Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Koro: Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan At tugtugin ang gitara at ang kaayaayang lira PowerPoint Presentation
Download Presentation
Koro: Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan At tugtugin ang gitara at ang kaayaayang lira

Koro: Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan At tugtugin ang gitara at ang kaayaayang lira

496 Views Download Presentation
Download Presentation

Koro: Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan At tugtugin ang gitara at ang kaayaayang lira

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 196 - PURIHIN ANG PANGINOON Koro: Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan At tugtugin ang gitara at ang kaayaayang lira Hipan ninyo ang trumpeta 1. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas 2. Ang pasaning mabigat, sa 'ting mga balikat Pinagaan ng lubusan, ng Diyos na tagapagligtas 3. Kaya't Panginoo' y dinggin, ang landas N'ya'y tahakin Habambuhay ay puruhin kagandahang loob N'ya'y sa 'tin