minim ln standard pr v astn k spr vn ho zen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Minimální standard práv účastníků správního řízení PowerPoint Presentation
Download Presentation
Minimální standard práv účastníků správního řízení

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Minimální standard práv účastníků správního řízení - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Minimální standard práv účastníků správního řízení. Úvodem. celkem 3 nezávazné dokumenty Rady Evropy rezoluce (77) 31 Výboru ministrů, o právech jednotlivce, který je účastníkem správního řízení doporučení (2007) 7 Výboru ministrů o dobré správě

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Minimální standard práv účastníků správního řízení' - walker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vodem
Úvodem
 • celkem 3 nezávazné dokumenty Rady Evropy
  • rezoluce (77) 31 Výboru ministrů, o právech jednotlivce, který je účastníkem správního řízení
  • doporučení (2007) 7 Výboru ministrů o dobré správě
  • doporučení (87) 16 Výboru ministrů o správních řízeních týkajících se velkého počtu osob
rezoluce 77 31
Rezoluce (77) 31
 • zakotvila následující práva jednotlivce, který je účastníkem správního řízení:
  • právo doložit úřadům faktické informace spolu s argumentací
  • právo být informován ještě před vydáním aktu o všech známých skutečnostech, na jejichž základě má být akt vydán
  • právo vyjádřit se a navrhovat důkazy
  • právo být v řízení právně zastoupen a využívat všech prostředků právní pomoci
  • právo být seznámen s odůvodněním správní aktu a
  • právo být poučen o opravných prostředcích, kterými lze správní akt napadnout
rezoluce 77 31 pokra ov n
Rezoluce (77) 31 - pokračování

každý může správním úřadům učinit návrh a správní úřady se jím musejí zabývat

vnitrostátní právo může stanovit lhůty

úřady se musejí zabývat i návrhy neformálními, pokud nejsou zjevně bezcenné nebo absurdní

správní řízení musí být ukončeno a rozhodnutí vydáno v rozumné lhůtě, právní řád musí stanovit prostředky ochrany před nečinností

doporu en o dobr spr v
Doporučení o dobré správě
 • rozvíjí pravidla pro řízení zahájená na žádost
  • musí být ukončeno v rozumné lhůtě
  • pokud je žádost adresována nepříslušnému, musí být postoupena úřadu příslušnému
  • povinnost potvrdit přijetí žádosti a sdělit, kdy bude o žádost rozhodnuto, potvrzení není zapotřebí, pokud je o žádosti rozhodnuto obratem
 • právo účastníků správního řízení být slyšeni
 • hrazení nákladů správního řízení: podíl účastníků řízení má být spravedlivý a rozumný
doporu en o dobr spr v pokra ov n
Doporučení o dobré správě - pokračování
 • požadavky na rozhodnutí vydané ve správním řízení
  • jednoduchá, jasná a srozumitelná formulace
  • musí specifikovat relevantní důvody, faktické i právní
  • rozhodnutí musí být oznámeno - Pravidlem by mělo být individuální oznamování, možné výjimky
  • vyhlášení rozhodnutí je podmínkou nabytí právní moci
  • rozhodnutí nemají mít retroaktivní účinky, ledaže by to ospravedlňovaly právní důvody
 • výkon rozhodnutí
  • má zůstat v působnosti správních úřadů
  • má být zaveden systém správních a trestních postihů
  • rozumná lhůta pro dobrovolné povinnosti
  • zásadou zákonnosti a přiměřenosti
doporu en o dobr spr v pokra ov n1
Doporučení o dobré správě - pokračování
 • odvolání proti správnímu aktu – mírná formulace: mají být v zásadě možná
 • právo na soudní přezkum správních aktů
 • správní úřady mohou již vydaná rozhodnutí změnit či zrušit, pokud to vyžaduje veřejný zájem.
 • povinnost správních úřadů nahradit škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nezákonnou nečinností
  • podmínkou podání žaloby může být uplatnění nároku u správních úřadů
  • možnost správních úřadů i poškozených soukromých osob zahájit řízení s konkrétními správními úředníky
doporu en o hromadn m spr vn m zen
Doporučení o hromadném správním řízení
 • snaží najít rovnováhu mezi 2 protichůdnými zájmy - efektivní a účinný průběh řízení X ochrana práv a zájmům soukromých osob
 • tři kategorie dotčených soukromých osob
  • ti, kterým má být správní akt přímo určen,
  • ti, jejichž individuální práva, svobody či zájmy budou zřejmě dotčeny
  • ti, které podle vnitrostátního práva mohou uplatňovat kolektivní zájem, jenž může být dotčen
doporu en o hromadn m spr vn m zen pokra ov n
Doporučení o hromadném správním řízení - pokračování
 • ve vztahu ke všem kategoriím
  • právo být informováni o zamýšleném aktu
  • účast na řízení může být omezena na tyto formy
   • písemná stanoviska,
   • soukromá nebo veřejná slyšení nebo
   • zastoupení v poradním orgánu
  • správní úřad, je vždy povinen vzít v úvahu předložené skutečnosti, argumenty a důkazy
 • osoby z 2. kategorie - správní úřad může určit, aby si ustanovily jednoho nebo několik společných zástupců
 • osoby z 3. kategorie - správní úřad může určit, že za ně v řízení bude jednat sdružení nebo organizace
doporu en o hromadn m spr vn m zen pokra ov n1
Doporučení o hromadném správním řízení - pokračování
 • vyhlašování aktu
  • osobám z 1. kategorie musí být oznámen individuálně, těmto osobám musí být akt též odůvodněn a tyto osoby musí být poučeny o možnosti opravných prostředků
  • kromě toho veřejné vyhlášení - musí specifikovat, jak dotčené osoby mohou získat informace o hlavních výsledcích řízení, o důvodech, na kterých je konečný akt založen, a o možnosti uplatnění opravných prostředků
 • i tyto správní akty podléhají soudnímu přezkumu
doporu en o hromadn m spr vn m zen pokra ov n2
Doporučení o hromadném správním řízení - pokračování
 • správní akty, které se mohou dotknout práv, svobod či zájmů na území sousedního státu
  • základní pravidlo - dotčeným zahraničním osobám musejí být přístupné všechny formy účasti na řízení bez jakékoliv diskriminace.
  • dotčené zahraniční osoby musejí být informovány o zamýšleném správním aktu - buď přímo nebo prostřednictvím úřadů svého státu.
  • tyto osoby mohou předkládat svá stanoviska - buď přímo nebo prostřednictví úřadů svého státu
  • správní akt se těmto osobám oznamuje
  • aplikace stanovených zásad může být omezena dohodami uzavřenými mezi dotčenými státy nebo reciprocitou.