Výchova ke zdraví - PowerPoint PPT Presentation

v chova ke zdrav n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výchova ke zdraví PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výchova ke zdraví

play fullscreen
1 / 24
Výchova ke zdraví
391 Views
Download Presentation
vilmos
Download Presentation

Výchova ke zdraví

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Výchova ke zdraví Mgr. Petra Neumannová

 2. Vzdělávací cíle • Definovat pojmy zdraví a nemoc • Umět aplikovat zdravotní výchovu na názorných příkladech • Znát koncepci podpory zdraví • Uvědomit si vlastní zodpovědnost za své zdraví • Porozumět faktorům ovlivňujícím zdraví s ohledem na sociální aspekty nemoci

 3. „Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví nestojí za nic.“

 4. „Zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha nebo také stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody; nejde tedy jen o absenci nemoci nebo vady. Můžeme říci, že zdraví je takový stav, který umožňuje člověku uspokojovat všechny jeho tělesné, duševní a společenské potřeby, tedy funkce biologické, psychické a sociální.“

 5. „Nemoc je definována jako porucha rovnováhy vnitřního a vnějšího prostředí organismu nebo jako porucha celistvosti jeho součástí. Je tedy porušena stavba a funkce jednoho nebo více orgánů“

 6. Cvičení: Diskutujte o tom, zda zavedení regulačních poplatků omezuje právo občanů na zdraví, které je dané Listinou základních práv a svobod.

 7. Holistický model zdraví • Zdraví osobní • Zdraví společenské • Zdraví tělesné • Zdraví duševní • Zdraví citové • Zdraví duchovní

 8. Biomedicínský model zdraví • Uznává jen biologický faktor vzniku onemocnění • Vidí tělo i duši jako dvě oddělené a odlišné skutečnosti • Svou pozornost věnuje jen tělu, psychiku ignoruje a prvořadým zájmem je nemoc, kterou vysvětluje jako malfunkci • Zdraví bere jako samozřejmost • Omezuje se na převažující druhy onemocnění – nemoci kardiovaskulární, onkologické a úrazy

 9. Bio-psycho-sociální model zdraví • Tělo i duše jsou považovány za dva neoddělitelné aspekty člověka • Sleduje biologické, psychologické a sociální faktory všude tam, kde se zjišťuje , co kladně či záporně ovlivňuje zdravotní stav člověka • Tyto tři faktory spolupůsobí na vznik onemocnění či zachování zdraví • Zdraví není považováno jako automatické, jedinec musí pečovat o všechny tři oblasti • Tomuto přístupu jde o udržování, povzbuzování a o posilování zdraví

 10. Ekologicko-sociální model zdraví • Tento model ukazuje, že zdraví je podmíněno přírodním a sociálním prostředím • Vnímání i zvládání zdravotních problémů je do značné míry podmíněno kulturou, ekonomickými a politickými okolnostmi • Hlavním rysem je zaměření na celou osobnost jedince ve společnosti plnícím určité společenské role • Zájem o sociální problémy zdraví závisí na příjmu, pohlaví, věku, vzdělání • Model se zaměřuje i na subjektivní vnímání zdraví a nemoci

 11. Determinanty zdraví • Pohlaví, věk, genetické vlivy • Zdravotní péče • Životní prostředí a životní podmínky • Životní styl

 12. Co znamená být zdravý? (dokončete načaté věty) • Pro mě osobně znamená zdraví……. • Pro bohatého člověka znamená být zdravý….. • Pro malé dítě může zdraví znamenat…. • Pro atleta může zdraví znamenat………. • Pro chudého člověka může zdraví znamenat……… • Pro mentálně postiženého člověka může zdraví znamenat…… • Zdá se, že mnoho lékařů chápe zdraví jako…… • Podle médií zdraví znamená……. • Pro člověka staršího 50 let může zdraví znamenat…… • Pro dospívajícího může zdraví znamenat…………. • Pro těhotnou ženu může zdraví znamenat………… • Pro vládní činitele může zdraví znamenat………..

 13. Žebříček faktorů nejvíce ohrožující zdraví podle WHO • Kouření, nadměrná konzumace alkoholu, nadváha, pracovní rizika, nedostatek zeleniny ve výživě, chudoba, nezaměstnanost, závislost na drogách, dopravní úrazy, nedostatek pohybu, přemíra živočišných tuků ve výživě, exhalace v ovzduší

 14. Negativní faktory životního prostředí • Trauma-války, přírodní katastrofy • Znečištěné ovzduší-olovem v okolí továren, domácí alergeny, cigaretový kouř • Hluk-silniční doprava, továrny • Nedostatek pitné vody, hygienických zařízení, chybná likvidace odpadu • Chemická a mikrobiologická kontaminace potravin • Toxický průmyslový odpad • Ionizační záření-radon, jaderné havárie, expozice v zaměstnání • Neionizační záření • Potenciálně karcinogenní chemikálie (pesticidy, produkty spalování) • Prostředí budov • Nedostatek rekreačních zařízení

 15. Co potřebujeme k tomu,abychom byli zdraví? • Mít podporu ostatních lidí, pocit bezpečí a důvěru v ostatní lidi a ve své prostředí • Mít příležitost vytvořit si takové místo ve společnosti, které povzbuzuje sebeúctu a odpovědnost k druhým lidem • Mít potřebné dovednosti a zdroje. Zdraví je jedním z nezbytných předpokladů smysluplného života jedince, komunity i celé společnosti.

 16. Podle programu WHO Zdraví pro všechny jsou pro získání či udržení zdraví potřebné tyto podmínky: • Mír a absence strachu z války. • Stejné šance pro všechny. • Uspokojení základních potřeb:příjem potravy, základní vzdělání, voda a sanitace, důstojné bydlení, zajištěná práce a místo ve společnosti. • Politická vůle a podpora veřejnosti.

 17. Cvičení-faktory ovlivňující vaše zdraví • Úkolem cvičení je nalézt všechny faktory, které ovlivňují zdraví (minulé, současné i budoucí). • Namalujte čtyři soustředěné kruhy. • Vaše zdraví představuje nejmenší kruhy a ostatní představují faktory, které vaše zdraví ovlivňují. • 1. kruh- všechny osobní faktory (mikrostruktura) • 2. kruh- všechny faktory nejbližšího psychosociálního, socioekonomického a fyzikálního prostředí (intermediální struktura) • 3. kruh- všechny faktory širšího socioekonomického, psychosociálního, politického, fyzikálního prostředí (makrostruktura)

 18. Otawská charta • 1.mezinárodní konference konaná v roce 1986 o podpoře zdraví • Podpora zdraví byla definována jako proces, který umožní lidem, aby zlepšili své zdraví a mohli je lépe kontrolovat. • Bylo stanoveno pět oblastí pro zlepšení zdraví. • Reorientovat zdravotnické služby • Vytvořit příznivé zdravotní prostředí • Rozvíjet osobní schopnosti • Posilovat komunální aktivity • Koordinovat, obhajovat, umožňovat

 19. Deklarace z Alma-Aty • Mezinárodní konference ze září roku 1978 • Svolána na základě zdravotních potřeb zemí třetího světa • Deklarace se stala pro země návodem, jak přeorientovat zdravotní systémy směrem k podpoře zdraví, snížení zdravotních nerovností a zapojení lidí do plánování zdravotní péče.

 20. V deklaraci se uvádí, že: • Jsou nepřípustné velké rozdíly ve zdravotním stavu různých skupin obyvatelstva • Lidé mají právo na pozitivní zdraví a na účast na plánování a realizace péče o jejich zdraví • Primární péče je hlavním klíčem k sociální spravedlnosti • Vlády by měla projevit politickou vůli a vytvořit národní programy, které budou spravedlivě rozdělovat finanční prostředky za účelem podpory zdravotní péče • Představitelé všech zemí budou podporovat mírové mezinárodní vztahy

 21. Složky primární péče • Vzdělání týkající se hlavně zdravotních problémů, metod jejich prevence a kontroly • Podpora správné výživy a zlepšení zásobování potravinami • Dostatek nezávadné vody, základní hygienická zařízení • Péče o matku a dítě • Očkování • Prevence a kontrola infekčních onemocnění • Správná léčba nemocí, úrazů • Dostatek základních léků

 22. Čtyři oblasti primární péče • Domácí prostředí – péče o zdraví v rukou každého nebo členů rodiny, zapojení sousedů, terénních zdravotnických pracovníků • Komunita – zdraví zahrnuje dobrovolnou činnost jednotlivých členů komunity, skupin, terénních pracovníků • Zdravotnické zařízení linie 1.kontaktu –ordinace praktického lékaře • Stupeň prvního odeslání – doporučení klienta sekundárním zdravotnickým službám

 23. Tři pilíře zdravotní péče • 1. Participace (účast komunity na zdraví)-možnost spolurozhodování o svém zdraví • 2.Meziodvětvová spolupráce • 3.Rovnost

 24. Národní program zdraví České republiky • Návaznost na regionální a světové programy (Zdraví pro všechny do roku 200) • Vychází ze zdravotní situace v ČR • Zaměřuje pozornost na nejzávažnější sociální a zdravotní problematiku