Download
ph t h nh tr i phi u ri ng l trong n c n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
stock market PowerPoint Presentation
Download Presentation
stock market

stock market

104 Views Download Presentation
Download Presentation

stock market

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TRONG NƯỚC http://cafef.vn http://moj.gov.vn

  2. NỘI DUNG CHÍNH KHÁI NiỆM 1 ĐiỀUKiỆN PHÁT HÀNH 2 QUY TRÌNH & THỦ TỤC 3

  3. KHÁI NiỆM • Phát hành trái phiếu(TP) riêng lẻ là phát hành TP cho dưới một trăm (100) nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc internet. ( Căn cứ K4 Điều 2 Quyết định số 90/2011/NĐ-CP )

  4. KHÁI NiỆM • Mệnh giá trái phiếu: (Điều 9 Qđ 90/2011/NĐ-CP ) mệnh giá tối thiểu: một trăm nghìn (100.000) đồng,  các mệnh giá khác: là bội số của một trăm nghìn (100.000) đồng • Đối tượng mua trái phiếu: (Điều 10 Qđ 90/2011/NĐ-CP ) 1. Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. 2. Tổ chức của Việt Nam không được dùng ngân sách để mua TP.

  5. ĐiỀUKiỆN PHÁT HÀNH TP chuyển đổi hoặc TP kèm chứng quyền TP không chuyển đổi Chủ thể phát hành Thời gian hoạt động Kết quả hoạt động SX, KD Tỷ lệ an toàn vốn Phương án phát hành TP Được phép phát hành TP chuyển đổi hoặc TP kèm theo chứng quyền; Tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài Khoảng cách giữa các đợt phát hành TP: ít nhất sáu (6) tháng. Chủ thể phát hành Thời gian hoạt động tối thiểu: là một (1) năm Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Tỷlệ an toànvốnvàcáchạnchếkhác Phương án phát hành TP Căn cứ Điều 13 Quyết định số 90/2011/NĐ-CP của Chính phủ

  6. QUY TRÌNH PHÁT HÀNH • Điều 17 Nghị định số 90/2011/NĐ-CP

  7. QUY TRÌNH PHÁT HÀNH • Xây dựng phương án phát hành TP và trình cấp thẩm quyền phê duyệt: • Phươngánpháthành TP • Thẩmquyềnphêduyệt • Phươngánpháthành TP • Phươngánpháthành TP củadoanhnghiệpnhànướcphảiđượcchủsởhữuxemxét, chấpthuậntrướckhipháthành • Hồsơđềnghịchấpthuậnphươngánpháthành TP củadoanhnghiệpnhànước • Thủtụcchấpthuậnphươngánpháthành (Điều 14, Điều 15 Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp)

  8. QUY TRÌNH PHÁT HÀNH • Lập hồ sơ phát hành trái phiếu : • Do doanhnghiệppháthànhchuẩnbịđểđăngkýpháthànhtráiphiếuvàcôngbốchocácđốitượngmuatráiphiếu. • Hồsơpháthànhtráiphiếubaogồm: (Điều 16 Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp)

  9. Hồ sơ phát hành trái phiếu bao gồm: QUY TRÌNH PHÁT HÀNH • Tiến hành phát hành trái phiếu: Tổnggiámđốc (giámđốc) doanhnghiệptổchứcthựchiệnphươngánpháthànhtráiphiếu. (Điều 17 Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp)

  10. Thank You ! www.themegallery.com