Download
bp holdings barcelona madrid spain n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UBS TYSKLAND IFRÅGASATTE ÖVER PÅSTÅDDA SKATTEBEDRÄGERI│Blogs PowerPoint Presentation
Download Presentation
UBS TYSKLAND IFRÅGASATTE ÖVER PÅSTÅDDA SKATTEBEDRÄGERI│Blogs

UBS TYSKLAND IFRÅGASATTE ÖVER PÅSTÅDDA SKATTEBEDRÄGERI│Blogs

130 Views Download Presentation
Download Presentation

UBS TYSKLAND IFRÅGASATTE ÖVER PÅSTÅDDA SKATTEBEDRÄGERI│Blogs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BP HOLDINGS BARCELONA & MADRID, SPAIN http://bpholdingsbarcelonaandmadridspain.blogspot.com.es/2012/11/nov-20-ubs-germany-questioned-over.html

  2. UBS TYSKLAND IFRÅGASATTE ÖVER PÅSTÅDDA SKATTEBEDRÄGERI Schweiziskabanken UBS tyskadotterbolagär under utredningavlokalaåklagareenligtuppgift till skattebedrägeri. Bank arbetsgivarepåståshjälptinvesterareattgömmapengar pass inkomsteravdelningarnasmyndigheternagenomattöverföradet till Schweiz, säger Peter Lintz. Rapporteradeundersökningen den 8 November 2012, sadeStuttgarterNachrichtenolagligabanköverföringsomnåttlångt in 2012, pengarvarosynligtflyttas via en intern clearingkontopå UBSS tyskafilialen i Schweiz. Källainteangesavpapperet.

  3. Elektroniskadata ochandrahundratusentals material sombeslagtogs i UBS'S Frankfurt kontorsomvarrazzia i majanalyserasförnärvarandeav Mannheim åklagare. De rättsligaundersökningarnavaravseddaförokändföreträdareför UBSS tysk division. Någraavbankenskunderläggs bland mål, ävenLintz. Somettresultatharschweiziska banker varitföremålförutredningaravskatteflykt i USA och Europa, kastaschweiziskabanksekretessen, inskriven i republikenslagarochtraditioner, i fara.

  4. Bank vägrarattkommenteraomfråganganska sent onsdagsammaår de mailadeettuttalandegenom en talesmansägerattbankenredan "samarbetar med myndigheterna" men nekar till kommentarompågåenderättsligaförfaranden. Ettantalfranskakontorav UBS harsöktsom en del av en sond till påståddamedhjälpavskatteflykttidigare i år. I vissaandrafrågorsomberör UBS, de förnekarmediarapportertalaromrikatyskarattflyttamedel till Singapore ochandrapengar centers framåtav en schweiziskskattituavträda i kraft i januari. Sedan 2009, UBS harnogaundersökt "villkor" förföretag med över 60 länder, däriblandTysklandochvidtagitåtgärderförattjusteraellerförbättrareglernadärsåärnödvändigt, talesmansade.