1 / 4

Polimer szintézis és karakterizálás

Polimer szintézis és karakterizálás. Szintetikus háttér. Több mint húszéves tapasztalat különböző típusú polimerek és kopolimerek előállítása területén (különböző módszerekkel, gyökös, kationos, anios polimerizáció, polikondenzáció) Tapasztalat:

Download Presentation

Polimer szintézis és karakterizálás

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Polimer szintézis és karakterizálás Szintetikus háttér • Több mint húszéves tapasztalat különböző típusú polimerek és kopolimerek előállítása területén (különböző módszerekkel, gyökös, kationos, anios polimerizáció, polikondenzáció) • Tapasztalat: • Méretre szabott lineáris, elágazó és csillag-alakú polimerek és kopolimerek előállítása területén(elő/kontrollált polmerizációs eljárások) • Polimer kompozitok és polimer nanokompozitikok előállítása (a kis tömegű, kísérleti minták előállításhoz Brabender gyúrúkamra és kisméretű extrúder áll rendelkezésre) • Kémiai reaktor (100 L), PLC vezérlés, méretnövelési kísérletek elvégzésee Brabender gyúrókamra Kémiai reaktror a kísérleti üzemben Dry-box (élő kationos polimerizáció végrehajtása)

  2. Q-TOF GC-MS MALDI-TOF MS Polimer szintézis és karakterizálás Karakterizálás I. (Tömegspektrometria) • GC-MS (QP2010S, Shimadzu) • Kis molekulatömegű, illékony anyagok minőségi és mennyiségi meghatározása) • MALDI-TOF MS (Biflex III, Bruker) • Számátlag-molekulatömeg (Mn), tömegátlag-molekulatömeg (Mw), végcsoportok, ismétlődő • egységek meghatározása polimerek, kopolimerek esetén • Quadrupole-time of flight mass spectrometer (Q-TOF) (Microtof-Q, Bruker) • Nagy tömegpontosság HPLC/SEC-MS és HPLC/SEC-MS/MS mérések végzése • Polimerek ismétlődő egységének, végcsoportjának meghatározása, • szerkezeti információ nyerése (MS/MS) • A különböző típusú ionforrások lehetővé teszik (ESI, APPI, APCI, DART) poláris és • apoláris polimerek vizsgálatát is

  3. Polimer szintézis és karakterizálás Karakterizálás II. • Méretkiszorításos kromatográf (SEC) UV-VIS and törésmutató detektorokkal (RI) • (Waters) • Mn, Mw és a molekulatömeg-eloszlás meghatározása • Lézer Fényszórás Fotométer(Brookhaven) • Sztatikus fényszórás(SLS): Mw, Rg, A2 és meghatározása • Dinamikus fényszórás (DLS):részecskméret és méret-eloszás meghatározása (5 nm-2 mm) • Mechanikai vizsgáló berendezés (Instron 7072) • Keménység, húzó- és szakító vizsgálatok végzése SEC Mechanikai vizsgáló berendezés Lézer fényszórás fotométer

  4. A polimerkémiai és nanotechnológiai laboratórium innovációs eredményei • Star-Forming Glassy- Rubbery Copolymers.Amerikai szabadalom 6,130,291 (2000) • Titanát-polimer nanokompozitok és eljárás előállításukra. P0700484 magyar szabadalmi • bejelentés (2009) • Poliuretánhabok újrahasznosítása (2005, know-how) • Eljárás biszfenol-A tartalmú etilén-oxidot és propilén-oxidot tartalmazó oligomerek előállítására etilén-karbonátból és propilén-karbonátból (2000, know-how) • Nagy tisztaságú, sztérikusan gátolt iniciátorok előállítása a TAXUSTM sztent coating-hoz • (Boston Scientific részére, 2001, know-how) A Nemzeti Innovációs Hivatal NEKIFUT Irányító Testülete döntése alapján laboratóriumunk „Komplex anyag- és szerkezetvizsgáló laboratórium, DE Alkalmazott Kémiai Tanszék” elnevezéssel megkapta a stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúra (SKI) minősítést.

More Related