metody badania spo ecze stwa obywatelskiego n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Metody badania spo łeczeństwa obywatelskiego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Metody badania spo łeczeństwa obywatelskiego - PowerPoint PPT Presentation


  • 87 Views
  • Uploaded on

Metody badania spo łeczeństwa obywatelskiego. M. Nowak, M. Nowosielski. Problem.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metody badania spo łeczeństwa obywatelskiego' - vian


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
problem
Problem

Warto się zastanowić nad tym, (i) jakie możliwości badawcze stwarza sondaż w badaniach społ. obywatelskiego, (ii) jakie problemy badawcze można przy pomocy tej techniki rozwiązać oraz (iii) jakie zbiorowości badane możliwe są do opisania za jej pomocą.

specyfika bada spo obyw
Specyfika badań społ. obyw.?

Stosowany czasami wśród badaczy praktyków podział na badania opinii publicznej i tzw. badania sektorowe (badania sektora organizacji pozarządowych, czy tzw. III sektora). Istota rozróżnienia dotyczy dwóch aspektów: po pierwsze (I) badanej populacji, w pierwszym przypadku jest to najczęściej populacja dorosłych obywateli naszego kraju, w drugim nieco trudniej uchwytna, (II) zbiorowość działaczy organizacji pozarządowych, czy aktywistów społecznych.

badania sektorowe
„Badania sektorowe…

…w tym rozumieniu oznaczałyby próbę zidentyfikowania pewnego typu problemów badawczych, które wiążą się z tą częścią życia społecznego (określiliśmy je, zdając sobie sprawę z wieloznaczności samego pojęcia „społeczeństwo obywatelskiego”), a które uzyskują odrębność w dużej mierze poprzez „zanurzenie” w proces działania społecznego, z jego trudnym do zakreślenia, płynnym zakresem tożsamości (uczestnictwa) oraz akcydentalnością”.

dwa milcz ce za o enia
Dwa „milczące” założenia

„1) że społeczeństwo obywatelskie jest wyodrębnialne, najczęściej na

podstawie formalnych kryteriów (np. deklarowanego członkostwa);

2) że jego odrębny status ontologiczny jest akceptowany, często używa się określenia odrębnego sektora, czy wskazania na odrębny typ organizacji (np. organizacji non profit)”.

typologia sonda y toolkit
Typologia sondaży (toolkit)

Podstawą jest złożenie dwóch kryteriów:

slide8

Kryterium pierwsze, przedmiotowe, odnosi się do ustalenia, kto lub, co jest przedmiotem badania. Pozwala ono wyodrębnić trzy rozpowszechnione przypadki badań. Po pierwsze, badania indywidualne realizowane na reprezentatywnych próbach ogółu społeczeństwa.

Po drugie, badania indywidualne prowadzone na próbach osób „zaangażowanych” – aktywistach, uczestnikach ruchów społecznych, członkach organizacji pozarządowych, wolontariuszach itp.

Po trzecie, badania w których jednostkami analizy nie są ludzie a instytucje lub grupy obywateli (organizacje pozarządowe, ruchy społeczne, grupy protestu itp.).

Przy czym należy pamiętać, że może tu chodzić o społeczności na różnych poziomach – lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym.

slide9

Kryterium drugie jest celowościowe i odnosi się do celu poznawczego, jaki stawia sobie badacz projektując badania, a konkretniej, czy jest to badanie mające na celu zdiagnozowanie określonego zjawiska (badanie typu eksploracyjnego), czy też porównawcze (którego celem jest uzyskanie obrazu zmian określonych parametrów społecznych, czy wartości zmiennych).

W tym wypadku wyróżniamy dwie możliwości: b a d a n i a t y p u a d h o c pozwalające na dokonanie ahistorycznej diagnozy i ilościowej ilustracji oraz b a d a n i a p o r ó w n a w c z e (ze względu na równe kryteria), które pozwalają na uzyskanie obrazu zróżnicowań występujących w czasie lub w przestrzeni.

1 sonda e indywidualne
1. Sondaże indywidualne

Podstawowym analizowanym przez nas podziałem sondaży indywidualnych jest podział na te, (1) które dotyczą ogółu społeczeństwa (choć należy owo społeczeństwo rozumieć dość szeroko tj. chodzi nam zarówno o wszystkich Polaków, ale także poznaniaków, Europejczyków etc.) oraz te, (2) które dotyczą tylko uczestników sektora ruchów społecznych czy organizacji pozarządowych.

sonda e indywidualne przeprowadzane na og le spo ecze stwa
Sondaże indywidualne przeprowadzane na ogóle społeczeństwa

Sondaże, taki oparte są w większości na próbach dobieranych losowo lub kwotowych. Cześć z tych badań w całości jest poświęcona problematyce aktywności społecznej – ma wówczas określić poziom lub zakres zjawisk związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego, część zaś traktuje ten problem jako jeden z wielu pojawiających się w kwestionariuszu.

slide14

w odniesieniu do problematyki społeczeństwa obywatelskiego to:

• próby określenia wielkości zaangażowania społecznego w badanych zbiorowościach:

– poziomu uczestnictwa i głębokości zaangażowania w organizacjach pozarządowych, ruchach społecznych, partach politycznych (przynależność, wolontariat, róże formy wsparcia);

– poziomu uczestnictwa w różnych działaniach społecznych (protestach, akcjach zbiorowych, zbiórkach);

• próby określenia poziomu deklarowanej chęci uczestnictwa w organizacjach i akcjach;

• wiedza i opinia na temat organizacji społecznych i osób w nich zaangażowanych;

• próby określenia poziomu kapitału i zaufania społecznego;

• społeczne definicje aktywności społecznej.

• opis motywacji podejmowania i niepodejmowania zaangażowania społ.

przyk ady tego typu bada
Przykłady tego typu badań

Klasycznymi przykładami tego typu strategii badawczej są badania Diagnozy Społecznej (por. J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2007, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007 i wcześniejsze, systematycznie realizowane przez CBOS badania omnibusowe, których wyniki następnie były analizowane w formie komunikatów („Grupowa aktywność społeczna Polaków w latach 1998-2004”, „Czy Polacy są społecznikami”, „Zaufanie z sferze publicznej i prywatnej”, „Gotowość do współpracy z innymi ludźmi” etc.) bądź zeszytów (por. B. Wciórka, Społeczeństwo obywatelskie 1998-2004, „Opinie i diagnozy” nr 1, CBOS, Warszawa 2004; B. Wciórka, Społeczeństwo obywatelskie 1998-2006, „Opinie i diagnozy” nr 3, CBOS, Warszawa 2006). Warto przywołać tutaj przykład badań współorganizowanych lub organizowanych przez agencje badań opinii publicznej, w tym np. przez SMG/KRC przy współpracy z Stowarzyszeniem Klon/Jawor: „Wolontariat, filantropia i 1%”(np. J. Herbst, M. Gumkowska, Wolontariat, Filantropia i 1%. Raport z badań 2006, 3w*, Warszawa 2007 i wcześniejsze). Podobne analizy dokonywane były także na materiale z badań w ramach cyklu Polacy (K. Pełczyńska-Nałęcz, Postawy i zachowania polityczne – tendencje zmian w latach 1988-1995, w: W. Adamski (red.), Polacy ’95. Aktorzy i klienci transformacji, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998). Z badań międzynarodowych problematyka interesująca nas była ujmowana miedzy innymi w Europejskim Sondażu Społecznym (EuropeanSocialSurvey) czy Światowym Sondażu Wartości (WorldValuesSurvey).

sonda e indywidualne przeprowadzane na uczestnikach
Sondaże indywidualne przeprowadzane na uczestnikach

Oczywiście ta kategoria badań jest szeroka: mogą być to członkowie i aktywiści organizacji pozarządowych, uczestnicy ruchów społecznych, uczestnicy pewnych działań zbiorowych (np. protestów), wolontariusze itp.

problemy
Problemy

„Po pierwsze, wysoce prawdopodobne są kłopoty z reprezentatywnym doborem badanych. O ile w przypadku formalnych członków i współpracowników organizacji można jeszcze stworzyć jakaś względnie pełną listę osób zaangażowanych, to w przypadku ruchów społecznych, czy uczestników działań zbiorowych wdaje się to zdecydowanie trudniejsze.

Po drugie, czasem wskazuje się, że istotnym problemem w tego typu badaniach jest brak porównania z <<nieuczestnikami>>”.

sonda e ad hoc versus por wnawcze
Sondaże ad hoc versusporównawcze

Sondażowe badania ad hoc uczestników dostarczające informacji na temat osób zaangażowanych w pojedyncze przedsięwzięcie (organizację, ruch, działanie) – ich motywacji, postaw, zachowań etc. pozwalają także na zebranie danych dotyczących samej organizacji, ruchu czy działania. Jak się wydaje tego typu badania w dużym stopniu mają wartość opisową w mniejszym stopniu wyjaśniającą.

por wnawcze
Porównawcze

Badania porównawcze postaw, czy opinii uczestników w większym stopniu stanowić mogą podstawę do wyjaśniania. Jednym z kryteriów porównań jest czas. Tego typu badania przede wszystkim stosowane są w analizach ruchów społecznych (np. przy analizie cyklów ruchów społecznych), pokazują bowiem jak zmieniają się postawy uczestników w czasie .

Por . badania nad duńskim ruchem pokojowym, np. D. Oemega, B. Klandermans, Non-conversion and Erosion: The Unwanted Effects of Action Mobilization, „American Sociological Review no 59, 1994.

slide20

Można także próbować porównywać postawy czy motywy aktywistów mieszkających i działających w różnych miejscach, po to by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy pewne charakterystyki lokalnych zbiorowości (w szerszym lub węższym znaczeniu) wpływają w jakimś stopniu na działania społeczne. Również tym wypadku pojawiają się częściej badania ruchów społecznych w ramach tzw. geograficznego podejścia do ruchów społecznych.

B. Miller, Geography and Social Movements: Comparing Antinuclear Activism in the Boston Area, University of Minneapolis Press, Minneapolis 2000.

sonda e instytucjonalne
Sondaże instytucjonalne

„Sondaże instytucjonalne albo organizacyjne. Można by zastanawiać się nad sensownością zaliczania badań tego typu do sondaży pewne jednak ich cechy usprawiedliwiają taką klasyfikację. Przede wszystkim wybrana technika – wywiad kwestionariuszowy lub ankieta, ponadto ilościowy sposób analizy. Główne różnice w stosunku do klasycznego sondażu to oczywiście status respondenta, którym w przypadku sondaży instytucjonalnych jest przedstawiciel lub kilku przedstawicieli (przewodniczący, rzecznik itp.)”.

Na tematsondażyinstytucjonalnych (organizational surveys) patrz: B. Klandermans, J. Smith, Survey Research: A Case for Comparative Designs, w: B. Klandermans, S. Staggenborg (red.), Methods of Social Movement Research, University of Minnesota Press, Mineapolis 2002, s. 4.

wa na uwaga
Ważna uwaga

Ankietowany pełni on więc w pewnym sensie funkcję informatora a nie respondenta.

slide23

Problemy badawcze na jakie próbuje się odpowiadać za pomocą sondaży instytucjonalnych to przede wszystkim:

rekonstrukcja struktury organizacji (wiekowej, terytorialnej, struktury zarządzania etc.);

ustalenia pól i sposobów działania;

ustalenia liczby i dokonania charakterystyki uczestników i ew. pracowników;

określenia przychodów i wydatków etc.;

opis społecznego otoczenia organizacji;

rekonstrukcja pojawiających się problemów etc.

ad