Individuální konta pojištěnců - IKP - PowerPoint PPT Presentation

vito
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Individuální konta pojištěnců - IKP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Individuální konta pojištěnců - IKP

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
103 Views
Download Presentation

Individuální konta pojištěnců - IKP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lidé na prvním místě... Individuální konta pojištěnců - IKP Ing. Vladimír Fanta vrchní ředitel úseku projektové a aplikační podpory České správy sociálního zabezpečení 30.3.2004

 2. Lidé na prvním místě... Obsah: • Profil, poslání a strategické cíle ČSSZ • Cíle IKP • Realizace IKP • Přechod na RELDP

 3. Lidé na prvním místě... Profil ČSSZ • Česká správa sociálního zabezpečení je největší a zcela výjimečnou finančně správní institucí státní správy ČR s celkovým ročním objemem příjmů a výdajů přes 527 miliard Kč. Svými 8200 zaměstnanci spravuje záležitosti téměř 7,3 milionů pojištěnců ČR. • Důchodové pojištění: pro více než 2 miliony 574 tisíc důchodců, kterým je každý měsíc vypláceno přes 3 miliony 194 tisíc důchodů. • Nemocenské pojištění:výplata nemocenské, mateřské či podpory při ošetřování člena rodiny přímo nebo prostřednictvím zaměstnavatele pro prakticky celou pracující populaci ČR. • Výběr pojistného: více než 39 procent příjmů státního rozpočtu výběrem pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a dobrovolného pojistného.

 4. Lidé na prvním místě... Profil ČSSZ – pokr. • Lékařská posudková služba:zajišťuje posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů pro potřebyvětšiny sociálních systémů ČR (přes 360 tisíc posudků ročně). • Mezistátní dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení:realizace smluvních ujednání 22 dvoustranných smluv ČR o sociálním zabezpečení (např. výplata více než 30000 důchodů). • Vstupem ČR do EU se ČSSZ stane podle Koordinačních nařízení styčným orgánem ČR pro oblast sociálního zabezpečení vůči 28 státům Evropy, uplatňujícím Koordinační nařízení EK.

 5. Lidé na prvním místě... Poslání ČSSZ je moderní úřad,nositel sociálního pojištění, jenž efektivně funguje způsobem, který odpovídá technologiím informační společnosti 3. tisíciletí, a je prodchnut výlučnou orientací na vytvoření maximální hodnoty pro klienta a tím dosažení co nejvyššího splnění jeho očekávání a co nejvyšší míry jeho spokojenosti.


 6. Lidé na prvním místě... Strategické cíle Zásadní inovace administrativy systému důchodového a nemocenského pojištění a podstatné zdokonalení vlastního vnitřního systému řízení a správy ČSSZ Vytvoření odborných předpokladů pro plnění úkolů ČSSZ spojených se vstupem ČR do EU Transformace na veřejnoprávní Sociální pojišťovnu

 7. Lidé na prvním místě... Přínosy inovace • Přechod k procesně orientované organizaci • Plná elektronizace, centralizace a integrace všech údajových základen a jejich aktualizace • Decentralizace obsluhy klienta na kontaktní místa územní sítě • Bezpečná a a jednoznačná identifikace klienta • Zpřístupněnívšech údajů klientům všemi formami komunikace • Bezpečná elektronická komunikace s klienty, ostatními orgány státní a veřejné správy a partnerskými institucemi v zahraničí Údaje putují za klientem, ne klient za svými údaji.

 8. Lidé na prvním místě... Cíle IKP • Individuální konto pojištěnce - definice • souhrn všech informací rozhodných pro stanovení nároku na důchod (informace o průběhu pojištění, vyměřovacích základech a náhradních dobách) • souhrn všech informací o pobíraných sociálních dávkách (důchodové, nemocenské) • souhrn všech informací pro stanovení nároku na nemocenské dávky

 9. Lidé na prvním místě... Cíle IKP • Individuální konto pojištěnce – cíle • vytvořit jednotnou, centrální databázi informací o pojištěnci k rychlému uspokojení jeho požadavků bez ohledu na místní příslušnost • pravidelně informovat pojištěnce o stavu vedených informací, zejména informací rozhodných pro stanovení nároku na důchod a nasadit technologii zpřístupňující jeho data v on-line režimu • vytvořit informační systém agregovaných údajů pro statistické a projekční činnosti včetně predikce finančního hospodaření nositele pojištění

 10. Lidé na prvním místě... Realizace IKP • Etapa – do roku 2006 • vytvořit jednotnou centrální databázi informací všech nárokových podkladů pojištěnců • přechod na roční evidenční listy důchodového pojištění (RELDP) • konsolidace dat – stanovení jednoznačnosti, odstranění duplicit • vyhotovení individuálních výpisů z kont pojištěnců (IVK)

 11. Lidé na prvním místě... Realizace IKP • 2. Etapa – po roce 2006 • doplnit IKP o informace z oblasti výběru pojistného, výplaty nemocenských dávek a pobírání důchodových dávek • provést změnu zdrojů + přejít z RELDP na přehledy organizací • zajistit pravidelnou informovanost klientů o stavu jejich IKP • dobudovat manažerský informační systém nad IKP

 12. Lidé na prvním místě... Realizace IKP – I. etapa Rok 2000 Ověřování technologií a systémů zpracování dokladů - přes 70 druhů - z nich je 38 druhů nárokových - stáří až 42 let

 13. Lidé na prvním místě... Realizace IKP – I. etapa • Rok 2001 • Převod papírových odkladů do digitalizované (optické) formy • vytvoření images ze všech evidovaných dokladů – 33 miliónů • indexace images

 14. Lidé na prvním místě... Realizace IKP – I. etapa Rok 2002 Vytvoření datových vět z images - technologie OCR – Teleform - z nárokových podkladů zpracovávány všechny druhy (38) - celkem vytvořeno přes 17 miliónů datových vět nárokových podkladů

 15. Lidé na prvním místě... Realizace IKP – I. etapa • Rok 2003 • Kontrola datových vět – princip čtyř očí; jedny oči ASW • - celkem odkontrolováno všech 17 miliónů datových vět • kompletní zpracování ELDP dosud vedených v organizacích (1995) • - cca 2 milióny dokladů

 16. Lidé na prvním místě... Realizace IKP – I. etapa • Rok 2004 • Konsolidace datových vět – stanovení jednoznačnosti nárokových podkladů, odstranění duplicit • zpracování ELDP z organizací (1996 – 2003) • přechod na RELDP

 17. Lidé na prvním místě... Realizace IKP – I. etapa • Rok 2005 • dokončení konsolidace dat • zpracování RELDP z organizací • doplnění aktuální adresy pojištěnce z RELDP • IVK – individuální výpis z konta pojištěnce

 18. Lidé na prvním místě... Přechod na RELDP • PROČ? • znát aktuální stav informací o pojištěnci (ne až skončí zaměstnání) • kontaktní adresa • opis pro klienta – opis pro organizaci • využít výpočetní techniku na všech úrovních zpracování

 19. Lidé na prvním místě... Přechod na RELDP • JAK? • elektronickým přenosem datového souboru přes portál veřejné správy (PVS) – jednoznačně preferujeme • tisk pomocí programu do klasických tiskopisů – nouzové řešení • další alternativy – pouze v případě neprůchodnosti první varianty

 20. Lidé na prvním místě... Přechod na RELDP • KOMPETENCE • vytvoření datových souborů pro ČSSZ • - tvůrci programů pro mzdové agendy • šifrovací programy • - Česká správa sociálního zabezpečení • autentizace oprávněné osoby organizace • - I.CA – kvalifikovaný certifikát • - Okresní správa sociálního zabezpečení – podpisový klíč • podmínky přenosu přes PVS • - PVS – prostřednictvím OSSZ

 21. Lidé na prvním místě... Přechod na RELDP KDY? ČSSZ zveřejňuje na svých webových stránkách - program pro vyplňování klasických tiskopisů – únor 2004 - datová věta plus další podmínky pro tvůrce SW mzdových agend – únor 2004 - pravidla přenosu elektronických souborů z organizací – duben 2004 - zkušební přenosy – od května 2004

 22. Lidé na prvním místě... Děkuji za pozornost.