mt d puudutavad igusaktid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MTÜ-d puudutavad õigusaktid PowerPoint Presentation
Download Presentation
MTÜ-d puudutavad õigusaktid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

MTÜ-d puudutavad õigusaktid - PowerPoint PPT Presentation


 • 289 Views
 • Uploaded on

MTÜ-d puudutavad õigusaktid. ENL suvekool 28.07.2012. MTÜ vs seltsing. MTÜ - isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine ( MtüS § 1)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MTÜ-d puudutavad õigusaktid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mt d puudutavad igusaktid

MTÜ-d puudutavad õigusaktid

ENL suvekool

28.07.2012

mt vs seltsing
MTÜ vs seltsing

MTÜ - isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine (MtüS § 1)

Seltsing – eesmärgi saavutamisele suunatud lepingul põhinev suhe mitme isiku vahel (VõS § 580)

seltsing
Seltsing

„+“

 • Väiksem bürokraatia
 • Puudub aruandluskohustus
 • Ei sobi hästi multieesmärkide täitmiseks

„-“

 • Puudub juriidiline vorm
 • Seltsinglased vastutavad isikliku varaga, kui ei piisa seltsingu varast
slide4
MTÜ

Peamised õigusaktid:

 • www.riigiteataja.ee
 • Mittetulundusühingute seadus (+ liik)
 • Tsiviilseadustiku üldosa seadus
 • Raamatupidamise seadus
 • Tulumaksuseadus
 • Võlaõigusseadus
 • Vabaühenduste eetikakoodeks
asutamine
Asutamine
 • Vähemalt kaks isikut
 • Alaealine vanema või eestkostja nõusolekul
 • Vähemalt 15-aastane noorsootööühingu liikmeks või asutajaks
 • Juhatuse liikmeks alaealine siiski hakata ei saa
 • Juriidiline isik
 • KOV
 • Asutamisleping ja põhikiri
 • Avaldus kohtu registriosakonnale
 • Voila!
asutamisleping 6
Asutamisleping (§ 6)

Asutamislepingus tuleb märkida: 1) asutatava mittetulundusühingu nimi asukoht, aadress ja eesmärk; 2) asutajate nimed ja elu- või asukohad, samuti asutajate isiku- või registrikoodid; 3) asutajate kohustused mittetulundusühingu suhtes; 4) juhatuse liikmete nimed, isikukoodid ja elukohad.

Asutamislepingu lisaks on põhikiri

p hikiri 7
Põhikiri (§ 7)

Põhikirjas tuleb märkida:- MTÜ nimi (ühing, selts, kogu, koda, klubi, liit, keskliit, ring, sõpruskond)- MTÜ asukoht;- MTÜ eesmärk eesmärk;- liikmeks vastuvõtmise ning väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord;- liikmete õigusedja kohustused- üldkoosoleku kokkukutsumise tingimused ja kord, otsuste vastuvõtmise kord;- juhatuse liikmete arv või nende ülem- ja alammäär;- mittetulundusühingu vara jaotus ühingu lõpetamise korral;

avaldus registriosakonnale
Avaldus registriosakonnale

Avaldusele lisada asutamisleping ja põhikiri

Avalduses tuleb märkida:

- MTÜ nimi;- MTÜ asukoht ja aadress;- põhikirja kinnitamise aeg;- juhatuse liikmete nimed ja ID;- juhatuse esindusõiguse erisused- ühingu tähtaeg, kui mittetulundusühing on tähtajaline.

Juba kehtivate andmete muutmisel tuleb avaldusele lisada muudatuste üle otsustanud ÜK protokoll

notaritasud
Notaritasud

Notaritasud (+km)

 • ühe allkirja kinnitamise eest 12,75 eurot;
 • kandeavalduse registriosakonnale edastamise eest 12,75 eurot;
 • kandeavalduse (avaldus, ühe allkirja kinnitamine ja registriosakonnale edastamine) – 35,75 eurot. Kui avalduse esitajaid on mitu, lisandub tasule alates teisest isikust tema allkirja kinnitamise tasu 6,39 eurot;
slide10

Ettevõtjaportaalis digiallkirja kasutades notariga seotud kulusid ei teki!

https://ettevotjaportaal.rik.ee/

Olgem digitaalsed

riigil ivud
Riigilõivud
 • ühingu registrisse kandmise eest 19,17 eurot;
 • registrissekantud andmete muutmise eest 6,39 eurot;
 • ühingu registrist kustutamine, aadressi muutmine omavalitsusüksuse piires ja surnud juhatuseliikme andmete registrist kustutamine on ilma lõivuta.
juhtimine
Juhtimine
 • MTÜ juhtimist korraldab juhatus
 • Juhatuse liikmel on õigus teha kõiki tehinguid ja MTÜ-d esindada, kui pole vastavaid piiranguid seatud, nt:
 • Ainult ühine esindusõigus
 • Summaline piirang tehingute tegemisel
juhatuse liige
Juhatuse liige
 • Juhatuse liige vastutab ühingu juhtimise eest!
 • Juhatuse liige on kohustatud täitma oma ülesandeid oodatava hoolsusega ning olema lojaalsed
 • Vastutab tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekitatud kahju eest MTÜ ees
 • Kriminaalkaristused on võimalikud, nt pankrotiavalduse tegemata jätmisel
juhatuse liige1
Juhatuse liige
 • Määratakse ametisse tähtajaga 3 aastat, kuid mitte kauemaks kui 5 aastat
 • Võib tagasi kutsuda igal ajal ÜK otsusega
 • Võib tagasi astuda igal ajal
 • Tasu maksmine ei ole kohustuslik
 • Tehingu tegemine ainult ÜK nõusolekul
ldkoosolek
Üldkoosolek
 • Kõrgeim otsustusorgan enamikus MTÜdes

Otsustab:

 • Põhikirja muutmise üle (2/3>)
 • Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine
 • Volinike valimine (nõukogu)
 • Juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine
 • Majandusaasta aruande kinnitamine
 • Lõpetamise, ühinemise, jagunemise otsustamine

Delegeerimiskeeld

k kokkukutsumine
ÜK kokkukutsumine
 • Reglementeeritud ning korra rikkumine toob kaasa otsuse automaatse tühisuse
 • Juhatus või liikmed (1/10)
 • Sagedus – PK järgi või kui MTÜ huvi nõuab seda
 • 7 päeva ette (aeg, koht ja päevakord)
 • Päevakorra täiendamine
k l biviimine
ÜK läbiviimine
 • Nõutav osalejate arv seaduses sätestamata, kuid mõistlik see fikseerida põhikirjas
 • Esindaja kaudu osalemine
 • Protokoll (osalejatele kättesaadav 14p jooksul)
 • Otsuse vastuvõtmine ÜK kokku kutsumata
aruandlus
Aruandlus
 • Kord aastas koostab juhatus (või korraldab selle koostamise) majandusaasta aruande
 • Esitamise tähtaeg 30.06
 • Kui ühingul on audiitor või revisjonikomisjon, siis lisatakse vastav aruanne või arvamus
 • Allkirjastavad kõik juhatuse liikmed
 • Esitamata jätmise korral on riskiks registrist kustutamine
l petamine
Lõpetamine
 • Üldkoosoleku otsusega (2/3>)
 • Pankrotiavaldus viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 20 päeva jooksul püsiva maksejõuetuse olukorra tekkimisest
 • Avaldus koos ÜK protokolliga registrisse (vt eespool avalduse esitamine registrile)
 • Likvideerijad (juhatuse liikmed):
 • avaldavad teate Ametlikes Teadaannetes
 • teavitavad võlausaldajaid
 • müüvad ära vara ning maksavad ära võlad
 • vajadusel esitavad pankrotiavalduse
 • Vara jaotamine
kust leida veel infot
Kust leida veel infot?
 • Maakondlikest arenduskeskustest http://www.arenduskeskused.ee/
 • http://www.juristaitab.ee/
 • http://www.ngo.ee/mt%C3%BCasutamine
mida mitte teha
Mida mitte teha
 • Huvide konflikt ehk tehingud iseendaga, sh pereliikmetega
 • Ristfinantseerimine
 • MTÜ varade kasutamine isiklikuks otstarbeks
 • Tehingutasud