A szem lyes adatok v delme s a k z rdek adatok nyilv noss ga
Download
1 / 32

A személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

A személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága. Balogh Zsolt György egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai- és Kommunikációs Jogi Tanszék [email protected] Adatvédelem és adatbiztonság.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága' - vienna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A szem lyes adatok v delme s a k z rdek adatok nyilv noss ga

A személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága

Balogh Zsolt György

egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi KarInformatikai- és Kommunikációs Jogi Tanszék

[email protected]


Adatv delem s adatbiztons g
Adatvédelem és adatbiztonság nyilvánossága

 • Adatvédelem: „Az adatok kezelésével kapcsolatos törvényi szintű jogi szabályozás formája, amely az adatok valamilyen szintű, előre meghatározott csoportjára vonatkozó adatkezelés során érintett személyek jogi védelmére és a kezelés során felmerülő eljárások jogszerűségeire vonatkozik.”

 • Adatbiztonság: „Az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és tönkretétele elleni műszaki és szervezési intézkedések és eljárások együttes rendszere.”

  (ITB 8. sz. ajánlása)


T rt net
Történet nyilvánossága

 • 1970 - adatvédelmi törvény Hessenben

 • 1983 - információs önrendelkezési jog

  • Európai és amerikai szabályozási modell elválása

   - Privacy – „the right to be left alone” (Brandeis) vs. Információs önrendelkezés


T rt net1
Történet nyilvánossága

 • 1981 Európa Tanács adatvédelmi egyezménye

 • 95/46/EK sz. irányelv (1998-ig implementálandó a tagállamok jogába)

 • 2000/31/EK

 • 2002/58/EK


T rt net magyar szab lyoz s
Történet – Magyar szabályozás nyilvánossága

 • 15/1991 (IV. 13.) AB-határozat - információs önrendelkezési jog

  • “az Alkotmány 59. §-ában biztosított személyes adatok védelméhez való jognak ... az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról”


T rt net magyar szab lyoz s1
Történet: magyar szabályozás nyilvánossága

 • 15/1991 (IV. 13.) AB-határozat

 • a jog „aktív”, információs önrendelkezési jog

 • célhozkötöttség elve (meghatározott, jogszerű célból szabad csak adatot kezelni)

 • általános, egységes személyazonosító kód használata tilos

 • átlátható adatkezelés

 • hozzájárulás vagy törvény kell bármely adatkezeléshez


T rt net magyar szab lyoz s2
Történet – Magyar szabályozás nyilvánossága

 • 1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről

 • információs önrendelkezési jog!

 • tv. néhol maga is korlátozza!

 • novella hatályos 2004. január 1-től


T rt net magyar szab lyoz s3
Történet – Magyar szabályozás nyilvánossága

 • Szektorális törvények

  • 1992. évi LXVI. tv. – személyi adat és lakcímnyilvántartás

  • 1995. évi CXIX. tv. – direkt marketing: áttöri az információs önrendelkezési jogot


T rt net magyar szab lyoz s4
Történet – Magyar szabályozás nyilvánossága

 • 1996. évi XX. tv. – azonosító kódok: TAJ, adóazonosító jel, személyazonosító jel

 • 1997. évi XLVII. tv. – egészségügy

 • ...


Szem lyes adat az avtv szerint
Személyes adat az Avtv. szerint nyilvánossága

 • Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;


Adatfajt k

Azonosító adatok nyilvánossága

Természetes azonosítók

Név, Lakcím, Szül. idő, hely…

Mesterséges azonosítók

Algoritmus alapján képzett kód

TAJ; Adószám; Személyi azonosító jel; EHA-kód;

Leíró adatok

Az adatkezelés célja szempontjából releváns adat

A leíró adatok egyik csoportja a különleges (érzékeny) adat

Adatfajták


K l nleges adat az avtv szerint
Különleges adat az Avtv. szerint nyilvánossága

 • a faji eredetre, a nemzeti, és etnikai kisebbséghez (!) tartozásra , a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra

 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, és a bűnügyi személyes adat


Adatkezel si m dszerek
Adatkezelési módszerek nyilvánossága

 • Hagyományos módszer

  • Papír

  • Kartoték

  • Iratgyűjtő

 • Automatizált

  • Informatikai eszközök

  • Hálózat


Adatkezel s
Adatkezelés nyilvánossága

Adatkezelés: személyes adaton végzett bármely művelet, műveletek összessége

 • gyűjtése, felvétele és tárolása

 • feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt)

 • törlése

 • megváltoztatása

 • további felhasználásuk megakadályozása

 • ...


Adatfeldolgoz s
Adatfeldolgozás nyilvánossága

 • Korábban: „Adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése”

 • Novella nyomán: „Adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése”

 • Problémák: adatfeldolgozás terjedelme (outsourcing, követeléskezelés)


Adatkezel
Adatkezelő nyilvánossága

Aki

 • az adatkezelés célját meghatározza

 • az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.

 • Természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet

 • Egyes esetekben mérlegeléssel állapítható meg (munkáltató/munkavállaló, stb.)


Adatfeldolgoz
Adatfeldolgozó nyilvánossága

 • Az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi („megbízott adatkezelő”)

 • adatfeldolgozás = adatkezelési műveletek végrehajtása

 • elhatárolás: van-e az adatkezelési műveletekkel kapcsolatban döntési joga, ő határozza-e meg a célt

 • felelőssége korlátozott


Az avtv hat lya
Az Avtv. hatálya nyilvánossága

 • Tárgyi hatály: minden adatkezelésre és adatfeldolgozásra vonatkozik

 • Személyi hatály: minden adatkezelőre és adatfeldolgozóra vonatkozik

 • Kivétel: természetes személy saját, személyes céljait szolgáló adatkezelés


Adatkezel s felt telei
Adatkezelés feltételei nyilvánossága

Személyes adat csak akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az adatalany hozzájárult

 • azt törvény, ill. annak alapján helyi önkormányzat rendelete elrendeli („arra törvény lehetőséget ad”)


Adatkezel s felt telei1
Adatkezelés feltételei nyilvánossága

Különleges adat csak akkor kezelhető, ha

 • érintett írásban hozzájárult

 • egészségügyi adatoknál törvény elrendeli

 • a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre vonatkozó adatok esetén ha az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli


Adatkezel s felt telei2
Adatkezelés feltételei nyilvánossága

 • Hozzájárulást megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében


Adatkezel s felt telei3
Adatkezelés feltételei nyilvánossága

 • Adatvédelmi biztos gyakorlata szerint a hozzájárulás:

  • önkéntes

  • határozott

  • tájékozott


Az rintett jogai
Az érintett jogai nyilvánossága

Tájékoztatáshoz való jog:

 • adatkezelőről, adatfeldolgozóról

 • adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról

 • adattovábbításokról  adattovábbítási nyilvántartás vezetésének kötelezettsége (5, 20 év min.)

 • 30 napon belül, írásban


Az rintett jogai1
Az érintett jogai nyilvánossága

 • Helyesbítéshez és törléshez való jog:

  • a valóságnak meg nem felelő adatot helyesbíteni kell

  • törölni kell az adatot, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, hiányos v. téves ill. jogszabály alapján kezelt adat kivételével akkor, ha az érintett kéri

  • értesíteni kell azt, akinek továbbították (kivéve..)


Adatv delem garanci i
Adatvédelem garanciái nyilvánossága

 • Célhozkötöttség

  • Személyes adat csak meghatározott célból kezelhető

 • Arányosság

  • Csak a cél megvalósulásához elengedhetetlen adat kezelhető, a szükséges mértékben és ideig

 • Adatintegráció tilalma

  • Tilos a különböző helyen, eltérő célra felvett adatkezelések összekapcsolása

 • Adattovábbítás korlátozottsága

  • Az adattovábbítás az érintett hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazáson alapul.


Adatv delem garanci i1
Adatvédelem garanciái nyilvánossága

 • Bírósági út

  • Soronkívüliség

  • Bizonyítási teher megfordul

  • Bírósághoz fordulhat az is, akinek hiányzik a perbeli cselekvőképessége

 • Adatvédelmi biztos


Adatv delmi biztos
Adatvédelmi biztos nyilvánossága

 • Ogy. választja 6 évre – 2/3-os többséggel

 • Ajánlásokat ad ki (kivétel: indokolatlan titokminősítés)

 • Vizsgálatot folytathat.

  • Nyilatkozattételre szólíthat fel

  • Adatkezelésbe betekinthet

  • Adatkezelés helyére beléphet

  • Titoktartási szabályok rá is vonatkoznak

 • Eljárási határidők nincsenek.

 • Közigazgatási hatáskörök és hatósági beavatkozási jogkörök nincsenek.

 • Vezeti az adatvédelmi nyilvántartástA k z rdek adatok nyilv noss ga1
A közérdekű adatok nyilvánossága nyilvánossága

Közérdekű adat:

 • Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;


A k z rdek adatok nyilv noss ga2
A közérdekű adatok nyilvánossága nyilvánossága

Célja

 • A közvélemény gyors és pontos tájékoztatása

  Korlátai

 • Személyes adat

 • Államtitok

 • Szolgálati titok


A k z rdek adatok nyilv noss ga3
A közérdekű adatok nyilvánossága nyilvánossága

Megvalósulása

 • Tájékoztatás hivatalból – elektronikus információszabadság

 • Tájékoztatás kérelemre

  • 15 napon belül érdemi válasz vagy

  • 8 napon belül indokolt elutasítás


A k z rdek adatok nyilv noss g nak garanci i
A közérdekű adatok nyilvánosságának garanciái nyilvánossága

 • Bírósági út

  • Soronkívüliség

  • Bizonyítási teher megfordul

  • Bírósághoz fordulhat az is, akinek hiányzik a perbeli cselekvőképessége

 • Adatvédelmi biztos


ad