slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส กระทรวà PowerPoint Presentation
Download Presentation
สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส กระทรวà

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส กระทรวà - PowerPoint PPT Presentation


  • 142 Views
  • Uploaded on

สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส กระทรวง ยุติธรรม 156 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 นายฮา ซัน สะ แลแม รหัส 5220710096 นาย ฮัม ดี หะยี ซำซู ดิน รหัส 5220710193. ประวัติความเป็นมา

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส กระทรวà' - vielka-dawson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสกระทรวงยุติธรรมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสกระทรวงยุติธรรม

156 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

นายฮาซัน สะแลแม รหัส 5220710096

นายฮัมดี หะยีซำซูดิน รหัส 5220710193

slide2

ประวัติความเป็นมา

ประเทศไทยเริ่มมีการนำระบบคุมประพฤติมาใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 โดยมาใช้กับผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนก่อน ส่วนผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่นั้น แม้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 56, 57 และ58 จะได้บัญญัติถึงวิธีการเกี่ยวกับการคุมประพฤติไว้ แต่อย่างไรก็ตามศาลคงใช้มาตรการรอการกำหนดโทษ หรือรอการลงโทษเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช้วิธีการคุมความประพฤติ เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่จะรับผิดชอบ ดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลได้ จนกระทั่งรัฐบาลได้ผ่านพระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมความประพฤติตาม ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 และได้มีการจัดตั้งสำนักงานคุมประพฤติกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม และได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2522 โดยดำเนินการในกรุงเทพมหานครก่อน จนปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ และเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ให้ได้รับประโยชน์จากวิธีการคุมความประพฤติ จึงได้มีการเปิดดำเนินการสำนักงานคุมความประพฤติในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

slide3

ต่อ

เนื่องจากมีการขยายงานออกสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น จึงให้สำนักงานคุมประพฤติกลางมีปริมาณงาน ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติกลางจึงได้รับการ ยกฐานะให้เป็น "กรมคุมประพฤติ" เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2535 และพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่ และกิจการบริหารบางส่วนของ สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรมไปเป็นของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2535 ดัง นั้น วันที่ 15 มีนาคม ของทุกปี จึงถือเป็น "วันก่อตั้งกรมคุมประพฤติ"

slide4

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

slide5

พันธกิจ

1.ดำเนินการตามมาตรการคุมประพฤติและมาตรการอื่นๆในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ในชุมชน

2.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด

3.สงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังพ้นการคุมประพฤติ พ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และภายหลังปล่อย

4.พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และนำทรัพยากรชุมชนมาร่วนดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

slide6

ต่อ

5.ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

6.ศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7.พัฒนาโครงสร้าง การบริหารจัดการ และทรัพยากรบุคคล

slide7

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการคุมความประพฤติผู้กระทำผิดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการคุมความประพฤติผู้กระทำผิด

1.การสืบเสาะและพินิจ

การสืบเสาะและพินิจ หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริง ประวัติภูมิหลังทางสังคม และรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ของจำเลย ก่อนศาลพิจารณาพิพากษาคดี โดยพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ดำเนินการตามคำสั่งศาล แล้วนำข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ ประเมินและทำรายงานพร้อมทั้งความเห็นเสนอต่อศาล เพื่อใช้ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีว่าจะใช้มาตรการใดจึงจะเหมาะสมต่อจำเลย

slide8

วัตถุประสงค์ของการสืบเสาะและพินิจผู้กระทำความผิดในงานคุมประพฤติวัตถุประสงค์ของการสืบเสาะและพินิจผู้กระทำความผิดในงานคุมประพฤติ

1.เพื่อเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังทางสังคมของจำเลยว่า จะ ใช้มาตรการใดจึงจะเหมาะสมต่อจำเลยเป็นรายบุคคล

2. เพื่อกลั่นกรองผู้กระทำความผิดที่เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมและแนวโน้มในการแก้ไขปรับปรุงตนเองในชุมชนของผู้กระทำความผิดเป็นหลัก

3.เพื่อประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชน

slide9

การสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้กระทำความผิดในงานคุมประพฤติผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุกการสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้กระทำความผิดในงานคุมประพฤติผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก

การสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริง ประวัติภูมิหลัง และรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ของนักโทษเด็ดขาดก่อนที่จะปล่อยคุมประพฤติตลอดจนความเหมาะสมของผู้อุปการะเกี่ยวกับความยินดีอุปการะนักโทษฯ รวมทั้งถิ่นที่อยู่ สภาพแวดล้อมบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้นำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ และจัดทำรายงานพร้อมความเห็นส่งเรือนจำหรือทัณฑสถานตามที่ขอความร่วมมือ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก พิจารณาก่อนที่จะมีการอนุมัตินักโทษเด็ดขาดให้ได้รับพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุกออกไปก่อนครบกำหนดโทษ โดยวิธีการคุมประพฤติ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำและทำให้สังคมมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

slide10

2.งานควบคุมและสอดส่อง

งานควบคุมและสอดส่อง หมายถึง กระบวนการติดตาม ควบคุม ดูแล และช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่อยู่ระหว่างการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนภายใต้เงื่อนไขการคุมความประพฤติ เพื่อช่วยให้ผู้กระทำผิดสามารถปรับตัวอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติ ตลอดจนไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

slide11

วัตถุประสงค์ของการควบคุมและสอดส่องวัตถุประสงค์ของการควบคุมและสอดส่อง

1.เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามสภาพปัญหาและความต้องการ

2.เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดให้สามารถดำเนินชีวิตและปรับตัวเข้ากับสังคมได้ โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

3.เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยของชุมชน

slide12

3. งานฟื้นฟู

งานฟื้นฟู หมายถึง นกระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคติและ/หรือพฤติกรรมของผู้กระทำผิดให้อยู่ในบรรทัดฐานของสังคมโดยพนักงานคุมประพฤติจะคอยดูแล สอดส่อง ช่วยเหลือด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งทางด้านจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

slide13

4. งานกิจรรมชุมชน

การทำงานบริการสังคม หรือการทำงานสาธารณประโยชน์ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม หมายถึง การที่ศาลหรือพนักงานคุมประพฤติกำหนดให้ผู้กระทำผิดในคดีอาญาต้องทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือผู้เสียหายโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนภายใต้ความยินยอมหรือคำร้องขอทำงานบริการสังคมของผู้กระทำผิด นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังสามารถกำหนดให้การทำงานบริการสังคมเป็นวิธีการหนึ่งในระหว่างฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

slide14

วัตถุประสงค์ของการทำงานบริการสังคมวัตถุประสงค์ของการทำงานบริการสังคม

- เพื่อกระตุ้นให้ผู้กระทำผิดตระหนักถึงความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมมากยิ่งขึ้น เกิดความภาคภูมิใจว่ายังมีคุณค่าและสังคมยอมรับว่าผู้กระทำผิดมีความสำนึกตัวและยังทำคุณประโยชน์ต่อสังคมผู้กระทำผิดได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะ ความสนใจ ความมีวินัย ตลอดจนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ - เพื่อให้ผู้กระทำผิด ได้ชดเชยความเสียหายที่ก่อขึ้นด้วยการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม -เป็นการนำมาตรการทางเลือกอื่นมาใช้แทนวิธีการลงโทษ จำคุก หรือโทษปรับโดยการจำกัดเสรีภาพ จำกัดเวลาพักผ่อนส่วนตัว และให้ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งถือเป็นวิธีตอบแทนการละเมิดกฎหมายวิธีหนึ่ง

slide15

ผู้ต้องหา/ผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องหา/ผู้ถูกกล่าวหา

ตำรวจ

อัยการ

ศาล

พิพากษา

จำคุก

จำคุก

รอการลงโทษ

คุมความประพฤติ

กระบวนการยุติธรรม

slide16

เงื่อนไข/ระยะเวลาของการคุมความประพฤติเงื่อนไข/ระยะเวลาของการคุมความประพฤติ

ขึ้นอยู่กับคำสั่งของศาล

slide17

หัวข้อวิจัย:สถิติผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหัวข้อวิจัย:สถิติผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2555 และแนวโน้มในปี พ.ศ.2556

slide19

สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้คนในจังหวัดนราธิวาสเข้าไปเกี่ยวกับยาเสพติดสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้คนในจังหวัดนราธิวาสเข้าไปเกี่ยวกับยาเสพติด

-การละเลยต่อหลักการศาสนา

-สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ

-สภาพปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา

-สภาพความเป็นชายแดน

-อื่นๆ

slide20

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ครอบครัว

-การอบรมสั่งสอน

-การปลูกจิตสำนึก

-การให้กำลังใจและเป็นที่ปรึกษา

ชุมชน

-การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี

-ช่วยกันดูแลสอดส่อง

slide21

จำนวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯในปี พ.ศ.2556?

ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯในปี พ.ศ.2556จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น

-สภาพปัญหาเดิมๆที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้

-นโยบายของรัฐในการปราบปรามยาเสพติด

slide22

ภาคผนวก

การสอบประวัติผู้ถูกคุมความประพฤติในงานสืบเสาะ

slide23

งานบริการสังคมของผู้ถูกคุมความประพฤติงานบริการสังคมของผู้ถูกคุมความประพฤติ

slide25

ค่ายภูมิปุตรา[งานกิจกรรม]ค่ายภูมิปุตรา[งานกิจกรรม]

slide26

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ

slide27

พี่ๆเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสพี่ๆเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส