organizacja n auczania indywidualnego n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organizacja n auczania indywidualnego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organizacja n auczania indywidualnego

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

Organizacja n auczania indywidualnego - PowerPoint PPT Presentation

vinny
119 Views
Download Presentation

Organizacja n auczania indywidualnego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Organizacja nauczania indywidualnego w szkole podstawowej lub gimnazjum

 2. Akty prawne: Konstytucja RP • Art. 70 ust. 1 Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.

 3. Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.): • Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: • 1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

 4. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty • art. 71b. ust. 1a. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczaniedo przedszkola lub szkoły.

 5. Interpretacja pojęcia: Stan zdrowia „znacznie utrudniający lub uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły” oznacza występowanie u ucznia takich niepełnosprawności lub (co najmniej przejściowe) występowanie takiego schorzenia, które stanowi rzeczywistą przeszkodę do uczęszczania do szkoły. (vide M. Pilch, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Dom wydawniczy ABC 2006, s. 544)

 6. Interpretacja pojęcia: „Znacznie utrudniającą’’ uczęszczanie do szkoły jest przeszkoda, której przezwyciężenie byłoby połączone z istotnym wysiłkiem, tak że nie można rozsądnie wymagać, aby uczeń odbywał zajęcia w normalnym trybie. (vide M. Pilch, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Dom wydawniczy ABC 2006, s. 544)

 7. Akty prawne: • ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży - Dz. U. Nr 175, poz. 1086 • ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno–pedagogicznych - Dz.U. Nr 173, poz. 1072 • ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - Dz. U. Nr 228, poz. 1487

 8. Na podstawie orzeczenia dyrektor ustala: • zakres, • miejsce, • czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania, • formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 9. Zajęcia indywidualnego nauczania mogą być organizowane odpowiednio: • przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć, z tym że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej powierza się jednemu nauczycielowi; • w uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.

 10. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się • w miejscu pobytu ucznia, • w domu rodzinnym, • specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, • placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 11. W indywidualnym nauczaniu realizuje się • treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego, • obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia

 12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi: • dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin (realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni), • dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin (w ciągu co najmniej 3 dni), • dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 godzin (w ciągu co najmniej 3 dni).

 13. Dyrektor • organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 14. Dyrektor Dzieciom i młodzieży objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły, w szczególności umożliwia udział w zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach i imprezach szkolnych.

 15. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Janusz Korczak

 16. Dziękuję za uwagę