บทบาท
Download
1 / 18

????? SRRT ?????????????????? ?????????????????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 618 Views
 • Uploaded on

บทบาท SRRT เครือข่ายระดับตำบล เพื่อสร้างอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน. อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนมี ระบบและการทำงานระบาดวิทยาที่ดี เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่สำคัญ. หลักแนวทางสำคัญในการพัฒนา มีคน และทีมงานที่เข้มแข็ง ( ทีม SRRT อำเภอ และตำบล)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????? SRRT ?????????????????? ??????????????????????????????????????????' - vita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

บทบาท SRRT เครือข่ายระดับตำบล เพื่อสร้างอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน


อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนมีอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนมีระบบและการทำงานระบาดวิทยาที่ดีเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่สำคัญ

หลักแนวทางสำคัญในการพัฒนา

 • มีคน และทีมงานที่เข้มแข็ง (ทีม SRRT อำเภอ และตำบล)

 • ใช้ระบาดวิทยาเป็นรากฐานในการทำงานสาธารณสุข

 • ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการควบคุมโรค ส่งเสิมสุขภาพ

 • สร้างเครือข่าย เชื่อมโยง ในระดับต่างๆ

 • ให้มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับเดียวกัน และมีการยกระดับต่อเนื่อง


Srrt surveillance and rapid response team
เครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT: Surveillance and Rapid Response Team)

Central

ทั่วประเทศไทย1,030 ทีม

Region

C-SRRT

Province

District

R-SRRT

Sub-

district

Village

P-SRRT

D-SRRT

อาสาสมัครสาธารณสุข


Srrt surveillance and rapid response team1
เครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT: Surveillance and Rapid Response Team)

Central

ทั่วประเทศไทย1,030 ทีม

Region

C-SRRT

68 ทีมในกรุงเทพ

Province

9,810 ทีมใน 2555

District

R-SRRT

Sub-

district

Village

P-SRRT

D-SRRT

อาสาสมัครสาธารณสุข


เครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วเครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว

บทบาทหน้าที่

เฝ้าระวังโรค/ตรวจจับความผิดปกติ

สอบสวนควบคุมป้องกันโรค

เตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

ระดับประเทศ

ระดับเขต

ระดับจังหวัด

ระดับอำเภอ

ระดับตำบล

การเฝ้าระวังเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อค้นหาความผิดปกติ

ระดับหมู่บ้าน


สมาชิกเครือข่ายระดับตำบลสมาชิกเครือข่ายระดับตำบล

 • เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือ สอ. (แห่งละ 1 คน)

 • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (ตำบลละ 3 คน)

 • บุคลากร อปท. ได้แก่ อบต. หรือ เทศบาลตำบล (1-2 คน)

 • กลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ปศุสัตว์ตำบล ครู


เป้าหมายของการพัฒนาเครือข่ายเป้าหมายของการพัฒนาเครือข่ายSRRT ตำบล

3 ร อ

 • รู้เร็ว (และตรวจสอบ)

 • รายงานเร็ว (แจ้งข่าว)

 • ควบคุมเร็ว (จำกัดการะบาด)


SRRT เป้าหมายของการพัฒนาเครือข่ายตำบล

เข้าใจหลักการเฝ้าระวังเหตุการณ์และทำงานกับเครือข่ายในระดับตำบล เพื่อแจ้งข่าวเหตุการณ์ผิดปกติ

รู้จักชนิดของเหตุการณ์ผิดปกติทางด้านสาธารณสุข

สามารถตรวจสอบข่าวเบื้องต้นที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวและ

ดำเนินการตอบสนองได้เหมาะสม

มีทักษะการทำงานจริงในการควบคุมโรค


เหตุการณ์ที่มักจะพบเป้าหมายของการพัฒนาเครือข่าย

ทราบผล

การตรวจ

วันที่รายงานโรค

เริ่มมีผู้ป่วย

รายแรก

ดำเนินมาตรการ

ควบคุมโรค

วันที่ผู้ป่วย

มาพบแพทย์

ส่งตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ

จำนวน

ผู้ป่วย

ช่วงเวลาที่มีโอกาส

ในการควบคุมโรค

จำนวนวัน


การเป้าหมายของการพัฒนาเครือข่ายรายงานและดำเนินการเร็ว

ดำเนินมาตรการ

ควบคุมโรค

เริ่มมีผู้ป่วย

รายแรก

จำนวนผู้ป่วยที่ป้องกันได้

จำนวน

ผู้ป่วย

จำนวนวัน


สรุปการทำงานร่วมกันในเครือข่ายสรุปการทำงานร่วมกันในเครือข่าย

สอบสวน

ควบคุมโรคได้เร็วขึ้น

ตรวจสอบ

แจ้งข่าว

เหตุการณ์ผิดปกติในชุมชน


SRRTสรุปการทำงานร่วมกันในเครือข่าย เครือข่ายระดับตำบล

กลุ่ม วัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง

 • รู้เร็ว

 • รายงานเร็ว

 • ควบคุมเร็ว

 • อสม/เครือข่าย

 • จนท. รพ.สต.

 • SRRT อำเภอ

 • แจ้งข่าว

 • ตรวจสอบ

 • สอบสวน

12


การเฝ้าระวัง สรุปการทำงานร่วมกันในเครือข่าย2 ระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

 • 1. การเฝ้าระวังโดยรายงานผู้ป่วย

 • 2. การเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติ

ผู้ป่วยที่มารับบริการที่ สอ./รพ.สต.

 • เหตุการณ์ผิดปกติเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายคน

รายเหตุการณ์

เก็บวิเคราะห์แปลผล

แจ้งตรวจสอบรายงาน

สัญญาณภัย

ประเมิน

และสอบสวน

มีความสำคัญสาธารณสุข

กระจายเผยแพร่

ควบคุมโรค


หลักพื้นฐานการพัฒนา สรุปการทำงานร่วมกันในเครือข่ายSRRT ระดับพื้นที่

เพื่อสนับสนุน

อำเภอเข้มแข็งการเฝ้าระวังป้องกันโรค


 • การบูรณาการอำเภอเข้มแข็งการเฝ้าระวังป้องกันโรค เป็นบทบาทภารกิจ ด้านสาธารณสุขและด้านสังคมของพื้นที่สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ และการปรับโครงสร้างการทำงานระดับพื้นที่

 • ทีม SRRT ระดับตำบล เป็นส่วนหนึ่งของ ทีมบูรณาการอำเภอเข้มแข็งการเฝ้าระวังป้องกันโรค ซึ่งประกอบด้วยทีมงาน และการประสานงานร่วมกับ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ และภาคีประชาชน

 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต เทศบาล เทศบาลตำบล มีภารกิจการเฝ้าระวังป้องกันโรค ภัยสุขภาพ ด้านสาธารณสุขและด้านสังคม  เป็นผู้บริหารจัดการ ทีมท้องถิ่นเข้มแข็งเฝ้าระวังป้องกันโรคและ SRRT ตำบลด้วย


 • SRRT เป็นบทบาทภารกิจ ด้านสาธารณสุขและด้านสังคมของพื้นที่สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ และการปรับโครงสร้างการทำงานระดับพื้นที่ ระดับตำบล มีศักยภาพหลักด้านการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพเชิงเหตุการณ์ เน้น Event based surveillance และการรายงานโรค  เพื่อการประสานการควบคุมโรค รวดเร็ว โดยมี SRRT ระดับอำเภอและ SRRT จังหวัด เป็นพี่เลี้ยงด้านการสอบสวนโรค

 • SRRT อำเภอ และจังหวัด มีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงและผู้สนับสนุน  โดยมี สคร และสำนักระบาด (เป็นหน่วยงานต้นน้ำ) ให้การสนับสนุนทางวิชาการและการสนับสนุนปฏิบัติการตามความจำเป็น

 • มาตรฐานความเข้มแข็งการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ระดับพื้นที่ ใช้แนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับหลัก มาตรฐานกฎอนามัยสากล International Health Regulation


Thank you เป็นบทบาทภารกิจ ด้านสาธารณสุขและด้านสังคมของพื้นที่สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ และการปรับโครงสร้างการทำงานระดับพื้นที่