1 / 14

Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF. NHO anskaffelseskonferansen 2017 11.Mai. Selskapsprofil. Eid av de fire regionale helseforetakene Administrerende direktør Kjetil Istad Hovedkontor Vadsø Strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten.

vivianj
Download Presentation

Sykehusinnkjøp HF

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Sykehusinnkjøp HF NHO anskaffelseskonferansen 2017 11.Mai

 2. Selskapsprofil • Eid av de fire regionale helseforetakene • Administrerende direktør Kjetil Istad • Hovedkontor Vadsø • Strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten

 3. Styrking av nasjonalt innkjøp gjennom en tydelig organisering Fra: Til: Innkjøpsporteføljen håndteres strategisk og operativt i mange forskjellige organisasjoner Strategisk og operativt ansvar er organisatorisk samlet og det er enklere å jobbe felles mot én målsetning – dekke kjernevirksomhetens behov Regionale enheter

 4. 7 Nøkkeltall per 1.mai 2017 Sykehusinnkjøp Kontorsteder: Over hele Norge Antall avtale- områder: 13 av 14 kategorier Verdi avtale-portefølje: 23 milliarder Legemidler: 7,5 milliarder (Maks AIP) Antall ansatte: 225 Budsjett: 238 mill Antall avtaler: 11 000 ++

 5. Vadsø Tromsø 225 ansatte 1. mai 2017 Stjørdal/Trondheim Bergen/Stavanger Oslo Drammen

 6. Organisasjon

 7. Kategoribasert innkjøp «Fra generalist til spesialist» «Kategoribasert innkjøp» «Tradisjonelt innkjøp» Samarbeid med fagdisipliner Behov Behov Kontrakt Anskaffelse Behov Behov Anskaffelse Kontrakt Kontrakt Anskaffelse Anskaffelse Kategoriteam Behov Behov Kontrakt Anskaffelse Marked • Transaksjonsbasert • Fokus på overholdelse av LOA/FOA • Generalister (håndter alle typer av innkjøp) • Proaktiv rådgivende funksjon • Økt fokus på å forstå behovet og markedet • Spesialister (et team for hver kategori)

 8. Fokus på effekt er en nøkkel Otherbenefits New framework under developmentlead by MedTech Europe and The Boston Consultinggroup Outcomes Costs Broaderimpact on society Patient health outcomes per dollar spent (Michael Porter, «redefining health care») «Wedo not buy innovation, buttheeffectsofinnovation»

 9. Hva betyr dette for konkrete anskaffelser? Hva får pris å si? Får SMB delta? Miljø, etikk

 10. Eksempel: Kontor- og institusjonsmøbler • 8 nasjonale leverandører som betjener det profesjonelle markedet i dag • Samtlige leverandører som opererer regionalt – operer også nasjonalt • Blant disse 8 leverandørene er det både produsenter av kontormøbler med eget forhandlerapparat og produsentuavhegige forhandlerkjeder. • Leverandørene benytter i stor grad de samme nasjonale og internasjonale produsentene innen institusjonsmøbler. • All forsyning foregår gjennom lokalt forhandlerapparat Konklusjon: Markedsstrukturen tilsier at størst gevinst ligger i å samle mest mulig volum i én avtale, derav én nasjonal avtale for alle ikke-medisinske møbelgrupper. Resultat: 30% prisreduksjon

 11. Eksempel: Mat og drikke, ferske bakervarer • Mange aktører som betjener storhusholdingssegmentet i dag – både lokale, regionale og nasjonale • Flere leverandører som opererer lokalt og regionalt – operer ikke nasjonalt • Konklusjon: Markedsstrukturen og logistikkforholdene (produkt krever kort transporttid) tilsier at størst gevinst ligger i å splitte kontraktene og tildele lokalt, derav flere lokale avtaler. Regionale/nasjonale avtaler gir mindre konkurranse og potensielt fordyrende logistikk ved at mindre aktører tvinges til å betjene kunder med lengre fraktavstander. Nøkkelen til sukess for dette området er nærhet. • Resultat: 16% prisreduksjon

 12. Miljø og etisk handel vil fortsatt ha høyt fokus

 13. Behov, markedssituasjon, risikovurderinger og mulighetsrom innenfor hver kategori vil styre våre valg

 14. Takk for oppmerksomheten!«Hvilket verdibidrag gir din bedrift, dine produkt, dine tjenester?»www.sykehusinnkjop.no Kjetil Istad CEO, Sykehusinnkjøp HF E-mail: kjetil.istad@sykehusinnkjop.no

More Related