Download
1 / 167

กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี - PowerPoint PPT Presentation


 • 421 Views
 • Uploaded on

กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี. หลักการบริหารพัสดุ. โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม. กระบวนการบริหารงานพัสดุ. กำหนดความต้องการ. งบประมาณ. จัดหาพัสดุ. จัดทำแผน. เบิกจ่ายเงิน. การบริหารสัญญา. การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี' - vito


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธีกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี


หลักการบริหารพัสดุกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี

โปร่งใส

ตรวจสอบได้

มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม


กระบวนการบริหารงานพัสดุกระบวนการบริหารงานพัสดุ

กำหนดความต้องการ

งบประมาณ

จัดหาพัสดุ

จัดทำแผน

เบิกจ่ายเงิน

การบริหารสัญญา

การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ


ข้อ 6กระบวนการบริหารงานพัสดุ ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใช้

เงินงบประมาณ

เงินกู้และเงินช่วยเหลือ


ความหมายกระบวนการบริหารงานพัสดุ

ระเบียบฯ ข้อ ๕

พัสดุ

คืออะไร

วัสดุ

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์

ความหมาย-พัสดุ-เป็นไปตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายของ สำนักงบประมาณ(ด่วนที่สุด ที่นร๐๗๐๔/ว ๓๓ ลว.๑๘ ม.ค.๒๕๕๓)


วัสดุ หมายถึงกระบวนการบริหารงานพัสดุ

๑.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง /หมดไป/แปรสภาพ/ไม่คงสภาพเดิมและให้รวมถึงสิ่งของ ลักษณะคงทนถาวร ที่มีราคาต่อหน่วย:ต่อชุดไม่เกิน ๕ พันบาท

ราคา ให้รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

๒.รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่อชุดไม่เกิน ๒หมื่นบาท

๓.รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่/ดัดแปลง/ต่อเติม/ปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕ พันบาท

๕.รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม/บำรุง/รักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ไม่รวม ค่าจัดหาเครื่องยนต์ใหม่เพื่อใช้ซ่อมแซมรถยนต์

๔.รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลงต่อเติม/ปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน ไม่เกิน ๕ หมื่นบาท


ครุภัณฑ์ หมายถึงกระบวนการบริหารงานพัสดุ

ราคา

ให้รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

๑.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี

ลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วย:ต่อชุด

เกินกว่า๕พันบาท

๒.รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลงต่อเติมปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกินกว่า ๕พันบาท

๓.รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วย:ชุดเกินกว่า ๒หมื่นบาท

๕.รายจ่ายเพื่อจ้าง ที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์

๔.รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ/ไม่รวมซ่อมบำรุงปกติ,ค่าซ่อมกลาง


ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อ

(๓)ประกอบขึ้นใหม่/ดัดแปลงต่อเติม/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีวงเงินเกินกว่า๕ หมื่นบาท

(๒)ปรับปรุที่ดินให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีวงเงินเกิน ๕ หมื่นบาท

(๑)

จัดหาที่ดิน

(๖)จ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

(๗)รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่นค่าเวนคืนที่ดิน/ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน/ค่าชดเชยผลอาสิน

(๔)ติดตั้งระบบไฟฟ้า/ประปา รวมอุปกรณ์ต่างๆซึ่งติดตั้งครั้งแรกทั้งขณะ/ก่อนและหลังก่อสร้างอาคาร

(๕)ออกแบบ /จ้างควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล


ระเบียบข้อ 5 หมายถึง

การจ้างที่ปรึกษา

ประเภทของการจัดหา

การจ้างออกแบบและควบคุมงาน

การจัดทำเอง

การเช่า

การซื้อ

การแลกเปลี่ยน

การจ้าง


ตามมติ ครม. แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว52 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2520 กำหนดห้ามมิให้ส่วนราชการระบุยี่ห้อสินค้า

ที่จะซื้อ หรือ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง

ข้อยกเว้น เว้นแต่เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะตามระเบียบฯข้อ 23(6)

ดังนั้น ในกรณีจำเป็นต้องระบุยี่ห้อ ต้องใช้วิธีพิเศษ

จะใช้สอบราคา หรือ ประกวดราคามิได้


ความหมาย แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว52 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2520 กำหนดห้ามมิให้ส่วนราชการระบุยี่ห้อสินค้า: การจ้าง

การจ้างทำของ และการรับขน ตาม ปพพ. การจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

การรับขนในการเดินทางไปราชการ

การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ ควบคุมงาน และการจ้างแรงงาน


การซื้อ/การจ้าง หมายความว่าอย่างไร?

มติกวพ.ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๓(๒๓ ธ.ค.๒๕๕๓)

การซื้อ หมายถึง ผู้ขายสินค้าได้มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของนั้นๆไว้แล้วตามตัวอย่าง /แค็ตตาล็อก เมื่อผู้ซื้อสั่งซื้อ ผู้ขายจะดำเนินผลิตตามตัวอย่าง/แค็ตตาล็อก

-นอกจากนี้ ผู้ซื้อยังสามารถให้ผู้ขายจัดทำรายการใดๆเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากรูปแบบในตัวอย่าง/แค็ตตาล็อกเป็นพิเศษ

อีกก็ได้

การจ้าง หมายถึง ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ออกแบบคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะจ้างทำนั้นๆก่อน แล้วจึงจะนำแบบที่คิดไว้นั้นไปจ้างทำตามแบบที่ต้องการมีข้อหารือของหน่วยงานก. ซื้อรถยนต์

แต่ขอให้ผู้ขายติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเป็นพิเศษ จึงถือได้ว่า

เป็นงานซื้อ/มิใช่จ้าง


การซื้อครุภัณฑ์ที่เป็นของใช้แล้วไว้ใช้ในราชการ กระทำไม่ได้

คำวินิจฉัยกวพ.(RFที่ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/๓๓๒๒๐ ลว.๒๐ ต.ค.๒๕๕๔)

กรมประมงหารือว่า ตามที่ครม.มีมติแจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๗๒ ลว.๑๖ พ.ค.๒๕๒๓ และที่ นร ๐๒๐๒/ว๑๕๘ ลว ๑๒ ต.ค.๒๕๕๓ผ่อนผันให้ส่วนราชการซื้อครุภัณฑ์ใช้แล้วไว้ใช้ในราชการได้ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หากเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นครุภัณฑ์ที่จะนำไปใช้ในการอบรมหรือการสอนของส่วนราชการที่เป็นสถานศึกษา ให้เสนอสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป จึงหารือว่า ขณะนี้ยังใช้ได้อยู่อีกหรือไม่ ?

คำตอบเนื่องจากกวพ.ได้กำหนดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อไว้ ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร(กวพ) ๑๓๐๕/ว ๗๒๘๖ ลว.๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ สรุปว่า


พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ดี และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้”

และหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ)๑๒๐๒/ว ๑๑๖ ลว. ๑ เมษายน ๒๕๓๕ ได้กำหนดตัวอย่างสัญญาซื้อขาย โดย ข้อ ๑ วรรคสองกำหนดว่า “ผู้ขายรับรองว่า สิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา”

 • ดังนั้น ในการจัดซื้อพัสดุตามระเบียบฯพ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนราชการจึงต้องถือปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเวียนดังกล่าว

ส่วนกรณีที่หารือว่ามติครม.ทั้งสองฉบับข้างต้นยังมีผลใช้บังคับอยู่หรือไม่ ขอให้หารือไปยังสำนักงบประมาณโดยตรงต่อไป


งานจ้างก่อสร้าง คืองานอะไร (มติกวพ.ปี๕๒)

 • งานก่อสร้าง หมายถึง งานก่อสร้างตามหลักทั่วไป ที่มีกม. ระเบียบ /มติครม./ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอ้างอิงได้ เช่น กวพ.แจ้งเวียน /ว ๑๙๓๙ ลว.๒๔ก.พ.๓๗ว่า-งานก่อสร้างหมายรวมถึง งานเคลื่อนย้ายอาคาร,งานดัดแปลง/ปรับปรุง ต่อเติม/ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจำเป็นต้องมีผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตลอดเวลา/

 • มติครม.ว๑๓ มี.ค.๒๕๕๕- งานก่อสร้างอาคาร/ชลประทาน/ทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

 • มติครม.ว๑ ลว.๓ ม.ค.๓๗ งานดินที่ไม่มีการดาดคอนกรีต ได้แก่ถนนลูกรัง/ถนนดิน/งานขุดลอกคู คลอง สระ หนอง เป็นงานก่อสร้าง

 • หลักพิจารณาว่าอะไรเป็นงานจ้างก่อสร้าง ได้แก่

  • สัญญาซื้อขายที่มีงานก่อสร้าง หรือพร้อมติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานรวมอยู่ด้วย

  • ให้พิจารณาว่า หากมีงานก่อสร้างเป็นสาระสำคัญ ซึ่งราคาสูงกว่าราคาพัสดุที่ติดตั้ง ถือว่า เป็นงานก่อสร้าง เช่น งานติดตั้งสะพานลอยทางเดินข้ามถนน ก่อสร้างรั้ว


งานก่อสร้าง จะต้องคำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ นร 0506/2362 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 และหนังสือที่ 7 มีนาคม 2550 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

21 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป


ความหมาย จะต้องคำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี:

ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ราคาค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการในแต่ละโครงการ ซึ่งได้จากการประเมินหรือคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการจึงไม่ใช่ราคามาตรฐานของงานก่อสร้าง แต่เป็นราคาที่ ทางราชการยอมรับไม่สูงจนผู้ประกอบการได้กำไรมากเกินกว่าที่ควรได้รับ และเป็นราคาที่ไม่ต่ำจนผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างได้


งานก่อสร้าง จะต้องคำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 • งานก่อสร้าง จะต้องกำหนดค่า K

 • มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532แจ้งตาม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือ

 • ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง

 • งานก่อสร้าง หรืองานซ่อมแซมอาคารวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาหรือไม่ ?

 • มติ ครม. 6 ก.พ.50 กำหนดให้ งานก่อสร้างทุกงาน ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


การมอบอำนาจ จะต้องคำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้มีอำนาจ

ดำเนินการ

ตามระเบียบฯ

(ส่วนกลาง อธิบดี

ส่วนภูมิภาค ผู้ว่าฯ)

ผู้รับมอบอำนาจ

คำนึงถึงระดับ

ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(จะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรง

ตำแหน่งอื่น

ต่อไปไม่ได้)

มอบอำนาจ


ข้อยกเว้นเรื่องการมอบอำนาจ (ต่อ)

มอบอำนาจต่อตามระเบียบกลาโหม

ผู้มอบ

อำนาจ

มอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าฯ มอบอำนาจต่อ

แจ้ง

บุคคลอื่น

รองผู้ว่าฯ , ผู้ช่วยผู้ว่าฯ ,

ปลัดจังหวัด , หัวหน้าส่วนราชการ

ประจำจังหวัด

ต้องได้รับความเห็นชอบ


ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ / สั่งจ้าง

นอกจากวิธีพิเศษ / กรณีพิเศษ

 • หัวหน้าส่วนราชการ (ไม่เกิน 50 ล้านบาท)

 • 2. ปลัดกระทรวง (เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 100 ล้านบาท)

 • 3. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด (เกิน 100 ล้านบาท)

 • 4. ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ


ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ / สั่งจ้าง

โดยวิธีพิเศษ

1. หัวหน้าส่วนราชการ (ไม่เกิน 25 ล้านบาท)

2. ปลัดกระทรวง (เกิน 25 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท)

3. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด (เกิน 50 ล้านบาท)

โดยวิธีกรณีพิเศษ

หัวหน้าส่วนราชการไม่จำกัดวงเงิน


ผู้มีหน้าที่ตามระเบียบฯพัสดุ ได้แก่

เจ้าหน้าที่พัสดุ/

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการต่างๆ/

และผู้ควบคุมงาน


๑.เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้แก่

(ข้อ๕) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๙

๒.หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ข้อ ๕)

โดยตำแหน่ง (ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุ)

โดยแต่งตั้ง -ข้าราชการ/พ.ราชการ/ พ.มหาวิทยาลัย/ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว

โดยตำแหน่ง-ผอ.กองพัสดุ/หฝ./หน.งานพัสดุ

โดยแต่งตั้ง - ข้าราชการ/พ.มหาวิทยาลัย

ผู้มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ(ต่อ)

 • โดยแต่งตั้ง ใช้กับกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือมีไม่เพียงพอ หรือกรณีจะกระจายอำนาจดำเนินการจัดหาพัสดุไปให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการเอง


คณะกรรมการต่าง ๆ ได้แก่การซื้อ/การจ้างแต่ละครั้ง หัวหน้าส่วนราชการจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ทำหน้าที่ ตามที่ระเบียบฯพัสดุกำหนดทุกครั้ง


คณะกรรมการในการซื้อ/จ้างคณะกรรมการในการซื้อ/จ้าง

 • คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

 • คณะกรรมการรับ และเปิดซองประกวดราคา

 • คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

 • คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

 • คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

 • คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ผู้ควบคุมงาน

 • คณะกรรมการกำหนดราคากลาง(มติคณะรัฐมนตรี)


ข้อห้าม คณะกรรมการในการซื้อ/จ้าง!!

 • แต่งตั้งกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

 • เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

  • แต่งตั้งกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ


 • องค์ประกอบของคณะกรรมการองค์ประกอบของคณะกรรมการ

  • ประธาน 1 คน

  • กรรมการอื่นอย่างน้อย 2 คน

  • แต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ

  ** ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ

  ** ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน 2 คน ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้

  (ปรับปรุงตามระเบียบฯ ฉบับที่ 7 พ.ศ. (2552) )


  องค์ประกอบของคณะกรรมการ (ต่อ)

  • กวพ. อนุมัติให้ส่วนราชการสามารถแต่งตั้งลูกจ้างประจำของส่วนราชการเป็นกรรมการ ตามระเบียบฯ โดยการแต่งตั้งลูกจ้างประจำจะต้องคำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 417 ลว. 22 ตค. 53)

  • ** การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งเป็นครั้ง ๆ ไป

  • (ไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบ)


  ปัญหา/การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่ไม่ถูกต้องปัญหา/การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่ไม่ถูกต้อง

  ข้อควรรู้

  • งานซื้อ/จ้างทำของ/

  • งานจ้างเหมาบริการ/งานจ้างรับขน/งานจ้างอื่นๆ

  • ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

  • งานจ้างก่อสร้าง

  • ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง

  • ผู้ควบคุมงาน


  การประชุมของคณะกรรมการการประชุมของคณะกรรมการ


  หลักการตามระเบียบฯ สำหรับการซื้อ / จ้าง ไม่เกิน 10,000 บาท ตามระเบียบฯ ข้อ 35 วรรคท้าย

  ให้แต่งตั้งข้าราชการ / ลูกจ้างประจำคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อหรือ จัดจ้าง เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น

  กวพ. อนุมัติผ่อนผันการแต่งตั้ง พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง

  (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 341 ลว.20 กย. 53)


  กรณีประธานไม่มาปฏิบัติหน้าที่กรณีประธานไม่มาปฏิบัติหน้าที่

  เมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซองสอบราคา หรือ รับซองประกวดราคาให้กรรมการที่มาเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะข้อ 42 (1) หรือข้อ 49 แล้วรายงานประธาน


  วิธีการจัดซื้อหรือจ้างวิธีการจัดซื้อหรือจ้าง


  วิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

  • -วิธีตกลงราคา ไม่เกิน 100,000 บาท

  • -วิธีสอบราคา เกิน100,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท

  • -วิธีประกวดราคา เกิน 2,000,000 บาท

  • -วิธีพิเศษ เกิน 100,000 บาท แต่มีเงื่อนไข

  • -วิธีกรณีพิเศษ ไม่มีกำหนดวงเงิน แต่มีเงื่อนไข

  • -วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

  • ตามระเบียบฯ พัสดุ ปี 49


  วิธีการจัดซื้อหรือจ้าง(6 วิธี)

  กรณี1: ใช้วงเงินเป็นตัวกำหนดวิธีการ

  • 1. วิธีตกลงราคา ครั้งหนึ่งไม่เกิน 100,000 บาท

  • 2. วิธีสอบราคา ครั้งหนึ่งเกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

  • 3. วิธีประกวดราคา ครั้งหนึ่งเกินกว่า 2,000,000 บาทขึ้นไป


  กรณี2 วิธี): ใช้วงเงินและเงื่อนไขเป็นตัวกำหนดวิธีการ

  • 4. ซื้อโดยวิธีพิเศษ

   • วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท

   • เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 23

 • จ้างโดยวิธีพิเศษ

  • วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท

  • เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 24


 • กรณี3 วิธี): ใช้เงื่อนไขเป็นตัวกำหนด

  5. วิธีกรณีพิเศษได้แก่ การซื้อ/จ้างจากส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานตามกฎหมายท้องถิ่น

  เงื่อนไข:

  5.1) เป็นผู้ทำ/ผลิตเองและนายกรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว

  5.2) มีกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี ให้ผู้ซื้อ / จ้าง


  กรณี 4 วิธี): อื่นๆ

  • การจัดซื้อ / จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันใช้บังคับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

   • การซื้อ / การจ้าง ครั้งหนึ่งมีราคาตั้งแต่ 2,000,000 บาท

   • ต่ำกว่า เป็นดุลพินิจ


  แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างแผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

  เมื่อได้รับการจัดสรร/ได้รับทราบยอดเงินงบประมาณในการ

  จัดหาพัสดุแล้ว (ระเบียบฯ ข้อ ๑๓)

  งานจ้างก่อสร้าง-ออกแบบ แต่งตั้ง คกก.กำหนด

  ราคากลาง

  เจ้าหน้าที่พัสดุ

  งานซื้อ/จ้างทั่วไป กำหนดspec

  ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี

  -ให้จัดทำรายงาน ขอซื้อ/จ้างเพื่อขอ ความเห็นชอบหน.ส่วนราชการก่อนทุกครั้ง

  ซื้อ/จ้างทั่วไป ต้องมีรายการ(ตามข้อ ๒๗)

  ซื้อที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง(ข้อ๒๘)


  เมื่อได้รับความเห็นชอบตามรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง จากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

  -ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดหาตามวิธีต่างๆ ได้แก่

  วิธีประกวดราคา

  เกิน๒ล้านขึ้นไป (ข้อ ๒๑,๔๔-๕๖)

  วิธีตกลงราคา(ไม่เกินแสน)

  (ข้อ ๑๙,๓๙)

  วิธีสอบราคา

  (เกิน๑แสน-๒ล้าน)

  (ข้อ ๒๐,๔๐-๔๓)

  วิธีประกวดราคา

  ทางอิเล็กทรอนิกส์วงเงินตั้งแต่ ๒ล้าน

  ระเบียบฯพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๙

  วิธีพิเศษ

  (เกิน ๑ แสนขึ้นไป)

  (ซื้อข้อ ๒๓,๕๗-จ้าง๒๔,๕๘)

  วิธีกรณีพิเศษ

  ไม่จำกัดวงเงิน

  (ข้อ ๒๖,๕๙)


  จากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

  คัดเลือกได้ตัวผู้ขาย/รับจ้างแล้ว ให้คณะกรรมการฯทำบันทึกสรุปผลรายงานเสนอขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง(ผ่านหน.จนท.พัสดุ)

  ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง (ข้อ๖๕,๖๖,๖๗) จะพิจารณาอนุมัติสั่งให้ซื้อ/จ้างได้ตามที่คณะกรรมการเสนอ


  คกก. จากหัวหน้าส่วนราชการแล้วตรวจรับฯส่งมอบสิ่งของ/งาน

  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อนำไปลงบัญชี/ลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน(ข้อ๑๕๑-๑๕๒)

  ๑๐

  เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่ง/แจกจ่ายพัสดุไปยัง หน่วยของผู้ใช้งาน

  (เบิก-จ่ายพัสดุ) ข้อ ๑๕๓-๑๕๔

  ๑๑

  การบำรุงรักษาพัสดุ ให้มีความคงทน /อยู่ในสภาพที่ดี สามารถใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน


  ๑๒ จากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

  การตรวจสอบพัสดุประจำปี

  (ข้อ๑๕๕-๑๕๖)

  ก่อนสิ้นเดิอนกันยายนทุกปี

  -หน.ส่วนราชการ-แต่งตั้ง คกก.ที่มิไช่จนท.พัสดุ ตรวจสอบพัสดุ

  -ให้เริ่มตรวจวันทำการแรกของเดือนตุลาคม/ให้แล้วเสร็จ

  ภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบฯ

  หากพบว่าเสื่อมสภาพ,ชำรุด /สูญหาย

  ให้แต่งตั้ง คกก.สอบข้อเท็จจริง


  ๑๔ จากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

  การจำหน่ายพัสดุเป็นสูญ

  กรณีพัสดุสูญไปโดยไม่มีตัวผู้รับผิด

  กรณีพัสดุสูญไปโดยมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ตามหลักเกณฑ์ความรับผิดทางแพ่ง

  กรณียังมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรจำหน่ายตามระเบียบข้อ๑๕๗

  ผู้มีอำนาจอนุมัติจำหน่าย (๑๕๙)

  ๑. วงเงินซื้อ/ได้มา รวมกันไม่เกิน ๕ แสน หน.ส่วนราชการ

  ๒. วงเงินซื้อ/ได้มา รวมกันเกิน ๕ แสน – กระทรวงการคลัง

  หรือที่กระทรวงการคลังมอบหมาย


  ๑๕ จากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

  การลงจ่ายออกจากบัญชี/ทะเบียน

  เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑๕๐,๑๕๒ แล้ว ให้ลงจ่ายออกจากบัญชี/ทะเบียน

  ๑.เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑๕๗ แล้ว ให้ลงจ่ายออกจากบัญชี/ทะเบียน

  • แล้วแจ้งสตง/สตง.ภูมิภาคภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่าย

   ๒.เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑๕๙แล้ว (หส.ราชการ อนุมัติให้จำหน่ายได้) ให้ลงจ่ายออกจากบัญชี/ทะเบียน

  • แล้วแจ้งกระทรวงการคลัง หรือผู้ที่กระทรวงการคลังมอบหมาย และสตง/สตง.ภูมิภาค ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่าย

  พัสดุที่ต้องจดทะเบียนตามกม.ให้แจ้งต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กม.กำหนด

  • ก่อนตรวจสอบพัสดุประจำปี

  • ข้อ ๑๖๑ พบว่ามีกรณีพัสดุสูญ/เสื่อมไป/ชำรุดบกพร่อง

  • ให้ดำเนินการเรื่องความรับผิดทางแพ่ง หรือระเบียบนี้โดยอนุโลมแล้ว

  • หลังจากนั้นให้ดำเนินการจำหน่ายตามที่ระเบียบกำหนด


  รายงานขอซื้อ – จ้าง (ข้อ 27) หลักการ

  ก่อนการซื้อ – จ้างทุกวิธีต้องทำรายงาน

  ข้อยกเว้นข้อ 39 วรรคสอง ไม่ต้องมีรายงาน

  ตามระเบียบฯ ข้อ 27


  รายละเอียดของรายงาน (ข้อ 27)

  -เหตุผลความจำเป็น

  -รายละเอียดของพัสดุ

  -ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง หรือราคาครั้งหลังสุด

  ไม่เกิน 2 ปี

  • -วงเงินที่จะซื้อ / จ้าง

   -กำหนดเวลาที่ต้องใช้

   -วิธีจะซื้อ / จ้าง

   -ข้อเสนออื่น ๆ

  • - การแต่งตั้งคณะกรรมการ

  • - การออกประกาศสอบราคา หรือ ประกวดราคา


  การซื้อ/จ้าง (ข้อ 27)

  โดยวิธีตกลงราคา

  วงเงินไม่เกิน ๑ แสนบาท

  (วิธีการอยู่ในระเบียบฯ ข้อ ๓๙)


  การซื้อ/จ้างโดยวิธีตกลงราคา(ข้อ ๓๙วรรคแรก)

  (กรณีปกติ) มีวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  ๑.สำรวจ/รวบรวมความต้องการพัสดุ กำหนด Spec

  ๕.ให้จนท.พัสดุไปติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย/รับจ้าง

  -แจ้งผลต่อหน.จนท.พัสดุ

  ๒.จนท.พัสดุ จัดทำบันทึกรายงานขอซื้อ/จ้าง(ข้อ ๒๗)

  ๖.ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ออกใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

  ๓.เสนอขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ

  ๗.ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบของ/งาน

  ๔.หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบรายงาน

  ที่เสนอ(ข้อ๒๙)

  ๘.คกก.ตรวจรับพัสดุ/เบิกเงิน

  ชำระค่าสินค้า/งาน ต่อไป

  ๘.คกก.ตรวจรับพัสดุ/เบิกเงิน

  ชำระค่าสินค้า/งาน ต่อไป


  ข้อสังเกต การซื้อ/จ้างโดยวิธีตกลงราคา

  หัวหน้าส่วนราชการไม่ต้องมอบอำนาจลงนามผูกพันสัญญาหรือข้อตกลงให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุอีกแต่อย่างใด

  เหตุผล เนื่องจากระเบียบฯข้อ ๓๙ วรรคแรกได้กำหนดให้ถือเป็นหน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง) ได้โดยตรงเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานในเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น ในกรณีวงเงินไม่สูง

  แนววินิจฉัยของกวพ.ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๓ เมื่อ ๑๑ พ.ย.๒๕๕๓


  การซื้อ/จ้าง วิธีตกลงราคา ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายไว้ก่อนล่วงหน้าได้ (ข้อ๓๙วรรค ๒)

  • ใช้กับกรณีจำเป็น/เร่งด่วน/ที่ไม่อาจคาดหมายไว้ก่อนล่วงหน้า โดยให้ทำรายงานขอซื้อ/จ้างภายหลังได้

  • วิธีปฏิบัติ ขั้นตอนที่ (๑)

  • -ให้จนท.พัสดุ/จนท.ผู้รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานนั้น จัดซื้อ/จ้างไปก่อนได้

  ขั้นตอนที่(๒)

  -ให้จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง ขอความเห็นชอบหัวหน้าส่วนราชการในภายหลัง โดยมีสาระสำคัญเท่าที่จำเป็น

  ขั้นตอนที่(๓)

  -ให้ใช้รายงานที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบนั้นเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม


  • การซื้อ/จ้าง วิธีตกลงราคา ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

  • โดยวิธีสอบราคา

  • ระเบียบฯข้อ ๒๐, ๔๐-๔๓

  • (วงเงินเกิน๑ แสน – ไม่เกิน๒ ล้านบาท)

  • วิธีแข่งขันราคาทุกวิธี

  • -ต้องมีการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน


  ระยะเวลาสอบราคา วิธีตกลงราคา ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

  ... ?... วัน คำนึงถึงตรวจฮั้ว

  วันรับซอง

  ปิดรับซอง

  • ประกาศ - รับซอง พิจารณาผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกัน

  • อย่างน้อย 10 วัน เปิดซอง


  การจัดทำประกาศ วิธีตกลงราคา ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน สอบ/ประกวดราคา/และประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบe-Government Procurement ( e-GP )

  • มติครม. เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๒๕๔๘ ตามหนังสือสลค.ที่นร๐๕๐๕/๑๘๑๖๖ลว.๘ ธ.ค.๒๕๔๘ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๑๒๐ ลว.๓๑ มี.ค. ๒๕๕๓ กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

  • ๑. ให้ส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/และหน่วยงานของรัฐ ทุกแห่งลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/การประกวดราคาทุกรายการ ทุกวงเงิน และลงผลการคัดเลือกในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th ด้วย

  • ๒. -ให้การจัดทำประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/และประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-Government Procurement ( e-GP ) ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

  • โดยให้ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ และศึกษาการใช้งานในระบบผ่านทางwww.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง


  การดำเนินการโดยวิธีสอบราคาการดำเนินการโดยวิธีสอบราคา

  ข้อ 27

  เจ้าหน้าที่พัสดุ

  หัวหน้าส่วนราชการ

  ข้อ 29

  • - ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า10 วัน / นานาชาติไม่น้อยกว่า 45 วัน

  • - ส่งประกาศให้ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้าง โดยตรง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้มากที่สุด

  • ปิดประกาศเผยแพร่ ณ ที่ทำการ โดยเปิดเผย

  • - ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน+ กรมบัญชีกลาง (ตามมติ ครม. )

  จัดทำประกาศ (ข้อ 40)

  เผยแพร่เอกสาร


  การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา(ต่อ)การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา(ต่อ)

  - ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง

  ประธานกรรมการ

  การยื่นซอง

  - ยื่นซองด้วยตนเอง / ทางไปรษณีย์ (กรณีที่กำหนดไว้)

  - เจ้าหน้าที่รับโดยไม่เปิดซอง

  - ระบุวันและเวลารับซอง

  การรับซอง

  - ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทันที

  • หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุส่งให้ คกก. เปิดซอง สอบราคาในวันเปิดซอง

  การเก็บรักษาซอง

  - หนังสือเวียน ด่วนมาก ที่ นร (กวพ)1305/ว 7286 ลว. 20 ส.ค. 42 ให้ส่งมอบโดยพลัน หลังครบ กำหนดรับซอง


  ในการจัดทำเอกสารสอบราคาในการจัดทำเอกสารสอบราคา

  อย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้ (ข้อ ๔๐)

  กำหนดSpec/จำนวน/ปริมาณที่ต้องการ/วันชี้แจงสถานที่

  คุณสมบัติผู้เสนอราคา/อาชีพขาย/จ้างแสดงหลักฐาน

  จะให้ส่งตัวอย่าง/แค็ตตาล็อก/แบบรูป/ใบเสนอราคา

  สถานที่ติดต่อรับแบบรูป/รายการละเอียด/หาก ขายกำหนดราคาไว้ด้วย

  งานก่อสร้างให้ทำใบ BOQ.ให้ ผู้เสนอราคากรอก

  ให้เสนอราคารวม/หรือต่อรายการ/กำกับตัวเลข/หนังสือ/วันยืนราคา/ยื่นแล้วไม่คืนซอง

  วันเริ่มทำงานสถานที่/วันส่งมอบ

  กำหนดให้ทำบัญชีรายการเอกสารยื่นพร้อมซอง/สถานที่ยื่นซอง/วัน,เวลาเปิดซอง/

  ถ้าได้รับคัดเลือกให้ทำสัญญา ให้เตรียม หลักประกัน

  ร่างสัญญา/แบ่งงวดงาน,งวดเงิน/จ่ายเงินล่วงหน้า,อัตราค่าปรับ

  สงวนสิทธิ์ไม่รับรายต่ำสุด/ยกเลิก

  ข้อสงวนสิทธิ์ไม่ทำสัญญาจะสั่งทิ้งงาน


  วิธีการเผยแพร่เอกสารในการจัดทำเอกสารสอบราคา

  • ส่งประกาศให้ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุด

  • ปิดประกาศเผยแพร่ ณ ที่ทำการโดยเปิดเผย

  • จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่ส่งเอกสารสอบราคาไปให้โดยตรงและผู้มาขอรับเอกสารทั้งหมด


  วิธีปฏิบัติในการรับซองสอบราคา ของเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารสอบราคา(ข้อ ๔๑(๒))

  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุไม่เปิดซอง

  -บันทึกรับซอง

  -เมื่อถึงเวลาเปิดซองส่งมอบซองและรายงานผลการรับซองส่งให้ คกก.เปิดซองต่อไป

  กำหนด

  ให้ผู้เสนอราคายื่นซองได้ตั้งแต่ปิดประกาศถึงวันปิดซอง

  และออกใบรับให้ด้วย

  กรณีกำหนดให้ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

  -ให้ถือวันที่ทางราชการลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลา

  รับซอง

  เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับซองโดยไม่เปิดซองแล้ว

  -ส่งซองให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาไว้


  เมื่อรับเอกสารสอบราคาแล้ว (ข้อ ๔๒)

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่

  นำเอกสารส่วนที่ ๑ มาดำเนินการดังนี้

  ๑.ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อนถึงวันเปิดซองใบเสนอราคาตามข้อ ๑๕ ตรี ว.๒(ดูวิธีตรวจสอบตามหนังสือที่ นร (กวพ)๑๓๐๕/ว๗๒๘๖ ลว.๒๐ส.ค.๔๒)

  ๓.ถ้าพบว่ามีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

  -ให้ตัดชื่อออกทุกราย/แจ้งผู้นั้นทราบ

  -มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวง ใน ๓ วันนับแต่รับแจ้ง

  -คำวินิจฉัยของปลัดกระทรวงเป็นที่สุด

  ๒.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบตามข้อ ๑ไว้ ณ สถานที่ทำการของส่วนราชการ - ถ้าผู้ผ่านการคัดเลือกอยู่ ณ ที่นั้น ให้แจ้งให้ทราบด้วย


  ข้อ (ข้อ ๔๒)ควรรู้

  การกำหนดวัน เวลา เปิดซอง ใบเสนอราคา ให้กำหนดวันใด วันหนึ่งหลังจากวันปิดการรับซองแล้ว ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงระยะเวลาที่คณะกรรมการเปิดซองฯ

  ต้องใช้ในการตรวจสอบ

  ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วย

  เช่น ปิดการรับซองวันที่ 1

  ควรกำหนดวันเปิดซองใบเสนอราคาเฉพาะผู้มีชื่อผ่านการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่4 เป็นต้น

  หนังสือเวียน สำนักนายกฯ ด่วนมาก ที่นร(กวพ)

  ๑๓๐๕/ว ๗๒๘๖ลว.๒๐ส.ค.๒๕๔๒ เรื่องการตรวจสอบ ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน


  การดำเนินการโดยวิธีสอบราคาการดำเนินการโดยวิธีสอบราคา

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (ข้อ 42)

  ขั้นที่ 1ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน + ประกาศชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ

  ขั้นที่ 2

  เปิดซองใบเสนอราคาเฉพาะผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน +

  อ่านแจ้งราคา บัญชีรายการเอกสารหลักฐาน + ลงชื่อกำกับ

  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา


  การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา

  ขั้นที่ 3คัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างที่ผ่านขั้นตอนที่ 2 ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

  ** หนังสือ ที่ นร (กวพ) 0901/ว 48 ลว. 14 ก.ค. 29 การคัดเลือกคุณภาพและคุณสมบัติดังกล่าว มุ่งหมายถึง การพิจารณาจากเกณฑ์ในส่วนที่ ไม่สามารถกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศ **

  ข้อสังเกต

  รายที่เลือกไม่ยอมเข้าทำสัญญา ให้พิจารณารายต่ำถัดไป

  ราคาเท่ากันหลายราย ให้ผู้ที่เสนอราคาดังกล่าวยื่นซองใหม่

  ถูกต้องตามเอกสารสอบราคารายเดียว ให้ดำเนินการตามขั้นที่ 3 โดยอนุโลม

  ขั้นที่ 4เสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้วซึ่งเสนอราคาต่ำสุด

  ขั้นที่ 5รายงานผลและความเห็น ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการ


  การตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

  (ระเบียบข้อ 5 ประกอยข้อ 15 ตรี วรรคสอง)

  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายถึง

  1. บุคคล /นิติบุคคล เป็นผู้มีส่วนได้เสีย (ทางตรง/อ้อม) รวมคู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ได้แก่

  - มีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร

  - มีความสัมพันธ์ในเชิงทุน

  - มีความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน

  2. เข้าเสนอราคา /เสนองาน ในคราวเดียวกัน


  ความสัมพันธ์ในเชิงทุนความสัมพันธ์ในเชิงทุน

  • หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ

  • หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดใน หจก.

  • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจก., บ.มหาชน (>25% / กวพ.กำหนด)

  • หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ/หจก.

  • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจก./บมจ.


  ความสัมพันธ์ในเชิงบริหารความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร

  • ผู้จัดการ

  • หุ้นส่วนผู้จัดการ

  • กรรมการผู้จัดการ

  • ผู้บริหาร

  • ผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน

  มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการ

  บุคคลหรือนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย


  ความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กันความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน

  • ผู้จัดการ

  • หุ้นส่วนผู้จัดการ

  • กรรมการผู้จัดการ

  • ผู้บริหาร

  • ผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน

  • หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน

  • สามัญ/หจก.

  • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน

  • บจก./บมจ.


  ตัวอย่างความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน: ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

  เชิงบริหาร

  เชิงทุน

  เชิงไขว้


  คุณสมบัติผู้เสนอราคาความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน

  คุณสมบัติทั่วไป

  • เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ / รับจ้างงาน ตามที่ประกาศ

  • ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

  • ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ

  • หรือไม่เป็นผู้มีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

  • ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

  • เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน

   ** ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ /จ้างของกรม (P.Q.)


  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ?

  • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้

  • ครม. กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณีงานจ้างก่อสร้างวงเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไปคุณสมบัติผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล


  ผู้เสนอราคาจำเป็นต้องมีผลงานหรือไม่ ?

  • งานจ้างก่อสร้าง

  • เป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างในวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณหรือประมาณการ

   • (** เลือกตามความจำเป็น)

  • (ที่ นร (กวพ) 1305 / ว 7914 ลว 22 กันยายน 2543)

  • งานซื้อ

  • หากจำเป็น เป็นดุลพินิจ โดยอนุโลม


  หลักฐานการเสนอราคา ?: นิติบุคคล

  บริษัทจำกัดหรือ บจม.

  - สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคล

  - หนังสือบริคณห์สนธิ

  - บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ

  - บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  - บัญชีผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ หจก.

  - สำเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติบุคคล

  - บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

  - บัญชีผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี)

  กิจการร่วมค้า

  - สำเนาสัญญาของการร่วมค้า

  - นิติบุคคล ใช้เอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคล

  เอกสารอื่น - หลักฐานแสดงฐานะการเงิน

  - สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

  - สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ผู้มีอำนาจรับรองสำเนาถูกต้อง


  หลักฐานการเสนอราคา ?: ผู้ร่วมค้า

  • สำเนาสัญญาของการร่วมค้า

  • บุคคลธรรมดา

   • สัญชาติไทย ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า

   • ไม่ใช่สัญชาติไทย ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง

  • นิติบุคคล

   • ใช้เอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคล

  • เอกสารอื่น

   • หลักฐานแสดงฐานะการเงิน

   • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

   • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ


  กิจการร่วมค้า ?

  • จดทะเบียน

   • คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข

   • คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง ..... ใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าได้

  • ไม่จดทะเบียน

   • คุณสมบัติทุกรายต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข

   • ข้อยกเว้น

    • ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

    • ให้ใครเป็นผู้รับชอบหลักในการเข้าเสนอราคาและแสดงหลักฐานพร้อมซองข้อเสนอราคา / ของข้อเสนอทางเทคนิค

    • ใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักได้

    • (ที่ นร (กวพ) 1305/ว 2457 ลว. 16 มีค.2543)


  หนังสือรับรองผลงาน ?

  • ผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง หมายถึง

  • ผลงานที่ใช้เทคนิคในการดำเนินการเหมือนกัน

  • กับงานที่ประกวดราคาจ้าง

  • เป็นผลงานในสัญญาเดียว

  • เป็นสัญญาผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตาม

  • สัญญาที่ได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับ

  • เรียบร้อยแล้ว


  หนังสือรับรองผลงาน ?

  • ต้องเป็นผลงานที่กระทำสัญญากับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างโดยตรง ไม่ใช่ผลงานอันเกิดจากการรับจ้างช่วง


  ขั้นตอนและวิธีการต่อรองราคาขั้นตอนและวิธีการต่อรองราคา

  • เรียกรายต่ำสุดที่เห็นควรซื้อหรือจ้าง

   • กรณียอมลดราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ ถ้าเหมาะสมให้เสนอซื้อหรือจ้างจากรายนั้น

   • ยอมลดราคา แต่ยังเกินงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ10ถ้าเหมาะสมให้เสนอซื้อหรือจ้างจากรายนั้น

   • ยอมลด เกินกว่าร้อยละ 10 เรียกทุกรายที่ถูกต้องมายื่นซองใหม่

   • ไม่ยอมลด ถ้าไม่เกินร้อยละ 10ถ้าเหมาะสมให้ซื้อ/จ้าง ถ้าไม่เหมาะสมให้ยกเลิก หรือหากเกินกว่าร้อยละ 10 เรียกทุกรายที่ถูกต้องมายื่นซองใหม่


  ขั้นตอนและวิธีการต่อรองราคาขั้นตอนและวิธีการต่อรองราคา

  • ดำเนินการต่อรองไม่ได้ผล เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อใช้ดุลพินิจว่าสมควร ลดรายการ ลดจำนวน ลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่ม หรือยกเลิก

  • ถ้าพิจารณาปรับลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องานจากผู้เสนอราคาทุกราย หากรายต่ำสุดที่ได้ยังเป็นรายต่ำสุดอยู่ให้ซื้อหรือจากรายนั้น

   • หากปรับลดแล้วลำดับเปลี่ยน ให้ยกเลิก


  การบริหารสัญญาขั้นตอนและวิธีการต่อรองราคา


  ผลของสัญญาขั้นตอนและวิธีการต่อรองราคา

  หลักการ

  • สัญญามีผลนับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญา

   ยกเว้น

  • คู่สัญญามีข้อตกลงกำหนดเงื่อนไขกันไว้ในสัญญา เป็นอย่างอื่น

  ระเบียบข้อ๑๓๕สัญญา/ข้อตกลงที่มีมูลค่า ๑ ล้านบาทขึ้นไป ให้ส่งสำเนาให้สตง.และกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญา หรือ ข้อตกลงด้วย


  ใคร ? เป็นผู้มีหน้าที่บริหารสัญญา

  คำวินิจฉัยกวพ.ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)๐๔๐๘.๔/๒๘๕๑๔ลว.๑๒ ต.ค.๔๘

  • เจ้าหน้าที่พัสดุ/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง

  • โดยปกติ ต้องมีหน้าที่บริหารสัญญา กล่าวคือ เมื่อสัญญา

   ครบกำหนด จะต้องแจ้งให้ผู้ขายหรือรับจ้างส่งมอบงาน ตามสัญญา เจ้าหน้าที่ดังกล่าว จะต้องเสนอหัวหน้าส่วน ราชการให้มี หนังสือแจ้งเตือน แจ้งปรับ แล้วแต่กรณี “””หากมิได้ดำเนินการ จะถือว่าละเลยไม่ดำเนินการตามหน้าที่


  กรณีจำเป็นต้องแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสัญญากรณีจำเป็นต้องแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสัญญา(ข้อ๑๓๖)

  • หลัก*สัญญาที่ลงนามแล้ว ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลง

  • ข้อยกเว้น -กรณีจำเป็นต้องแก้ไข

   • เป็นอำนาจหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา

   • การแก้ไขจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ราชการ หรือไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์

   • หากต้องเพิ่ม /ลดวงเงิน /ขยายเวลาการส่งมอบ/ ก็ให้ตกลงไปพร้อมกัน

 • ระยะเวลาที่จะแก้ไข :-

  “จะแก้ไขเมื่อไดก็ได้

  แต่ต้องก่อนการตรวจรับงวดสุดท้าย

  (กค(กวพ)๐๔๐๘.๔/๒๔๓๗๙ ลว.๑กย.๔๘)


 • การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสัญญาการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสัญญา(ต่อ)

  • การแก้ไขสัญญา ถ้าจำเป็นต้อง:-

   -เพิ่ม /ลดวงเงิน /ขยายเวลาการส่งมอบ/ ก็ให้ตกลงไปพร้อมกัน

  • กรณีงานเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง/งานเทคนิคเฉพาะอย่าง

   -ต้องได้รับการรับรองจากสถาปนิก/วิศวกรฯ ที่รับผิดชอบ ก่อนการแก้ไข


  คู่สัญญาขอแก้ไขงวดงาน และงวดเงินใหม่

  ให้เหมาะสม กระทำได้(RF๐๕๐๗๙/๑๗/๐๒/๒๕๕๓)

  • หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา เป็นดุลพินิจของ ส่วนราชการ ที่จะต้องพิจารณา ตามนัยระเบียบฯพัสดุ ข้อ ๑๓๖ กล่าวคือ

  • ต้องเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

  • –หรือไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์

  • โดยการแก้ไขต้องไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของสัญญาเดิม

  • แต่ทั้งนี้ งวดงาน และงวดเงินที่แก้ไขใหม่ต้องสัมพันธ์กันด้วย

  • และกรณีใดจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการหรือไม่นั้น ให้คำนึงถึงความเป็นธรรมด้วย


  การกำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาการกำหนดค่าปรับไว้ในสัญญา

  กรณีสัญญาจ้างที่ต้องการผลสำเร็จของงานพร้อมกัน

  (ข้อ ๑๓๔)

  • อัตราค่าปรับฐานผิดสัญญาจ้าง

  • ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัว

  • ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างนั้น

  • แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

  • สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร

  • ให้กำหนดค่าปรับอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาค่าจ้างนั้น

  • แต่อาจกำหนดขั้นสูงสุดของการปรับได้


  การแก้ไขสัญญา เพื่อเปลี่ยนหลักประกันสัญญา กระทำได้

  • คู่สัญญาขอเปลี่ยนหลักประกันสัญญา เป็นอย่างใดตามข้อ ๑๔๑(๑)-(๔)ย่อมแก้ไขสัญญาได้ ทางราชการมิได้เสียประโยชน์

  • เนื่องจากระเบียบข้อ ๑๔๑ กำหนดว่า “หลักประกันซอง หรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี้

   • เงินสด /เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ใช้เช็คนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ/ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ.กำหนด/ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตามรายชื่อที่ธปท.แจ้งเวียน/ พันธบัตรรัฐบาลไทย


  ใคร เพื่อเปลี่ยนหลักประกันสัญญา กระทำได้ ?เป็นผู้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อ แก้ไข/เปลี่ยนแปลงสัญญา หรือข้อตกลง การงด ลดค่าปรับ/ขยายเวลาสัญญา/ข้อตกลง

  • หนังสือแจ้งเวียนของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๑๑๙๔๘ ลว.๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ ข้อ ๓ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ :-

  • “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ

  • คณะกรรมการตรวจการจ้าง

  • แล้วแต่กรณีเป็นผู้เสนอความเห็นในแต่ละครั้งด้วย”


  การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา (ข้อ๑๓๙)

  • ให้พิจารณาได้เฉพาะเหตุดังต่อไปนี้

  • (๑) เหตุเกิดจากความผิด/ความบกพร่องของส่วนราชการ (๒) เหตุสุดวิสัย

  • (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์ ที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิด

  • เงื่อนไข

   • คู่สัญญาของทางราชการจะต้องมีหนังสือแจ้งเหตุ

   • ที่เกิดขึ้นตาม ข้อ ๑๓๙ (๒)หรือ(๓) ให้ทราบ

   • ภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

   • นับแต่เหตุสิ้นสุด

   • ให้พิจารณาให้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง

  • อำนาจอนุมัติ

   • หัวหน้าส่วนราชการ


  วิธีคิดค่าปรับ หรือการขยายเวลา

  ๑.

  การจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนใด ส่วนหนึ่งแล้วไม่อาจใช้งานได้ หากส่งมอบเกินกำหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย -ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด

  การจัดหาสิ่งของ-ที่คิดราคารวมค่าติดตั้ง/ทดลองด้วย

  ๒.

  •  ถ้าส่งของเกินกำหนดสัญญาเป็นจำนวนวันเท่าใด

  • ให้ปรับเป็นรายวัน ในอัตราที่กำหนดของราคาทั้งหมด

  เมื่อครบกำหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญา/ข้อตกลง

  • ให้ส่วนราชการรีบแจ้งการเรียกค่าปรับจากคู่สัญญา และ

  • เมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุให้ส่วนราชการบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย


  ความรู้ หรือการขยายเวลาเกี่ยวกับหลักประกัน -ซองเสนอราคา-หลักประกันสัญญา


  ความหมายของ หรือการขยายเวลา หลักประกันซอง/หลักประกันสัญญา

  • หลักประกันซอง

  • ได้แก่ หลักประกันที่ผู้เข้าเสนอราคายอมผูกพันตนที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศประกวดราคา และจะไม่ถอนการเสนอราคาจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้น

  • หลักประกันซอง จึงต้องมีระยะเวลาตั้งแต่วันยื่นซองเสนอราคาจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา หรือ จนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้น

  • หลักประกันสัญญา

  • ได้แก่ หลักประกันที่ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าทำสัญญากับทางราชการ นำมาเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ส่วนราชการจะคืนให้เมื่อพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว


  หลักประกันซอง และ หลักประกันสัญญา กำหนดให้ผู้เสนอราคาในวิธีประกวดราคา หรือคู่สัญญาต้อง นำหลักประกันมาวาง(ระเบียบฯข้อ ๑๔๑มี๕อย่าง)

  • ให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้


  กวพ.อนุมัติผ่อนผันให้นำหลักประกันซอง ที่เป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย มาใช้เป็นหลักประกันสัญญา ได้

  • หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๑๓๐ ลว.๒๐ ต.ค.๒๕๔๙ กำหนดวิธีการไว้ดังนี้:-


  แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการออกหนังสือค้ำประกันธนาคาร (เพื่อใช้เป็นหลักประกันสัญญา)

  • หนังสือเวียนสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) ๑๓๐๕/ว ๓๖๕๙ ลว. ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑ กำหนดวิธีปฏิบัติไว้ดังนี้


  อัตราการคิดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญาอัตราการคิดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา

  (ระเบียบข้อ ๑๔๒) คิดร้อยละ ๕ ในวงเงินเต็มของ

  หลักประกันซอง

  หลักประกันสัญญา

  คิดร้อยละ ๕ ของวงเงินที่ทำสัญญา

  • คิดร้อยละ๕ ของวงเงินงบประมาณ

  เว้นแต่ การจัดหาที่สำคัญพิเศษ กำหนดสูงกว่าได้ไม่เกิน ๑๐%

  • ข้อ ๑๔๓ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ-หน่วยงานของรัฐ

  • เป็นผู้เสนอราคา หรือเป็นคู่สัญญา –ได้รับยกเว้น

  • ไม่ต้องวางหลักประกันซอง/หรือหลักประกันสัญญา


  การตรวจรับพัสดุอัตราการคิดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญาและการควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๑ ข้อ ๗๒ข้อ ๗๓


  กำหนดระยะเวลาการตรวจรับพัสดุและการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างกำหนดระยะเวลาการตรวจรับพัสดุและการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างส.เวียน สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร.๑๓๐๕/ว.๕๘๕๕ ลว. ๑๑ กค.๔๔ เรื่อง ระยะเวลาตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุ

  หลักการ

  ให้ตรวจรับวันที่มีหนังสือนำพัสดุมาส่งตามเงื่อนไขสัญญาและต้องมีหลักฐานการส่งมอบเป็นหนังสือด้วย เพื่อ:-

  -ให้ใช้เป็นหลักฐานยืนยันวันที่ส่งมอบตามสัญญา และเป็นประโยชน์ในการคิดคำนวณค่าปรับ


  นร (กวพ) 1002/ว 9กำหนดระยะเวลาการตรวจรับพัสดุและการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง

  ลว. 4 เม.ย. 33

  • ให้ หน.ส่วนราชการหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้ง กำหนดระยะเวลา

  • ปฏิบัติงานทุกครั้ง/ให้ คกก.ตรวจรับ / ตรวจการจ้าง รายงานผล

  • ภายในกำหนด + ถ้าล่าช้า ให้ขอขยายเวลา

  นร 1305/ว 5855 ลว. 11 ก.ค. 44 + สร 1001/ว 35 ลว. 30 ธ.ค. 25

  ระยะเวลาตรวจรับพัสดุ

  ระยะเวลาตรวจการจ้าง

  ระยะเวลาเริ่มตรวจ

  ระยะเวลาการตรวจ

  ระยะเวลาเริ่มตรวจ

  ระยะเวลาการตรวจ

  วันที่ส่งมอบ

  ตรวจให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

  แต่อย่างช้าไม่เกิน5 วันทำการ

  (ไม่รวมเวลาที่ใช้ทดลอง)

  ตารางถัดไป

  ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างก่อสร้าง


  งานจ้างก่อสร้างแบบราคาเหมารวม (Lump Sum)

  ราคาค่างาน

  ผู้ควบคุมงาน

  คณะกรรมการตรวจการจ้าง

  งวดงาน

  งวดสุดท้าย

  งวดงาน

  งวดสุดท้าย

  ทุกราคาค่างาน

  3 วัน

  3 วัน

  3 วัน

  5 วัน

  งานจ้างก่อสร้างแบบราคาต่อหน่วย (Unit Cost)

  ราคาค่างาน

  ผู้ควบคุมงาน

  คณะกรรมการตรวจการจ้าง

  รายงวด

  ครั้งสุดท้าย

  รายงวด

  ครั้งสุดท้าย

  5 วัน

  5 วัน

  5 วัน

  5 วัน

  ไม่เกิน 30 ล้านบาท

  ไม่เกิน 60 ล้านบาท

  ไม่เกิน 100 ล้านบาท

  เกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป

  4 วัน

  8 วัน

  12 วัน

  16 วัน

  8 วัน

  12 วัน

  16 วัน

  20 วัน

  3 วัน

  3 วัน

  3 วัน

  3 วัน

  วันทำการ

  กำหนดระยะเวลาในการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง

  วันทำการ

  ** ทำไม่เสร็จภายในกำหนด ให้รายงาน หน.ส่วนราชการ + สำเนาแจ้งคู่สัญญาทราบ **


  • ผู้ควบคุมงาน

  • งวดงานละ ๓ วันทำการ

  • ให้นับถัดจากรับหนังสือส่งมอบจาก ผู้รับจ้าง

  • คกก.ตรวจการจ้าง

  • งวดงานละ ๓ วันทำการ งวดสุดท้าย ๕ วันทำการ

  • ให้นับถัดจากวันที่

  • ผู้ควบคุมงานตรวจเสร็จและรายงานให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบแล้ว


  วิธีการตรวจรับพัสดุ ( ข้อ ๗๑)

  กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้ดังนี้

  • ๑.ตรวจให้ถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญา /ข้อตกลง

  • ๒.กรณีจำเป็น ไม่อาจตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยได้ทั้งหมด

   • ให้ตรวจรับทางวิชาการหรือสถิติ

  • >๓. เมื่อตรวจแล้วเห็นว่าถูกต้อง

  • ให้ทำหลักฐานการตรวจรับพัสดุไว้อย่างน้อย 2 ฉบับ (ให้ผู้ขาย 1 ฉบับ/ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ 1ฉบับ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน )

  • ให้ถือว่าผู้ขาย,ผู้รับจ้าง ส่งมอบครบถูกต้องตั้งแต่วันที่นำพัสดุมาส่ง

  • > มอบของให้เจ้าหน้าที่พัสดุ

  • >>รายงานผลให้ หัวหน้าส่วนราชการทราบ


  หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)

  กรณีส่งมอบไม่ถูกต้องตามสัญญา

  >ไม่ถูกต้องในรายละเอียด

  * ให้รายงาน หัวหน้าส่วนราชการทราบเพื่อสั่งการทันที

  กรณีถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน/ หรือครบแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด

  *แจ้งผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันตรวจพบ

  หากจะให้รับเฉพาะที่ถูกต้อง รีบรายงาน หส.ราชการพิจารณา แก้ไขสัญญาก่อน แล้วจึงตรวจรับส่วนที่ถูกต้อง

  >>สงวนสิทธิ์ปรับ (ส่วนที่ส่งไม่ถูกต้อง)


  หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)

  กรณีพัสดุเป็นชุด / หน่วย

  • ให้ดูว่า ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งจะใช้การไม่ได้ อย่างสมบูรณ์

  • * ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบ

  • รีบรายงาน หส.ราชการภายใน 3 วันทำการนับแต่ตรวจพบ

  กรรมการตรวจรับบางคนไม่ยอมรับพัสดุ

  ให้ทำความเห็นแย้งไว้

  > ถ้า หัวหน้าส่วนราชการ สั่งการให้รับพัสดุไว้

  * ให้ออกใบตรวจรับให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างและจนท.พัสดุ เป็นหลักฐาน


  วิธีการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างวิธีการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง

  ระเบียบฯ พัสดุ ข้อ ๗๒

  หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

  ตรวจตามรายงานของผู้ควบคุมงาน

  • ดูการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

  • ตรวจตามแบบรูป รายการละเอียดตามที่ระบุในสัญญาทุกสัปดาห์

  • รับทราบการสั่งการของผู้ควบคุมงาน กรณีสั่งผู้รับจ้างหยุด/

   พักงาน

  • แต่ต้องรายงาน หส.ราชการทราบ/สั่งการ


  หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ต่อ)

  กรณีมีข้อสงสัยเห็นว่าไม่น่าจะเป็นตามหลักวิชาการ

  • ให้ออกตรวจสถานที่ที่จ้าง

  • ให้มีอำนาจ

   • สั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอน งานจ้างได้

    เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ /รายการ / ข้อตกลง

  • ตรวจผลงานที่ส่งมอบ

   • ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันประธานกรรรมการ รับทราบการส่งมอบงาน

   • ตรวจให้เสร็จโดยเร็วที่สุด


  หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ต่อ)

  กรณีตรวจถูกต้อง

  • ทำใบรับรองผลงาน

   • ทั้งหมด / เฉพาะงวด

   • มอบให้ผู้รับจ้าง , จนท.พัสดุ

   • รายงาน หส.ราชการ ผู้ว่าจ้างทราบ

  กรณีตรวจพบว่าไม่ถูกต้อง

  • ทั้งหมด / เฉพาะงวดใด

  • ให้รายงาน หส.ราชการทราบ ผ่าน จนท.พัสดุเพื่อสั่งการ

  • ถ้า หส.ราชการสั่งให้รับไว้ ให้ทำใบรับรองผลงานได้

  • หากมติกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน

   ให้ทำความเห็นแย้งไว้


  (ตัวอย่าง )หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีขอบเขตอย่างไร ?

  • มติกวพ.ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๓(๑๗/๐๖/๕๓)

  • ๑.ปฏิบัติตามข้อกำหนดในระเบียบฯ ข้อ ๗๒

  • -กล่าวคือ หากคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้วมีข้อสงสัย หรือ มีกรณีที่เห็นว่า ตามหลักวิชาช่างไม่น่าจะเป็นไปได้

  • -ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ


  • โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง

  • เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา เท่านั้น

  • และหากคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง เนื้องานที่นอกเหนือจากที่กำหนดในแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา

  • จะต้องนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแก้ไขสัญญา ก่อนดำเนินการต่อไป และหากหน่วยงานเห็นว่าจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา ย่อมต้องปฏิบัติตามระเบียบฯพัสดุ ข้อ ๑๓๖


  ผู้ควบคุมงาน มี แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างหน้าที่ควบคุมงานอย่างไร?ระเบียบฯ ข้อ ๗๓

  1

  ตรวจให้เป็นไปตามแบบรูป /รายการละเอียด และข้อตกลงในสัญญาทุกวัน

  2

  • มีอำนาจ

   • สั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม ตัดทอน งานจ้างได้ตามสมควรและตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา


  3 แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง

  • ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม

   • ให้สั่งหยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด หรือ / ทั้งหมดไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอม

    ปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่ง

   • และรีบรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทันที

  • กรณีเห็นว่าแบบรูป รายการละเอียด หรือข้อกำหนดสัญญา มีข้อความขัดกัน หรือคาดหมายได้ว่า

   • แม้ว่างานนั้นจะเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด หรือข้อกำหนดสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วก็จะไม่มั่นคง แข็งแรง /ไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือ ไม่ปลอดภัย ให้สามารถ

    • สั่งพักงานไว้ก่อน แล้วรายงาน คกก. ตรวจการจ้างโดยเร็ว

  4


  5 แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง

  • จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นรายวัน

  • ไว้อย่างน้อย ๒ ฉบับ ดังนี้

   • สภาพการปฏิบัติงาน / เหตุการณ์แวดล้อม/ ผลการ ปฏิบัติงาน /การหยุดงาน/ สาเหตุที่มีการหยุดงาน

    • เพื่อรายงานให้ คกก. ตรวจการจ้างทราบ ทุกสัปดาห์

    • ให้เก็บรักษารายงานไว้ เพื่อมอบให้แก่ จนท.พัสดุ เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด

    • โดยถือเป็นเอกสารสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ของผู้มีหน้าที่

  • ทั้งนี้ การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

  • ให้ระบุรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัสดุที่ใช้ด้วย


  ระยะที่ ๕ แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง

  การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ


  การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการการลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ

  วัสดุ

  อาคาร สิ่งปลูกสร้าง

  ครุภัณฑ์

  หรือวัสดุที่คงทนถาวร

  ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

  บัญชีวัสดุ

  (ระเบียบฯ ข้อ152 + ที่ นร(กวพ)

  1202/ว 116 ลว. 1 เม.ย. 35)

  ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

  (ระเบียบฯ ข้อ152 + ที่ นร(กวพ)

  0408.4/ว 129 ลว. 20 ต.ค. 49)

  ทะเบียนที่ราชพัสดุ

  (ตาม พรบ. ที่ราชพัสดุ)

  ตามที่ กวพ. กำหนด

  ตามที่กรมบัญชีกลาง

  กำหนด

  ตามที่กรมธนารักษ์

  กำหนด


  แบบฟอร์มบัญชีวัสดุการลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ


  คำการลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ

  ธิ


  แบบฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สินแบบฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน


  คำแบบฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน

  ธิ


  คำแบบฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน

  ธิ


  ตัวอย่างแบบฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน


  การลงบัญชี/ทะเบียน ควบคุมพัสดุ (ข้อ ๑๕๑)

  • พัสดุไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใดๆ

  • ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงบัญชี/ลงทะเบียนควบคุม ตามตัวอย่างกวพ.

  • อะไรเป็นวัสดุ /ครุภัณฑ์ ให้ดูหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามหนังสือเวียนสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลว. ๑๘ ม.ค.๒๕๕๓

   วิธีลงทะเบียน(ด่วนที่สุดที่ กค(กวพ)๐๔๐๘.๔/ว๑๒๙ ลว.๒๐ต.ค๔๙)

   ๑) วัสดุ- ลงบัญชีวัสดุตามแบบที่ กวพ. กำหนดไว้เดิม

   ๒) วัสดุ ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑ ปี ซึ่งมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และครุภัณฑ์

   -ให้ลงทะเบียนควบคุมทรัพย์สินตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้

   แต่วัสดุที่มีอายุใช้งานนานที่ไม่ถึง ๕ พันบาท ไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา

  • ตามส.ด่วนที่สุด ที่ กค๐๕๒๘.๒/ว ๓๓๕๔๕ ลว.๑๖ พ.ย. ๒๕๔๙


  วิธีการตัดครุภัณฑ์เดิมออกจากทะเบียน เนื่องจากชำรุดและลงทะเบียนคุมทรัพย์สินใหม่ที่ได้รับทดแทนของเดิม

  มติกวพ.ครั้งที่ ๔๔/พ.ย.๒๕๕๒

  ๑. ให้ระบุเหตุผลของการตัดครุภัณฑ์เดิม และรายการครุภัณฑ์ใหม่ (Serial Number)ที่ได้รับทดแทน ไว้ในช่องหมายเหตุของทะเบียนคุมทรัพย์สินเดิม

  ๒.บันทึกข้อมูลรายละเอียดของครุภัณฑ์ใหม่ ที่ได้รับทดแทน ในทะเบียนคุมทรัพย์สินใหม่ พร้อมระบุเหตุผลในการรับครุภัณฑ์ใหม่ และระบุรายละเอียดของครุภัณฑ์เดิม(Serial Number) ไว้ในช่องหมายเหตุของของทะเบียนคุมทรัพย์สินใหม่


  ผู้มีหน้าที่เบิก-จ่ายพัสดุ ไปใช้งาน (ข้อ ๑๕๓-๑๕๔)

  • ผู้เบิกพัสดุ ได้แก่

  • ๑.ระดับกอง/หรือหน่วยงานแยกจากกรม/หน่วยงานในส่วนภูมิภาค จะเบิกพัสดุกับกรม -ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้เบิก

  • ๒.หน่วยพัสดุของหน่วยงานในภูมิภาค/หรือหน่วยงานแยกต่างหากจากกรม – ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุ เป็นผู้เบิก

  • ผู้สั่งจ่ายพัสดุ ได้แก่

  • หัวหน้าหน่วยพัสดุ/ระดับแผนกหรือต่ำกว่าแผนกแต่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุ หรือข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ

  • -ผู้สั่งจ่ายต้องตรวจสอบใบเบิก เอกสารประกอบแล้วลงบัญชี หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย เก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย


  ไปใช้งาน (ข้อ ๑๕๓-๑๕๔)การตรวจสอบพัสดุประจำปี” (ข้อ ๑๕๕)ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ให้หส.ราชการ /หรือ หน.งาน ตามข้อ ๑๕๓ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบพัสดุทำหน้าที่ดังนี้

  • โดยให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ/หน่วยงาน นั้น ซึ่งมิไช่เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่ง/หรือหลายคน

  • ผู้ได้รับแต่งตั้งจะทำการตรวจสอบพัสดุ “” “งวดตั้งแต่ ๑ ตุลาคมปีก่อน ถึง ๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน”

  • โดยให้เริ่มตรวจในวันเปิดทำการแรก ของเดือนตุลาคม ว่า:-

    มีพัสดุ ชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญไป เพราะเหตุใด

   หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานต่อไป

   ให้ตรวจเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่แต่งตั้ง

   แล้วให้รายงานผลการตรวจสอบ ต่อผู้แต่งตั้ง ๑ชุด / สตง. ๑ ชุด


  ไปใช้งาน (ข้อ ๑๕๓-๑๕๔)การตรวจสอบพัสดุประจำปี” (ข้อ ๑๕๕)ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ให้หส.ราชการ /หรือ หน.งาน ตามข้อ ๑๕๓ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบพัสดุทำหน้าที่ดังนี้

  • โดยให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ/หน่วยงาน นั้น ซึ่งมิไช่เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่ง/หรือหลายคน

  • ผู้ได้รับแต่งตั้งจะทำการตรวจสอบพัสดุ “” “งวดตั้งแต่ ๑ ตุลาคมปีก่อน ถึง ๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน”

  • โดยให้เริ่มตรวจในวันเปิดทำการแรก ของเดือนตุลาคม ว่า:-

    มีพัสดุ ชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญไป เพราะเหตุใด

   หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานต่อไป

   ให้ตรวจเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่แต่งตั้ง

   แล้วให้รายงานผลการตรวจสอบ ต่อผู้แต่งตั้ง ๑ชุด / สตง. ๑ ชุด


  การจำหน่ายพัสดุ (ข้อ ๑๕๗)

  • พัสดุใดหมดความจำเป็นในการใช้งาน /ใช้งาน

  • จะสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายมาก

  • ให้หส.ราชการ พิจารณาสั่งจำหน่ายโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

  • ขาย/ขายทอดตลาด(ถ้าขายให้ส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ/ หน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา)

   (เว้นแต่ การขายครั้งหนึ่งได้มารวมกันไม่เกิน ๑ แสน ใช้วิธีตกลงราคา)

   แลกเปลี่ยน (ให้ทำตามข้อ ๑๒๓-๑๒๗)

   โอนให้โอนแก่ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น องค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา๔๗(๗)มีหลักฐานการโอนเป็นหนังสือไว้ด้วย

  • แปรสภาพ หรือทำลาย (ให้ส่วนราชการเป็นผู้กำหนด)

   ( ข้อ๑๖๐ เมื่อดำเนินการตามระเบียบแล้ว ให้จ่ายออกจากทะเบียน)


  ปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจำหน่ายพัสดุปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจำหน่ายพัสดุ

  • เรื่องที่ ๑

  • มติกวพ.๔๗/๔๘ ส่วนราชการ ก. จะขอขายรถยนต์ประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการโดยไม่ขายทอดตลาด หรือเปิดประมูลให้แก่ข้าราชการภายในหน่วยงานก่อน ย่อมกระทำไม่ได้ ขัดระเบียบพัสดุ

  • เรื่องที่ ๒

   มติกวพ.๕๒ วิธีการขายทอดตลาด-ให้คณะกรรมการฯประเมินราคาทรัพย์สินที่จะขาย จากราคาในท้องตลาดปัจจุบัน

  • เรื่องที่ ๓ การขายทอดตลาดครั้งหนึ่ง หากมีวงเงินที่ได้มารวมไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ขายโดยตกลงราคากันได้ ไม่ต้องรอให้มีวงเงิน ที่ได้มารวมกัน ๑ แสนบาท ก่อนจึงจะขายทอดตลาดได้


  หนังสือเวียนวิธีปฏิบัติเรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดหนังสือเวียนวิธีปฏิบัติเรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด

  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/๒๕๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๒)

  ๑.ให้ส่วนราชการดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการ ขายทอดตลาด

  โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  มาตรา ๕๐๙-๕๑๗


  ๒. หนังสือเวียนวิธีปฏิบัติเรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด

  ให้ส่วนราชการทำการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยอาศัยหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดในการประกอบการพิจารณา ดังนี้

  ๒.๑ ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทำการขาย และ

  ควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม

  ๒.๒ ราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุ กรณีไม่มีจำหน่ายทั่วไป

  ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการด้วย


  การแบ่งซื้อแบ่งจ้างหนังสือเวียนวิธีปฏิบัติเรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด

  การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง หมายถึง การลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน ออกเป็นหลายครั้ง

  โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น และมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง

  1) แบ่งวงเงิน ให้ลดลงเพื่อเปลี่ยนวิธีจัดหาพัสดุ

  2) ให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อ สั่งจ้าง เปลี่ยนไป


  วงเงินที่ได้รับมาพร้อมกันหรือไม่ วงเงินที่ได้รับมาพร้อมกันหรือไม่

  พัสดุที่จะจัดหาเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่

  พิจารณาจากความต้องการของผู้ใช้

  พัสดุว่าต้องการใช้พร้อมกันหรือไม่

  แนวทางการพิจารณาเรื่องแบ่งซื้อแบ่งจ้าง


  การแบ่งซื้อแบ่งจ้างวงเงินที่ได้รับมาพร้อมกันหรือไม่

  การจัดซื้อพัสดุประเภทชนิดเดียวกัน แม้ต่างขนาดและราคา เมื่อมีการประมาณการความต้องการในการใช้งานของทั้งปีแล้ว จะต้องจัดซื้อรวมในครั้งเดียวกัน เว้นแต่มีเหตุผลที่ชัดเจนที่จำเป็นต้องแยกซื้อที่ไม่ใช่เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อประโยชน์ในการบริหารการพัสดุ จะต้องกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินการจัดซื้อโดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อออกใบสั่งซื้อเป็นคราว ๆ ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง


  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

  กฎหมาย/ระเบียบ/ มติคณะรัฐมนตรี และ หนังสือแจ้งเวียน

  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง


  สำนักงาน ป.ป.ช.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

  มี ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชีรายการ รับจ่าย ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

  ประกาศออกโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๔

  หมวด ๙/๑ มาตรา ๑๐๓/๗


  ประกาศดังกล่าว ใช้บังคับกับ

  ๑.สัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ หรือ ระเบียบ ข้อกำหนด กฎ หรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยงานของรัฐ

  ๒.สัญญาสัมปทาน

  ๓.สัญญาให้ทุนสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐเพื่อการวิจัย

  หรือเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

  -ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

  เว้นแต่ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ใช้บังคับกับสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๒ ล้านบาท ขึ้นไป


  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ

  ในหมวด ๕ มาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ ดังนี้

  ข้อ ๑๕. ให้หน่วยงานของรัฐ กำหนดเงื่อนไข และ คุณสมบัติของบุคคล หรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา และกำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติดังนี้

  ๑. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

  ๒. หากได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Government Procurement:e-GPตามข้อ ๑๖ต้องลงทะเบียน ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  ๓. คู่สัญญาต้องรับ-จ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

  เว้นแต่ การรับจ่าย แต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสด ก็ได้


  ข้อ ๑๗ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่า เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้ยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

  เว้นแต่ บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น จะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศนี้ หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

  ข้อ ๑๖ให้หน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  e-Government Procurement: e-GPของกรมบัญชีกลาง “ให้รายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ กรมสรรพากร

  การรายงานบ/ช รับ-จ่าย


  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐มาตรา ๙(๑)และ(๘) กำหนดว่า

  (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

  ข้อมูลข่าวสารที่รัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ได้แก่

  (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่ คณะกรรมการกำหนด


  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓

  บทลงโทษ

  -ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งคกก.ไม่ให้ถ้อยคำ/ชี้แจง/ส่งหลักฐาน/ตามตามมาตรา ๓๒ จำคุกไม่เกิน ๓ เดือนปรับไม่เกิน ๕ พันบาท หรือทั้งจำ/ปรับ

  -ฝ่าฝืนม.๒๐จำคุกไม่เกิน๑ ปีปรับไม่เกิน ๒ หมื่นหรือทั้งจำและปรับ

  เรื่อง กำหนดให้หน่วยงาน ของรัฐ จัดทำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙(๘) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

  วิธีปฏิบัติ ได้แก่ 1. สรุปผลการจัดหา วัน/เดือน/ปี /งาน /วงเงินจัดหา วิธีจัดหา ชื่อผู้เสนอราคา ผู้ชนะราคา เหตุผลที่คัดเลือกรายนั้น

  2.ทำตามแบบ สขร.1


  พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒

  • โทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐บาท – ๒๐๐,๐๐๐บาท

  มาตรา ๑๐ กำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ ที่มีอำนาจ อนุมัติ พิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคา

  • รู้ หรือควรจะรู้ว่า มีพฤติการณ์/หรือปรากฏว่ามีการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.นี้

  • ไม่เสนอยกเลิก


  พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒(ต่อ)

  • มาตรา ๑๑ กำหนดลงโทษเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน:-

   • ทุจริต ออกแบบ กำหนดราคา กำหนดเงื่อนไขอันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคา

   • มุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

   • ช่วยเหลือผู้เสนอราคารายใดให้เข้าทำสัญญา

    • กีดกันมิให้เข้าเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

  • โทษจำคุก 5 ปี-20ปี/ตลอดชีวิต+ปรับ 100,000-400,000บาท


  พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒(ต่อ)

  • มาตรา ๑๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดตาม พ.ร.บ.นี้

  • กระทำการโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันเพื่อเอื้ออำนวยผู้เสนอราคาให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญา

  • โทษจำคุก ๕ ปี – ๒๐ ปีหรือตลอดชีวิตและปรับ 100,000 - 400,000 บาท


  พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

  องค์ประกอบของการกระทำละเมิด

  • ผู้ใดทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย

  • กระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ

  • ให้เขาเสียหาย แก่ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด

  • ผู้ทำละเมิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน


  ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ความรับผิดของเจ้าหน้าที่

  • กระทำไปด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

  1

  2

  • เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อ

  3

  โดยมิต้องให้ใช้เต็มจำนวน

  ของความเสียหายก็ได้

  4

  ต้องคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความ เป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์


  ระเบียบคณะกก.ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัย ทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.๒๕๔๔

  • ไม่ปิด/ส่งประกาศ/ไม่ซื้อ/จ้างรายต่ำโดยไม่มีเหตุผล,

  • ทำสัญญามิชอบ,

  • ผู้ควบคุมงาน/คกก.ตรวจการจ้างปฏิบัติมิชอบ,การตรวจรับพัสดุ,ลงบัญชี/ทะเบียน,เบิกจ่าย ตรวจสอบพัสดุ มิชอบ

  • กำหนดความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ (ข้อ ๓๗-๔๙) อันเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ได้แก่

  • แบ่งซื้อ-แบ่งจ้าง,/จัดซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ การปฏิบัติ/ ละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ/

  • การกำหนดราคากลาง/การกำหนด Specification ของสิ่งของที่ซื้อหรือจ้าง ในการประกวด/สอบราคา ที่มิชอบ

  บทลงโทษ ปรับทางปกครองมี ๔ ชั้น หักเงินเดือนชั้น ๑/๑ เดือน (๒/๒-๔)(๓/๕-๘)(๔/๙-๑๒)


  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๐

  • มาตรา 38 กำหนดอำนาจในการสั่ง /อนุญาต/ อนุมัติ/ การปฏิบัติราชการหรือดำเนินการอื่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใดหรือมีมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือ มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น

  • มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น

  • หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้

  • ผู้ดำรงตำแหน่งนั้น อาจมอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกัน หรือส่วนราชการอื่น หรือผู้ว่าฯ ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในพ.ร.ฎ.การมอบอำนาจให้ทำเป็นหนังสือ


  พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

  • มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตาม กม.ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพ.ร.บ.นี้ เว้นแต่มีกำหนดไว้เฉพาะ

   คำสั่งทางปกครองหมายความว่า

  • การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเช่น การสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ วินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง การรับจดทะเบียน เป็นต้น ซึ่งมีผลดังนี้

  • -เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อ สถานภาพ หรือสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการ ชั่วคราวหรือถาวร /หรือ การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง


  กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๓)(ออกตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)

  คำสั่งต่อไปนี้เป็นคำสั่งทางปกครอง/ผู้ออกคำสั่งจะต้อง

  แสดงเหตุผลไว้ในคำสั่งนั้นๆด้วยทุกครั้ง

  การอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง/ แลกเปลี่ยน เช่า/ ขาย /ให้เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์

  การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคำเสนอหรือการดำเนินการอื่นในลักษณะเดียวกัน

  การสั่งรับ /

  ไม่รับคำเสนอขาย รับจ้าง /แลกเปลี่ยน /เช่า ขาย /ให้เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์

  การสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน

  การให้ /ไม่ให้ทุนการศึกษา


  - ที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

  - ที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน

  -ส่วนควบของที่ดิน เช่น อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น

  - สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่อยู่บนที่ดินอื่น

  พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘

  ทรัพย์สิน

  ที่ราชพัสดุ ได้แก่

  อสังหาริมทรัพย์ของแผ่นดินทุกชนิด

  ยกเว้น

  - ที่ดินรกร้างว่างเปล่า

  ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน

  - ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

  - อสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ

  และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  หรือมีกฎหมายเฉพาะยกเว้น

  เช่น แดนกรรมสิทธิ์ (สิทธิเหนือ – ใต้)พื้นดิน)

  หรือสิทธิในภารจำยอม เป็นต้น


  การควบคุมที่ราชพัสดุ ที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

  การดำเนินการต่อไปนี้ ให้บังคับตามกฎกระทรวง เช่น

  “การโอนกรรมสิทธิ์ การขาย/แลกเปลี่ยน /การให้

  /การโอนคืนให้แก่ผู้ยกให้ “

  ให้แจ้งกรมธนารักษ์(ธนารักษ์จังหวัดแล้วแต่กรณีดำเนินการ หรือให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) ส่วน

  ยกเว้น อสังหาริมทรัพย์ขององค์การปกครองท้องถิ่น ซึ่งไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ ควบคุมตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด


  พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  • มาตรา ๒๓ วรรคแรก

  • ห้ามมิให้ส่วนราชการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

  • จนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ฯลฯ

  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณของสำนักงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๘, ๒๓ , ๒๔ , ๒๕, ๒๖ เรื่อง การโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย


  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑

  ข้อ ๒๔ การเบิกเงินสำหรับซื้อ/จ้าง/เช่า ตามระเบียบฯพัสดุ ที่มีใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง /สัญญา หรือ ข้อตกลง ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐บาทขึ้นไป

  -ให้ทำใบ POเพื่อกรมบัญชีกลางจะโอนจ่ายเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิโดยตรง

  และให้ดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังไปชำระหนี้โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทำการนับจาก วันตรวจรับทรัพย์สิน/งาน ถูกต้อง หรือนับจากได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย


  ระเบียบกระทรวงการคลังระเบียบกระทรวงการคลัง

  ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

  ข้อ ๖ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ มีเงินไว้ทดรองราชการตามที่กระทรวง การคลังกำหนด

  ข้อ.๗ ให้แบ่งสรรให้หน่วยงานในสังกัดตามความเหมาะสม/ข้อ๙ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังโดยอนุโลม

  ข้อ ๑๖.ระยะต้นปีงบประมาณ หากยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้จ่ายเงินทดรองฯไปก่อนได้

  ระเบียบฯ ข้อ )๑๔ เงินทดรองฯให้จ่ายได้เฉพาะ:-

  (๑)ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน/หรือเมื่อเสร็จงานที่จ้าง(๒)งบดำเนินงาน ยกเว้นค่าน้ำ/ไฟ/(๓)งบกลาง เฉพาะค่าศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล (๔)งบอื่นที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับ(๑) หรือ (๒)


  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ข้อ๑๐)กล่าวถึงบทกำหนดโทษ

  -ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้

  -หรือผู้หนึ่งผู้ใด กระทำการใด โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้

  -หรือกระทำการโดยมีเจตนาทุจริต

  -หรือกระทำโดยปราศจากอำนาจ หน้าที่

  -รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน

  -ให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม

  ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือ ตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการนั้น


  บทกำหนดโทษตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ (ต่อ)

  • โทษทางวินัย

  • ทุจริต –ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง---อย่างต่ำปลดออก

  • ถ้าการกระทำ-ทางราชการเสียหายไม่ร้ายแรง---อย่างต่ำตัดเงินเดือน

  • ถ้าการกระทำ-ทางราชการไม่เสียหาย---ภาคทัณฑ์/ว่ากล่าวตักเตือนโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร

  • การลงโทษทางวินัย ตามนัยข้างต้น

  • ไม่หลุดพ้นจากความรับผิดทางแพ่ง และทางอาญา (ถ้ามี)


  พระ (ต่อ)ราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ พ.ศ ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

  • ค่าพาหนะของข้าราชการ ผู้เดินทางไปราชการ ไม่ต้องจัดจ้างตามระเบียบฯพัสดุ

  • ถือว่าเป็นสิทธิของข้าราชการผู้เดินทาง ที่สามารถเบิกจากราชการได้ไม่เกินอัตราที่ พรฎ.กำหนดไว้เท่านั้น

  • แต่กรณี การเดินทางไปราชการหากส่วนราชการจำเป็นต้องจัดหายานพาหนะให้

  • ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของ ทางราชการ ถ้าต้องมีการจ้างเหมารถยนต์พาเจ้าหน้าที่ไปราชการ ในระหว่างการเดินทาง ต้องจัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดุ


  ค่าพาหนะ ของผู้เดินทางที่เบิกจ่ายได้

  ตามพรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯพ.ศ.๒๕๒๖ได้แก่

  • ค่าโดยสารประจำทาง,

  • ค่าเช่าพาหนะ(TAXI)

  • ค่าเชื้อเพลิง(กรณีมีรถเอง),ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆทำนองเดียวกัน

  • แต่ผู้เดินทางจะเช่าเหมารถ (ค่าจ้างเหมายานพาหนะ) เพื่อรับ-ส่งตลอดเวลาไม่ได้

  • เนื่องจากในพรฎ.ค่าใช้จ่ายเดินทางฯ มิได้ให้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในลักษณะดังกล่าวได้


  การซื้อประกันภัยทุกประเภท ตามพรบ.ประกันภัย เนื่องจาก“มิไช่พัสดุ”จึงไม่ต้องจัดหาตามระเบียบฯพัสดุ

  • (คำวินิจฉัยกวพ. ปี๒๕๕๐,๒๕๕๒)

   • การประกันภัยรถยนต์/ประกันชีวิต/ประกันวินาศภัยมิใช่พัสดุจึงไม่อยู่ในบังคับที่ต้อง จัดหา

    ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  • แต่เป็นการดำเนินการตามพรบ.ประกันภัยประเภทนั้น ๆ

   จึงอยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการที่จะดำเนินการจัดหาได้ตามความเหมาะสม


  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

  มติครม.สร๐๒๐๓/ว๕๒ ลว.๒๘มี.ค.๒๕๒๐ เรื่องการระบุคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของหรือยี่ห้อสิ่งของ

  มติครม.นร๐๒๐๒/ว ๑ ลว.๓ม.ค.๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา

  มติครม.นร๐๒๐๒/ว ๘๐ ลว.๓ ม.ค.๒๕๓๗ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขวิธีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างของทางราชการ


  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

  มติครม.ด่วนมาก ที่น.ว. ๑๐๕/๒๕๐๔ ลว.๑๘ ต.ค.๒๕๐๔เรื่อง หลักเกณฑ์การร้องขอถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ

  ผู้ละทิ้งงาน

  มติครม. ที่นร ๐๕๐๖/๒๓๖๒

  ลว.๑๔ ก.พ.๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

  มติครม.นร๐๒๐๕/ว ๔๔ ลว.๒๒มี.ค.๒๕๓๖ เรื่อง การจ้างเอกชนออกแบบและควบคุมงาน


  มติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

  ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

  การสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

  ๑. มติครม. 29 พ.ค. 50 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 83 ลว. 30 พ.ค.50

  ๒.มติ ครม. 21 เม.ย. 52 - ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 89 ลว. 28 เม.ย. 52 **

  เรื่อง การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือ เป็นกิจการของคนไทย


  มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

  มติครม.เกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ

  (แต่ละปี)

  มติครม.เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ ผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง

  (แต่ละปี)


  จบการนำเสนอ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

  น.ส.ภัทรชดา ศรีอ้วน

  สวัสดีค่ะ


  ad