 5تا 7 روز است


6605726

ترخیص بیمار بستری صنعتی بین 6تا10 روز و در کشورهای اروپای غربی بین 5تا 7 روز است

Inpatient discharge

پایان یک دوره بستری در بیمارستان برای یک بیمار از طریق اجازه رسمی بوسیله بیمارستان .بطور کلی ترخیص مشخص کننده پایان مسئولیت بیمارستان برای بیماری که ممکن است بصورت بستری یا سرپایی باشد، است


6605726

درصد ناخالص فوت شدگان صنعتی بین 6تا10 روز و در کشورهای اروپای غربی بین 5تا 7 روز است

Gross death rate

جمع کل فوت شدگان در طی دوره زمانی معین

/

جمع کل مرخص شدگان و فوت شدگان در همان دوره زمانی معین

*100


6605726

درصد خالص فوت شدگان صنعتی بین 6تا10 روز و در کشورهای اروپای غربی بین 5تا 7 روز است

Net death rate

جمع کل فوت شدگان بعد از 48 ساعت از زمان پذیرش طی یک دوره زمانی معین

/

جمع کل مرخص شدگان و فوت شدگان بعد از 48 ساعت از زمان پذیرش در همان دوره زمانی معین

*100


6605726

درصد مرگ و میر ناخالص در مورد بیماریهای حاد با اقامت کوتاه مدت نباید بیشتراز 3 درصد باشد

و درصد مرگ و میر خالص نباید بیشتر از 5/2 درصد باشد


6605726

میزان مرگ و میر ناشی از بیهوشی بیماریهای حاد با اقامت کوتاه مدت نباید بیشتراز 3 درصد باشد

Anesthesia death rate

مرگ ها ناشی از بیهوشی در یک دوره زمانی معین

/

کل تعداد بیهوشی در همان دوره زمانی

*1000


6605726

میزان مرگ و میر بعد از عمل جراحی بیماریهای حاد با اقامت کوتاه مدت نباید بیشتراز 3 درصد باشد

Postoperative death rate

تعداد مرگ های اتفاق افتاده پس از 10 روز اول بعد از جراحی در یک دوره زمانی معین

/

تعداد کل اعمال جراحی انجام شده در همان دوره زمانی

*1000


6605726

عفونت بیمارستانی بیماریهای حاد با اقامت کوتاه مدت نباید بیشتراز 3 درصد باشد

Nosocomial infection

به عفونتی که 72 ساعت بعد از بستری یا عمل جراحی ایجاد شده باشد عفونت بیمارستانی می گویند


6605726

درصد عفونت بیمارستانی بیماریهای حاد با اقامت کوتاه مدت نباید بیشتراز 3 درصد باشد

تعداد عفونت های ایجاد شده در بیمارستان در یک دوره زمانی خاص

/

تعداد کل مرخص شدگان و فوت شدگان در همان دوره زمانی

*100


6605726

درصد عفونت بعد از عمل جراحی بیماریهای حاد با اقامت کوتاه مدت نباید بیشتراز 3 درصد باشد

Postoperative infection

تعداد موارد عفونت ایجاد شده بعد از عمل جراحی در یک دوره زمانی معین

/

کل تعداد اعمال جراحی انجام شده در همان دوره زمانی *100


6605726

نوزادان بستری بیمارستان بیماریهای حاد با اقامت کوتاه مدت نباید بیشتراز 3 درصد باشد

Hospital newborn inpatient

تقسیم کردن نوزادان به ”نوزادان سالم“و ”نوزادان بیمار ” جهت گزارش دهی کار مفیدی است و آمار آنها بصورت جداگانه گزارش می شود


6605726

نوزاد سالم به نوزادی گفته می شود که به موقع دنیا آمده است ، تحت شرایط استریل ، بدون هیچ بیماری ، نارسایی ، سندروم ، صدمات ، ناهنجاری یا نقص


6605726

مرگ های نوزادی ( مرگ و میر در بین تولدهای زنده در طول 28 روز کامل اول زندگی یا 27 روز 23 ساعت و 59 دقیقه اول زندگی ) بایستی گزارش شوند


6605726

مرگ و میر نوزادی تولدهای زنده در طول 28 روز کامل اول زندگی یا 27 روز 23 ساعت و 59 دقیقه اول زندگی ) بایستی گزارش شوند

Neonatal death rate

تعداد موارد مرگ و میر نوزادی در طی یک دوره زمانی معین

/

کل تعداد موارد بیماران نوزاد ترخیص شده و فوت شده در همان دوره زمانی


6605726

مرگ های جنینی تولدهای زنده در طول 28 روز کامل اول زندگی یا 27 روز 23 ساعت و 59 دقیقه اول زندگی ) بایستی گزارش شوند

به مرگ های قبل از هفته بیست و هشتم حاملگی می گویند


6605726

میزان مرگ و میر جنینی تولدهای زنده در طول 28 روز کامل اول زندگی یا 27 روز 23 ساعت و 59 دقیقه اول زندگی ) بایستی گزارش شوند

Fetal death rate

مرگ و میر های جنینی

/

کل تولد ها (شامل مرگ های جنینی)

*1000


6605726

مرگ و میر قبل از تولد تولدهای زنده در طول 28 روز کامل اول زندگی یا 27 روز 23 ساعت و 59 دقیقه اول زندگی ) بایستی گزارش شوند

به مرگ و میر جنین از هفته بیست و هشتم به بعد تا هنگام تولد می گویند


6605726

نسبت مرگ و میر قبل از تولد تولدهای زنده در طول 28 روز کامل اول زندگی یا 27 روز 23 ساعت و 59 دقیقه اول زندگی ) بایستی گزارش شوند

Perinatal mortality ratio

مرگ و میرهای جنینی و مرگ و میرهای نوزادان زودرس

/

تولدهای زنده (شامل مرگ جنینی و نوزادان زودرس)

*1000


6605726

مرگ کودکان ،به مرگ کودکان در هر زمان از لحظه تولد تا اولین سال زندگی گفته می شود


6605726

مرگ و میر مادری زمان از لحظه تولد تا اولین سال زندگی گفته می شود

مرگ مادری ، مرگ زنی است که باردار بوده و یا 42 روز پس از اتمام بارداری وی مرگ رخ داده است .

لازم به ذکر است که علت اتفاقی و تصادفات شامل این گزارش دهی نمی شود


6605726

میزان مرگ و میر مادران نباید بیشتر از 5/2 درصد باشد


6605726

میزان مرگ و میر مادری بیشتر از 5/2 درصد باشد

Maternal mortality rate

تعداد کل مرگ و میرمادری(در اثر زایمان و بارداری )

/

تعداد کل بیماران ترخیص شده مامایی(شامل مرگ و میر )

*k

k=100,1000,10000


6605726

میزان های آتوپسی بیشتر از 5/2 درصد باشد

Autopsy rates

آتوپسی را به دو شکل زیر تعریف می کنند :

الف – اتوپسی یا کالبد شکافی ناخالص

ب – آتوپسی یا کالبد شکافی خالص

ج – کالبد شکافی بیمارستان (تنظیم شده )


6605726

آتوپسی ناخالص بیشتر از 5/2 درصد باشد

نسبت کالبد شکافی های بیماران بستری در طی یک دوره زمانی معین به بیماران بستری فوت شدهدر همان دوره زمانی


6605726

آتوپسی خالص بیشتر از 5/2 درصد باشد

نسبت کل کالبدشکافی بیماران بستری در طی یک دوره زمانی معین به کل بیماران بستری فوت شده منهای موارد پزشکی قانونی کالبد شکافی نشدهدر همان دوره زمانی


6605726

کالبد شکافی بیمارستان (تنظیم شده )

در این شاخص کل بیماران فوتی یک مرکز درمانی شامل بیماران بستری ، بیماران سرپایی ، و بیماران تحت مراقبت در خانه در نظر گرفته می شوند


6605726

آتوپسی ها برای تعیین علت مرگ یا میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند


6605726

میزان آتوپسی ناخالص میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

Gross autopsy rate

کل بیماران بستری اتوپسی شده در یک دوره زمانی معین

/

کل بیماران بستری فوت شده در همان دوره زمانی

*100


6605726

میزان آتوپسی خالص میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

Net autopsy rate

کل بیماران بستری آتوپسی شده در یک دوره زمانی معین

/

کل بیماران بستری فوت شده ، منهای موارد پزشکی قانونی کالبد شکافی نشده

*100


6605726

میزان کالبد شکافی بیمارستان میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

Hospital autopsy rate

کل کالبد شکافی بیمارستان

/

تعداد کل فوتی بیمارستانی که اجساد آنها برای کالبد شکافی بیمارستانی در دسترس است

*100


6605726

عارضه میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

Complication

وضعیتی که در طول اقامت بیمار در بیمارستان روی می دهد و در 75 درصد موارد مدت اقامت بیمار را حداقل یک روز افزایش می دهد


6605726

میزان عوارض ایجاد شده میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

Complication rate

تعداد کل عوارض ایجاد شده برای بیماران در یک دوره زمانی معین

/

کل تعداد بیماران ترخیص شده و فوت شده در همان دوره زمانی

*100


6605726

بیماری همراه میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

Comorbidity disease

وضعیتی که از قبل وجود داشته و علت حضور بیمار در بیمارستان است همرا با یک تشخیص اصلی و طول اقامت بیمار را در 75 درصد موارد حداقل یک روز افزایش می دهد


6605726

میزان بیماری همراه میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

Comorbidity disease rate

تعداد کل موارد بیماری همراه در طی یک دوره زمانی معین

/

تعداد کل بیمار ترخیص شده و فوت شده در همان دوره زمانی

*100


6605726

شیوع بیماری میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

تعداد افرادی که در یک دوره زمانی بخصوص دچار یک بیماری خاص شده اند یا تعداد موارد بیماری موجود می باشد


6605726

میزان شیوع بیماری میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

Prevalence rate

تعداد موارد بیماری موجود در یک جمعیت در یک دوره زمانی معین

/

تعداد جمعیت در همان دوره زمانی

*1000


6605726

بروز بیماری میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

تعداد افرادی که بیماری در آنها در یک دوره زمانی بخصوص ظاهر شده است یا تعداد موارد جدید بیماری را نشان می دهد


6605726

میزان بروز بیماری میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

Incidence rate

تعداد موارد جدید بیماری که در یک دوره زمانی معین در جمعیت روی داده است

/

تعداد جمعیت در همان دوره زمانی

*1000


6605726

میزان سزارین ها میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

تعداد سزارین ها طی یک دوره زمانی معین

/

کل زایمانها و سزارینها در همان دوره زمانی

*100


6605726

درصد آزمایشهای مربوط به یک گروه از آزمایشها

تعداد آزمایشهای یک گروه از گروه های آزمایشی ( مثل بیوشیمی طی یک دوره زمانی معین )

/

تعداد کل آزمایش های انجام شده در همان دوره زمانی

*100


6605726

درصد آزمایشهای اختصاصی در هر گروه از آزمایشها

تعداد یک آزمایش اختصاصی (مثل قند )در یک دوره زمانی معین

/

تعداد کل آزمایشهای یک گروه ( مثل بیوشیمی )در همان دوره زمانی

*100


6605726

درصد آزمایشهای با جواب غیر نرمال در هر گروه از آزمایشها به تفکیک هر یک از آزمایش های اختصاصی


6605726

الف )درصد موارد غیر نرمال آزمایش خاص

تعداد موارد غیر نرمال آزمایش خاص (مانند قند )

/

تعداد کل آرمایش خاص ( مانند قند )

*100


6605726

ب )درصد موارد غیر نرمال کل آزمایش ها

تعداد کل موارد غیر نرمال آزمایش ها

/

تعداد کل آزمایش های انجام شده

*100


6605726

انتقال داخل بیمارستانی ها

Transfer in hospital

به تغییر واحد مراقبت پزشکی ، واحد پرسنل پزشکی یا پزشک مسئول بیمار در طی دوره اقامت بیمارستانی ،انتقال داخل بیمارستانی می گویند


6605726

انتقال درون بیمارستانی در فرهنگ مراقبت بهداشتی به معنی تغییر در واحد مراقبت بهداشتی ، واحد کادر پزشکی و یا تغییر مسئول یک بیمار در مدت زمان بستری وی می باشد


6605726

آمار سرشماری روزانه مراقبت بهداشتی به معنی تغییر در واحد مراقبت بهداشتی ، واحد کادر پزشکی و یا تغییر مسئول یک بیمار در مدت زمان بستری وی می باشد

Daily Census statistics

سرشماری روزانه بیماران ، تعداد بیماران بستری موجود در زمان سرشماری به اضافه بیمارانی که پس از سرشماری روز قبل پذیرش شده اند وکم کردن تعداد ترخیص شده گان درزمان سرشماری ازآنها می باشد


6605726

مرخصی موقت مراقبت بهداشتی به معنی تغییر در واحد مراقبت بهداشتی ، واحد کادر پزشکی و یا تغییر مسئول یک بیمار در مدت زمان بستری وی می باشد

Day on leave of absence

روز/روزهایی که بعد از پذیرش و قبل از ترخیص بیمار بستری است که در آن روز / روزها بیمار در ساعت سرشماری در بیمارستان حضور ندارد ( بدلیل اینکه وی اجازه ترک کردن را از بیمارستان دارا می باشد )


6605726

تخت های بیمارانی که در مرخصی موقت هستند به عنوان تخت های اشغال شده محاسبه نمی شوند و بیمار آن تخت ، در سر شماری بحساب نمی آید ولی در محاسبه روزهای بستری و متوسط اقامت حساب می شوند


6605726

نسبت پذیرش به ازاء تخت هستند به عنوان تخت های اشغال شده محاسبه نمی شوند و بیمار آن تخت ، در سر شماری بحساب نمی آید ولی در محاسبه روزهای بستری و متوسط اقامت حساب می شوند

تعداد پذیرفته شدگان طی یک دوره زمانی معین

/

تعداد تخت های فعال همان دوره زمانی معین


6605726

فاصله چرخش تخت هستند به عنوان تخت های اشغال شده محاسبه نمی شوند و بیمار آن تخت ، در سر شماری بحساب نمی آید ولی در محاسبه روزهای بستری و متوسط اقامت حساب می شوند

Bed turnover interval

تعداد متوسط روزهایی که هر تخت ما بین بیماران متوالی خالی می ماند


6605726

فاصله چرخش تخت هستند به عنوان تخت های اشغال شده محاسبه نمی شوند و بیمار آن تخت ، در سر شماری بحساب نمی آید ولی در محاسبه روزهای بستری و متوسط اقامت حساب می شوند

Bed turnover interval

( تخت روز اشغالی – تخت روز کل در یک دوره زمانی معین)

/

تعداد مرخص شدگان و فوت شدگان در همان دوره زمانی معین


6605726

میزان چرخش تخت هستند به عنوان تخت های اشغال شده محاسبه نمی شوند و بیمار آن تخت ، در سر شماری بحساب نمی آید ولی در محاسبه روزهای بستری و متوسط اقامت حساب می شوند

Bed turnover rate

تعداد دفعاتی که یک تخت بیمارستانی ، بطور متوسط ، اشغال گرانش را ( بیماران بستری ) در طول یک دوره زمانی معین تغییر می دهد


6605726

میزان چرخش تخت هستند به عنوان تخت های اشغال شده محاسبه نمی شوند و بیمار آن تخت ، در سر شماری بحساب نمی آید ولی در محاسبه روزهای بستری و متوسط اقامت حساب می شوند

Bed turnover rate

روش مستقیم

تعداد مرخص شدگان و فوت شدگان در یک دوره زمانی معین

/

متوسط تعداد تخت فعال در همان دوره زمانی معین


6605726

میزان چرخش تخت هستند به عنوان تخت های اشغال شده محاسبه نمی شوند و بیمار آن تخت ، در سر شماری بحساب نمی آید ولی در محاسبه روزهای بستری و متوسط اقامت حساب می شوند

Bed turnover rate

روش غیر مستقیم

(متوسط مدت اقامت/ درصد اشغال تخت)

*

(100/ تعداد روزهای دوره معین )


6605726

دقت داشته باشید که همیشه گزارش های آماری درخواست شده / مورد نیاز یک سازمان قابل تغییر هستند


6605726

برای تهیه آمار از بخش ها / واحدهای مختلف به نکات زیر توجه فرمایید


6605726

1-حجم کار / تعداد واحد خدمات ارائه شده

2- تعداد ساعت مصرف شده برای ارائه خدمات و استانداردهای آنها

3- تعداد افراد شاغل برای ارائه خدمات واستانداردهای آنها

4-میزان مواد مصرفی برای ارائه خدمات


6605726

شاخص های مرتبط با میزان بهره برداری از منابع بیمارستانی


6605726

1-تعداد بیمارانی که پذیرش شده اند برداری از منابع بیمارستانی

2-تعداد بیمارانی که مرخص شده اند

3-متوسط اقامت بیماران

4-درصد اشغال تخت

5-میزان چرخش تخت

6-نسبت چرخش تخت6605726

1-میزان مرگ و میر ناخالص مراقبت

2-میزان مرگ و میر خالص

3-میزان عوارض درمان

4-میزان بروز عفونت بیمارستانی

5-تعداد مشاوره ها


6605726

6-نسبت سزارین هابه کل زایمان ها مراقبت

7-میزان آتوپسی ها

8-میزان مرگ و میر مادران

9-میزان مرگ و میر کودکان

10-میزان مرگ و میر بعد از عمل جراحی6605726

1-تعداد غذای تهیه شده در هر وعده مراقبت

2-تعداد ملحفه شستشو شده بر حسب کیلو

3-تعداد مکالمات تلفنی

4-میزان فضایی که نظافت شده بر حسب متر مربع


6605726

5-هزینه هر بخش یا واحد خدماتی مانند هزینه هر روز بیمار

6-درآمد کل سالیانه بیمارستان

7-کل هزینه سرمایه ای بیمارستان

8-کل هزینه عملیاتی بیمارستان


6605726

اطلاعات مربوط به بیماران مانند هزینه هر روز بیمار


6605726

1-بیماران مرخص شده مانند هزینه هر روز بیمار

2-روزهای بستری بیماران بر حسب تشخیص بیماری ، سن و جنس


6605726

اطلاعات جمعیتی بیماران مانند هزینه هر روز بیمار


6605726

1-منطقه اقامت بیمار مانند هزینه هر روز بیمار

2-وضع تاهل بیمار

3-چگونگی ترخیص بیمار

4-منبع ارجاع بیمار

5-علت ارجاع بیمار


6605726

6-علت اصلی پذیرش بیمار مانند هزینه هر روز بیمار

7-علل فرعی پذیرش بیمار

8-سابقه بستری بیمار


6605726

برخی استانداردهای بین المللی در ارتباط با شاخص های بهداشتی


6605726

- میزان بروز عفونت بیمارستانی بین 1تا2درصد مرخص شدگان

- تعداد مشاوره ها ی یک بیمارستان بین 15 تا 20 درصد


6605726

- نسبت سزارین بین 18 تا 22 درصد کل زایمانها

- میزان آتوپسی حداقل 25 درصد از کل مرگ ها


6605726

-میزان مرگ و میر مادران 5/2 درصد کل موارد زایمان

- میزان مرگ و میر کودکان 2 درصد کل تولدها


6605726

- میزان عوارض درمان بین 2تا 4 درصد کل مرخص شدگان

- میزان مرگ و میر بعد از عمل جراحی کمتراز 1 درصد


ad