1 / 28

Semantička interoperabilnost – Specifikacija elektroničkog računa u RH

Semantička interoperabilnost – Specifikacija elektroničkog računa u RH. dr.sc. Ivan Magdalenić Seminara za formalne metode i primjene Varaždin, 21. travnja 2010. Sadržaj prezentacije. Uvod Semantičke norme Nacrt specifikacije e-Računa u RH Zaključak. Pregled stanja u RH.

walda
Download Presentation

Semantička interoperabilnost – Specifikacija elektroničkog računa u RH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Semantička interoperabilnost – Specifikacija elektroničkog računa u RH dr.sc. Ivan Magdalenić Seminara za formalne metode i primjene Varaždin, 21. travnja 2010.

 2. Sadržaj prezentacije • Uvod • Semantičke norme • Nacrt specifikacije e-Računa u RH • Zaključak

 3. Pregled stanja u RH • Strategija razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007-2010 • Povjerenstvo za e-Račun • Projekt e-Račun • Projekt e-Moduli

 4. Projekt e-Moduli • Naziv projekta: Istraživanje i razvoj rješenja temeljenih na otvorenom kôdu za elektroničke module identificirane u okviru istraživanja generičkog procesnog modela tvrtke, identifikacije priključnih točaka za elektroničko poslovanje te tehničkih i funkcionalnih specifikacija e-modula • Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva • Cilj projekta: Unaprijediti poslovnu komunikaciju između poduzeća i njihovu komunikaciju prema drugim društvenim subjektima, uz korištenje potencijala suvremenih IKT. • Vrijednosni lanac • Modeli poslovnih procesa • Orkestracija servisa • Razvoj programskih komponenata • Materijali dostupni na: eDocument.foi.hr

 5. Isporuke projekta • Isporuka 1: Metodološki priručnik • Isporuka 2: Generički procesni model tvrtke • Isporuka 3: Funkcionalne i tehničke specifikacije e-Modula • Isporuka 4: Izvorni kôd rješenja temeljenih na otvorenom kôdu • Isporuka 5: Prezentacija rješenja temeljenih na otvorenom kôdu • Isporuka 6: Konačni izvještaj

 6. Uvod • Semantičke norme • Nacrt specifikacije e-Računa u RH • Zaključak

 7. Okvir za interoperabilnost • Interoperabilnost znači sposobnost informacijskih i komunikacijskih sustava i poslovnih procesa da podržavaju razmjenu podataka i omogućavaju dijeljenje informacija i znanja. * • Okvir za interoperabilnost se može definirati kao skup standarda i smjernica koji opisuju način koji je dogovoren između organizacija za međusobnu interakciju. Okvir za interoperabilnost nije statički dokument i može se mijenjati i nadopunjavati s vremenom kako se mijenjaju tehnologije, standardi i administrativni zahtjevi. * • * Izvor: *European Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services (2004)http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=19529

 8. Semantičke norme – Značajnija standardizacijska tijela UN/CEFACT - United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards GS1 CEN - European Committee for Standardization OAGIS - Open Applications Group Integration Specification ISO – International Organization for Standardization

 9. Pregled normi koje definiraju semantiku podataka • Izvor: Philipp Liegl:Business Documents for Inter-Organizational Business Processes, Ph.D. Thesis, Vienna University of Technology, 2009.

 10. Pristupi izgradnji poslovnih dokumenta primjenom semantičkih normi • Od vrha prema dnu: • UN/CEFACT • Od dna prema vrhu: • ebInterface • Kombinirani pristup: • Universal Business Language (UBL) • Integrirani pristup • ebXML • Implementacijski neutralni pristup: • Core Components Technical Specification

 11. Core Components TechnicalSpecification- ISO/TS 15000-5 CCTS je namijenjen za rješavanje problema informacijske interoperabilnosti u području poslovnih aplikacija. U specifikaciji je opisana metodologija za razvoj zajedničkog skupa semantičkih građevnih blokova koji prezentiraju općenite tipove poslovnih podataka koji se danas koriste. CCTS koncept definira novu paradigmu u dizajniranju i implementaciji ponovno iskoristivih, sintaksno neutralnih informacijskih građevnih blokova. CCTS je prihvaćen kao ISO standard 2005. godine pod nazivom ISO/TS 15000-5:2005. CCTS - skraćeno Core Components (CC) je razvijena i održava se u UN/CEFACT-u. CC se široko prihvaća i informacijski modeli predstavljeni u CWA dokumentima i UBL dokumentima bazirani su na konceptu koji je predstavljen u CC. UN/CEFACT na temelju CC norme dva puta godišnje objavljuje i ažurira biblioteku ključnih podatkovnih komponenti - CC library (CCL) koja nosi oznaku CCL + godina + A ili B

 12. Jezgrena komponenta (Core Component) CCTS uvodi pojam jezgrene komponente koja je građevni blok za ostvarenje semantički ispravnog i smislenog informacijskog paketa koji se razmjenjuje. Jezgrena komponenta sadrži samo informacijski dio koji je neophodan za opis specifičnog koncepta.

 13. Tipovi jezgrenih komponenti • Osnovna jezgrena komponenta (Basic Core Component) - jezgrena komponenta koja izgrađuje pojedinačnu poslovnu karakteristiku specifične Složene jezgrene komponente koja reprezentira objektnu klasu. Ima jedinstvenu poslovno-semantičku definiciju. • Asocijacijska jezgrena komponenta (Association Core Component) - jezgrena komponenta koja predstavlja kompleksnu poslovnu karakteristiku specifične Složene jezgrene komponente koja reprezentira objektnu klasu. • Složena jezgrena komponenata (Aggregation Core Component) -skup povezanih dijelova poslovnih informacija koje nose jedinstveno poslovno značenje, neovisno o bilo kakvom poslovnom kontekstu • Tip jezgrene komponente (Core Component Type) - jezgrena komponenta koja se sastoji od jedne i samo jedne sadržajne komponente koja nosi stvarni sadržaj plus jedne ili više dodatnih komponenti koje daju dodatnu definiciju sadržajnoj komponenti • Podatkovni tip (Data Type).

 14. Izvor: Core Components Technical Specification – Part 8 of the ebXML Framework

 15. Poslovni informacijski entiteti Kad se osnovne jezgrene komponente stave u poslovni kontekst one predstavljaju podlogu na kojoj se izgrađuju Poslovni informacijski entiteti. Poslovni informacijski entiteti su dijelovi poslovnih podataka ili grupa dijelova poslovnih podataka sa jedinstvenom poslovno-semantičkom definicijom. Osnovne jezgrene komponente služe kao kontrolirani vokabular za izgradnju poslovnih informacijskih entiteta.

 16. Kategorije poslovnih informacijskih entiteta Osnovni poslovni informacijski entitet (BasicBusinessInformationEntity) - reprezentira pojedinačnu poslovnu karakteristiku specifične objektne klase u specifičnom poslovnom kontekstu Asocijativni poslovni informacijski entitet (AssociationBusinessInformationEntity) - predstavlja kompleksnu poslovnu karakteristiku specifične objektne klase u specifičnom poslovnom kontekstu Složeni poslovni informacijski entitet (AggregateBusinessInformationEntity) - skup povezanih dijelova poslovnih informacija koji zajedno nose jedinstveno poslovno značenje u specifičnom poslovnom kontekstu

 17. Primjer poslovnih informacijskih entiteta

 18. Izvor: Core Components Technical Specification Veza između jezgrenih komponenti i poslovnih informacijskih entiteta

 19. Norme koje se temelje ili su usklađene sa Core Components UBL verzija 2.0 OAGIS verzija 9.x GS1 XML Cross Industry Invoice (CII) CEN Workshop Agrement – Information model definition

 20. Uvod • Semantičke norme • Nacrt specifikacije e-Računa u RH • Zaključak

 21. Struktura elektroničkog računa

 22. Pristup definiranju e-računa • Definiranje obaveznih elemenata • Zakoni u RH i EU • Definiranje opcionalnih elemenata • Zahtjevi od zainteresiranih strana • Izgradnja informacijskog modela e-računa neovisnog o implementaciji • Preslikavanje informacijskog modela na izabranu normu • Izgradnja XML schema

 23. Primjer dijela računa izgrađenog prema principima Core Components

 24. Međuovisnost XML Schema prema UBL 2.0 • Pregled informacijskog modela i UBL specifikacije

 25. Dodatne funkcionalnosti • Dvostupanjska provjera • XML Schema • Schematron • Šifrarnici i kodne liste • Implementacijske upute

 26. Uvod • Semantičke norme • Nacrt specifikacije e-Računa u RH • Zaključak

 27. Zaključak • E-račun je samo jedan dio nabavnog procesa • Prijedlog uvođenja – Pilot projekt • Otvorena pitanja – arhiviranje e-računa

More Related