KURZ PRVNÍ POMOCI PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY - PowerPoint PPT Presentation

kurz prvn pomoci pro z kladn koly n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PowerPoint Presentation
Download Presentation
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

play fullscreen
1 / 53
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
146 Views
Download Presentation
waldo
Download Presentation

KURZ PRVNÍ POMOCI PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KURZ PRVNÍ POMOCI PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY autor: MUC. Tomáš Kříž

 2. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA • 150 – HASIČI • 158 – POLICIE • 155 – ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC • 112 – INTEGROVANÝ ZÁCHRANÝ SYSTÉM • VŽDY UVÁDÍME: • své jméno a příjmení • místo a čas nehody • rozsah nehody • počet zraněných a charakter jejich zranění • nejvhodnější přístupovou cestu • další možná nebezpečí a další potřebou pomoc

 3. PRVNÍ KONTAKT SE ZRANĚNÝM • CO UDĚLÁM KDYŽ UVIDÍM ČLOVĚKA JAK LEŽÍ NA ZEMI A NEHÝBE SE: • oslovím ho • zkusím zatřást ramenem • zjistím zda dýchá • zjistím jestli má hmatný tep • pohledem zjistím další viditelná poranění • celá diagnóza má trvat maximálně 20-30 s • dále postupujeme podle schématu: • A: Airways – zajištění průchodnosti DC • B: Breathing – zajištění dýchání • C: Circulacion – zajištění krevního oběhu

 4. ZÁSTAVA DECHU - PŘÍZNAKY • není slyšet ani cítit vydechovaný vzduch • nafialovělé rty • kůže promodrává

 5. ZÁSTAVA DECHU – PP • položíme pacienta na bok • uvolníme ústní dutinu (umělý chrup, zvratky, …) • pacienta položíme na záda a hlavu zakloníme • zkontrolujem dech • pokud nedýchá tak provedeme 5 vdechů (zacpat nos) • každý vdech trvá 2 s a následuje až po výdechu • kontrolujem pohyby hrudníku (pohledem i pohmatem) • pokud se hrudník zvedá, tak pokračujem v umělém dýchání (frekvence 12 za minutu) • pokud se nezvedá, je někde v dýchacích cestách překážka a je nutno ji odstranit

 6. UVOLNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST - I • postižený je při vědomí, nedýchá a jeznámá překážka v dýchacích cestách – vyzveme jej ke kašlání • pacient vyčerpán, cyanotický – předklon, 5 úderů mezi lopatky • pokud to nepomůže provedem HEIMLICHŮV HMAT: • pacient v předklonu • stojíme za pacientam • ruku sevřenou v pěst umístíme mezi pupek a hrudní kost • druhou rukou ji sevřeme a prudce stlačíme k sobě a vzhůru (5 x) • při neúspěchu voláme RZP a pokračujeme: • 5 x úder mezi lopatky • 5 x Heimlichův hmat

 7. UVOLNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST - II • pokud by pacient kydykoli během toho upadl do bezvědomí – zahájíme kompletní resuscitaci i s masáží hrudníku • po 15 minutách kontrolujeme dutinu ústní • pokud se začne zvedat hrudník – pokračujem v masáži hrudníku, jen pokud není tep • poslední možností když se nám nepodaří DC zprůchodnit je koniotomie, nebo koniopunkce: • zakloníme hlavu pacienta • vyhledáme štěrbinu mezi chrupavkou štítnou a prstencovou • zde provrdeme kolmo vpich jehly, nebo asi 1 cm řez a do otvoru zavedeme trubičku (obal od propisky)

 8. ZÁSTAVA OBĚHU - PŘÍZNAKY • asi po 6 – 12 s dojde ke ztrátě vědomí • asi po 30 s zástava dechu • není hmatný pulz

 9. ZÁSTAVA OBĚHU - PP • okamžité přivolání lékařské pomoci • poté zahájíme nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání (KPCR) • do mozku se nedostává krev s kyslíkem a po 5 minutách dochází k nevratnému poškození mozkových buněk • pokud je pacient dítě, nebo člověk který se topil, tak nejdříve 1 min provádíme KPCR a až poté voláme lékařskou pomoc

 10. KPCR – KARDIOPULMOCEREBRÁLNÍ RESUSCITACE • nepřímá masáž srdce • místo: 2 prsty nad mečovitým výběžkem • ruce složené rovnoběžně přez sebe • paže jsou napnuté • stisky provádíme kolmo • je potřeba dost hrudník stlačit, srdce se musí stlačit proti hrudní páteři • umělé dýchání zahajujeme zároveň s nepřímou srdeční masáží • nejprve tedy 5 vdechů • poté 30 stlačení hrudníku a 2 vdechy • frekvence dýchání je asi 12 za minutu • každou minutu kontrolujeme pulz (kontrola max 10 sekund)

 11. KPCR NEZAHAJUJEME • v případě že umělé dýchání nemůžeme z nějakého důvodu provést – vždy je nutno alespoň zprůchodnit dýchací cesty • pokud by nám hrozilo nebezpečí ohrožení vlastního života !!! • pokud jsou patrná poranění neslučitelná sa životem

 12. TRESTNÍ ZÁKON(140/1961 Sb.. 1.1.1962) – neposkytnutí pomoci • paragraf 207 Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti, nebo jeví vážné známky poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe a jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

 13. KRÁTKODOBÉ PORUCHY VĚDOMÍ • pacienta položíme na záda • zvedneme mu dolní končetiny (pokud je to možné, tak nakloníme celé tělo o 30 stupňů - hlavou dolů) • můžeme chladit čelo • k obnovení vědomí by mělo dojít maximálně do 5 minut, jinak voláme lékaře • po obnovení vědomí by měl pacient ještě chvíli zůstat ležet

 14. DLOUHODOBÉ PORUCHY VĚDOMÍ • delší než 1 minuta – voláme RZP • pacienta uložíme do stabilizované polohy na boku • DK (tu blíže nám) pokrčíme v koleni • pacienta přetočíme na bok • druhá DK je natažená • HK (ta blíže podložce) protažená pod tělem za tělo • druhá HK dlaní k podložce a pod hlavu • zaklonit hlavu • pátráme po příčinách bezvědomí • kontrolujeme dech a tep, pokud nejsou tak zahajujeme KPCR

 15. EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT • postižený vypadá jako by se zasnil • provádí mimovolní pohyby • jsou přítomny křeče • může dojít ke ztrátě vědomí • odstraníme z dosahu postiženého možné zdroje zranění • v žádném případě mu nebráníme v pohybu !

 16. ŽILNÍ KRVÁCENÍ - PŘÍZNAKY • z rány pomale vytéká tmavě zbarvená krev

 17. ŽILNÍ KRVÁCENÍ - PP • posadíme, nebo položíme pacienta • zvedneme končetinu s ránou nad úroveň srdce • přiložíme tlakový obvaz • steriní krytí • tlaková vrstva • fixace • pokud obvaz prosákne, přidáme další vrstvu (tu původní nesundáváme)

 18. TEPENNÉ KRVÁCENÍ - PŘÍZNAKY • z rány tryská jasně červená krev

 19. TEPENNÉ KRVÁCENÍ - PP • stisk prsty přímo v ráně (pokud nelze jinak, tak nepovolujeme až do příjezdu lékařské pomoci) • stisk tlakového bodu (pažní, stehení, břišní) • přiložení tlakového obvazu (končetina nesmí být studená, na periferii musí být hmatný tep)

 20. TEPENNÉ KRVÁCENÍ – PŘILOŽENÍ ŠKRTIDLA • POUZE V TĚCHTO PŘÍPADECH: • úrazová amputace s masivním krvácením • krvácení z pažní a stehenní tepny • otevřená zlomenina, cizí těleso v ráně a masivní krvácení • dočasé zaškrcení rány při nedostatku ošetřujících • prosáknutí dvou vrstev tlakového obvazu • když už škrtidlo přiložíme, tak ho víckrát nepovolujeme, postižená končetina je v klidu

 21. ŠOKOVÉ STAVY - PŘÍZNAKY • ŠOK je selhání krevního oběhu, jako obraná reakce organismu • tepová frekvence se zvyšuje (120-160/min) • špatně hmatný (nitkovitý pulz) • studený pot • třes • bolest • apatie (nezájem) • až bezvědomí • promodrání kůže na periferii • zrychlený a povrchní dech • pocit žízně

 22. ŠOKOVÉ STAVY - PP • protišoková poloha • vleže na zádech • DK zvednuty o 30 stupňů • 5 T • teplo • ticho • tekutiny • tišení bolesti • transport

 23. POPÁLENINY • technická první pomoc • uhašení ohně • svlečení oděvu • odstranění vodičů tepla - ozdob (prsteny, náušnice, náramky, …) • chlazení – tak dlouho, jak je to příjemné (odvádí teplo, tlumí bolest) • sterilní krytí (nekryjí se popáleniny obličeje)

 24. INFARKT MYOKARDU - PŘÍZNAKY • palčivá bolest za hrudní kostí vystřelující do levé horní končetiny, ramene, apod. • zrychlený, povrchní dech • nepravidelná srdeční činnost, nebo zvýšení tepové frekvence • slabost • pocení • závratě • neklid • strach ze smrti

 25. INFRAKT MYOKARDU - PP • vytvoříme klidné prostředí • větrání (dobrý přístup čerstvého vzduchu) • uložíme pacienta do polohy v polosedě • přivoláme lékařskou pomoc

 26. ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM • přivoláme RZP • bezpečně vyprostíme postiženého z elektrického obvodu • zahájíme KPCR

 27. TONUTÍ • přivoláme RZP • pokud nejsme schopni, nebo si netroufáme vytáhnout postiženého z vody, tak počkáme až upadne do bezvědomí • provádíme KPCR a to minimálně 60 minut (tělo bylo podchlazeno) • v žádném případě se nezdržujem snahou o vylití vody z tělesných dutin

 28. UŠTKNUTÍ ZMIJÍ • přivoláme RZP • zaškrtíme žilní řečiště (musí zůstat hmatný tep) • zvýrazníme krvácení z rány (masáží) • postiženou končetinu chladíme

 29. POKOUSÁNÍ PSEM • přivoláme RZP • dokonale vymyjem ránu mýdlem (to je profylaxe vztekliny) • ošetříme krvácení • policie zajistí psa

 30. OTRAVA LÉKY, HOUBAMI, ALKOHOLEM • přivoláme RZP • pokud je postižený při vědomí vyvoláme zvracení • zajistíme obsah žaludku pro další rozbor • pokud postižemý mení při vědomí tak kontrolujeme základní životní funkce a pokud nejsou, tak zahájíme KPCR

 31. OTRAVA FRIDEXEM, METHANOLEM • přivoláme RZP • podáme ethanol (obyčejný alkohol) • ten zpomalí vstřebávání fridexu a methanolu

 32. OTRAVA CO2, CO • přivoláme RZP • CO2 je výbušný – pozor na vlastní bezpečnost • zajistíme přístup čerstvého vzduchu • pokud nejsou základní životní funkce, tak zahájíme KPCR