slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
!"#$"%&" (" )*+,-(" ,./0-1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
!"#$"%&" (" )*+,-(" ,./0-1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

!"#$"%&" (" )*+,-(" ,./0-1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

!"#$"%&" (" )*+,-(" ,./0-1. 23$"43./ 5/63,(3" 2$&,.%&)*+")" 7 3 * % ( " 8 9 : ; 2 * . < " % = ,4>. „PODRÓ ! DO MLECZNEJ KRAIN Y ”. ? 0& / 4 @ 1 . & 3 , # $,&, ( A " 0- " B. ! ? #$*.C)A"0< ("@3"=*6/0<> 4+,)CD #$*.C)A"0< 4+,0&(/0< 3 -"-)"0< *$"& 30< 6#=/63, ( " $ * &6 E - . & 3 ,03

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '!"#$"%&" (" )*+,-(" ,./0-1' - virgil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

!"#$"%&"(")*+,-(",./0-1

23$"43./ 5/63,(3"2$&,.%&)*+")"

73*%("89:;

2*.<"%=,4>

„PODRÓ!DO MLECZNEJKRAINY”

0 4 @ 1 3 a 0 b
?0&/4@1.&3,#$,&,(A"0-"B

!?#$*.C)A"0<("@3"=*6/0<>4+,)CD#$*.C)A"0<4+,0&(/0<

3-"-)"0<*$"&30<6#=/63,

("$*&6E-.&3,03

!?$*+36"#(3"363A"43(/F6

.3,03,.&3,03G.+"0&,H*%I6"J(,B

!?#$&/0&/("0<6&.1K3%#*%*@"0<30<&"#*@3,H"(3"3+,0&,(3"

!?J/6(*L03,)*+*H30&(,-

!?6#=/63,")A/6(*L03M&/0&(,-("&.$*63,.&3,03

Partnerzyakcji

7 a lk j 60 4 3 c ae6 4 0 0
7"$A*LK*.J/60&"4+,)"3#$*.C)AE64+,0&(/0<

"#$%&'()*$+,&)-.#$/*0$12

34)5*&,460-.7)859$.,4(0'4:

%+8)-3;5;<$%&=/''*>3-?@()8/*

,4(0'45&1+4)/*4<2&0$)8,0'$6

($90&,4)+&=/'&,$A&3'49%4&)4*1%9450'%8,.'0$)4#0-/B:+4%'/B

<4%CD&1D&):(&+41:.4A0$*:/-0%'

,'$#$'00-/B?E)&5;%+-.#$/*0$

&3F+;<2(&045+&,,'+4.'0-

*A);(-G:A98,0'$,'+4.'0>GH

&)4*,'+4.'0-)&*(;1*/*4#0$

,+9;1*/*4/BCI'J?

Partnerzyakcji

slide4

N*$4/%#*J/03"4+,)"6H$C#"0<63,)*6/0<

Z$59;A[\\]A5-3-.#$%&3-9&<$5-0-.7)859$.,4(0'4:5*'$00$1(&6-/'$.#$%4, /$#;(&%)-/'4

<$A&5&3&,$A&*4(&+)*$3&,40'4(&,'00&3-^041+>(;<2/$C

`,'>%1*$0'$ 1(&6-/'4.#$%4+-#%&

&-,.(I%&)+"()15*'$00'$.&6$

+),4#$*,'>%1*4^*4,4)+&=^1%9450'%8,.'0$)4#0-/B,+%40/$

%&1+0$<?a41+40+%40%'%&1+0$<5*'$/',

,'$%;5*'$,'>/';#4+,(9-,4

,'$#%&=^1(&6-/'4

.#$%45*'$/'('>/'&#$+0'/B:

4;#;5*'5&)&19-/B

_ 1(&6-/'$.#$%4

,/49-.&%)$1'$

.9&5*'$W/*-.?

][\\_ [01+-+;+\-,0&=/''\-,'$0'4

Partnerzyakcji

slide5
S*.&"-,4+,)"

b+&1&,40$()*-()&5;%/<'.#$%4*43'$A'+$).'/*0$:4,'>/&A)*$,40'$:*4($,0'4<2*<$50$<1+)&0-0'1*/*$0'$5)&30&;1+)&<8,:*5);A'$<*4=1+)&0-.&A2(&,&5&,4^0'$&5,)4/4#0$*.'40-

,1%9450'%4/B&56-,/*-/B.#$%4:,(9-,4<2/04<$A&,94=/',&=/'F*-%&/B$.'/*0$

&)4*1.4%'*4(4/B?Z)4***43'/'$.34%+$)''*0'1*/*$0';;#$A4<2)8,0'$6,'+4.'0-,)46#',$045*'4940'$+$.($)4+;)-?

`$,*A#>5;04*41+&1&,402+$.($)4+;)>,-)860'41'>.#$%&C

!#"%A,$/&*6"(,_ ,+$.($)4+;)*$&5NPcd5&KPPcdQ.#$%&=,'$6$*+$).'0$.()*-54+0&=/'5&%'#%;50'S

Z.#$%;(41+$)-*&,40-.1+)4+-,'+4.'0,-0&1*2&%?KPe:

!%A,$/+3&*6"(,TUVPT+A$"U3H<V,4#,$"AC$,Q

,+$.(?&5KMOcd5&KOPcdQ&T.'$1'>/*0-.+$).'0'$

()*-54+0&=/'5&1(&6-/'4S?Z.#$%;fgh1+)4+-,'+4.'0

,-0&1*2&%?HPe?a4<,-61*$1+)4+-5&+-/*2i4.'0-:

D&#'408,:,'+4.'0-GKHQHPLKPPeS','+4.'0-dQKOLRPeS?

Z-61*&=^.#$%4=,'$6$A& 045fgh<$1+3$*5-1%;1-<04?

X&01;.$0/',E&#1/$'04=,'$/'$/&)4*/*>=/'$<=,'45&.'$,-3'$)4<2=,'$6$.#$%&?

Partnerzyakcji

v c 0 4 0
V=C%&0&4+,0&(/

Z'45&.&:6$045.'4)+9;1*/*;,5'$/'$<$1+0'$%&)*-1+0-5#4;+)*-.40'4

5&3)$A&1+40;*5)&,'4?j$504%,5'$+4/B5*'$/'04</*>=/'$<0'$.4(&+)*$3- &A)40'/*4^<$A& 1(&6-/'4()*$*,-%#;/*40'$($90&+9;1+$A&

.#$%4'<$A&()*$+,&)8,:*,941*/*46$+9;1*/*<$1+)&*(;1*/*4#0'%'$.5#4

,'+4.'0I:J:k&)4* X'()*$*+&*,'>%1*4,-%&)*-1+40'$ +-/B ,'+4.'0*$1(&6-+-/B(&1'9%8,()*$* &)A40'*.?Z4(W.#$%4&5+9;1*/*&0$A&<$1+

,'>/()*-1,4<40-()*$*&)A40'*.5;6&1943'$<?h9;1*/*.#$%4:&()8/*

%,418, +9;1*/*&,-/B 041-/&0-/B:*4,'$)4)8,0'$6%,41-+9;1*/*&,$

0'$041-/&0$:,+-.%,41#'0&#&,-QdYIS:.4<2/$%&)*-1+0-,(9-,04

041*&)A40'*.?

W+,)"*.A=C%&0&*(,H*(3,#*+,0"%31.&3,03*4Xa4<#$('$<

,-3'$)4^+&&*4,4)+&=/'He+9;1*/*;?

Partnerzyakcji

slide7

Y*HC$AD4"L+"()"D),M$Z0&/4%31$EJ(3IB

Y*HC$A<$1+D$).$0+&,40-.()&5;%+$..#$/*0-.:%+8)-(&,1+4<$,1%;+$%;%,41*$0'4

.#$%4?`4;%,41*$0'$12&5(&,'$5*'4#0$34%+$)'$Y4/+&34/i##;13;#A4)'/;1'

b+)$(+&/&//;1+B$).&(B'#;1?f%,41*4<2&0$<&A;)+*4.'$0'4<2/#4%+&*>Q/;%'$).#$/*0-S

,%,41.#$%&,-?Z)$*;#+4/'$,.#$%;*.'$0'41'>1+);%+;)43'49$%'+4%(&,1+4<$

<&A;)+?j$1+&07)859$./$00$A&3'49%4:,4(0'4','+4.'0*A);(-G:)$A;#;<$+$6()&/$1-

+)4,'$00$?

[,M$+&D$).$0+&,40-04(8<.#$/*0-,-,&5*2/-1'>*X4;%4*;?E&,1+4<$,1%;+$%5&540'45&(41+$)-*&,40$A& .#$%434%+$)'''5)&656-:/*-#'+4%*,40-/BA)*-3%8,

%$F)&,-/B?X$F).4,'$#$/$00-/B1;31+40/<'&56-,/*-/B:.?'0?5;6&94+,&

()*-1,4<4#0$A&,4(0'4:D&1D&);:.4A0$*;?G4%+$)'$*4,4)+$,%$F)*$:(&5&30'$<4%

+$<&A;)+&,$:)$A;#;<2+)4,'$0'$?

W"L+"()"+&0'/'00$A&:<4%()&5;%+;3&/*0-(&,1+4<2/-(&5/*41()&5;%/<'.4194?h4%

()*-04<.0'$<&+)*-.-,49&1'><2+)45-/-<0'$?h4.4=#40%4:%+8)2.&604%;('^,1%#$('$:

+&&3$/0'$()&5;%+* (41+$)-*&,40$A& .#$%4:5&%+8)$A&5&540&1($/<4#0$1*/*$(-

34%+$)''?J*'>%'0'.*-1%;<$/B4)4%+$)-1+-/*0-1.4%?"4=#40%4<$1+()*-1,4<404()*$*

&)A40'*.5;6&#$('$<0'6.#$%&:*4,'$)4,4(W:3'49%&','+4.'0-*A);(-G?

Partnerzyakcji

y 6 @ k @ hc ab a 4 0 0 1 1 8 4a 4 2 l
Y")6/@$"K.*@$/-*HC$ABa4/&%&0'$/*0'$.;1'1**,)8/'^;,4A>:/*-+4<2/$+-%'$+>l

V,$43(#$&/."A(*L03_ <$1+,460-0'$+-#%&5#4+$A&:6$5*'>%'0'$.;,'$1*:5&%'$5-

.&6$1*1(&6-^<&A;)+?J9;A'_ %'#%;.'$1'>/*0-+$).'0()*-54+0&=/'+&*04%:6$<&A;)+*&1+49

(&5540-+4%*,40$<+$).'*4/<'_ 5*'4940';,-1&%'$<+$.($)4+;)-:%+8)4*43'<41*%&5#',$:

4#$+$65&3)&/*-00$34%+$)'$<&A;)+&,$?h$).'*4/<>1+&1;<$1'>,94=0'$(&+&:6$3-

()*$59;6-^+),49&=^ ()&5;%+;?a'$1+$+-:()*$*0'2<&A;)++)4/'1,&<$()&3'&+-/*0$6="L036*L03?

!"6"$A*LKA=C%&0&C_ 0'$,'$#%4*4,4)+&=^+9;1*/*;,<&A;)/'$Q%'#%;()&/$0+&,4S0'$1*%&5*':*4+&(&.4A4()*-1,4<4^*4,4)+$,0'.63A"43(/_ I'J?a4+&.'41+<&A;)+-

m#'AB+n:%+8)$0'$*4,'$)4<2+9;1*/*;:5&1+4)/*4<2&)A40'*.&,'.0'$<,4)+&=/'&56-,/*-/B?E&*4+-.:/*>1+&.4<2,1%945*'$/;%'$):4+$05&5'$+$+-/*0-/B0'$04#$6-?

\C)3,$3%C@%A"(0-,%=*.&I0,Z"#$"%&"'()*+,-.

"/0#123"'()*+4-.#-)&(A#;%&*&,&LD);%+&*&,-?

]$*4"A/D@"$6(3)3L'.,'>/$<34),0'%8,'4)&.4+8,

,<&A;)+4/B:+-..0'$<04+;)4#0-/B1%9450'%8,

^_:8PHC4"HC"$QD^:_88P%)$*@3"Q3^__9P#,)A/(/QDJ,+"A/("_ +&0'/'00$A&<4%*4A>1+0'%'?

Y*HC$A@,&)*(%,$6"(AE6Bh4%4'0D&).4/<4(&54,40404

&(4%&,40';+&045;6-/'$',()&,45*40'$%&01;.$0+4,3925?

\45$0<&A;)+0'$.&6$*4,'$)4^%&01$),40+8,?

Partnerzyakcji

y 6 @ k @ hc ab
Y")6/@$"K.*@$/-*HC$AB

Najlepiej wybiera!jogurtynaturalne.S"zdecydowanienajzdrowsze,ichspo#ywanie (np. ze$wie#ymiowocami)polecasi%ka#demu, awszczególno$cidzieciom.

Je#eliju#decydujeszsi%nakupno „smakowego”jogurtu,pami%taj:

Lepiejkupujjogurt z brzoskwiniami(przynajmniej 6,5%owoców)lubjogurtbrzoskwiniowy(przynajmniej 3,5%owoców)ni#jogurto smakubrzoskwiniowym

(mniejni#3,5%owoców).Tenostatni mawprawdopodobniew sk&adzie chemi%.

Jogurty smakowezawieraj"zazwyczajdu#o cukrualbo aspartamu( tegoostatniego lepiejniepodawa!dzieciom, mo#epowodowa!biegunk%).Ilo$!cukruwi"#esi%

z wy#sz"kaloryczno$ci"produktu.W300mililitrachsmakowegojogurtu mo#eby!

a#sze$!&y#eczekcukru.

Jogurt z dodatkiemmiodu?Tak,aletylkowtedy, kiedyjesttomiódprawdziwy,

aniesztuczny, zawieraj"cyprzedewszystkimcukier.Takainformacjapowinnaznale'!si%naopakowaniu.

Partnerzyakcji

4 3 b
]4+,)*)*&3,B

Mlekokoziejestnajbardziejbliskieidea!u"ywno#ci, gdy"jegostrukturachemicznajestzdumiewaj$copodobna domlekamatki.Jest bardzodobrym%ród!emwapnia, fosforu, ryboflawiny(witaminyB2)ipotasu.Jegobia!ka zawieraj$wszystkieaminokwasyegzogenne.&wie"e, prawid!owoprzechowywanemlekozazwyczajmabardzo neutralnysmak.Sk!admlekawdu"ym stopniuzale"y odrasykózisezonu.W lecieprodukcjamlekajest wi'ksza, alezawarto#(t!uszczuibia!kajestni"sza. Natomiastwokresiezimowymwydajno#(mlekajestni"sza leczzawarto#(t!uszczuibia!kas$wy"sze.

Kubekkoziegomlekadostarcza33%dziennejzawarto#ciwapnia,17%dziennejzawarto#cibia!ka. Badania wykaza!y,"emlekokoziemo"eby(trawioneprzezorganizmludzkiwci$gu20minut,amlekokrowieod2do4 godzin.Koziemlekozawierarównie"witaminyA, Dorazkwasfoliowywma!ym stopniuwitamin'B12.

Mlekokoziejestnaturalniehomogenizowane.Tworzymi'kkitwarógwporównaniudomlekakrowiego,atymsamymjest!atwiejtrawioneiwch!aniane.Regularnespo"ywaniemlekakoziegoznaczniepoprawiaprzyrost masycia!a, mineralizacj'ko#ci, zwi'kszast'"eniewitamin,minera!ówihemoglobinywekrwi.

Mlekokoziezawieramniejlaktozy(oko!o10%)ni"mlekokrowie,wieccz'sto jestspo"ywaneprzezosoby, które cierpi$nanietolerancjelaktozy. Jednaknawettakailo#(mo"ewywo!ywa(niepo"$danereakcjeutych osób.

Zast'powaniemlekakrowiegomlekiemkozimby!oprzezd!ugiokresdo#(popularn$metod$leczeniaalergii pokarmowej.W!$czeniemlekakoziegodajepopraw'uwieludziecimaj$cychobjawyalergiinabia!komleka krowiego.

Nale"y jednakpami'ta(,"emlekokoziezawieraantygenybia!kowepodobnedomlekakrowiegoicz'#(dzieci nieodnosizupe!nie"adnejkorzy#ciwzakresieobjawówalergicznych.Ponadtowykazano,"eupewnejcz'#ci dzieci,popocz$tkowejpoprawie,z up!ywemczasudochodzidopowstaniaalergiikrzy"owejinawrotuobjawów.

Partnerzyakcji

slide11

SEJ(30,431.&/@3"=/4"JE=A/4%,$,4

b$)-5*'$#21'>045,'$A);(-C0'$5&<)*$,4<2/$Q+,4)&A&,$S&)4*5&<)*$,4<2/$?J&('$),1*$<*0'/B04#$621$)-%,41&,$'%,41&,&L(&5(;1*/*%&,$?J);A4A);(41%94541'>

*1$)8,+,4)5-/B5&<)*$,4<2/-/BQ0(?C$.$0+4#$):A&;54:(4).$*40:/B$554)S&)4*1$)8,.'>%%'/B5&<)*$,4<2/-/BQ3)'$:/4.$.3$)+:3)-05*4S?

h,4)&A'&)4*1$)-5&<)*$,4<2/$12(&,1*$/B0'$;*04,40$*45&3)$7)859&

,4)+&=/'&,$A&3'49%4&)4*5&3)*$()*-1,4<4#0$A&,4(0'4?o860'/$, ()&/$1'$ ()&5;%/<'1()4,'4<2

<$504%:6$'/B1%945/B$.'/*0-<$1+0'$/&'00-?h,4)&A'*4,'$)4<2&%?VO _ NPe,&5-4:1$)-689+$

&%?RP _ OOe?b$)-3'49$.4<20'61*2*4,4)+&=^+9;1*/*;Q&5P5&&%?KPeS&)4*/B&#$1+$)&#;QH _ RP

.A04KPPAS?`4,4)+&=^+9;1*/*;,1$)4/B689+-/B+&=)$50'&HM _ MPe:4*4,4)+&=^/B&#$1+$)&#;VP _ UP.A04KPPA?[#&=^,4(0'4,1$)4/B689+-/B,4B41'>,A)40'/-NPP _ TPP.A04KPPA:(&5/*41A5-,+,4)&A4/B<$1++&*4#$5,'$NP _ KPP.A04KPPA:/*-#'%'#%4%)&+0'$.0'$<?b$)-689+$

.4<2)8,0'$6,'>/$< 1&5;'D&1D&);0'63'49$?

`4)8,0&1$)-+,4)&A&,$:<4%'5&<)*$,4<2/$.4<21,&<$(#;1-'.'0;1-?h,4)&A':

*,941*/*4/B;5$:12#$%%&1+)4,0$'0'1%&%4#&)-/*0$?b()4,5*4<21'>*4+$.<4%&$#$.$0+ 5'$+- &183

*5&#$A#',&=/'4.'()*$,&5;(&%4).&,$A&&)4*+-/B:%+8)$/B/21/B;502^?b$)-689+$12<$504%

3&A4+1*$,,4(W&)4*,'+4.'0>J:0'$1+$+-'/B%4#&)-/*0&=^<$1+()*-+-.*04/*0'$,-61*4?

KPPA5&1+4)/*4=)$50'&&%?MPP _ MOP%/4#p`04/*04*4,4)+&=^+9;1*/*;&3F+;<2/$A&,041-/&0$

%,41-+9;1*/*&,$:1()4,'46$0'$12&0$(&#$/40$,.$0;&183*4A)&6&0-/B/B&)&34.';%945;

%)26$0'4?E&045+&1$)-5&<)*$,4<2/$5&1+4)/*4<21(&)&1&5;:%+8)-(&,'0'$03-^&A)40'/*&0-

,()*-(45%;045/'=0'$0'4+>+0'/*$A&&)4* 0'$,-5&#0&=/'0$)$%?

Partnerzyakcji

6 a 6 3 3 k 0
\*6"$A*63,.&3,K* -"-"0<

Jajakurzedostarczaj$pe!nowarto#ciowegobia!ka,

cooznacza,"ejestonow100%wykorzystywaneprzez organizmcz!owieka.

)ó!tko jajajestdobrym%ród!em"elazaorazwitaminyAiD. Nale"y jednakpami'ta(,"ezawierarównie"du"eilo#ci cholesterolu,wzwi$zkuz tym jegospo"yciepowinnoby(kontrolowane.Jajakurzeposiadaj$w!a#ciwo#ci kwasotwórcze.

1jajko (50g)maok. 78kcal.

Partnerzyakcji

6 a 6 3 3 k 01
\*6"$A*63,.&3,K* -"-"0<

Najzdrowszejajaznosz$zielononó"ki, niewielkiekurki,któreniepotrafi$"y(wklatkach.Dlategoichjajazawszepochodz$z wolnegowybiegu. Maj$mniejcholesteroluirzadziejuczulaj$alergików.

Przepórczejajapolecasi'anemikomichorymnacukrzyc'.

S$ bogatewwitaminy, aichbia!komaw!a#ciwo#ciprzeciwzapalne. Zawieraj$mniejcholesterolu.

Kaczeig'sielepiejwbija(domakaronuni"napatelni'. Maj$smak,którynieka"demuodpowiada.Skorupkikaczychjajcz'#ciejni"innychs$zainfekowanesalmonell$.

Wszystkie jajapowinni#my my(przedw!o"eniemdolodówki,

"ebybakterie,nierozpanoszy!y si'wch!odziarce.

Partnerzyakcji

slide14
?&(")*6"(3,-"-

0 –jajaz produkcji ekologicznej

–jajaz chowu

nawolnymwybiegu

–jajaz chowu

#ció!kowego

–jajaz chowu klatkowego

Partnerzyakcji

f 0 h 6 3 6 3 a 4 3 f i a 6 j a6 h 3 0 b
F+"0&,H*6"#`363A"43("F%IA")6"J(,.+"A6*-,H*.&3,0)"B

7"#`A*%)=".(3)(3,&@1.(/.*@C.*6/4*0(/0<)*L03

*$"&#$"63.=*6,H*aC()0-*(*6"(3"63,+C)*4E$,)X

Y,J,+36*$H"(3&43,@$")C-,6"#(3"DA*-,%A*(#*@3,$"(/&)*L03D

)AE$,%A"-I%31#$&,&A*%="@%&,D#*."A(,("&(3,)%&A"=0,(3"3&="4"(3"X

b"46"#`-,.(")(3,6/%A"$0&"X

73A"43("F#*4"H"60<="(3"K6"#`

&#$&,6*.C#*)"$4*6,H*D"@/&"#,6(3K

-,H**.#*63,.(3I3+*LK6*$H"(3&43,X

F&3,03#*431.&/_"c$*)3,4J/03"#*A$&,@C-I0*("-4(3,-d99Z e99 4H6"#(3"3dfH63A"43(/F.&3,((3,X

Partnerzyakcji

slide16

\*&"#,6(3".&3,((,&"#*A$&,@*6"(3,

*$H"(3&4C("6"#`Z#$&/)="./

 • 5#45*'$/',,'$%;MLT#4+C
 • 1plasterekserabia!ego lub2!y"ki twaro"ku/serka homogenizowanego
 • 1szklankama#lanki,kefiru, ma!y jogurtnaturalny
 • lubowocowy(ok. 150g)
 • 1szklankamleka2%
 • 2plasterkisera"ó!tego(ok. 40g)

Partnerzyakcji

slide17
g"."(3"

Wed!ugbada**I))i**IMiD: przewlek&eniedoborywapnia wyst%puj"wdiecie51%dzieci, natomiastprzewlek&eniedoborywitaminy D–wdiecie 99%dzieci wwieku 4lat

b#*J/03,6"#(3"6L$E..&3,03_+,A(30<

b#*J/03,63A"43(/ F6L$E..&3,03_+,A(30<

][\\L[01+-+;+\-,0&=/''\-,'$0'4]]["'JL[01+-+;+"4+%' 'J*'$/%4

Partnerzyakcji

b ca 3 3 @ c 63ax f 3 6 3
b)CA)3(3,.*@*$C63AXF36"#(3"
 • S!abeko#ciiz'by
 • Obni"enieg'sto#cimineralnejko#ci
 • Podatno#(naz!amania
 • Ryzykoosteoporozywdoros!ym "yciu
 • Skrzywieniaizwyrodnieniauk!adukostnego
 • Ponadto:
 • Os!abienieorganizmuizmniejszenieodporno#ci
 • Poddenerwowanie,nadreaktywno#(udzieci
 • Brakkoncentracji
 • Zaburzeniarytmu serca
 • Pogorszonefunkcjonowanieuk!adunerwowegoimi'#niowego
 • Zapaleniespojówek,stanyzapalneskóry

Partnerzyakcji

slide19

b4"$A?4,H"YC(3*$

G7/%*)"."6)"FU]hhh

2$"63,d9i4"%/@=*()*4E$,)(,$6*6/0<%A"(*63FU]hhh

b4"$A?W^O]YC(3*$6&@*H"0".3,A1V6*-,H*F&3,0)"

6)6"%FU]D)AE$/("+,J/.*63,+*(3,("%/0*(/0<)6"%E6A=C%&0&*6/0<?4,H"Z;X

"2*#$"63")*(0,(A$"0-1

"7#=/6")*$&/%A(3,("$*&6E-0,0<

#%/0<*4*A*$/0&(/0<

"7%#*4"H"#$*0,%/C0&,(3"%313&"#"431A/6"(3"

"7&4"0(3"C)=".*.#*$(*L03*6/

"7#=/6")*$&/%A(3,("("$&I.6&$*)C

"bA*%*6"(/6#$*M+")A/0,(".$,")A/6(*L03

#%/0<*$C0<*6,-

666X4,H"Z.&3,03")3X#+

666XH"+,("X#+

b 4 a 4 h yc 3
b4"$A?4,H"YC(3*$

bW]SV?W^O]YTNR?SA*?2VoW]pNob[q]F

)6"%E6A=C%&0&*6/0<363A"43(.+"

2S]7RFq?7^O?S?!7?YTF!R^\[]

• b)=".(3)368)"#%C=)"0<>

• ?+,-&AC`0&/)"

"

"

"

"

_99 4H6A/4

FU]G8994H^2]

G _9 4H

Pedi!FbQP8di!FbQP:99i!FbQP:99i!FbQ

73A"43("\Gc94H

73A"43("^G;4H

73A"43("]Gj9940H

73A"43("FGd40H

b4"$A?4,H"YC(3*$A*>

"4"="%4"0&(")"#%C=)"GJ,+)3ACkZa$Ck

"l2*&/A/6("*#3(3"\,(A$C4!.$*63"F&3,0)"m

"@,&0C)$C3%/$*#CH+C)*&*Za$C)A*&*6,H*6%)=".&3,

"89i)"#%C=,)H$"n%P;c%&AXQ

!FbZ!"#$%"&$'()$&&$+,-./%)$

666X4,H"Z.&3,03")3X#+

666XH"+,("X#+

slide21

b4"$A?4,H"YC(3*$Z#*$E6("(3,

68)"#%C=)"0<rJ,+)"0<

666X4,H"Z.&3,03")3X#+

666XH"+,("X#+

2 c a @ h a 6 6
2$*.C)A/@*H"A,66"#`

`4,4)+&=^,4(0'4,KPPA

"#$%4%)&,'$A&LKHPLKTP.A

j&A;)+;04+;)4#0$A&_KVP.Ah,4)&6%;_NP.A

b$)4k54.1%'$A&QRPe+9;1*/*;SLNTV.AX$F);He+9;1*/*;LKPM.A

b$)4G)'$($90&+9;1+$A&LTPP.AY&58,=.'$+40%&,-/BLKHO.A

Partnerzyakcji

o 3 c k 63a 43 fb
O.&3,%&C)"K63A"43(/FB

`4,4)+&=^,'+4.'0-J,KPPA

b9&W/$

o-3-L&5O5&HP;Aj4<%&LK:V;A

b$)689+-L&5P:H5&P:T;A"#$%&%)&,'$HeLP:PH;A

Partnerzyakcji

slide24

Y")&631)%&/K

#$&/%6"-"+(*LK6"#(3"B

 • Ograniczajspo#yciaproduktówzwi%kszaj"cychwydalaniewapniaz moczem,awi'c soli,herbatyis!odzonychnapojówgazowanych.
 • Unikajnadmiernegospo#yciabia&kazwierz%cego, powoduj$cego zmniejszeniewch!anianiawapnia.
 • Ograniczspo#ywanieproduktów zawieraj"cychdu#eilo$cifosforanów,np."ywno#citypufast-food.
 • Pami%taj,i#niektórewarzywa(np.szpinak, szczaw, rabarbar,buraki
 • i rzodkiewka)orazowocei herbata,s"bogatew szczawianyinienale#yje$!ichwnadmiarze.Zwi$zkite, wi$"$c wprzewodziepokarmowymwap*,obni"aj$jegoprzyswajalno#(.
 • Ograniczspo#ycienasyconychkwasów t&uszczowych
 • (t!uszczepochodzeniazwierz'cego).
 • Unikajnadmiaruproduktówbogatychwfityniany(wyst'puj$wzbo"ach- szczególnieotr'bach,nasionachro#linstr$czkowychorazorzechach),powoduj$oneznacznestraty wapniaworganizmie.

Partnerzyakcji

slide25

\&/4&"%AI#3K("@3"=6#$&/#".)C"+,$H33B

ZA);('$5*'$/',,'$%;&5O.'$1'>/-5&KR#4+.#$%&<$1+()*-/*-02KH:Te

()*-(45%8,4#$)A''?@*04/*4+&:6$,)*$/*-,'1+&=/'0'$,'$#$*0'/B0'$.&6$('^

.#$%4*$,*A#>58,*5)&,&+0-/B?@1&3-;/*;#&0$043'49%&.#$%4%)&,'$A&

1204</*>=/'$<)8,0'$6;/*;#&0$043'49%&.#$/*0-/B04(&<8,'1$)8,?

J#45*'$/';/*;#&0-/B043'49%&.#$%44#+$)04+-,2.&A23-^()&5;%+-1&<&,$Q&'#$125&3)*$+&#$)&,40$S:0(?.#$%&:+&D;#;3,4)*-,43&A4+$,,4(WQ%4(;1+4:1*('04%:3);%1$#%4S?

Z()*-(45%;:%'$5-5*'$/%&,&A8#$0'$

1(&6-,4.#$%4'<$A&()*$+,&)8,&)4*

0'$1+&1;<$6450-/B<$A&*4.'$00'%8,

3&A4+-/B,,4(W:04#$6-)&*,46-^

1;(#$.$0+4/<>?a4<#$('$<1%&01;#+&,4^1'>

*#$%4)*$., /$#;;1+4#$0'404<#$(1*$A&5#4041*$A&5*'$/%41;(#$.$0+;?

Partnerzyakcji

7 6 3 c a 6 @ h a 6 6
7"$&/6"3#$*.C)A/%*-*6,@*H"A,66"#`

2$*.C)A

!"6"$A*LK

6"#(3"6:99H

VV.A

i#$&/%6"-"+(*L036"#(3"

OMe

X4(;1+4($%'W1%4

G)&%;9-.)&6&0$

OT.A

OHe

h&D;*,4(0'$.

MOP.A

HKe

G'494D41&#4A&+&,404

UP.A

HKe

"#$%&1&<&,$*,4(0'$.

KHP.A

MHe

j4).;6

KOV.A

RUe

G);%1$#%4

OV.A

TMe

X4#4)$(4

RH.A

TVe

G);%'$,

OP.A

TKe

o*$6;/B4

HPP.A

TVe

]"#$%&%)&,'$HeKHP.A

].#$%&%)&,'$*04#4*9&1'>+;5#4(&)8,040'4

MHe

Partnerzyakcji

w 4 @ 3 4 3 @ c0 h
W"4*@*+34(3,@$&C0<h

c8i.&3,0303,$#3("6&.103"0&1L03,-(3J$"&643,%3I0Ch

Wzd%cie–objawchorobowyzwi$zanyz obecno#ci$nadmiernejilo#cigazówwjelitach,zazwyczajulega nasileniupoposi!kach.Wzd'cianale"$dogrupynajcz'stszych dolegliwo#ciprzewodupokarmowego.

Y")$*&#*&("KJ,("%&,.&3,0)*4"6&.103"B

#0"1%(1%)$2/34-05-671),$8&-9%):;"0)$<6(13(&$;

#0"1%(1%)$%)=.4-9%),-;$2($&)1

#>8-9&-,6($#$:"013)=76$9?,-4"60-:":<6(1%@1

#:(2=%)-0%("3"0)7-:"6(/3(/<A#

#76(/0"3)=("<6(1%@

#1:"#&)";B3)=>"(/;$#)7-:$C

%(=37--&)$,6(/;$0&/0(","%@1

#0"#$44-D&",1%@&)=7/E<6(1%@F;"4</3)=(;"28-<"#-&"

Partnerzyakcji

2 0 6 1k
2$&/0&/(/6&.1K

E&9-%40'$ (&,'$+)*4C 1*-3%'$94(/*-,$<$5*$0'$:.8,'$0'$(&5/*41<$5*$0'4

a'$+&#$)40/<41%9450'%8,(&%4).&,-/B:0(?#4%+&*-Q()&5;%+-.#$/*0$S/*-

D);%+&*-QA98,0'$&,&/$S

J*'4940'40'$(&62540$#$%8,Q0(?40+-3'&+-%8,S

dB&)&3-()*$,&5;(&%4).&,$A&Q0(?,');1&,$SG)4%,-1'9%;F*-/*0$A&

E)*-/*-0-(1-/B&A$00$Q0(?04,-%&,$*4(4)/'4:1'#0-1+)$1S

Partnerzyakcji

slide29

2$&/0&/(/6&.1KG(3,#$"63.=*6".3,A"

h9;1+$(&1'9%'

J'$+4,*5-.4<2/4C045.'$)0$1(&6-/'$

,4)*-,1+)2/*%&,-/B/*-%4(;1+0-/B

a'$)$A;#4)0$(&1'9%'

E'/'$5;6$<'#&=/'A4*&,40-/B04(&<8,

Partnerzyakcji

y @3 3k 6 103 43b
Y")%*@3,$".&3K&,6&.103"43B

:Xk#'.'0&,4^q&A)40'/*4^1(&6-,40'$()&5;%+8,,*5-.4<2/-/B?

8XE&,&#':1(&%&<0'$<$=^?

;XJ&%9450$()*$6;,4^<$5*$0'$?

_XE&%465-.(&1'9%;(8<=^04%)8+%'1(4/$)?

dXE'^B$)34+-*'&9&,$:0(?*%.'0%;:);.'40%;:%&();,9&1%'$A&?cXZ()*-(45%;,-1+2('$0'4,*5>/'4

*46-,4^()$(4)4+-*.0'$<1*4<2/$

04('>/'$(&,'$)*/B0'&,$A4*;';/*;/'$($90&=/':

&"63,$"-I0,%/4,A/)*(

Q1%9450'%3$*('$/*0-5#45*'$/'S?

Partnerzyakcji

w 0 3 4 3 3 b 4 a c
W,0<"(3&4.&3"="(3"b/4,A/)*(C

2$&,.>`.0'$<1*404('>/'$(&,'$)*/B0'&,$(>/B$)*-%8,A4*;:

*4,4)+-/B,.414/B(&%4).&,-/B

',=#;*'$()*$,&5;(&%4).&,$A&:(&,&5;<2/'/B(>%40'$?

2*>r4*-;,&#0'&0$04+$<5)&5*$

.&A23-^,/B940'40$()*$*=/'40><$#'+4

#;3;1;,40$*()*$,&5;(&%4).&,$A&

,,-0'%;);/B8,($)-1+4#+-/*0-/B<$#'+?

!b-.$+-%&0,-%4*;<$,-92/*0'$5*'4940'$(&,'$)*/B0'&,$'0'$,/B&5*',<4%'$%&#,'$%

)$4%/<$/B$.'/*0$?

!b-.$+-%&00'$,/B940'41'>*()*$,&5;(&%4).&,$A&(&(&540';5&;1+0-.'<$1+,-54#40-,(&1+4/'0'$*.'$0'&0$<?

Partnerzyakcji

b 0 3 3 0 3 d @ ca 0 3 4 3 k
b#,0-"+(3, .+".&3,03D"@/%)CA,0&(3,&4(3,-%&"K

•Z*5>/'4

•f/*;/'$($90&=/'';/'1%;,<4.'$3)*;1*0$<

•G;)/*$0'$,6&925%;'<$#'+4/B

7/%*)"%)CA,0&(*LK

• o&*3'<4')&*()41*4A4*-04A)&.45*&0$,()*$,&5*'$(&%4).&,-.

7/%*)3,@,&#3,0&,`%A6*

• a'$,/B940'41'>*()*$,&5;(&%4).&,$A&

• a'$*4,'$)4/;%);

[*4a*$A

• d'$0%'$#'1+%')&*(;1*/*4<21'><;604<>*-%;

• E)*-<$.0-6;)4,'0&,-1.4%

• X465-#'1+$%*4(4%&,40-'05-,'5;4#0'$_ '5$4#0-(&*45&.$.

c 4 3 s g a 4 3 a 0
^%#C43%"(sGa*$4/#,.3"A$/0&(,

sY$%@hd:RP.Aq.#1-.$+-%&0;

sX)&(#$5&;1+0$5#45*'$/'(&,-6$<K.'$1'2/46-/'4sE)*-<$.0-34040&,-1.4%

sa4</*>=/'$<%;(&,40$%)&(#$04%&#%'0'$.&,#>/$,E&#1/$sY$%04</*>=/'$<)$%&.$05&,40-()*$*#$%4)*-($5'4+)8,04

%&#%'0'$.&,#>/$',*5>/'4;.49-/B5*'$/'

sZ-)83.$5-/*0-:RP.A1-.$+-%&0;

so&*(;1*/*4#0$#'1+%'()*$*04/*&0$5#45*'$/'(&,-6$<R)&%;6-/'4Q,-A&504'4+)4%/-<04D&).45#45*'$/'S

sE)*-<$.0-6;)4,'0&,-1.4%

a a j 6 lk b
\*A*-,%AJ/6(*LK^)*B

J&0'$54,046-,0&=^$%&#&A'/*043-94<$5-0'$D4043$)'2#;5*'3&A4+-/B?J*'=()4,'$KP()&/?(&#1%'/B%&01;.$0+8,<$1+A&+&,-/B*4(94/'^*40'204,$+

&(&9&,>,'>/$<0'6*4()&5;%+-3$*()*$5)&1+%4m$%&n?

Jedzeniemo"eby(nazwaneekologicznymtylkowtedy, gdydojegoprodukcjinieu"ywanochemiirolnej,sztucznychnawozów,#rodkówochronyro#lin, hormonów, antybiotyków, barwnikówipolepszaczysmaku.Mog$natomiast pojawi(si'konserwantyAzotanyiazotynydodajesi'doprzetworzonegonaw'dlinymi'sa. Narazieniewymy#lonoinnegosposobu.

Ekoproduktymuszamie(certyfikat- jegoznakiemjestunijny„ekoli#(”. Ka"dy produktnapó!ce„jedzenieekologiczne:musimie(takiznaczekorazcertyfikat.

Sprawdzajmyprodukty ekorównie"na bazarze.Kiedysprzedaj$cy naszapewnia,"epo"ywieniejest eko–popro#my go

opokazanie certyfikatu.

Partnerzyakcji

t6 h 6 3 0 a6 h
T6"H"("("&,6(30A6*h

Jedzeniektóremawnazwie„tradycyjne”„regionalne”–niemusiby(eko.

Takieproduktys$poprostustarannieprzygotowywane zwykledodaje si'donichmniej„chemii”Jakieinnehas!amo"emyspotka(wsklepie?

Slowfood–"ywno#(spodznaku#limaka,niskoprzetworzona,bez barwników, ulepszaczy. Powstajepowoli–tradycyjnew'dzenie, dojrzewanie,marynowanie–którepozwalazachowa(smak, aromat ijestzdrowe!

)ywno#(tradycyjna–inaczejjedzeniez histori$, któramaconajmniej25lat.)ywno#(jestprzygotowywanastarannie,wed!ughistorycznie potwierdzonychmetodijestwysokiejjako#ci. Conieznaczy,"ewolne od‘Chemii”!

Zdrowa)ywno#(–Uwaga!Tookre#leniepowinnoby(#ciganeprawem!

Tohas!oto oszukiwaniekupuj$cych. Jakto sprawdzi(,"eto cojemy

jestzdrowe–je#!iniemaodpowiednichcertyfikatów?

PAMI(TAJMYO SPRAWDZANIUSK)ADUPRODUKTÓW AWPRZYPADKUPRODUKTÓW EKO –CERTYFIKATU!

Partnerzyakcji

h30 @3
^)*+*H30&(/("@3"=

7/(3)3$"#*$AC("C)*60E6&T(36,$%/A,AC6N,60"%A+,6%)"&C-IDJ,4+,)*,)*+*H30&(,4"6310,-

)*$&/%A(/0<%)=".(3)E6*.J/60&/0<3)6"%E6A=C%&0&*6/0<(3J&6/)=,4+,)*D4"*d9Zj9#$*0X6310,-

"(A/*)%/."(AE6P%C@%A"(0-3D)AE$,*#Et(3"-I#$*0,%CA+,(3"(3"Qo4(&)+0'$+-#%&(&%4*;<$5#4/*$A&'1+0'$<$

)860'/4,,4)+&=/'&56-,/*$< .#$%4$%&#&A'/*0$A&'*,-%9$A&:4#$,1%4*;<$04+&:6$34)5*&5;6-,(9-,04<4%&=^

.#$%4.41(&183%4).'$0'4*,'$)*2+?`A&50'$*0&).4.'&3&,'2*;<2/-.',)&#0'/+,'$$%&#&A'/*0-.%)&,-

%4).'&0$(&,'00-3-^,/&04<.0'$<TPe+)4,4.' #;3%'1*&0%4.'*+)4,-Q04+;)4#0-1(&183%&01$),4/<'+)4,-

()*$59;64<2/-<$<+),49&=^S?a4;%&,/-*,)4/4<2+4%6$;,4A>:6$%)&,-:%+8)-/B/B8,&53-,41'>.$+&54.'

$%&#&A'/*0-.'/*>=/'$<()*$3-,4<204(41+,'1%4/BQ,0'$%+8)-/B%)4<4/B:0(?g&#405''/49-)&%S?

J)j&4004b&3&#$,1%4L`'$#'W1%4*f0',$)1-+$+;o&#0'/*$A&'.?g;A&04X&992+4<4,X)4%&,'$+,'$)5*':6$.#$%&

$%&#&A'/*0$<$1+1.4/*0'$<1*$'*4,'$)4,'>/$<,4(0'4?

E&045+&:,()*$+,8)1+,'$$%&#&A'/*0-.*43)&0'&0$<$1+1+&1&,40'$,'>%1*&=/'5&54+%8,

,-%&)*-1+-,40-/B()*$*5;6$.#$/*4)0'$,()&5;%/<'<&A;)+8,1.4%&,-/BL1*+;/*0-/B4)&.4+8,'1;31+40/<'

19&5*2/-/B?a'$/&)45-%4#0'$<1*$&5&A8#0&$;)&($<1%'/B*4145.4<2*)*$1*$0'4()-,4+0$:+,&)*&0$()*$*)&#0'%8,

$%&#&A'/*0-/B?a'$%+8)$<&A;)+-0'$*4,'$)4<21;31+40/<'*4A>1*/*4<2/-/B'00-/B0'6(&/B&5*$0'4.#$/*0$A&?

N3,#"%A,$/&*6"(,4+,)*:*%+8)$A&)&3'1'>$%&#&A'/*0$1$)-:54<$()&5;%+&,'1*/*$A8#0$6"+*$/#$*&.$*6*A(,?"#$%40'$A&+;<$1'>:(&0'$,46()*$*A&+&,40'$*43'<41'>,0'.+&:/&04<,4)+&=/'&,1*$?E)8/*+$A&:6$0'1*/*-1'>0'$3$*('$/*0$5#4*5)&,'434%+$)'$:*43'<41'>5&3)$%;#+;)-34%+$)''?

Partnerzyakcji

slide37

!.$*6,)*L03"")A/6(*LKM&/0&("

?A/=*LKA*#+"H".&3%3,-%&/0<0&"%E63&4*$"63,+C+C.&3Xu63"A*6"?$H"(3&"0-"!.$*63"P7U?QC&("="-I&"0<*$*@13%CH,$C-,D

@/v6/."K-,-6*-(1vX

"G)4%);/B;()&,45*'5&*40'%;%&1+0$A&*+-(&,-.'*.'404.'

&1+$&(&)&+-/*0-.'?

"Z94=/','$54,%&,40-);/B,*.4/0'4.$/B40'/*02

,-+)*-.49&=^%&=/'?E)*-/*-0'41'>&0)8,0'$65&.&5$#&,40'4

(&,'$)*/B0'1+4,&,-/B,A)40'/4/BF*<&#&A'/*0-/B?

"a4+&.'41+*40'$5340'$&5(&,'$50'$A&5#4,'$%;m54,%&,40'4n

);/B;.&6$()&,45*'^5&)860-/B5$D&).4/<''1/B&)*$W;%945;

%&1+0$A&?

Partnerzyakcji

g 0 6 3 a l k h
g*+,%("$&,0&/63%A*LKh

Z bada*wynika"e:

ka"degodniadziecisp'dzaj$ok.4-5godzinprzedtelewizoremlub komputerem,wprzypadkudzieciwwiekuprzedszkolnymtak sp'dzanyczasjestnawetd!u"szy ni"aktywno#(ruchowanapodwórku,

nadwagai oty&o$!wyst'puj$odpowiedniou 5% i 3.5%dzieci wwieku3-7lat,

wci$guostatnich 20latwyst'powanieoty!o#ciwzros!otrzykrotnie.Obecniena#wiecienadwag'lub oty!o#(maponadpo!owadoros!ych ijednapi$ta dzieci,

oty!o#(skracaprzewidywan$d!ugo#("ycia,a wEuropie 1mln zgonówrocznie mazwi"zekz oty&o$ci"ijejpowik&aniami,takimijak chorobyuk!adukr$"enia,cukrzycatypuII, ró"nenowotworyz!o#liwe, zwyrodnieniauk!adukostno-stawowegoist!uszczeniew$troby.

Partnerzyakcji

s 6e a 6 l03 m 0 c 3 03 6 63 c 4
S*&6E-")A/6(*L03M&/0&(,-C.&3,03663,)C#$&,.%&)*+(/4

Z'>%1*&=^M#4+%8,(&+)4F,/B&5*'^'1/B&5*'^(&1/B&54/B:,/B&5*2/041+&(0'$04()*$.'40#$,2'()4,20&A2?E&+)4F2(&51%4%',4^

')*;/4^()*$5.'&+4.'*045A9&,-&)4*94(4^)*;/&0$04,()&1+?Z'>%1*&=^);/B8,<$1+<$504%<$1*/*$1943&1%&&)5-0&,40-/B:

,'>/*4#$/40$12()&1+$1/B$.4+-);/B&,$?

R#4+%'(&+)4F2*94(4^('9%>*&53'/'4:1%4%4^*)&*(>5;:(&%&0-,4^

()&1+$+&)-()*$1*%85?`(&,&5*$0'$..&604)&*(&/*2^04;%><4*5-04)&,$)*$Q04,$+5,;%&9&,-.S:04)+4/B:)&#%4/B:()&1+-/B

$#$.$0+8,A)-,('9%>?

Z'$%O#4++&m*9&+-&%)$1.&+&)-/*0&=/'n?J*'$/%;()*-3-,41'9-:

1*-3%&=/':*)>/*0&=/':(&()4,'41'>.&+&)-%4'%&&)5-04/<4);/B8,?

Z+-.,'$%;.&604(&92/*-^$#$.$0+-3'$A&,$*)*;+&,-.':5&92/*4<2/)8,0&,460$'&)'$0+4/-<0$?

Partnerzyakcji

slide40

Y")#*#$"63K%#$"6(*LKV6*-,H*.&3,0)"

E)*$5$,1*-1+%'. _ *04<57/*41'*4($,0'<1,&<$.;5*'$/%;()*-04<.0'$<A&5*'0>1(&0+40'/*0$<*434,-?`04<57m.49('A4<n,1,&'..'$=/'$ _ (&*,8#

.;,1('04^1'>045)43'0%':(&%&0-,4^+&)-()*$1*%85:)*;/4^('9%2:/B&5*'^

(&)8,0&,460'?Z'$#$(#4/8,*434,<$1+,-(&146&0-/B,+$;)*25*$0'4?

J*'$/%&39-1%4,'/*0'$)&*,'<41'>);/B&,&_ 04;/*<$<4*5-04)&,$)*$:

)&#%4/B:B;#4<0&5*$?Z41*$1(4/$)-,+$01(&1833>5259;61*$'/'$%4,1*$?

`4('1*5*'$/%&04*4<>/'4*&)A40'*&,40$_ +4W/4:34#$+;:(9-,40'4:A'$)

)&*,'<4<2/-/B.&+&)-%>?`&34/*:<4%'$*4<>/'412&)A40'*&,40$,h,&<$<&%&#'/-'5&.4/B%;#+;)-?G>52&0$)&*,'<49-;.'$<>+0&=/',1(8#0$<*434,-:3$*

$#$.$0+8,%&0%;)$0/<'?

CHWALSWOJE DZIECKO ZAPOST(PYWZDOBYWANIUSPRAWNO*CI FIZYCZNEJ!

Partnerzyakcji

slide41

!FS?7^[?u\R

!FS?7^WRwuNR^

!WNR^Yb!^NR^So!o[]

?Voq?u\R

!WNR^Yb!^NR^So!o[]

\U?SxgN?7?V7?S?7o\U

][Vo7N?uy

zR!o\!N]

:99i

!FS?7R]hhh

!FS?7b!^b^S\^

bRpN^2qT\]

F?gS^b]W?2?\!T\R^

!WNR^Yb!^NR^So!o[]

\T[S!o\o

gobVSoTWobq

Partnerzyakcji

@ 3 kb
\*$*@3KB

1+&(0'&,&

*.0'$<1*4^

/*413$*4%+-,0&=/'

F*-/*0$<:+4%'

<4%&A#2540'$

+$#$,'*<'/*-

%&)*-1+40'$*

%&.(;+$)4?

TP.'0?(&,'0'$0

1+40&,'^,-1'9$%&

=)$50'$<'0+$01-,0&=/':4MP

.'0?4%+-,0&=^&

,-1&%'$<'0+$01-,0&=/':

b+&(0'&,&

*,'>%1*4^

/*414%+-,0&=/'

F*-/*0$<5&

&%?UP.'0?

5*'$00'$:

04<#$(1*$$D$%+-

54<2)860$)&5*4<$

4%+-,0&=/'

F*-/*0$< _

,-+)*-.49&=^:A'3%&=^:1'9>:

Partnerzyakcji

7 6 t c 0 6 3 j 0 3
7#$*6".t$C0<6$*.&3((,J/03,

• J*'$/%&04=#45;<$d'>,$,1*-1+%'.?r5-,'5*':6$5&3)*$1'>&56-,'41*

';()4,'41*1(&)+:3>5*'$1+4)49&1'>+&(&,+4)*4^?`4)47<$(41<21(&)+;p

• b+4)4<1'>^,'/*-^)4*$.*5*'$/%'$. _ 3>5*'$(&,+4)*4^h,&<$);/B-p

• Z-92/*+$#$,'*&)',-<57045,8)?J*'$/%&0'$(&,'00&1(>5*4^,'>/$<

0'6KA&5*?,<$50-..'$<1/;:*,941*/*4()*$5+$#$,'*&)$.p

• E&#;31(4/$)-*5*'$/%'$.'4%+-,0'$,92/*1'>,$,1(8#0$*434,-p

• j4%04</*>=/'$<*&1+4,'4<14.&/B85,A4)46; _ '57/'$5&1%#$(;04

('$/B&+>p

• X;(;<5*'$/%;)*$/*-:%+8)$,*.&/0'2

04+;)4#02(&+)*$3>);/B;:*4.'41+,'$#;

0'$(&+)*$30-/B*434,$%p

Partnerzyakcji