anl ggningsarrenden n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anläggningsarrenden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anläggningsarrenden

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Anläggningsarrenden - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

Anläggningsarrenden . Inledning. Vid sidan av lokalhyra den vanligaste upplåtelseformen i kommersiella sammanhang Fastighetstillbehörsproblematiken Viktig ur värderingssynpunkt men även i övrigt. Arrendetyperna. Arrende – upplåtelse av jord för visst ändamål mot vederlag Jordbruksarrende

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Anläggningsarrenden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inledning
Inledning
 • Vid sidan av lokalhyra den vanligaste upplåtelseformen i kommersiella sammanhang
 • Fastighetstillbehörsproblematiken
  • Viktig ur värderingssynpunkt men även i övrigt
arrendetyperna
Arrendetyperna
 • Arrende – upplåtelse av jord för visst ändamål mot vederlag
  • Jordbruksarrende
  • Bostadsarrende
  • Anläggningsarrende
  • Lägenhetsarrende
 • Olika regler pga olika skyddsvärda intressen
 • ”Rörelsearrenden”
exempel
Exempel
 • Anläggningsarrenden
  • Bensinstation
  • Kiosk
  • Fabriker
 • Lägenhetsarrenden
  • Idrottsförening som disponerar gräsmatta
  • Husvagnsplats som disponeras en sommar
 • Bostadsarrenden
  • Mest fritidshus
lagstiftningen
Lagstiftningen
 • JB 8 kap – allmänna regler
 • JB 11 kap – särskilt för anläggningsarrenden
 • Både tvingande och dispositiva regler
 • De tvingande reglerna är tvingande till arrendatorns förmån
formkrav
Formkrav
 • Gäller alla arrenden utom lägenhetsarrenden
 • JB 8:3
  • Skriftlig upplåtelse
  • Alla villkor ska anges
  • Alla ändringar/tillägg = skriftliga
 • Inga standardavtal finns
definition av anl ggningsarrende
Definition av anläggningsarrende
 • JB 11:1
 • Samtliga rekvisit måste vara uppfyllda
 • Vad händer om något rekvisit brister?
rekvisiten
Rekvisiten
 • Skriftligt avtal
 • Upplåtelsetiderna i JB 11:2 måste följas
 • Upplåtelse ska ske för annat ändamål än jordbruk
 • Betalning ska utgå
 • Rätt att uppföra eller bibehålla byggnad för förvärvsverksamhet ska finnas
 • Byggnaden får inte vara av ringa betydelse för verksamhetens bedrivande
rekvisiten forts
Rekvisiten, forts
 • Upplåtelsetiden = minst 1 år
  • Aldrig på livstid
  • JB 11:2 – om ingen tid anges – 5 år gäller
  • Maxtider – se JB 7:5
byggnad f r f rv rvsverksamhet
Byggnad för förvärvsverksamhet
 • Byggnad
  • PBL 8:1 och 8:2
 • Förvärvsverksamhet
 • ”Rätt” att ”uppföra” eller ”bibehålla”
ringa betydelse f r verksamheten
Ringa betydelse för verksamheten
 • Förhållandet mellan byggnaden och verksamheten
upps gning
Uppsägning
 • JB 8:4 – 8 samt 11:3
 • Skilj mellan
  • Vanliga uppsägningar
   • Avflyttning/villkorsändring
  • Uppsägning vid förverkande
 • Skilj också mellan reglerna för
  • Anläggningsarrenden
  • Lägenhetsarrenden
vanliga upps gningar
”Vanliga uppsägningar”
 • JB 11:3 2st
 • Uppsägningstid – 6 månader
 • Avtal om både kortare och längre tid kan träffas
upps gning vid f rverkande
Uppsägning vid förverkande
 • JB 8:4 1st
  • ”avtalet upphör att gälla den fardag som inträffar närmast efter uppsägningen”
 • ”Fardagen” = 14/3
 • Domstol kan förkorta tiden
vid l genhetsarrenden
Vid lägenhetsarrenden
 • JB 8:5
 • Om något rekvisit brister blir anläggningsarrendet ett lägenhetsarrende
 • ”avtalet upphör att gälla den fardag som inträffar närmast efter 6 månader från det uppsägning skedde”
r ttsverkan av upps gning
Rättsverkan av uppsägning
 • Ingen uppsägning – automatisk förlängning
 • Förlängningstiden – brukar anges i avtalet
 • Annars sker förlängning på arrendetiden, dock längst 5 år
besittningsskyddet
Besittningsskyddet
 • JB 11: 4 – 7
 • = indirekt besittningsskydd
 • Förutsättningar (11:4)
  • Att avtalet ej är förverkat (förverkandegrunderna – 8:23-25)
  • Att ställd säkerhet ej försämrats
  • Att arrendatorn ej avstått från skyddet
besittningsskydd forts
Besittningsskydd, forts
 • JB 11:5 – besittningsskyddsbrytande grunderna
 • vid uppsägning för avflyttning
  • Kontraktsbrott
  • Marken ska användas till annat ändamål (”sannolikt”)
  • Annan befogad anledning
 • Vid uppsägning för villkorsändring
  • ”skälig avgift samt övriga villkor som inte står i strid med god sed och som inte är obilliga”
  • JB 11:5(a) – marknadsavgift
verl telse av arrendet
Överlåtelse av arrendet
 • JB 11:7
 • Rätten att överlåta går att avtala bort helt
 • Annars: överlåtelse får ske till person med vilken jordägaren ”skäligen kan nöjas”
  • Behövs tillstånd?
  • Förverkandegrund – 8:23 1st 4pkt
verl telse av arrendet forts
Överlåtelse av arrendet, forts
 • Betalning kan utgå
 • Nya arrendatorn kliver in i det befintliga kontraktet
inl senreglerna
Inlösenreglerna
 • JB 8:21
  • Skyldighet för arrendatorn att erbjuda jordägaren byggnaden för inlösen
 • Vad händer om parterna inte kan komma överens om priset?
  • Process i domstol
  • Rivning