slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nicolas Bourriaud The Radicant (2009)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Nicolas Bourriaud The Radicant (2009) - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nicolas Bourriaud The Radicant (2009)' - waite


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Rosalind Krauss (1981): “The historical period which the avant-garde shared with modernism is over. That seems an obvious fact. [T]he discourse that has brought it to a close [...] is a complex of demythologizing criticism and a truly postmodernist art, both of them now acting to void the basic propositions of modernism, to liquidate them to expose their fictitious condition.”

Rosalind Krauss (2008): “I am the complete dinosaur who is not only committed to reinventing modernism, but never admitted its eclipse by postmodernism in the first place.”

slide3

Nicolas Bourriaud

The Radicant (2009)

“...the perverse effects of postmodernist postcolonial critique (Bhabha, Spivak) is to make an exeption of this most common of criteria of judgment when speaking of non-western artists.”

slide4

Asle Toje

"Kulturkamp, nå" (Klassekampen, 30. mai 2009)

“Den norske kulturkampen utkjempes langs fire hovedakser: justis, utdanning, utenriks og kultur. Det er her det kulturradikale dannelsesideal har slått mest gjennom. Multikulturalisme er debattens episenter fordi det ligger i skjæringspunktet mellom disse fire.”

slide5

Ronald Reagan

(1981-1989)

Margaret Thatcher

(1979-1990)

Leonid Brezhnev

(1964-1982)

Mikhail Gorbachov (1985-1991)

slide10

Daniel Bell

(1919 -)

Jean-Francois Lyotard

(1924-1998)

Fredric Jameson

(1934 -)

slide11

Fredric Jameson

"Theories of the Postmodern" (1984)

ANTI-MODERNIST

PRO-MODERNIST

Wolfe

+

PRO-POSTMODERNIST

Lyotard

Jencks

+

ANTI-POSTMODERNIST

Kramer

Tafuri

+

+

Habermas

Tom Wolfe

Charles Jencks

Manfredo Tafuri

Hilton Kramer

Jürgen Habermas

slide12

ANTI-MODERNIST

PRO-MODERNIST

+

Jameson

+

PRO-POSTMODERNIST

Lyotard

ANTI-POSTMODERNIST

Bell

slide13

Daniel Bell

The Cultural Contradictions of Capitalism (1978, s. 29)

“...modernism is exhausted and the various kinds of post-modernism (in the psychedelic effort to expand consciousness without boundaries) are simply the decomposition of the self in an effort to erase individual ego.”

“...modernismen har utspilt sin rolle, og de ulike formene for post-modernisme (i sine psykedeliske bestrebelser etter en grenseløs bevissthetsutvidelse) består rett og slett i en oppløsning av selvet i et forsøk på å utviske det individuelle jeg-et.”

slide14

“De siste årene har vært kjennetegnet ved en invertert milleniarisme, der tanker om fremtiden, enten det dreier seg om kataostrofer eller frelse, er blitt erstattet av en følelse av at det er slutt på det ene eller det andre (slutten på idiologiene, kunsten eller samfunnsklasser; leninismens, sosialdemokratiets eller velferdsstatens krise osv., osv.). Sett under ett utgjør kanskje alle disse det som stadig oftere blir kalt postmodernisme”

“The last few years have been marked by an inverted millenarianism in which premonitions of the future, catastrophic or redemptive, have been replaced by senses of the end of this or that (the end of ideology, art, or social class; the "crisis" of Leninism, social democracy, or the welfare state, etc., etc.); taken together, all of these perhaps constitute what is increasingly called postmodernism.”

slide15

Jean-Francois Lyotard

The Postmodern Condition:

A Report on Knowledge (1979)

“I will use the term modern to designate any science that legitimates itself with reference to a metadiscourse [...] making an explicit appeal to some grand narrative, such as the dialectics of Spirit, the hermeneutics of meaning, the emancipation of the rational or working subject, or the creation of wealth. [...] Simplifying to the extreme, I define postmodernity as an incredulity towards metanarratives.”

“Jeg skal bruke termen moderne for å betegne enhver vitenskap som legitimerer seg selv ved å henvise til en metadiskurs [...] som eksplisitt støtter seg til en eller annen stor fortelling, som åndens dialektikk, meningens hermeneutikk, frigjøringen av det rasjonelle eller arbeidende subjektet eller verdiskapning. [...] Med en ekstrem forenkling definerer jeg postmodernitet som mistro til metafortellinger.”

slide16

Bell: Postmodernisme = "oppløsningen av selvet"

Lyotard: Postmodernitet = de store fortellingenes krise

Jameson: Postmodernisme = summen av alle ideologiske

dødserklæringer

slide18

Alfred Barr

Cubism and Abstract Art (1936)

Greenberg: “The essence of modernism lies, as I see it, in the use of the characteristic methods of a dicipline to criticize the dicipline itself, not to in order to subvert it, but in order to entrench it more firmly in the erea of its competence.”

Greenberg: “Modernismens essens, slik jeg ser det, ligger i å bruke de metodene som er særegne for en gitt disiplin, til å kritisere denne disiplinen selv, ikke for å undergrave den, men for å gi den en fastere forankring i dens eget kompetanseområde.”

slide20

modernisme

postmodernisme

modernitet

postmodernitet

?

modernisering

postmodernisering

slide21

Bell:

ca. 1900

modernisme

"post-modernisme"

det industrielle samfunn

(familiekapitalisme)

det postindustrielle samfunn

ca. 1945

Jameson:

ca. 1900

ca. 1970

realisme

modernisme

postmodernisme

klassisk

markedskapitalisme

imperialistisk kapitalisme

eller monopolkapitalisme

senkapitalisme

(globalisering)

ca. 1945

slide22

Bell om det postindustrielle samfunnet:

 • Servicesektoren blir dominerende.
 • Vekst innen tekniske profesjoner
 • (arkitekter, ingeniører, statistikere)
 • Vitenskapen blir sentral sosialt og økonomisk
 • En tiltakende orientering mot de fremtidige effektene av
 • teknologiske nyvinninger
 • Beslutningsprosesser baseres på nye “intellektuelle teknologier”
 • (som spillteori og lineær programmering)
slide23

Jameson om senkapitalismen:

 • Moderne elektronikk øker eksplosivt
 • Transnasjonale selskaper dominerer

total modernisering

 • Outsourcing til land med billig arbeidskraft
 • Massiv økning i internasjonal finansspekulasjon
 • Fremveksten av nye mediekonglomerater