1 / 18

Koeficient β

Koeficient β. Prezentace: Jiří Uhman. Diskontní sazba, i ?. V prvé řadě je dobré ujasnit si několik pojmů : Míra kapitalizace Alternativní náklady kapitálu Požadovaná výnosová míra Náklady na kapitál. Průměrné vážené náklady na kapitál. WACC = r c x (1-t)x CK/Cel.K + r e x VK/Cel.K

vivian
Download Presentation

Koeficient β

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Koeficient β Prezentace: Jiří Uhman

 2. Diskontní sazba, i ? V prvé řadě je dobré ujasnit si několik pojmů : • Míra kapitalizace • Alternativní náklady kapitálu • Požadovaná výnosová míra • Náklady na kapitál

 3. Průměrné vážené náklady na kapitál WACC = rc x (1-t)x CK/Cel.K + re x VK/Cel.K Jak určit náklady na vlastní kapitál (re) ?

 4. β v modelech určení re • Stavebnicová metoda: re = rf+ ro+ rfr+ rl Nebo dle MPO: re = rf+rLA+ rpod.+ rfin.+ rpr.s. Model APT (arbitrážního srovnávání) • Gordonům růstový model: re= (dividenda/tržní cena akcie) + g, kde g= ROE x (1- dividenda/čistý zisk) • Model oceňování kapitálových aktiv CAPM re = rf+ β x (rm– rf) Nebo re = rf+ β x (rm– rf) + re + rf • Tržní model re = α+ β x rm + e

 5. Charakteristika koeficientu β • Vyjadřuje míru tržního rizika, citlivost investice (CP) vůči průměrnému výnosu trhu • Je hodnotou systematického (nediverzifikovatelného) rizika investice (CP) či portfolia • V teorii portfolia můžeme zjednodušeně říci, že pokud se výnos akciového trhu změní o jedno procento, pak výnos akcie se změní o její beta koeficient.

 6. Jak určit koeficient β ? • Za využití regresní analýzy portfolia • Fundamentální (multikriteriální) analýzou. nebo • Metoda analogie - úpravou z publikovaných beta koeficientů pro jednotlivá odvětví získaných z respektovaných informačních zdrojů či srovnání s velmi příbuzným podnikem

 7. Koeficient β určený za pomoci regresní analýzy β = Dim /D2m Respektive β= cov (i,m) /D2m

 8. Příklad nejlépe vše ozřejmí

 9. Problémy, úpravy β • Problém historických dat – možnost diverzifikace ? • Vliv kapitálové struktury – zadlužení • Úprava o přebytečné peníze a investice • V době krize β podniků neodpovídá reálné hodnotě odpovídající rizikové prémie • Respektovat velikost podniku – tržní kapitalizace ?

 10. Problém historického β - řešení • Tzv. „Upravené beta“ Upravené beta = 0,66 historické beta +0,34 • Vašíčkova metoda β =( rozptyl βs x βo + rozptyl βo x βs) / (rozptyl βs + rozptyl βo) • Zvolit od počátku jiný postup stanovení β – např. multikriteriální analýzu

 11. Úprava β dle míry zadlužení společnosti Vycházíme z předpokladu, že u podniků dochází ke změně kapitálové struktury. Odvětvové koeficienty nerozlišují specifika odlišné míry zadlužení firem v odvětví. βZ = βNZ x (1+(1-t)xD/E) respektive βNZ = βZ /(1+(1-t)xD/E)

 12. Úpravaβ keoficientu o vliv nadbytečných peněz a investic Vcházíme z předpokladu, že lze beta koeficient vzhledem ke konečnému užití v modelu zjišťování diskontní míry upravit o vliv nadbytečných peněz a investic. Β koeficient pak lze upravit následujícím způsobem: βUPI = βNZ/(nutná aktiva/celkový kapitál)

 13. Koeficient beta dle velikosti tržní kapitalizace 1.      Společnosti s nižší tržní kapitalizací vykazují vyšší hodnoty koeficientu beta. 2.      Koeficienty beta společností s nižší tržní kapitalizací se při výpočtu za různá období          značně liší. 3.      U společností s nižší tržní kapitalizací dochází vlivem menší likvidity k tzv. efektu zpoždění.

 14. Tab.: Příklady Koeficient beta dle velikosti tržní kapitalizace firmy Zdroj: IBBOTSON ASSOCIATES  SBBI 2004 VALUATION EDITION YEARBOOK  Ibbotson Associates 2004

 15. Možné řešení Tzv. „Totální beta“ βt = β / R2

 16. |Konečné BETA

 17. Informační zdroje Literární zdroje • Kislingerová, E.: Oceňování podniku. C.H.BECK, Praha2001 • MAŘÍK Miloš a kol.: Metody oceňování podniku. Ekopress, Praha 2007 • MAŘÍKOVÁ Pavla, MAŘÍK Miloš: Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. Oeconomia,Praha 2007 • Pratt, P.S. – Grabowski, J.R. (2008): Cost of capital. Applications and Examples. ThirdEdition. New Jersey, John Wiley & Sons, Inc. 2008 • Sedláček, J. : Finanční analýza podniku. Computer Press, Brno 2011 Internetové odkazy • http://appraisal.bdo.cz/ocenovani/brabenec-t-je-beta-spolehlivym-meritkem-rizika- Text: T. Brabenec: Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů?. časopis Oceňování, roč. 2, číslo 3 • http://www.znaleckyportal.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=194:vybrane-problemy-pri-stanoveni-koeficientu-beta&catid=73:ekonomika-ceny-a-odhady&Itemid=113 Text: Ing. F.Prodělal, PhD.

 18. Díky za pozornost

More Related