การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง
Download
1 / 57

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน. การตรวจรับพัสดุ. ระเบียบฯ พัสดุ ข้อ 71 : หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ. สถานที่ตรวจรับ :- ตรวจรับพัสดุ ณ. ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุ. 1. สถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง. 2. สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญา หรือข้อตกลง

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน' - vic


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง

และผู้ควบคุมงาน


การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง

ระเบียบฯ พัสดุ ข้อ 71 : หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

สถานที่ตรวจรับ :- ตรวจรับพัสดุ ณ

ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุ

1

สถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

2

 • สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง

 • * ต้องได้รับอนุมัติจาก หัวหน้าส่วนราชการก่อน

3


หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)

หลักเกณฑ์การตรวจรับ :-

3

1

2

ตรวจให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักฐาน ที่ตกลงกันไว้

กรณี ที่มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ ของผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้

กรณีจำเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ

ตรวจให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้


หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)

ระยะเวลาตรวจรับ

กรณีตรวจรับถูกต้องครบถ้วน

โดยปกติ ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่ง และให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่นำพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ

ทำใบตรวจรับอย่างน้อย 2 ฉบับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(มอบแก่ผู้ขาย 1 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน )

รายงานผลให้ หัวหน้าส่วนราชการทราบ


หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)

กรณีถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน/ หรือครบแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด

กรณีตรวจรับไม่ถูกต้อง

ให้รับเฉพาะที่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้องในรายละเอียด ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการทันที

มอบของให้เจ้าหน้าที่พัสดุ

ทำใบตรวจรับ 2 ฉบับ ส่งผู้ขาย & จนท.พัสดุ

 • รีบรายงาน หน.ส่วนราชการ เพื่อแจ้งผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง

  • ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันตรวจพบ


หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)

กรณีพัสดุเป็นชุด / หน่วย

ให้ดูว่า ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง

จะใช้การไม่ได้อย่างสมบูรณ์

ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบ

รีบรายงาน หัวหน้าส่วนราชการทราบภายใน 3 วันทำการ

นับแต่ตรวจพบ


หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)

กรรมการตรวจรับบางคนไม่ยอมรับพัสดุ

ให้ทำความเห็นแย้งไว้

ถ้าหัวหน้าส่วนราชการ สั่งการให้รับพัสดุไว้

* ให้ดำเนินการออกใบตรวจรับให้ผู้ขาย/ ผู้รับจ้างและ จนท.พัสดุ


 • ประธาน (ต่อ)+ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง

องค์ประชุม

 • ถือเสียงข้างมาก

 • ถ้าเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง

มติกรรมการ

 • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

 • คณะกรรมการตรวจการจ้าง

 • ต้องใช้มติเอกฉันท์

ยกเว้น!!

การประชุมของคณะกรรมการ


การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง

ระเบียบฯ พัสดุ ข้อ ๗๒ :หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ดูการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

1

ตรวจรายงานของผู้ควบคุมงาน

ตรวจตามแบบรูป รายการละเอียดตามที่

ระบุในสัญญาทุกสัปดาห์

2

 • รับทราบการสั่งการของผู้ควบคุมงาน กรณีสั่งผู้ รับจ้างหยุด/ พักงาน

3

แต่ต้องรายงาน หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ

4


หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ต่อ)

 • ให้ออกตรวจสถานที่ที่จ้าง

 • ให้มีอำนาจ

  • - สั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอนงานจ้างได้

   เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ /รายการ / ข้อตกลง

 • ตรวจผลงานที่ส่งมอบ

  • - ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันประธานกรรรมการ

  • รับทราบการส่งมอบงาน

  • - ตรวจให้เสร็จโดยเร็วที่สุด

  • (มติคณะรัฐมนตรี ๓ วัน, ๕ วัน)

กรณีมีข้อสงสัย

เห็นว่าไม่น่าจะเป็นตามหลักวิชาการ


หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ต่อ)

กรณีตรวจพบว่าไม่ถูกต้อง

กรณีตรวจถูกต้อง

ทั้งหมด / เฉพาะงวดใด

ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานมอบให้ผู้รับจ้าง , จนท.พัสดุ

ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการทราบ ผ่านจนท.พัสดุเพื่อสั่งการ

ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งให้รับไว้ ให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานได้

รายงาน หส.ราชการ

ผู้ว่าจ้าง ทราบ

หากมติกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน ให้ทำ

ความเห็นแย้งไว้แล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการ


ผู้ควบคุมงาน (ต่อ)

ระเบียบฯ ข้อ ๓๗

ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้า ส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านช่างตามลักษณะของ งานก่อสร้างจากข้าราชการหรือลูกจ้างประจำในสังกัด หรือข้าราชการหรือลูกจ้างประจำในสังกัดอื่นตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการของผู้นั้นแล้ว


ผู้ควบคุมงาน (ต่อ) (ต่อ)

ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ความชำนาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้คุณวุฒิของผู้ควบคุมงานตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะโดยปกติ คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในกรณีจำเป็นจะต้องจ้างที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมงานแทนข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ให้ถือปฏิบัติตามหมวด 2 ส่วนที่ 3 หรือส่วนที่ ๔ แล้วแต่กรณี


มติคณะรัฐมนตรี ข้อ 2.5 (ต่อ)

กรณีที่มีค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรึกษา ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป

หมายความถึง ค่าจ้างควบคุมงานซึ่งส่วนราชการได้ทำสัญญาจ้างบุคคลภายนอกให้เป็นผู้ควบคุมงานหรือเป็นที่ปรึกษาควบคุมงานไม่รวมถึงในกรณีที่ส่วนราชการผู้ว่าจ้างแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจากข้าราชการหรือลูกจ้างประจำในสังกัด หรือข้าราชการหรือลูกจ้างประจำในสังกัดอื่นตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการของผู้นั้น ตามระเบียบฯ ข้อ ๓๗ ดังนั้น ผู้รับจ้างย่อมไม่ต้องรับภาระค่าควบคุมงานในลักษณะดังกล่าวแต่ประการใด


หน้าที่ของผู้ควบคุมงานจ้างหน้าที่ของผู้ควบคุมงานจ้าง

 • ตรวจตามรูปแบบ รายการละเอียด ข้อตกลงในสัญญาทุกวัน

 • ให้มีอำนาจ

  - สั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม ตัดทอน เฉพาะกรณี

  เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและหลักวิชาการช่าง

 • ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ทำตาม

  - ให้สั่งหยุดงานเฉพาะส่วน /ทั้งหมดไว้ก่อนจนกว่า

  จะยอมปฏิบัติตาม

  - รีบรายงานคณะกรรมการตรวจงานจ้างทันที

ระเบียบฯพัสดุข้อ ๗๓


หน้าที่ของผู้ควบคุมงานจ้าง (ต่อ)

รูปแบบ รายการละเอียด ข้อกำหนดสัญญา ขัดกัน

กรณีเห็นว่า

 • คาดหมายว่าแม้เป็นไปตามรูปแบบฯ ก็จะไม่มั่นคง แข็งแรง ไม่ปลอดภัย ไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่าง

  - สั่งพักงานไว้ก่อน

  - รายงาน คกก. ตรวจงานจ้างโดยเร็ว


หน้าที่ของผู้ควบคุมงานจ้าง (ต่อ)

จดบันทึกเป็นรายวัน ดังนี้

 • - สภาพการปฏิบัติงาน / เหตุการณ์แวดล้อม/

 • - ผลการปฏิบัติงาน /การหยุดงาน/ สาเหตุหยุดงาน /

 • - วัสดุที่ผู้รับจ้างใช้

  - รายงาน คกก. ตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์

  - เก็บรายงานไว้ เพื่อมอบให้ จนท.พัสดุ เมื่อเสร็จงาน

  แต่ละงวด

  - ถือเป็นเอกสารสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ


หน้าที่ของผู้ควบคุมงานจ้าง (ต่อ)

จดบันทึกเป็นรายวัน ดังนี้

 • เมื่อถึงวันกำหนดลงมือทำงานของผู้รับจ้าง หรือวันกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด

  - ให้รายงานผลการทำงานของผู้รับจ้าง ว่าเป็นไปตามสัญญา

  หรือไม่ (ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ)


หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้อง


หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๓๐๕/ว ๕๘๕๕

ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔

เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุ


กำหนดระยะเวลาในการตรวจรับ/ตรวจการจ้างกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง

งานจ้างก่อสร้างแบบราคาเหมารวม (Lump Sum)

วันทำการ

ราคาค่างาน

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

งวดงาน

งวดสุดท้าย

งวดงาน

งวดสุดท้าย

ทุกราคาค่างาน

3 วัน

3 วัน

3 วัน

5 วัน

งานจ้างก่อสร้างแบบราคาต่อหน่วย (Unit Cost)

วันทำการ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ราคาค่างาน

ผู้ควบคุมงาน

รายงวด

ครั้งสุดท้าย

รายงวด

ครั้งสุดท้าย

ไม่เกิน 30 ล้านบาท

ไม่เกิน 60 ล้านบาท

ไม่เกิน 100 ล้านบาท

เกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป

4 วัน

8 วัน

12 วัน

16 วัน

8 วัน

12 วัน

16 วัน

20 วัน

3 วัน

3 วัน

3 วัน

3 วัน

5 วัน

5 วัน

5 วัน

5 วัน

** ทำไม่เสร็จภายในกำหนด ให้รายงาน หน.ส่วนราชการ + สำเนาแจ้งคู่สัญญาทราบ **


หลักเกณฑ์การตรวจการจ้างก่อสร้างหลักเกณฑ์การตรวจการจ้างก่อสร้าง

ว.5855

ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องเร่งรัดตรวจการจ้างให้แล้วเสร็จไปโดยเร็วที่สุด และต้องไม่เกินระยะเวลาตรวจการจ้างก่อสร้างตามตารางดังกล่าวข้างต้น

1

ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือแจ้งส่งมอบให้แก่ส่วนราชการ (ส่งงานสารบรรณ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ควบคุมงาน)

2

ผู้รับหนังสือส่งมอบงานต้องนำหนังสือไปให้งานสารบรรณลงรับในวันนั้นทันที (ไม่ทัน/วันทำการถัดไป) แล้วส่งมอบให้ผู้ควบคุมงานต่อไป-

3


 • 2. ระยะเวลาในการตรวจการจ้าง

ว.5855

การนับวันดำเนินการของผู้ควบคุมงาน จะเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานได้รับมอบหนังสือส่งงานแล้ว

4

ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ให้รายงานประธานกรรมการตรวจการจ้างพร้อมด้วยเหตุผลความจำเป็น

5

6

การนับวันดำเนินการของคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะเริ่มนับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการเสร็จและรายงานให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ+เหตุผล+สำเนาแจ้งผู้รับจ้างทราบ

7


ว.5855 ระยะเวลาในการตรวจการจ้าง

หลักเกณฑ์การตรวจรับพัสดุ

- ตรวจรับในวันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่ง ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่ง ไม่รวมระยะเวลาตรวจทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิค

- กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ+เหตุผล+สำเนาแจ้งให้คู่สัญญาทราบ


ระยะเวลาการตรวจรับ กรณีผู้รับจ้างส่งงานหลายๆ งวดพร้อมกันรวมงวดสุดท้าย (ราชภัฎบุรีรัมย์หารือ อกพ.12/2551)

ผู้รับจ้างส่งมอบงานหลายงวดในคราวเดียวกัน คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องดำเนินการตรวจการจ้างงานก่อสร้างทุกงวดพร้อมกันในคราวเดียว และต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๕ วันทำการ ไม่ใช่รวมจำนวนระยะเวลาตรวจการจ้างตามจำนวนงวดที่ส่งมอบ


หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๘

ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

เรื่อง

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง


ค่าตอบแทน ที่

หมายความว่า เงินที่ทางราชการจ่ายเพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับบุคคลภายนอกและข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง


ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

หลักเกณฑ์

 • กรณีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดไว้โดยชัดแจ้ง ให้มีหน้าที่ตรวจการจ้าง และหรือควบคุมงานก่อสร้าง

1

 • กรณีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งมิได้กำหนดไว้ชัดแจ้ง แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำในการตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้าง จึงถือเป็นงานปกติประจำที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง

2

ทั้งสองกรณี ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน


ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

หลักเกณฑ์

 • กรณีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งมิได้กำหนดไว้ชัดแจ้งให้มีหน้าที่ตรวจการจ้าง และหรือควบคุมงานก่อสร้าง และมิได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้างเป็นปกติประจำ

3

หากได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน


ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

4. เกณฑ์การจ่าย

4.1

 • จ่ายเฉพาะวันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ไม่เกินกำหนดระยะเวลาของสัญญา

4.2

 • แต่งตั้งมากกว่า ๑ โครงการ หากปฏิบัติหน้าที่ในวันเดียวกัน /เบิกจ่ายได้ในอัตราที่สูงกว่าเพียงอัตราเดียว

 • งดเบิกจ่ายค่าตอบแทนอื่น เช่นค่าล่วงเวลา

4.3

4.4

 • มีการหยุดงานก่อสร้างในวันใด หากคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ และไม่ทราบล่วงหน้าว่ามีการหยุดงานหรือทราบล่วงหน้าว่ามีการหยุดงานแต่ต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรค ถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว

ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน


อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง

1

เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ที่กำหนดในสัญญาเบิกได้ไม่เกิน 350 บาท

ต่อคนต่อวัน

ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตามนัยหลักเกณฑ์และอัตราแห่งพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗

2


อัตราค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้างอัตราค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

300 บาท ต่อวันต่องาน

ผู้ควบคุมงาน

หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

350 บาท ต่อวันต่องาน


กรณีแต่งตั้งบุคคลภายนอก ซึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ

ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า

ของอัตราที่กำหนด


ข้อหารือเกี่ยวกับปัญหาการตรวจรับพัสดุข้อหารือเกี่ยวกับปัญหาการตรวจรับพัสดุ

34


ข้อเท็จจริงข้อหารือเกี่ยวกับปัญหาการตรวจรับพัสดุ

จังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยองจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโครงการตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก มีการก่อสร้างอาคารของโครงการ การส่งมอบพัสดุจึงจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ก่อนเพื่อรอการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทำหนังสือฝากไว้กับผู้จำหน่าย โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อมีการส่งคืนพัสดุที่ฝากไว้ คณะกรรมการจะดำเนินการตรวจรับอีกครั้ง คณะกรรมการตรวจรับชุดเดิม ๒ ใน ๓ ได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่จังหวัดอื่น จังหวัดระยองจึงได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับชุดเดิมมาดำเนินการตรวจตามเงื่อนไขในการฝาก โดยไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับขึ้นใหม่ แต่คณะกรรมการตรวจรับชุดเดิมอ้างว่าตนเองได้ย้ายออกจากพื้นที่จังหวัดระยองแล้ว จึงไม่มีหน้าที่ในการตรวจรับอีกต่อไป

ข้อหารือเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


 • โดยหลักการ เมื่อส่วนราชการได้รับพัสดุไว้แล้ว ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด และเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ต้องลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย และเก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน

 • หากจังหวัดระยองไม่มีสถานที่เพียงพอสำหรับเก็บพัสดุ ก็ชอบที่จะเช่าสถานที่เพื่อเก็บรักษาพัสดุได้ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๒๙ การที่จังหวัดระยองได้ฝากพัสดุของทางราชการไว้กับผู้ขาย อันอาจทำให้ส่วนราชการไม่สามารถทำการควบคุมและตรวจสอบพัสดุได้ตามระเบียบฯ เป็นเหตุให้พัสดุของทางราชการเกิดการสูญหายหรือได้รับคืนไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานการฝาก จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐ ด้วย

แนวทางพิจารณาของ อกพ. (ต่อ)


 • ตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๑๗๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๔ เรื่อง การพ้นจากการเป็นกรรมการที่แต่งตั้งโดยระบุชื่อบุคคลและตำแหน่งหรือส่วนราชการ

 • การแต่งตั้งกรรมการแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

  • การแต่งตั้งกรรมการโดยระบุชื่อตำแหน่ง

  • การแต่งตั้งกรรมการโดยระบุชื่อตัวบุคคล

  • การแต่งตั้งกรรมการโดยระบุชื่อตัวบุคคลและระบุตำแหน่ง

แนวทางพิจารณาของ อกพ. (ต่อ)


เป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องการความรับผิดชอบตามตำแหน่งที่ระบุไว้ ให้แต่งตั้งโดยระบุเพียงชื่อตำแหน่ง ไม่ต้องระบุชื่อตัวบุคคล ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวต้องมีเพียงตำแหน่งเดียว เช่น ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ในกรณีนี้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ อาจมอบหมายให้ผู้อื่นมาทำหน้าที่แทนได้ภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยการมอบอำนาจให้รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน ในกรณีที่บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว บุคคลนั้นย่อมสิ้นสภาพการเป็นกรรมการไปด้วย และบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวก็จะเป็นกรรมการโดยอัตโนมัติ

กรรมการโดยระบุชื่อตำแหน่ง

38


เป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องการความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือความเหมาะสม อันเป็นคุณสมบัติเฉพาะของบุคคล ให้แต่งตั้งโดยระบุชื่อตัวบุคคล ไม่ต้องระบุตำแหน่งหรือส่วนราชการต้นสังกัดซึ่งในกรณีนี้ จะมอบหมายให้ผู้ใดมาทำหน้าที่แทนไม่ได้ กรรมการโดยระบุชื่อตัวบุคคลถึงแม้จะมีคำสั่งให้ย้ายไปรับราชการในส่วนราชการแห่งใหม่ ก็ยังคงมีหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่เช่นเดิม โดยจะพ้นสภาพการเป็นกรรมการก็ต่อเมื่อหัวหน้าส่วนราชการมีคำสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเป็นกรรมการ

กรรมการโดยระบุชื่อตัวบุคคล

39


เป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องการคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลและอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลดังกล่าวเป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องการคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลและอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลดังกล่าว

ดำรงตำแหน่งอยู่ หรืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่อยู่ ให้แต่งตั้งโดยระบุชื่อตัวบุคคลและระบุตำแหน่งของบุคคลนั้น หรือระบุหน่วยงานที่บุคคลนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ ซึ่งจะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้มาประชุมแทนไม่ได้ และในกรณีที่บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ให้เป็นที่เข้าใจว่าต้องพ้นจากความเป็นกรรมการด้วย หรืออาจจะระบุการพ้นจากตำแหน่งไว้ด้วยก็ได้ ถ้าไม่ประสงค์เช่นนั้น ก็ไม่ควรออกคำสั่งในลักษณะนี้มาแต่แรก

กรรมการโดยระบุชื่อตัวบุคคลและระบุตำแหน่ง


ปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับ

การตรวจรับพัสดุบางส่วน

41


ข้อเท็จจริงปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ทำสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๘๐ เครื่อง กับบริษัทฯ โดยผู้ขายได้ส่งมอบเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘๐ เครื่องให้แก่ผู้ซื้อภายในกำหนดเวลาตามสัญญา แต่ปรากฏว่า เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓๔ เครื่อง ไม่ได้รับมาตรฐานประหยัดพลังงานเบอร์ ๕ ตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงเป็นส่งมอบครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้องตามสัญญาบางส่วน

ข้อหารือ

สำนักงานฯ ควรบอกเลิกสัญญากับบริษัทฯ หรือ ควรตรวจรับบางส่วนโดยแก้ไขสัญญาเพื่อให้รับในส่วนที่ถูกต้อง จำนวน ๔๖ เครื่อง และไม่ตรวจรับจำนวน ๓๔ เครื่อง


 • ตามระเบียบฯ ข้อ 71 (5) ปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับ

 • ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมดถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้อง

 • รายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของส่วนราชการที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น

 • หากส่วนราชการจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่ง ได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๙๑

 • หากเห็นว่า การตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง

  ไว้ใช้ในราชการ จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่าการบอกเลิกสัญญา ก็สามารถที่จะตรวจรับบางส่วนไว้ใช้ในราชการได้ ตามเงื่อนไขของสัญญา

แนววินิจฉัยของ อกพ.


ข้อหารือเกี่ยวกับการตรวจรับในกรณีสุ่มตรวจข้อหารือเกี่ยวกับการตรวจรับในกรณีสุ่มตรวจ

44


ข้อเท็จจริงข้อหารือเกี่ยวกับการตรวจรับในกรณีสุ่มตรวจ

 • - กรมพัฒนาที่ดินจ้างทำแผนที่ภาพถ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่เพื่อการ บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์

 • ตามสัญญากำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องสร้างหมุดหลักฐานภาคพื้นดินทั้งประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๘๑๐ หมุด และกระทรวงฯ ได้เลือกกรมแผนที่ทหารเป็นหน่วยงานอิสระในการตรวจสอบคุณภาพหมุดหลักฐานตามสัญญา

 • - บริษัทฯ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานให้กรมพัฒนาที่ดินทำการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจสอบหลักหมุดหลักฐานแล้ว จำนวน ๒,๗๑๖ หมุด คงเหลือ ๙๔ หมุด ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายจาก เหตุการณ์ความ ไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่การเข้าไป ตรวจรับมีความเสี่ยงต่อการ สูญเสียชีวิตสูง


กรมฯ จะใช้ภาพที่ผู้รับจ้างส่งมาประกอบในการตรวจรับ ร่วมกับวิธีสุ่มตรวจในอัตราร้อยละ ๒๐ โดยยกเว้นบริเวณที่มี ความเสี่ยงสูงได้หรือไม่

 • ตามระเบียบฯ ข้อ ๗๑ (๒)

 • ตามสัญญาฯ ข้อ ๓.๙ การรับมอบงานกำหนดว่า จะพิจารณาจากผลงานที่ผู้รับจ้างได้จัดส่ง และจะมีการ สุ่มตัวอย่าง จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ของจำนวนหมุดหลักฐานเพื่อตรวจสอบค่าพิกัด และ ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนสุ่มตัวอย่าง จะต้องมีความคลาดเคลื่อนของค่าพิกัดไม่มากกว่า ๕ เซนติเมตร โดยการสุ่มตัวอย่างให้หน่วยงานอิสระเป็นผู้ดำเนินการ

 • กรมแผนที่ทหารได้ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว

ข้อหารือ

แนววินิจฉัยของ อกพ.


ในการตรวจรับหมุดหลักฐานจำนวน ๙๔ หมุด ที่เป็นปัญหาดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของกรมพัฒนาที่ดินได้พิจารณาจากภาพที่ผู้รับจ้างจัดส่งมาให้ และผลการตรวจสอบของกรมแผนที่ทหาร ประกอบกับการสุ่มตรวจอีกครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ที่เป็นปัญหาแล้ว สามารถพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบได้แล้ว กรณีก็อยู่ในขอบข่ายที่สามารถดำเนินการได้

แนววินิจฉัยของ อกพ.

47ข้อเท็จจริง

 • - กรมการแพทย์ได้ทำสัญญาซื้อขายรถพร้อมอุปกรณ์ตรวจมะเร็งเต้านม

 • ตามสัญญาฯ ข้อ ๕.๘ กำหนดว่า บริษัท ฯ จะต้องส่งมอบเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) ใน วันส่งมอบเครื่อง พร้อม Upgradesoftware ให้ทันสมัยตลอดระยะเวลารับประกัน

 • - ปรากฏว่า บริษัทฯ ได้ส่งมอบรถพร้อมอุปกรณ์ตรวจมะเร็งเต้านม โดยได้ทำการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลรุ่นใหม่ล่าสุด โดยไม่ได้แจ้งให้กรมการแพทย์ทราบล่วงหน้าก่อนจึงไม่ได้มีการแก้ไขสัญญาในส่วนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล

 • - ผู้ขายได้ส่งมอบ รถพร้อมอุปกรณ์ตรวจมะเร็งเต้านม รุ่นใหม่ล่าสุด โดย เครื่องเอกซเรย์ฯ ดังกล่าวยังคงเป็นยี่ห้อเดิม แต่เปลี่ยนรุ่น ใหม่ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องเอกซเรย์รุ่นที่ผู้ขายติดตั้งให้นั้น เป็นรุ่นที่มีคุณภาพโดยรวม ดีกว่ารุ่นที่กำหนดในสัญญา


 • กรมการแพทย์ สามารถตรวจรับพัสดุ ดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๖ อีกแต่อย่างใด โดยอาศัยเงื่อนไขของสัญญา ข้อ ๕.๘ ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามแคตตาล๊อคของเครื่องเอกซเรย์รุ่นใหม่ที่ผู้ขายส่งให้ โดยให้ถือว่าแคตตาล็อคเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และจะต้องให้คู่สัญญาลงนามกำกับในแคตตาล็อคเพื่อเป็นหลักฐานแนบท้ายสัญญาด้วย

แนววินิจฉัยของ อกพ.


มหาวิทยาลัยขอนแก่นหารือปัญหาการตรวจรับพัสดุมหาวิทยาลัยขอนแก่นหารือปัญหาการตรวจรับพัสดุ

ข้อเท็จจริง

 • - สัญญาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาระบบจัดการเรียนการสอบทางไกล จำนวน ๑ ระบบ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับและทดสอบการใช้งานของระบบต่างๆ

 • ในระหว่างการตรวจรับ บริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ที่แต่งตั้งผู้ขายให้เข้าเสนอราคา ได้ทำหนังสือขอให้มหาวิทยาลัยฯ ระงับการตรวจรับไว้ก่อนชั่วคราว โดยอ้างว่า ผู้ขายได้สั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยตรงไม่ผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่าย

 • ผู้ขายได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยฯ ขออนุญาตนำเข้ารายการสินค้าโดยตรง และ ขอรับรองว่าจะให้บริการและการรับประกันสินค้าทุกรายการ ตามเงื่อนไขการประกวดราคาและสัญญา

 • เอกสารแนบท้ายสัญญา กำหนดว่า “ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ให้มีสิทธิจำหน่ายและบริการหลังการขายจากผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือ ผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย โดยมีหนังสือรับรองมายื่นในวันยื่นเอกสาร”


๑. มหาวิทยาลัยขอนแก่นหารือปัญหาการตรวจรับพัสดุกรณีที่ผู้ขายสั่งซื้อสินค้าโดยไม่ผ่านตัวแทนจำหน่าย จะถือว่าเป็นการส่งมอบสินค้าโดยผิดเงื่อนไขหรือไม่

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะสามารถตรวจรับสินค้าของผู้ขายได้หรือไม่

ข้อหารือ


 • หลักการมหาวิทยาลัยขอนแก่นหารือปัญหาการตรวจรับพัสดุ ระเบียบฯ ข้อ ๗๑ (๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องตรวจรับพัสดุให้ถุกต้องครบถัวนตรงตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้

 • ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะต้องตรวจรับให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา และรายละเอียดแนบท้ายสัญญา

 • อย่างไรก็ดี หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา และมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าการแก้ไขสัญญาดังกล่าว เป็นความจำเป็นโดยไม่ทำให้ราชการต้องเสียประโยชน์ หรือ เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ราชการ ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๓๖ กรณีย่อมเป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ

มติ อกพ.


การตรวจการจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นหารือปัญหาการตรวจรับพัสดุ

และการควบคุมงานก่อสร้าง


ข้อเท็จจริงมหาวิทยาลัยขอนแก่นหารือปัญหาการตรวจรับพัสดุ

 • - กรมสรรพากร จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยการทาสีตัวอาคารและเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาโรงจอดรถยนต์ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างภายในกำหนดเวลา คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจแล้ว ปรากฏว่างานที่ส่งมอบยังไม่เรียบร้อย จึงแจ้งให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไข ซึ่งผู้รับจ้างได้แก้ไขตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแล้ว แต่ยังมีงานในส่วนที่ ไม่เรียบร้อยอยู่อีก จึงได้แจ้งแก้ไขอีกเป็นครั้งที่ ๒ ผู้รับจ้างก็ยังไม่สามารถแก้ไขงานให้เรียบร้อยได้ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีมติไม่ตรวจรับงาน

 • ต่อมาผู้รับจ้างได้มีหนังสือยินยอมให้ หักลดเงินตามเนื้องานในส่วนที่เห็นว่าไม่เรียบร้อยนั้น ผู้ควบคุมงานได้รายงานผลการก่อสร้างว่า บริเวณที่มีคราบสนิมและสีเหลืองไม่สามารถขัดล้างออกได้ โดยได้ให้ทางห้างฯ ได้ใช้น้ำยา (น้ำกรด) ทินเนอร์ น้ำยาลอกสี แต่ไม่สามารถล้างออกได้ เนื่องจากฝังลึกลงไปในผนัง

 • กรมสรรพากรชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่า งานทาสีอาคารที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เกิดจากการที่ผู้รับจ้างได้ทาสีเคลือบก่อน โดยไม่ได้ทำความสะอาดคราบสกปรกออก่อน เมื่อเคลือบไปแล้วจึงไม่สามารถล้างออกได้


แยกการพิจารณาเป็น ๒ ประเด็น

ประเด็นแรก

ประเด็นที่สอง

เรื่องการขอลดเนื้องาน นั้น เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงที่ผู้แทนได้ชี้แจง นั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องการลดเนื้องาน แต่เป็นเรื่องที่ ผู้ว่าจ้างทำงานไม่เรียบร้อยตามรูปแบบรายการ และต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญา

เป็นเรื่องที่ผู้รับจ้างไม่สามารถแก้ไขงานได้นั้น กรณีนี้ต้องไปหาข้อยุติ ให้ได้ก่อนว่า เนื้องานตามสัญญาไม่สามารถ ทำได้ตามหลักวิชาช่าง ถ้ายังสามารถทำได้อยู่ แต่ผู้รับจ้างทำไม่ได้ ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดสัญญา แต่หากตามหลักวิชาช่าง ไม่สามารถทำได้จริง ก็เป็นเรื่องของการลดเนื้องานที่หน่วยงานต้องไปตกลงกับผู้รับจ้าง

แนววินิจฉัยของ อกพ.


การปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงานจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่ที่ผู้รับจ้างทำงานตามสัญญาทุกวัน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระเบียบฯ กำหนด

การที่จะต้องอยู่ปฏิบัติงานตลอดทั้งวันหรือไม่ ถือเป็นดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงานว่าในขั้นตอนของการทำงานในวันนั้นจำเป็นที่ต้องควบคุมดูแลตลอดเวลาการทำงานของผู้รับจ้างหรือไม่

หากข้าราชการหรือลูกจ้างประจำต้องปฏิบัติงานหลายแห่งในวันและเวลาเดียวกัน เพราะเหตุที่ส่วนราชการมีบุคลากร ไม่เพียงพอ ย่อมขึ้นอยู่ที่การใช้ดุลพินิจของส่วนราชการในการมอบหมายงาน ซึ่งจะต้องคำนึงถึงหน้าที่และ ความรับผิดชอบตามระเบียบฯ


ad