Nidzica 2010 r.
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Nidzica 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH. Nidzica 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy. USŁUGI RYNKU PRACY : pośrednictwo pracy poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy organizacja szkoleń. Nidzica 2010 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vondra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

USŁUGI RYNKU PRACY:

 • pośrednictwo pracy

 • poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

 • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

 • organizacja szkoleń


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

USŁUGI SZKOLENIOWE:

 • szkolenia grupowe

 • szkolenia indywidualne, 300% przeciętnego wynagrodzenia, skierowanie raz w roku

 • pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, 400% przeciętnego wynagrodzenia

 • finansowanie kosztów studiów podyplomowych, 100%, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia

 • finansowanie kosztów egzaminów do wysokości przeciętnego wynagrodzenia


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

SZKOLENIA:

 • finansowanie usług szkoleniowych i studiów podyplomowych pracownikom oraz osobom wykonującym inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanym pomocą w rozwoju zawodowym, którzy zarejestrują się w urzędzie pracy 

  Bezrobotnym przysługuje:

 • stypendium wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych przy 150 godzinach miesięcznie


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

Refundacja szkoleń pracowników

 • refundacjakosztów szkolenia pracownika do wysokości 50 % ( maksymalnie do wysokości przeciętnego wynagrodzenia), a w przypadku osób powyżej 45 roku życia – do wysokości 80%(maksymalnie 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia)

  WARUNEK !!!

  Utworzony przez pracodawcę fundusz szkoleniowy przeznaczony na finansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

 • dochodami funduszu szkoleniowego są wpłaty pracodawców, zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego pracy lub regulaminu funduszu szkoleniowego, w wysokości nie niższej niż 0,25% funduszu płac oraz inne wpływy


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

 • wsparcie na ten cel ma charakter pomocy de minimis

 • intensywność pomocy

  - szkolenie specjalistyczne – 25% kosztów kwalifikowanych

  - szkolenie ogólne – 60 % kosztów kwalifikowanych

 • koszty kwalifikowane

  - koszty szkolenia

  - koszty wynagrodzeń uczestników szkolenia i obowiązkowych składek na

  ubezpieczenia społeczne


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY:

 • bezrobotni do 25 roku życia·        

 • bezrobotni długotrwale

 • bezrobotni po zakończeniu kontraktu socjalnego

 • kobiety które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

 • bezrobotni powyżej 50 roku życia

 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego

 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia

 • bezrobotni niepełnosprawni.


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

STAŻ:

nabywanie umiejętności praktycznych przez wykonywanie zadań w miejscupracy

bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą

 • osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy- 6 miesięcy 

 • osoby do 25 roku życia oraz osoby bezrobotne do 27 roku życia, 12 miesięcy od ukończenie szkoły wyższej - 12 miesięcy

  Bezrobotnemu przysługuje:

  • stypendium, 120% zasiłkudla bezrobotnych ( 860,40 zł – 2010 r.)

  • prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH:

Praktyczna nauka zawodu

 • egzamin kwalifikacyjny lub czeladniczy

 • od 12 do 18 miesięcy, nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje 80% czasu

  Przyuczenie do pracy dorosłych

 • egzamin sprawdzający

 • od 3 do 6 miesięcy, nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje 80% czasu

  Bezrobotnemu przysługuje:

  • stypendium w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych

  • prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania przygotowania zawodowego dorosłych


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

Pracodawca zapewnia:

 • warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej

 • warunki do realizacji programu praktycznej nauki zawodu

  Urząd pracy

 • refunduje pracodawcy określone w umowie wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu

 • po zakończeniu przygotowania zawodowego dorosłych i zdaniu egzaminu przez uczestników przyznaje premię w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc zrealizowanego programu przygotowania zawodowego dorosłych dla każdego skierowanego uczestnika


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

ROBOTY PUBLICZNE:

 • subsydiowana forma zatrudnienia przez organizatora lub pracodawcę skierowanych bezrobotnych:

  • będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

  • będących dłużnikami alimentacyjnymi

 • zwrot organizatorowi robót publicznych lub wskazanemu pracodawcy część kosztów poniesionych na;

  • wynagrodzenia

  • nagrody

  • składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanegowynagrodzenia

   2010 rok - 1280,00 zł + ZUS


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

DOTACJE:

Podjęcie działalności gospodarczej:

 • wszyscy bezrobotni

 • 6 - krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia

 • 2010 rok - do 19 000 zł

  WARUNEK!!! PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 12 MIESIĘCY


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE:

 • wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku

 • organizowane przez gminę w:

  • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

  • organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywnąlub na rzecz społeczności lokalnej

 • wymiar do 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie

 • świadczenie w wysokości nie niższej niż 6,80 zł za każdą przepracowaną godzinę


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA:

Osoby bezrobotne skierowane przez PUP na:

 • staż

 • przygotowanie zawodowe dorosłych,

 • szkolenie

  do wysokości ceny biletu miesięcznego na danej trasie

 • do pracy

  do wysokości 75 % ceny biletu miesięcznego na danej trasie

  WARUNEK:

 • podjęcie jednej z w/w form poza miejscem zamieszkania,

 • uzyskiwane wynagrodzenie lub inny przychód nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

Zwrot kosztów zakwaterowania:

 • osoby skierowane przez PUP

 • czas dojazdu i powrotu do miejsca zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny

 • uzyskiwane wynagrodzenie lub inny przychód nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia

 • wysokość 75% poniesionych kosztów, nie więcej niż 300 zł


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

STYPENDIUM NA NAUKĘ:

 • wysokość 100% kwoty zasiłku

 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych

  WARUNEK !

  w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w PUP podejmą dalsza naukę w:

  • w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych ,

  • w szkole wyższej (studia niestacjonarne)

   Stypendium przysługuje pod warunkiem nie przekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów pomocy społecznej


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy

( pomoc de minimis):

 • pracodawcy

 • 6 - krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

 • 2010 rok - do 19 000 zł

 • nie rozwiązanie w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę

  WARUNEK!!!

  UTRZYMANIE UTWORZONEGO STANOWISKA

  PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

PRACE INTERWENCYJNE:

 • uzyskanie przez przedsiębiorcę pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji tj.:

  - bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu

  miesięcy,

  - bez wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego

  - wieku powyżej 50 lat,

  - osoba dorosła mieszkająca samotnie, mająca na utrzymaniu co najmniej

  jedną osobę,

  - bezrobotny przez co najmniej 24 miesiące

 • pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

 • pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych

 • maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą

 • pracodawcy przysługuje refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne przez okres :

  • 6 miesięcy(osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy)) – wysokość refundacji 560,00 zł + ZUS

  • 12 miesięcy (bezrobotny do 25 r.ż, długotrwale, po odbyciu kary pozbawienia wolności, niepełnosprawny) - wysokość refundacji 560,00 zł + ZUS

  • osoby powyżej 50 r. życiaprzez okres zawartej umowy – wysokość refundacji 640,00 zł + ZUS


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Usługi i instrumenty rynku pracy

 • staż,

 • prace interwencyjne,

 • szkolenia,

 • przygotowanie zawodowe dorosłych,

  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 • wysokość- piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia

  WARUNEK!!! prowadzenie działalności gospodarczej 24 miesiące

  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

 • wysokość- piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia

  WARUNEK!!! zatrudnienie osoby niepełnosprawnej przez okres 36 miesięcy


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

Definicja małych i średnich przedsiębiorstw

 • przedsiębiorstwo- podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną

 • średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 250 pracowników , roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro

 • małe przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro

 • mikroprzedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

Pomoc publiczna – wykluczenia

z możliwości uzyskania wsparcia

 • działalność związana z wywozem, jeżeli pomoc jest:

  - bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów

  - związana z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnych lub

  - przeznaczona na pokrycie innych wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działalności wywozowej

 • pomoc uwarunkowana jest pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy

 • podmioty, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

 • przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych :

  - gdy wysokość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub,

  - gdy przyznanie pomocy jest uzależnione od jej przekazania w części lub całości producentom surowców

 • podmioty w trudnej sytuacji ekonomicznej

 • przedsiębiorstwa działające w sektorze węglowym


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

Pomoc de minimis – wykluczenia

z możliwości uzyskania pomocy de minimis

 • pomoc uwarunkowana jest pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej

 • podmioty, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem

 • produkcja podstawowa produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do TWE

 • przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych

  - gdy wysokość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub,

  - gdy przyznanie pomocy jest uzależnione od jej przekazania w części lub całości producentom surowców


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

 • podmioty w trudnej sytuacji ekonomicznej

 • działalność związana z eksportem

  - związana z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnych lub

  - przeznaczona na pokrycie innych wydatków bieżących związanych z

  prowadzeniem działalności wywozowej

 • przedsiębiorstwa działające w sektorze węglowym

 • działalność w sektorze drogowego transportu towarów w zakresie zakupu środków transportu drogowego


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

Globalna wartość pomocy de minimis

 • nie może przekroczyć wysokości

  - 200 tys. euro, lub

  - 100 tys. euro - w przypadku beneficjenta pomocy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego

 • w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch lat kalendarzowych go poprzedzających

 • w sektorze rybołówstwa limit pomocy de minimis wynosi 30 tys. euro


Aktywizacja os b bezrobotnych

Nidzica, 2010 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

www.nidzica.up.gov.pl