АКЦИЈСКА КОНТРОЛА ПРОИЗВОЂАЧА ХЛЕБА
Download
1 / 21

?????? ???????? ???????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

АКЦИЈСКА КОНТРОЛА ПРОИЗВОЂАЧА ХЛЕБА ГЕНЕРАЛНИ ИНСПЕКТОРАТ Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. ЦИЉЕВИ АКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????? ???????? ????????' - vivi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5766084

АКЦИЈСКА КОНТРОЛА ПРОИЗВОЂАЧА ХЛЕБАГЕНЕРАЛНИ ИНСПЕКТОРАТМинистарства пољопривреде, шумарства и водопривреде


5766084

ЦИЉЕВИ АКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ ХЛЕБА

Плански мониторинг произвођача хлеба на целој територији Републике Србије, са посебним акцентом на произвођачима нижег капацитета (СЗР, мала и средња предузећа);

Контрола минимално техничких услова у производњи;

Провера основних сировина које се користе у производњи хлеба са посебним освртом на употребу адитива у производњи;

Провера декларисања производа који се стављају у промет;

Узорковање у циљу провере квалитета хлеба на тржишту;

Анализа тренутног стања у производњи хлеба у односу на предстојеће обавезе произвођача о увођењу система безбедности хране ( HACCP).


5766084
Акцијска контрола ХЛЕБА је изведена у четри корака

4

3

2

1


5766084

 • ПРВИ КОРАК АКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ ХЛЕБА

 • Квалитет пшенице и технолошких карактеристика брашна од пшенице новог рода у односу на његову примену за производњу хлеба

 • Брашно које се користи у производњи хлеба (од пшенице род 2009) се налази у прописаним границама, док технолошке карактеристике брашна за производњу хлеба указују на потребу уједначавања и побољшања квалитета.

 • Коришћење адитива је у директном односу са квалитетом брашна, тако да се подизањем квалитета пшенице може утицати на потребну количину адитива у производњи.

 • ДРУГИ КОРАК АКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ

 • Контрола произвођача мешавина адитива и анализа квалитета адитива и мешавина адитива из увоза (оних који се користе за производњу хлеба)

  • Извршена контрола код 7 произвођача адитива, мешавине адитива и готових

  • смеша за пекарску индустрију и констатовано да се сви адитиви који се користе у овим мешавинама налазе на листи дозвољених.

  • Укупно је контролисано 947 тона мешавина адитива при увозу и том приликомни једна пошиљка адитива и мешавина адитива није одбијена.


5766084
Инспекцијске контроле произвођача хлеба у производним објектима

ТРЕЋИ КОРАК АКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ

 • Извршено је 728 контрола код произвођача хлеба;

 • У 679 објеката је вршена комплетна контрола према постављеним задацима;

 • У 49 објеката је вршено узорковање хлеба у склопу мониторинга квалитета хлеба на тржишту (током узорковања је код 7 субјеката утврђена неисправност по питању декларисања);

 • Од 679 објеката у 236 је утврђена нека неправилност


5766084

У произвођача хлеба у производним објектима679 контролисаних објекта утврђено је да у 58 објеката неки од услова нису испуњени (прописана опрема, просторије, стручно лице или да објекат није у довољној мери заштићен од уласка птица и глодара) По овом основу издата су 22 Решења о привременој забранипроизводње и поднете законом прописане мере.


5766084

 • Минимално технички услови за производњу хлеба су прецизно дефинисани. Правилник о ближим условима за производњу и промет прехрамбених производа биљног порекла донет на основу Закона о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла.

 • Закон о безбедности хране прописује да су субјекти у пословању храном у свим фазама производње, прераде и промета дужни да обезбеде да храна и услови за квалитет испуњавају услове прописане овим законом и другим посебним прописима.

 • Полазећи од чињенице да је Законом о безбедности хране прописано да су субјекти у пословању храном у свим фазама производње, прераде и промета дужни да обезбеде да се у сваком објекту под њиховом контролом, успоставе принципи ДПП; ДХП и HACCP-а и да ове одреднице важе од 10.јуна 2011 године у овој акцијској контроли се посебно обратила пажња на услове за производњу у мањим производним објектима и уједно су власници обавештавани о одредницама новог закона.

 • Процена генералног инспектората је да ће већи број малих објеката престати са радом управо из разлога што до 10. јуна 2011. године неће бити у могућности да испоштују строге норме услова производње (Закон о безбедности хране).

 • Током контроле регистровано је ( у контролисаним објектима ) да је 28 произвођача увело HACCP а да је у 27 случајева поступак у току. Реално је очекивати да ће један број објеката отклонити недостатке и наставити са производњом .


5766084

У производњу хлеба су прецизно дефинисани. Правилник о ближим условима за производњу и промет прехрамбених производа биљног порекла донет на основу 118 случајева од 679 контрола је констатована ова неправилност. (Производ је био без декларације на рафу или је декларација била непотпуна) У свим овим случајевима су подношене управне и казнене мере.


5766084

ЕВИДЕНЦИОНЕ МАРКИЦЕ ЗА БРАШНО производњу хлеба су прецизно дефинисани. Правилник о ближим условима за производњу и промет прехрамбених производа биљног порекла донет на основу

Уредбом о привременим условима за обављање промета брашна (« Службени гласник РС» број 69/2006) прописано је да се брашно мора обележити евиденционом маркицом. Уредба је донета у циљу спречавања «сивог тржишта» брашна а пољопривредни инспектори врше планску и организовану контролу од доношења саме Уредбе.

Током контрола (679 пекара) у 3 објекта је затечено брашно без евиденционе маркице.

ТЕЖИНА ХЛЕБА

Често постављано питање и проблем са којим се ова служба сусреће код пријава потрошача јесте грамажа производа.

Током контрола у пекарама утврђено је да у 7 објеката постоји неслагање са тежином хлеба. Анализом узорака из мониторинга ово одступање је утврђено код још 11 узорака.


5766084

АДИТИВИ У ПРОИЗВОДЊИ производњу хлеба су прецизно дефинисани. Правилник о ближим условима за производњу и промет прехрамбених производа биљног порекла донет на основу

Посебно интересовање по питању контроле адитива исказано је од стране медија, удружења потрошача и самих потрошача.

Приступ који је примењен у току ове акцијске контроле је подразумевао:

1.Анализу и дефинисање адитива који се користе у пекарској производњи;

2.Анализу увежених адитива за пекарску производњу у смислу количина и врста;

3.Контролу произвођача мешавина за производњу хлеба (побољшивача) преко којих се адитиви додају, као сировина у току пекарске производње;

4.Посебна контрола врсте адитива који су затечени у производним погонима и који се користе у производњи хлеба у односу на листу дозвољених Правилником о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о другим захтевима за адитиве и њихове мешавине;

5.Посебан акценат у току узимања узорака хлеба за мониторинг по питању пре свега боја и конзерванса у складу са Правилником.

Ова акцијска контрола није утврдила ни једно одступање по питању употребе адитива у производњи хлеба.


5766084

БЕЗБЕДНОСТ НАМИРНИЦА ПО ПИТАЊУ МИКРОБИОЛОГИЈЕИ САДРЖАЈУ МИКОТОКСИНА И РЕЗИДУА ПЕСТИЦИДА

Микробиолошка анализа је показала да сви узорци испуњавају захтеве Правилника о микробиолошкој исправности намирница у промету.

Утврђени садржај микотоксина и резидуа пестицида код свих узорака у складу је са прописаним максималним вредностима Правилника о количинама пестицида, метала, металоида и других отровних супстанци које се могу налазити у намирницама.

КВАЛИТЕТ ХЛЕБА

Контрола квалитета је вршена у складу са Правилником о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста (Сл. Лист СРЈ 52/1995.). Код садржаја воде у средини хлеба, степена киселости и минималног броја бодова за основне врсте хлеба није утврђено одступање од вредности прописаних Правилником.


5766084

ЧЕТВРТИ КОРАК АКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ

Мониторинг безбедности хлеба на тржишту, акција узорковања хлеба


5766084

 • Планирајући акцијску контролу произвођача хлеба узети су у обзир актуелни моменти везани за ову област:

 • Нови Закон о безбедности хране и чињеница да је по први пут комплетна безбедност (здравствена исправност и квалитет) у надлежности Генералног инспектората, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде;

 • Континуирано интересовање јавности по питању безбедности ове намирнице, посебно по питању употребе адитива;

 • Различити неформални закљуци удружења потрошача по питању квалитета хлеба на тржишту, који имају значајну тежину у смислу информисања потрошача;

 • Аналитички закљуци Генералног инспектората да су у току протеклих година, током инспекцијских контрола регистроване појаве непотпуног декларисања упакованог хлеба и хлеба који се продаје у ринфузу, мање тежине хлеба, одсуство потребне документације у производним погонима и одступања по питању минимално техничких услова.

 • Предстојећа обавеза из Закона о безбедности хране којом се произвођачи хлеба обавезују да имају уведене системе ДПП, ДХП и HACCP -а.


5766084

ЗАКЉУЧЦИ: произвођача хлеба узети су у обзир актуелни моменти везани за ову област:

1. У 35% КОНТРОЛИСАНИХ ОБЈЕКАТА КОНСТАТОВАНА БАР ЈЕДНА НЕПРАВИЛНОСТ.

2. ЗА 22 ОБЈЕКТА ЈЕ ИЗДАТА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА ПРОИЗВОДЊЕ

3. НАЈВЕЋИ БРОЈ НЕПРАВИЛНОСТИ (171) ЈЕ РЕГИСТРОВАН У ДЕЛУ ОБАВЕЗЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ДОКАЗА О БЕЗБЕДНОСТИ ПРОИЗВОДА (Закон о безбедности хране) ОДНОСНО ОБАВЕЗЕ ДА ПОСТОЈИ ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА

4. БРАШНО КОЈЕ СЕ КОРИСТИ У ПРОИЗВОДЊИ ХЛЕБА НАЛАЗИ СЕ У ЛЕГАЛНИМ ТОКОВИМА, ШТО ПОДРАЗУМЕВА ДА ЈЕ КАО СИРОВИНА ПОД КОНТРОЛОМ

5. МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА И ИСПИТИВАНИ САДРЖАЈ МИКОТОКСИНА И РЕЗИДУА ПЕСТИЦИДА У УЗОРЦИМА УЗОРАКА ЈЕ ПОКАЗАЛА ДА СУ СВИ УЗОРЦИ ИСПРАВНИ ПО ОВОМ ПИТАЊУ


5766084

6. АНАЛИЗОМ КОНТАМИНЕНАТА ЈЕ УТВРЂЕНО ДА СЕ У ТРИ УЗОРКА НАЛАЗИ ПОВЕЋАНИ САДРЖАЈ ОЛОВА

У 3 производна објекта, на основу извештаја акредитоване лабораторије да се у узорцима налази повишен садржај олова у односу на прописани, издата су Решења о привременој забрани промета/производње. На основу ових индиција извршена је поновна контрола током које су узорковани производи и све сировине које су се користиле у производњи (укључујући со и воду). Након добијања извештаја анализа и суперанализа да више не постоји опасност по безбедност производа, и свих додатних контрола повучено је Решење о привременој забрани а против власника ових објеката су поднети Захтеви судији за прекршаје јер су у промет стављали производе без предходне провере безбедности намирнице.

7. НИЈЕ КОНСТАТОВАН НИ ЈЕДАН СЛУЧАЈ ДА СЕ КАО АДИТИВ У ПРОИЗВОДЊИ ХЛЕБА КОРИСТИ СУПСТАНЦА КОЈА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА ЗА УПОТРЕБУ У ПРОИЗВОДЊИ ХЛЕБА.


5766084

 • ДАЉИ КОРАЦИ ГЕНЕРАЛНОГ ИНСПЕКТОРАТА

  • Континуирани и плански надзор у овој области у циљу смањења броја неправилности;

  • Посебан и плански приступ контроли употребе адитива у производњи;

  • Појачан надзор у делу минимално техничких услова;

  • Захтев и активно учешће у измени Правилникaо квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста, који регулише ову област;

  • Инсистирање на побољшању квалитета пшенице од семена, агротехничких мера до оспособљености силоса за квалитетан пријем и очување квалитета жита јер само висок ниво квалитета ове сировине може резултирати смањењем потребе коришћења адитива у производњи.


5766084

ХВАЛА НА ПАЖЊИ ИНСПЕКТОРАТА !

www.minpolj.gov.rs

Београд, јануар 2010.


ad