HÌNH HOÏC 6
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


  • 73 Views
  • Uploaded on

HÌNH HOÏC 6. BAØI : BA ÑIEÅM THAÚNG HAØNG. Kieåm tra baøi cuõ. 1. Veõ ñieåm M, ñöôøng thaúng b sao cho M  b. 2. Veõ ñöôøng thaúng a, ñieåm A sao cho M  a, A  a, A  b. 3. Veõ ñieåm N  a vaø N  b. 4 . Nhaän xeùt veà 3 ñieåm M, N, A.  M. b.  A.  N. a.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vinnie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
H nh ho c 6

HÌNH HOÏC 6

BAØI : BA ÑIEÅM THAÚNG HAØNG


Kie m tra ba i cu
Kieåm tra baøi cuõ

1. Veõ ñieåm M, ñöôøng thaúng b sao cho M  b

2. Veõ ñöôøng thaúng a, ñieåm A sao cho M  a,

A  a, A  b

3. Veõ ñieåm N  a vaø N  b

4. Nhaän xeùt veà 3 ñieåm M, N, A

M

b

A

N

a

3 ñieåm M, N, A cuøng naèm treân ñöôøng thaúng a


Tie t 2 ba ie m tha ng ha ng
Tieát 2 : BA ÑIEÅM THAÚNG HAØNG

1. Ba ñieåm thaúng haøng

C

Khi naøo thì 3 ñieåm A, B, C thaúng haøng ?

B

A

3 ñieåm A, B, C thaúng haøng


Tie t 2 ba ie m tha ng ha ng1
Tieát 2 : BA ÑIEÅM THAÚNG HAØNG

1. Ba ñieåm thaúng haøng

C

Khi naøo thì 3 ñieåm A, B, C khoâng thaúng haøng ?

B

A

3 ñieåm A, B, C khoâng thaúng haøng


H nh ho c 6
?

Ñeå veõ 3 ñieåm thaúng haøng, ta veõ nhö theá naøo ?

C

B

A


H nh ho c 6
?

Ñeå veõ 3 ñieåm khoâng thaúng haøng, ta veõ nhö theá naøo ?

C

A

B


H nh ho c 6
?

Cho tröôùc 3 ñieåm, laøm theá naøo ñeå bieát 3 ñieåm ñoù coù thaúng haøng khoâng chæ vôùi caây thöôùc thaúng ?

C

C

B

B

A

A


Ba i 9 106 sgk
Baøi 9/106/SGK

 C

 D

 B

 E

 A

 G

Haõy ñaùnh daáu x vaøo oâ troáng

x

x

x

x

x

x


H nh ho c 6

2. Quan heä giöõa 3 ñieåm thaúng haøng

C

B

Ñieåm naøo naèm cuøng phía ñoái vôùi ñieåm A ?

Hai ñieåm A, B naèm cuøng phía ñoái vôùi ñieåm naøo ?

Hai ñieåm naøo naèm khaùc phía ñoái vôùi ñieåm B ?

A

Ñieåm naøo naèm giöõa hai ñieåm naøo ?

Ñieåm B, C naèm cuøng phía ñoái vôùi ñieåm A

Ñieåm A, B naèm cuøng phía ñoái vôùi ñieåm C

Ñieåm A vaø C naèm khaùc phía ñoái vôùi ñieåm B

Ñieåm B naèm giöõa hai ñieåm A vaø C


H nh ho c 6

2. Quan heä giöõa 3 ñieåm thaúng haøng

C

B

Trong 3 ñieåm thaúng haøng, coù maáy ñieåm naèm giöõa hai ñieåm coøn laïi ?

A

Trong ba ñieåm thaúng haøng, coù moät ñieåm vaø chæ moät ñieåm naèm giöõa hai ñieåm coøn laïi

Nhaän xeùt : SGK/106


H nh ho c 6

Chuù yù

Khi noùi moät ñieåm naèm giöõa hai ñieåm thì 3 ñieåm ñoù thaúng haøng

3 ñieåm khoâng thaúng haøng thì khoâng coù ñieåm naèm giöõa


H nh ho c 6

Baøi taäp cuûng coá

Baøi 11/107/SGK

M

N

R

a. Ñieåm naèm giöõa hai ñieåm M vaø N

R

?

?

b. Ñieåm R vaø N naèm ñoái vôùi ñieåm M

cuøng phía

b. Hai ñieåm naèm khaùc phía ñoái vôùi

M vaø N

?

ñieåm R

?


H nh ho c 6

Baøi taäp cuûng coá

Baøi 12/107/SGK

M

P

Q

N

Haõy goïi teân caùc ñieåm :

a. Naèm giöõa hai ñieåm M vaø P

b. Khoâng naèm giöõa hai ñieåm N vaø Q

c. Naèm giöõa hai ñieåm M vaø Q


H nh ho c 6

Baøi taäp cuûng coá

Haõy chæ ra ñieåm naèm giöõa hai ñieåm trong caùc hình sau

M

P

N

Khoâng coù ñieåm naøo naèm giöõa hai ñieåm


H nh ho c 6

Baøi taäp cuûng coá

Haõy chæ ra ñieåm naèm giöõa hai ñieåm trong caùc hình sau

H

F

E

K

Ñieåm H naèm giöõa hai ñieåm F vaø E


H nh ho c 6

Baøi taäp cuûng coá

Haõy chæ ra ñieåm naèm giöõa hai ñieåm trong caùc hình sau

B

A

C

Khoâng coù ñieåm naøo naèm giöõa hai ñieåm


H nh ho c 6

Baøi taäp veà nhaø

Baøi 13, 14/107/SGK

Baøi 6, 7, 8, 9/SBT


ad