1 / 8

CORPORATE SERVICES

hebben van de juiste instrumenten in de moderne tijd Wij gebruiken een objectieve systeem dat de marktwaarde ervan nauwkeurig toont ons beleid is het beste rendement van investeringen te geven We gaan de extra mijl in het waarborgen van de hoogst mogelijke normen in ethiek en integriteit in onze financiële benadering. Door de jaren heen, heeft BP bedrijven vaste verbindingen met private equity investeerders gebouwd door aan te tonen ons vermogen om te zien potentieel in ondernemingen. Nieuwe bedrijven de neiging om de technische expertise hebben op hun vakgebied maar gebrek aan ervaring met beleggingen--dit is waar we in komt. BIJEENBRENGEN VAN KAPITAAL BP Holdings begrijpt een bedrijf behoefte meer aan werkkapitaal voor de groei, maar hij weet ook dat het proces van het aantrekken van kapitaal moeilijk is. Nieuwe bedrijven de neiging om de technische expertise hebben op hun vakgebied maar gebrek aan ervaring met beleggingen--dit is waar we in komt. Wij kunnen helpen bij het veiligstellen van voldoende financiering voor uw bedrijf door de invoering van de noodzakelijke structuren met behulp van onze mondiale partners. PRIVATE EQUITY Door de jaren heen, heeft BP bedrijven vaste verbindingen met private equity investeerders gebouwd door aan te tonen ons vermogen om te zien potentieel in ondernemingen. Vanwege dit, wij hebben verdiend hun vertrouwen en hebben een goede reputatie als investeringen aan hen naar voren te brengen. Aanbiedingen worden gevormd door deskundigen in onze juridische team en elke deal is toegesneden op een bepaalde investering de juiste niveau van groei te waarborgen. BUSINESS VALUATION BP Holding team van consultants zijn klaar om te helpen uw bedrijf als u op zoek bent bij een fusie of het verwerven van een bedrijf. In de waardering van een bedrijf, gebruiken we een objectieve systeem dat de marktwaarde ervan nauwkeurig toont. Ook streven we naar het verkennen van de aspecten van het bedrijf die misschien of misschien niet van enige waarde

Download Presentation

CORPORATE SERVICES

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


    More Related