slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
นางสาว พิศมัย นามอินทร์ นางสาว ศิริวรรณ แก

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

นางสาว พิศมัย นามอินทร์ นางสาว ศิริวรรณ แก - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

การจัดงบประมาณของโครงการ. นางสาว พิศมัย นามอินทร์ นางสาว ศิริวรรณ แก้วจันดา. การจัดงบประมาณของโครงการ. งบประมาณของโครงการ ( Project budgeting ) หมายถึง การใช้จ่ายทรัพยากรขององค์การและแผนการจัดสรรทรัพยากรสำหรับกิจกรรมต่างๆของโครงการ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'นางสาว พิศมัย นามอินทร์ นางสาว ศิริวรรณ แก' - virgo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การจัดงบประมาณของโครงการการจัดงบประมาณของโครงการ

นางสาวพิศมัย นามอินทร์

นางสาวศิริวรรณ แก้วจันดา

slide2
การจัดงบประมาณของโครงการการจัดงบประมาณของโครงการ
 • งบประมาณของโครงการ (Project budgeting) หมายถึง การใช้จ่ายทรัพยากรขององค์การและแผนการจัดสรรทรัพยากรสำหรับกิจกรรมต่างๆของโครงการ
 • ความสำคัญของการจัดงบประมาณโครงการ ช่วยทำให้โครงการสามารถดำเนินไปได้เป็นแผนการเงินที่จะใช้ทรัพยากรทำให้โครงการบรรลุ วัตถุประสงค์ บรรลุเป้าหมาย
slide3
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโครงการแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโครงการ
slide4
กระบวนการงบประมาณกับมาตรฐานการจัดการทางการเงินกระบวนการงบประมาณกับมาตรฐานการจัดการทางการเงิน
slide5

มาตรฐานทางการเงิน7 ประการ

1. การวางแผนงบประมาณ (BudgetingPlanning)

การวางแผนกลยุทธ์ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ผลผลิต สร้างแผนงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

การจัดทำประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง(MTEF) ทำให้มีการวางแผนงบประมาณล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

slide6

2. การกำหนดผลผลิตและการคำนวณต้นทุน

ต้องกำหนดให้ชัดเจนทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ เวลาและต้นทุน ซึ่งจะเป็นข้อมูลนำไปสู่การคิดค่าใช้จ่าย

3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

เป็นการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพตามระบบมุ่งเน้นผลงานที่เน้นผลผลิตและผลลัพธ์

slide7

หลักปฏิบัติในระบบจัดซื้อจัดจ้างหลักปฏิบัติในระบบจัดซื้อจัดจ้าง

 • - มีพันธกิจที่ชัดเจน
 • เน้นการผูกพันและให้คำมั่นร่วมกันเพื่อมุ่งสู่พันธกิจ
 • ผู้ซื้อมีอำนาจมากขึ้น
 • เน้นความประพฤติที่มีจริยธรรม
 • มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเวลา
 • บุคลากรมีคุณภาพสูง
 • การดำเนินการเป็นทีมเพื่อแก้ปัญหา
 • มีวิธีการที่ได้รับการวางแผนอย่างดี
 • การทำสัญญยที่ปลอดภัย
 • มีผลการดำเนินงานที่สามารถวัดได้
slide8

4. การบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ

หน่วยงานจะต้องกำหนดรายการและโครงสร้างทางบัญชี เอกสารหลักฐานที่จำเป็น มีระบบการควบคุมการเบิกจ่ายและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ระบบบัญชีปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เป็นระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างที่เรียกว่า บัญชีเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย (Accrual Besis)

slide9

5. การบริหารสินทรัพย์

(Asset Management)

ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารสินทรัพย์

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบต่อสินทรัพย์อย่างชัดเจน

ลงทะเบียนควบคุมสินทรัพย์อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

คิดค่าบริการจากสินทรัพย์อย่างเหมาะสม

มีระเบียบแนวปฏิบัติสนับสนับสนุนให้ใช้สินทรัพย์อย่างคุ้มค่า

คำนึงถึงทางเลือกการเช่าแทนการซื้อสินทรัพย์

มีการวางแผนล่วงหน้าในการจัดหาและทดแทนสินทรัพย์เดิม

slide10

6. การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน

นำเสนอข้อมูลทางการเงินให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบว่าผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือมีความสามารถในการบริหารการเงินให้เกิดประสิทธิผลอย่างไร

การรายงานผลการดำเนินงานเป็นการเปรียบเทียบผลผลิตกับเป้าหมายซึ่งจะต้องรายงานทั้งปริมาณ คุณภาพ เวลาและต้นทุน รายงานในรูปแบบรายงานประจำปี

slide11

7.การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบทางการเงิน

การตรวจสอบการดำเนินงาน

ความสำเร็จหรือประสิทธิผล

ความสามารถในการผลิตหรือประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

ต้นทุนหรือความประหยัดในการใช้ทรัพยากร

slide12

การจัดทำประมาณการล่วงหน้าระยะปานกลางการจัดทำประมาณการล่วงหน้าระยะปานกลาง

slide13

กรอบประมาณการค่าใช้จ่ายระยะปานกลาง(MTEF)กรอบประมาณการค่าใช้จ่ายระยะปานกลาง(MTEF)

แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี

แผนปฏิบัติการ

ประจำปีการศึกษา