Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ЦИЉЕВИ АКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ЦИЉЕВИ АКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ

ЦИЉЕВИ АКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ

151 Views Download Presentation
Download Presentation

ЦИЉЕВИ АКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. АКЦИЈСКА КОНТРОЛА ПРОИЗВОЂАЧА ХЛЕБАГЕНЕРАЛНИ ИНСПЕКТОРАТМинистарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

 2. ЦИЉЕВИ АКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ Плански мониторинг произвођача хлеба на целој територији Републике Србије, са посебним акцентом на произвођачима нижег капацитета (СЗР, мала и средња предузећа); Контрола минимално техничких услова у производњи; Провера основних сировина које се користе у производњи хлеба са посебним освртом на употребу адитива у производњи; Провера декларисања производа који се стављају у промет; Узорковање у циљу провере квалитета хлеба на тржишту; Анализа тренутног стања у производњи хлеба у односу на предстојеће обавезе произвођача о увођењу система безбедности хране ( HACCP).

 3. Акцијска контрола је изведена у четри корака 4 3 2 1

 4. ПРВИ КОРАК АКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ • Квалитет пшенице и технолошких карактеристика брашна од пшенице новог рода у односу на његову примену за производњу хлеба • Брашно које се користи у производњи хлеба (од пшенице род 2009) се налази у прописаним границама, док технолошке карактеристике брашна за производњу хлеба указују на потребу уједначавања и побољшања квалитета. • Коришћење адитива је у директном односу са квалитетом брашна, тако да се подизањем квалитета пшенице може утицати на потребну количину адитива у производњи. • ДРУГИ КОРАК АКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ • Контрола произвођача мешавина адитива и анализа квалитета адитива и мешавина адитива из увоза (оних који се користе за производњу хлеба) • Извршена контрола код 7 произвођача адитива, мешавине адитива и готових • смеша за пекарску индустрију и констатовано да се сви адитиви који се користе у овим мешавинама налазе на листи дозвољених. • Укупно је контролисано 947 тона мешавина адитива при увозу и том приликомни једна пошиљка адитива и мешавина адитива није одбијена.

 5. Инспекцијске контроле произвођача хлеба у производним објектима ТРЕЋИ КОРАК АКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ • Извршено је 728 контрола код произвођача хлеба; • У 679 објеката је вршена комплетна контрола према постављеним задацима; • У 49 објеката је вршено узорковање хлеба у склопу мониторинга квалитета хлеба на тржишту (током узорковања је код 7 субјеката утврђена неисправност по питању декларисања); • Од 679 објеката у 236 је утврђена нека неправилност

 6. У 679 контролисаних објекта утврђено је да у 58 објеката неки од услова нису испуњени (прописана опрема, просторије, стручно лице или да објекат није у довољној мери заштићен од уласка птица и глодара) По овом основу издата су 22 Решења о привременој забранипроизводње и поднете законом прописане мере.

 7. Минимално технички услови за производњу хлеба су прецизно дефинисани. Правилник о ближим условима за производњу и промет прехрамбених производа биљног порекла донет на основу Закона о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла. • Закон о безбедности хране прописује да су субјекти у пословању храном у свим фазама производње, прераде и промета дужни да обезбеде да храна и услови за квалитет испуњавају услове прописане овим законом и другим посебним прописима. • Полазећи од чињенице да је Законом о безбедности хране прописано да су субјекти у пословању храном у свим фазама производње, прераде и промета дужни да обезбеде да се у сваком објекту под њиховом контролом, успоставе принципи ДПП; ДХП и HACCP-а и да ове одреднице важе од 10.јуна 2011 године у овој акцијској контроли се посебно обратила пажња на услове за производњу у мањим производним објектима и уједно су власници обавештавани о одредницама новог закона. • Процена генералног инспектората је да ће већи број малих објеката престати са радом управо из разлога што до 10. јуна 2011. године неће бити у могућности да испоштују строге норме услова производње (Закон о безбедности хране). • Током контроле регистровано је ( у контролисаним објектима ) да је 28 произвођача увело HACCP а да је у 27 случајева поступак у току. Реално је очекивати да ће један број објеката отклонити недостатке и наставити са производњом .

 8. У 118 случајева од 679 контрола је констатована ова неправилност. (Производ је био без декларације на рафу или је декларација била непотпуна) У свим овим случајевима су подношене управне и казнене мере.

 9. ЕВИДЕНЦИОНЕ МАРКИЦЕ ЗА БРАШНО Уредбом о привременим условима за обављање промета брашна (« Службени гласник РС» број 69/2006) прописано је да се брашно мора обележити евиденционом маркицом. Уредба је донета у циљу спречавања «сивог тржишта» брашна а пољопривредни инспектори врше планску и организовану контролу од доношења саме Уредбе. Током контрола (679 пекара) у 3 објекта је затечено брашно без евиденционе маркице. ТЕЖИНА ХЛЕБА Често постављано питање и проблем са којим се ова служба сусреће код пријава потрошача јесте грамажа производа. Током контрола у пекарама утврђено је да у 7 објеката постоји неслагање са тежином хлеба. Анализом узорака из мониторинга ово одступање је утврђено код још 11 узорака.

 10. АДИТИВИ У ПРОИЗВОДЊИ Посебно интересовање по питању контроле адитива исказано је од стране медија, удружења потрошача и самих потрошача. Приступ који је примењен у току ове акцијске контроле је подразумевао: 1.Анализу и дефинисање адитива који се користе у пекарској производњи; 2.Анализу увежених адитива за пекарску производњу у смислу количина и врста; 3.Контролу произвођача мешавина за производњу хлеба (побољшивача) преко којих се адитиви додају, као сировина у току пекарске производње; 4.Посебна контрола врсте адитива који су затечени у производним погонима и који се користе у производњи хлеба у односу на листу дозвољених Правилником о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о другим захтевима за адитиве и њихове мешавине; 5.Посебан акценат у току узимања узорака хлеба за мониторинг по питању пре свега боја и конзерванса у складу са Правилником. Ова акцијска контрола није утврдила ни једно одступање по питању употребе адитива у производњи хлеба.

 11. БЕЗБЕДНОСТ НАМИРНИЦА ПО ПИТАЊУ МИКРОБИОЛОГИЈЕИ САДРЖАЈУ МИКОТОКСИНА И РЕЗИДУА ПЕСТИЦИДА Микробиолошка анализа је показала да сви узорци испуњавају захтеве Правилника о микробиолошкој исправности намирница у промету. Утврђени садржај микотоксина и резидуа пестицида код свих узорака у складу је са прописаним максималним вредностима Правилника о количинама пестицида, метала, металоида и других отровних супстанци које се могу налазити у намирницама. КВАЛИТЕТ ХЛЕБА Контрола квалитета је вршена у складу са Правилником о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста (Сл. Лист СРЈ 52/1995.). Код садржаја воде у средини хлеба, степена киселости и минималног броја бодова за основне врсте хлеба није утврђено одступање од вредности прописаних Правилником.

 12. ЧЕТВРТИ КОРАК АКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ Мониторинг безбедности хлеба на тржишту, акција узорковања хлеба

 13. Планирајући акцијску контролу произвођача хлеба узети су у обзир актуелни моменти везани за ову област: • Нови Закон о безбедности хране и чињеница да је по први пут комплетна безбедност (здравствена исправност и квалитет) у надлежности Генералног инспектората, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; • Континуирано интересовање јавности по питању безбедности ове намирнице, посебно по питању употребе адитива; • Различити неформални закљуци удружења потрошача по питању квалитета хлеба на тржишту, који имају значајну тежину у смислу информисања потрошача; • Аналитички закљуци Генералног инспектората да су у току протеклих година, током инспекцијских контрола регистроване појаве непотпуног декларисања упакованог хлеба и хлеба који се продаје у ринфузу, мање тежине хлеба, одсуство потребне документације у производним погонима и одступања по питању минимално техничких услова. • Предстојећа обавеза из Закона о безбедности хране којом се произвођачи хлеба обавезују да имају уведене системе ДПП, ДХП и HACCP -а.

 14. ЗАКЉУЧЦИ: 1. У 35% КОНТРОЛИСАНИХ ОБЈЕКАТА КОНСТАТОВАНА БАР ЈЕДНА НЕПРАВИЛНОСТ. 2. ЗА 22 ОБЈЕКТА ЈЕ ИЗДАТА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА ПРОИЗВОДЊЕ 3. НАЈВЕЋИ БРОЈ НЕПРАВИЛНОСТИ (171) ЈЕ РЕГИСТРОВАН У ДЕЛУ ОБАВЕЗЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ДОКАЗА О БЕЗБЕДНОСТИ ПРОИЗВОДА (Закон о безбедности хране) ОДНОСНО ОБАВЕЗЕ ДА ПОСТОЈИ ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА 4. БРАШНО КОЈЕ СЕ КОРИСТИ У ПРОИЗВОДЊИ ХЛЕБА НАЛАЗИ СЕ У ЛЕГАЛНИМ ТОКОВИМА, ШТО ПОДРАЗУМЕВА ДА ЈЕ КАО СИРОВИНА ПОД КОНТРОЛОМ 5. МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА И ИСПИТИВАНИ САДРЖАЈ МИКОТОКСИНА И РЕЗИДУА ПЕСТИЦИДА У УЗОРЦИМА УЗОРАКА ЈЕ ПОКАЗАЛА ДА СУ СВИ УЗОРЦИ ИСПРАВНИ ПО ОВОМ ПИТАЊУ

 15. 6. АНАЛИЗОМ КОНТАМИНЕНАТА ЈЕ УТВРЂЕНО ДА СЕ У ТРИ УЗОРКА НАЛАЗИ ПОВЕЋАНИ САДРЖАЈ ОЛОВА У 3 производна објекта, на основу извештаја акредитоване лабораторије да се у узорцима налази повишен садржај олова у односу на прописани, издата су Решења о привременој забрани промета/производње. На основу ових индиција извршена је поновна контрола током које су узорковани производи и све сировине које су се користиле у производњи (укључујући со и воду). Након добијања извештаја анализа и суперанализа да више не постоји опасност по безбедност производа, и свих додатних контрола повучено је Решење о привременој забрани а против власника ових објеката су поднети Захтеви судији за прекршаје јер су у промет стављали производе без предходне провере безбедности намирнице. 7. НИЈЕ КОНСТАТОВАН НИ ЈЕДАН СЛУЧАЈ ДА СЕ КАО АДИТИВ У ПРОИЗВОДЊИ ХЛЕБА КОРИСТИ СУПСТАНЦА КОЈА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА ЗА УПОТРЕБУ У ПРОИЗВОДЊИ ХЛЕБА.

 16. ДАЉИ КОРАЦИ ГЕНЕРАЛНОГ ИНСПЕКТОРАТА • Континуирани и плански надзор у овој области у циљу смањења броја неправилности; • Посебан и плански приступ контроли употребе адитива у производњи; • Појачан надзор у делу минимално техничких услова; • Захтев и активно учешће у измени Правилникaо квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста, који регулише ову област; • Инсистирање на побољшању квалитета пшенице од семена, агротехничких мера до оспособљености силоса за квалитетан пријем и очување квалитета жита јер само висок ниво квалитета ове сировине може резултирати смањењем потребе коришћења адитива у производњи.

 17. ХВАЛА НА ПАЖЊИ ! www.minpolj.gov.rs Београд, јануар 2010.