slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Folkevalgtopplæring 5.12.2011 - Presentasjon av stabene og stabenes oppgaver PowerPoint Presentation
Download Presentation
Folkevalgtopplæring 5.12.2011 - Presentasjon av stabene og stabenes oppgaver

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Folkevalgtopplæring 5.12.2011 - Presentasjon av stabene og stabenes oppgaver - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Folkevalgtopplæring 5.12.2011 - Presentasjon av stabene og stabenes oppgaver. Stab Økonomi. Økonomisjef John-Ivar Udnesseter. Stab Økonomi. Satsningsområder. 1. Rapportering Mål: Relevant styringsinformasjon Pålitelig Rettidig. Tiltak: Innføring av nytt prognoseverktøy 1. halvår 2012

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Folkevalgtopplæring 5.12.2011 - Presentasjon av stabene og stabenes oppgaver' - viviana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Folkevalgtopplæring 5.12.2011

- Presentasjon av stabene og stabenes oppgaver

slide2

Stab Økonomi

Økonomisjef John-Ivar Udnesseter

slide4

Satsningsområder

 • 1. Rapportering
 • Mål:
 • Relevant styringsinformasjon
 • Pålitelig
 • Rettidig
 • Tiltak:
 • Innføring av nytt prognoseverktøy 1. halvår 2012
 • Gradvis innføring av balansert målstyring
 • Tett og god dialog med brukerne

Stab Økonomi

slide5

Satsningsområder forts.

 • 2. Innkjøp
 • Mål:
 • Anskaffe de varer, tjenester, bygg og anlegg det er behov for, på en måte som bidrar til effektiv drift og best mulig økonomisk resultat over tid
 • Opptre som ansvarlig samfunnsaktør
 • Tilrettelegge slik at innkjøp blir så enkle som mulig for brukerne i kommunens virksomheter
 • Tiltak:
 • Kompetanseheving og økt ressursbruk fra høsten 2011.

Stab Økonomi

slide6

Satsningsområder forts.

 • 3. Skatteinnfordring
 • Mål:
 • Opprettholde status som ”best i klassen” på Romerike ved at:
 • Skatteregnskapet skal være korrekt og à jour.
 • Innkrevingen skal holde et godt faglig nivå, være effektiv og sikre betalingsviljen.
 • Arbeidsgiverkontrollen skal bidra til økt etterlevelse, redusert svart økonomi og korrekte grunnlagsdata.
 • Legitimitet og intern etterlevelse: Skattebetalere og arbeidsgivere skal bli møtt med respekt, oppleve høy kompetanse og få god veiledning.

Stab Økonomi

slide7

Satsningsområder forts.

 • 4. Innfordring av kommunale krav
 • Mål:
 • Effektiv og brukervennlig innfordring som har som mål til enhver tid å minimere risikoen for tap på fordringer og maksimere forutsetningene for rettidig betaling gjennom en effektiv innfordringsprosess.
 • Tiltak:
 • Egen tiltaksliste vil bli utarbeidet i løpet av høsten 2011.

Stab Økonomi

slide8

Styringsdokumenter og rapporteringsrutiner

 • Økonomiplan
 • Årsbudsjett
 • Månedsrapportering (administrativ)
 • Tertialrapportering
 • Årsrapport
  • Årsberetning
  • Årsregnskap

Stab Økonomi

slide9

Styringsprinsipper

Rammebudsjettering:

Mål: Effektivt og helhetlig

Hver enkelt sektor/stab tildeles en netto ramme ->Detaljbudsjettering skjer administrativt

Aktiviteten må tilpasses denne rammen

Innebærer frihet og fleksibilitet, men også skjerpet ansvar for økonomistyring og resultat.

Forankret i økonomireglementet

Målstyring

Stab Økonomi

slide10
Stab Plan og utvikling
 • Plan- og utviklingssjef Dag Hovdhaugen
slide11

Plan- og utviklingssjef

Stab Plan og utvikling

 • IT:
 • IT-leder
 • 5 ansatte
 • Lærling
 • Ansvar for IT systemer, infra-
 • struktur. support. telefoni
 • Egen budsjettenhet
 • Team LNM :
 • Jordbruk/skogbruk
 • Miljø
 • Næring
 • Jakt og fiske
 • Konsesjoner
 • Fradeling i LNF
 • Tilskudd
 • Planer
 • 5 ansatte
 • Team Plan:
 • Planer
 • Regulering/Dispensasjoner
 • Regelverk
 • Ekstern representasjon
 • Prosjekter
 • Skjenking og servering
 • Kjøp og salg eiendom
 • Systemer og internkontroll
 • 5 ansatte
slide12
IT - Hovedoppgaver:
 • Sikre stabil drift av alle systemer
 • Utbygging av teknisk infrastruktur
 • Oppgradering av programvare
 • Oppgradering av maskinpark
 • Prøveprosjekt med nettbrett
slide13
Team LNM - Hovedoppgaver:
 • Drift av Landbrukskontoret
 • Oppfølging av Energi- og klimaplan
 • Oppfølging av Plan for næring og miljø
 • Miljøfyrtårn Rådhuset
 • Støtteordninger
 • Næringsutvikling
slide14
Team Plan - Hovedoppgaver:
 • Planstrategi, kommuneplan og overordnende planer
 • Reguleringsplaner
 • Byggeprosjekter
 • Regelverk, delegeringer, kontroll, analyser
 • Kjøp og salg av eiendom
 • Servering og skjenking
 • Organisasjonsutvikling
planmyndigheter
Planmyndigheter

Statlig nivå

Regionalt nivå

Kommunalt nivå

Stortingsmeldinger

Nasjonale forvatninger til regional og kommunal planlegging

Statlige bestemmelser (SPB)

Statlige plan retningslinjer (SPR)

Statlig reguleringsplan eller arealdel til kommuneplan

Regional planstrategi

Regional plan

Regional planbestemmelser

Kommunal planstrategi

Kommuneplan/Kommunedelplaner

Område- og detaljreguleringsplan

15

slide17

Kommunalt

ansvar:

Revisjon

hver

valgperiode

Kommunalt

ansvar:

Revisjon

ved behov

Kommuneplanens arealdel

Område-

reguleringsplan

Bestemmelser for tiltak uten plankrav

Privat eller

kommunalt

planinitiativ, må hjemles i

k-plan eller reg.-

/områdeplan.

Privat eller

kommunal

gjennomføring

Detaljregulerings-

plan

Søknad om tillatelse til tiltak

Gjennomføring av tiltak

17

akt rer interesser
Aktører - interesser

utbyggere

naboer

velforeninger

barn/ unge

eldreråd

rådet for funksjonshemmede

næringsliv

andre …..

Interessenter som kan finnes i hver enkelt kommune eller planområde:

næringsråd

båtforening

verneforening

sentrumsforening

gårdeierforening

Utvikling av Planområdet

fylkesmannen

fylkeskommunen

nabokommuner

riksantikvaren

18

slide19
Prosess reguleringsplaner:
 • Oppstartsmøte
 • Varsling av oppstart planarbeid
 • Planprogram/planutkast
 • 1. gangs behandling Formannskapet
 • Offentlig høring 6 uker
 • Justering
 • 2. gangs behandling Formannskapet
 • Vedtak Kommunestyret
planens dokumenter
Planens dokumenter

En komplett plan består av:

plankart

bestemmelser

planbeskrivelse

Plankartet , bestemmelsene og beskrivelsen er rettslig bindende

Plankart og bestemmelser fastlegger hovedsakelig arealbruken og andre fysiske rammer .

Planbeskrivelsen som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkning.

20

slide21
Jordloven:
 • § 12.Deling
 • Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet.
 • Samtykke til deling etter Jordlova skal gis før dispensasjon kan behandles politisk.  
slide22
Stab Personal
 • Personalsjef ErikTangstrøm
personalavdelingen
Personalavdelingen
 • Kjernevirksomhet
 • Personalavdelingen skal sikre:
 • rett lønn til rett tid
 • gjennomføring av Aurskog-Høland kommunes felles personalpolitikk
n kkeltall kommunens ansatte
Nøkkeltall kommunens ansatte
 • Ansatte - den viktigste ressursen for kommunen
 • 1125 ansatte
 • 875 årsverk
 • 500 millioner i lønn inkl. sosiale kostnader
avdelingens hovedoppgaver
Avdelingens hovedoppgaver:
 • Rekruttering, tilsetting og integrering
 • Personal- og arbeidsgiverpolitikk
 • Personaloppfølging
 • Kompetanseutvikling
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Rådgiving og veiledning til ledere
 • Drøftinger og forhandlinger
avdelingens fokus kortsiktig
Avdelingens fokus kortsiktig:
 • Etablere en god personalportal
 • Sikre dobbelkompetanse internt
 • Tydeliggjøre avdelingens rolle og ansvar i forhold til resten av organisasjonen
avdelingens fokus langsiktig
Avdelingens fokus langsiktig:
 • Rekrutteringsplan – langsiktige behov
 • Kompetanseplan – langsiktige behov
 • Bedre styringsverktøy
 • Minimalisere risiko for feil i utbetalinger – gradvis overgang til flere elektroniske løsninger og kontrollsystemer
arbeidsgiverpolitikken
Arbeidsgiverpolitikken
 • Kommunestyret har formelt sett arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i kommunen
 • Dette er i vår kommune delegert til rådmannen i de fleste saker
 • Administrasjonsstyret er primærorganet som blir brukt i forbindelse med politikeres ansvar som arbeidsgivere
visjonen
Visjonen
 • Den romslige kommunen
verdiene
Verdiene:
 • Respekt
 • Ansvar
 • Utvikling
 • Service
slide31

Stab Informasjon og service

Fungerende leder Rune A. Holter

Kari Aasberg Bradley i permisjon

slide33

Servicekontor

 • Innbyggernes første møte med kommunen
 • Forkontor for alle virksomheter
 • Avlaster saksbehandlere i stor grad
 • Formidler mange typer oppdrag direkte
 • Skjemaer / veiledning og utfylling
 • Utvikling av hjemmeside / oppdatering
 • Tjenestebeskrivelser

Stab Informasjon og service

slide34

Post / arkiv

 • Ansvar for
 • Mottak og utsending av post
 • Journalføring og fordeling av post
 • Kommunens saksbehandlingssystem ”ESA”
 • Arkiver
 • Prioriterte områder
 • Fullelektronisk saksbehandling
 • Fullelektronisk arkiv

Stab Informasjon og service

slide35

Politisk sekretariat

 • Ansvar for
 • Forberedelse av politiske saker til politiske møter, kopiering og utsending av saker til politikere
 • Sekretærfunksjon i politiske møter
 • Valgarbeid
 • Lønnslister og attestering av lønn mv. til politikere
 • Innkallinger til politiske møter og kontakt med politikere

Stab Informasjon og service

slide36

Politisk sekretariat

 • Noen forhold å merke seg
 • Forfall til møter skal meldes til politisk sekretariat som innkaller vara etter vedtatt liste
 • Viktig å melde fra i så god tid som mulig
 • Spørsmål omkring politiske saker, vedtak, praktiske ting rundt møter mv.

Stab Informasjon og service

slide37

Utfordringer, strategi, satsning

 • Legge til rette for god kommunikasjon og dialog, internt og eksternt
 • Videreutvikle elektronisk informasjonsutveksling og samhandling med innbyggere
 • Videreutvikle kommunens hjemmeside med flere selvbetjente løsninger
 • Utarbeide strategiplan for intern og ekstern kommunikasjon
 • God dokumentbehandling, overgang til fullelektronisk arkiv innen 01.01.2013
 • Annen dokumenthåndtering for politikere

Stab Informasjon og service