Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos - PowerPoint PPT Presentation

informacin visuomen ir informacin s technologijos n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos

play fullscreen
1 / 17
Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos
299 Views
Download Presentation
walker-vaughn
Download Presentation

Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos Namų darbo aptarimas

 2. Namų darbo tikslas • Namų darbo tikslas – nustatyti dviejų pasirinktųjų interneto projektų (interneto svetainių) informacijos pateikimo ir komunikacijos efektyvumą, atliekant jų tarpusavio palyginimą pasinaudojant SSGG, PEST, turinio analize ir pan.

 3. Internetinės komunikacijos efektyvumo tyrimo žingsniai 1. Situacijos analizė: 1.1. Trumpai pristatomas interneto svetaines kuriančių organizacijų pobūdis: • savo nuožiūra pasirenkamos dvi savo pobūdžiu ir veiklos tikslais bei vykdoma veikla panašios organizacijos; • viena iš jų turėtų būti veikianti viešojoje sferoje (atstovauti viešąjį sektorių), o kita – atstovauti privatųjį sektorių (pvz., Valstybinė mokesčių inspekcija ir įmonių kreditingumą nustatančios privačios organizacijos, Lietuvos savivaldybių asociacija ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija ir pan. ir t.t.); • specifika, pasirinkimo priežastys bei organizacijų panašumas, t. y. organizacijų veikla ir jų tikslai pristatomi labai trumpai (ne daugiau 1-3 lapų); • gali būti renkamasi iš įvairaus pobūdžio organizacijų (valstybės institucijų, verslo bendrovių, NVO, politinių partijų, ar šiaip interesų grupių, kt., veikiančių ne būtinai Lietuvoje), tačiau išlaikant takoskyrą tarp viešojo ir privataus sektoriaus.

 4. Internetinės komunikacijos efektyvumo tyrimo žingsniai 1. Situacijos analizė: 1.2. pasitelkus įvairius tyrimo būdus (SSGG, PEST, turinio analizę, interviu ir pan.) analizuojama ir tarpusavyje lyginama organizacijų internetinė komunikacija (bendravimas su klientais, interesantais per interneto svetainę ir informacijos pateikimą joje).

 5. Tyrimo būdai: • statistiniai duomenys (svetainės lankomumo rodikliai, populiarumo reitingai, skelbiami tyrimo agentūrų ir pan.); • apklausos (interneto vartotojų, identifikuotų tikslinių grupių ir pan.); • interviu su organizacijos internetinio projekto (internetinės svetainės) kūrėjais; • SSGG analizė; • PEST analizė; • turinio analizė.

 6. SSGG analizė I žingsnis - analizė

 7. SSGG analizė • Stiprybės (vidinis veiksnys): 1. kas daroma gerai? 2. kokios išskirtinės savybės? 3. turimos techninės galimybės? Ir pan. • Silpnybės (vidinis veiksnys): 1. kas daroma blogai? 2. kokios savybės, veiklos ypatybės yra neigiamos, nepageidautinos? 3. kokie techniniai trūkumai? Ir pan.

 8. SSGG analizė • Galimybės (išorinis veiksnys): 1. palanki situacija, organizacijos stiprybių panaudojimas naujo stimulo efektyvumui gerinti siekimui; 2. pranašumų lyginant su konkurentais įvertinimas; 3. galimybės ieškoti partnerystės su kitomis organizacijomis ar projektais tam, kad sukurti kažką naujo ir taip išsilaikyti rinkoje. Ir pan. • Grėsmės (išorinis veiksnys): 1. kas gali ištikti nepalankaus? 2. galimybė pralaimėti konkurencinėje kovoje; 3. galimybė neišsilaikyti finansiškai, bankrutuoti. Ir pan.

 9. SSGG analizė II žingsnis – apibendrinant, panaudojus ir kitus analizės metodus, nurodytus, kaip 1.3 punkto sukurti veiksmų planą, kaip išnaudoti galimybes, panaudoti organizacijos stiprybes, išvengti grėsmių ir eliminuoti silpnybes

 10. Stiprybės-Silpnybės (vidiniai veiksniai) Organizacijos pristatymas, internetinio projekto pristatymas ir apibūdinimas, pan. Veiksmų planas Įgyvendinimas Įvertinimas Galimybės-Grėsmės (išoriniai veiksniai) SSGG analizės schema

 11. PEST analizė PEST analizė: išorės veiksnių – politinių, ekonominių, socialinių, technologinių – analizė: 1. Politiniai veiksniai – valstybės įstatyminis reglamentavimas ir kaip jis atitinka bedrovės, organizacijos veiklą, projekto egzistavimą ir pan. (pvz., ar gali būti monopolis tam tikrame sektoriuje, kaip reglamentuota duomenų, internetinių svetainių apsauga ir pan.); 2. Ekonominiai veiksniai – supanašėjimo tendencijos, kai vadovaujamasi vienokiais ar kitokiais plačiai paplitusiais verslo modeliais ar tendencijomis, sukomercialėjimas (pvz., tarptautinės verslo korporacijos, būdamos daugelio žiniasklaidos kanalų savininkėmis, platinai joms būdingus verslo modelius, kuriuos gali panaudoti konkurentai ir pan.); 3. Socialiniai veiksniai – kultūriniai skirtumai, skirtingos tikslinės auditorijos ir jų poreikiai; 4. Technologiniai veiksniai – technologijų plėtra, kuri leidžia ne tik tobulinti savo komunikacijos procesus, bet ir kopijuoti juos nuo konkurentų; plačiai paplitę tos pačios technologinės galimybės, svetainės technologinis prieinamumas ir jos vartojimo patogumas, šių aspektų palyginimas su konkurentais

 12. Internetinės svetainės turinio analizė 1. struktūros aspektas; 2. aktyvumo aspektas (ar tinklapis turi apsilankiusiųjų vartotojų skaitliuką, ar į vartotojų paklausimus ir pastabas atsižvelgiama, ar sulaukiama reakcijos (ar yra grįžtamasis ryšys), dalyvavimo diskusijose galimybės ir pan.).

 13. Internetinės komunikacijos efektyvumo tyrimo žingsniai 1. Situacijos analizė: 1.3. įvardijama abiejų organizacijų interneto svetainėse pastebėta komunikacijos su klientais, interesantais ir pan. problema ar problemos, jos palyginamos tarpusavyje.

 14. Internetinės komunikacijos efektyvumo tyrimo žingsniai 2. Pateikiami siūlymai internetinei komunikacijai gerinti: • analizuojamos organizacijų tikslinės grupės ar galimos papildomos tikslinės grupės šiuo metu ar ateityje, siejant tai su organizacijų veiklos specifika; • pateikiami siūlymai, kaip su šiomis grupėmis internetu galima būtų efektyviau ir naudingiau palaikyti ryšius ir užmegzti kontaktą, kuris būtų naudingas ir pačioms organizacijoms.

 15. Internetinės komunikacijos efektyvumo tyrimo žingsniai II. Problemos sprendimas ir pasiūlymų pateikimas: įvardijama abiejų organizacijų interneto svetainėse pastebėta komunikacijos su klientais, interesantais ir pan. problema ar problemos, jos palyginamos tarpusavyje

 16. Namų darbo apimtis • Įvertinimui pateiktas namų darbas turi būti sudarytas iš 12-15 A4 formato lapų (įtraukiamos ir saikingos iliustracijos, naudotos literatūros sąrašas); • Namų darbo įteikimo terminas – 2009 m. spalio 15 d. (dieninio skyriaus studentams) bei 2009 m. gruodžio 19 d. (neakivaizdinio skyriaus studentams).

 17. Vertinimas • Galutinis įvertinimas (100%) = • namų darbas (30%) • koliokviumas (20%) • egzaminas (50%)