Statisztikai m dszerek a pedag giai kutat sban
Download
1 / 55

Statisztikai m ódszerek a pedagógiai kutatásban - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Statisztikai m ódszerek a pedagógiai kutatásban. Mérés. Dolgokhoz valamilyen szabály alapján számokat rendelünk hozzá. Ezek a számok az ADATOK. Adatok fajtái. Mérhető adatok intervallumskálán mérhetők Összeadhatók ( additívek ) Pl. hány másodperc alatt teljesíti a tanuló az 50 métert.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Statisztikai m ódszerek a pedagógiai kutatásban' - vevina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Statisztikai m dszerek a pedag giai kutat sban

Statisztikai módszerek a pedagógiai kutatásban


M r s
Mérés

 • Dolgokhoz valamilyen szabály alapján számokat rendelünk hozzá.

 • Ezek a számok az ADATOK.


Adatok fajt i
Adatok fajtái

 • Mérhető adatok

  • intervallumskálán mérhetők

  • Összeadhatók (additívek)

  • Pl. hány másodperc alatt teljesíti a tanuló az 50 métert.

 • Rangsorolt adatok

  • Ordinális skálán jelöljük őket

  • Nem adhatók össze, nem jelölik a pontos különbséget.

  • Pl. Hányadik lett a tanuló gyorsfutásban.

 • Nominális adatok

  • Egy kategóriát jelölünk egy számmal.

  • Nominális skála.

  • Pl. férfi 1, nő 2, stb.


Statisztikai m r sek
Statisztikai mérések

 • Leíró statisztika:

  • gyakoriságok

  • Középérték számítás

  • Szóródás

  • Összefüggések vizsgálata

 • Matematikai statisztikai:

  • A minta tulajdonságai érvényesek-e az alapsokaságra?


A statisztikai m dszerek t pusai
A statisztikai módszerek típusai

 • Függnek:

  • Az adatok milyenségétől (mérhető, ordinális, nominális)

  • A kutatásban résztvevő mint számától (egy, kettő, több)
Spss for windows
SPSS for Windows

 • Menüpontok:

  • Data – módosíthatjuk a változók legfontosabb tulajdonságait.

  • Transform– a változók értékeinek átkódolása, új változók létrehozása a meglévők segítségével.

  • Analyze– a legfontosabb statisztikai eljárások innen indíthatók el.

  • Graphs– az adatokból diagrammok készíthetők.

  • Utilities – formai segédeszközök (pl. betűtípus, cellarácsok).

  • Window – több ablak megnyitása.

  • Help– segítség angol nyelven.


Adatok bevitele
Adatok bevitele

 • Data –

  • Data View

  • VariableView

   Hiányzó adat (Missingvalue): 9

   Type: a típus

   Variablelabel: a változónév címkéje

   Alignement: igazítás

   Definelabels: a kategóriákat állapíthatjuk itt meg.

 • Új adatoszlop bevitele: InsertVariable (Data menüben)

 • Ellenőrzés: File menüpont – Display Data InfoM rt adatok elemz se
Mért adatok elemzése

 • Gyakorisági eloszlások (abszolút, relatív és kummulatív)

 • Középértékek (számtani közép, medián, módusz)

 • Szóródás

 • Hipotézisvizsgálat (t próbák)

 • Variancia-analízis

 • Korreláció számítás

 • Regresszió-analízis

 • Faktoranalízis

 • klaszteranalízis


Abszol t gyakoris gi eloszl sok
Abszolút gyakorisági eloszlások

 • Értéktartomány meghatározása.

 • Csoportok meghatározása.

 • Gyakorisági eloszlás meghatározása (hány adat esik az illető értéktartományba).

  Pl. Tudásszintmérés esetén megállapítjuk:

 • A legnagyobb és legkisebb értéket.

 • Csoportok meghatározása:

  • Páratlan számú csoport (8-9, nagyobb elemszámesetében 10-20)

  • Intervallum nagysága (1,2,3,5, 10, stb.)

  • A csoportok nem fedhetik egymást, oszthatóság!

 • Pl. 25-29, 30-34, 35-39, stb.


Gyakoris gok br zol sa
Gyakoriságok ábrázolása

Gyakorisági poligon

Hisztogramm


Intervallumok br zol sa poligonnal
Intervallumok ábrázolása poligonnal

 • Az intervallumnak meghatározzuk a közepét.

 • A középértékekhez rendeljük az abszolút gyakoriságot.

  Pl. 25-29: középérték 27………………f(a): 2

  30-34. középérték 32……………..f(a): 6

  Feladat: ábrázoljuk a 64. o. található minta adatait poligon és hisztogram segítségével.


Relat v sz zal kos gyakoris g f
Relatív (százalékos) gyakoriság f(%)

 • Számítsuk ki a mintánkra az abszolút gyakorisági eloszlást.

 • A kiszámolt gyakoriságokat szorozzuk meg 100-zal.

 • Minden kapott értéket osszunk el az elemek számával.

  (egyszerű hármas szabály alkalmazása, % kiszámítása.)

  Ábrázolása: poligonnal, kördiagrammal, hisztogrammal.


Feladat s z m tsuk ki a csoportk z p rt ket s a relat v gyakoris got majd br zoljuk
Feladat Számítsuk ki a csoportközép értéket és a relatív gyakoriságot, majd ábrázoljuk.


Kumulat v gyakoris g
Kumulatív gyakoriság

 • Kiszámítjuk az abszolút gyakoriságot minden csoporthoz rendelve.

 • Minden egyes csoport esetében a csoporthoz tartozó gyakorisághoz hozzáadjuk a nála kisebb elemeket tartalmazó csoportok gyakoriságait.

 • Ábrázoljuk.


Gyakoris g kisz m t sa spss sel
Gyakoriság kiszámítása SPSS-sel

 • 1. Készítsük el az adattáblát.

 • Analyze menüpont

  • Descriptive Statistics – Frequencies

  • A változó áthelyezése a másik ablakba

  • Kipipáljuk a kis ablakocskát

  • Chart – grafikont is ad ( a Chart menüpont alatt formázható).


A k z p rt k m r sz mai
A középérték mérőszámai

 • Számtani középérték (átlag).

 • Medián: az az elem, melynél a minta egyik fele nagyobb, a másik fele pedig kisebb.

 • Módusz: a minta elemei között leggyakrabban előforduló érték.


Sz mtani k z p rt k
Számtani középérték

 • Az adott mintába tartozó elemeket összeadjuk.

 • A kapott értéket elosztjuk az elemek számával.

  Csoportosított adatok esetén:

 • Megállapítjuk a csoportközépértékeket.

 • Megállapítjuk az abszolút gyakoriságot.

 • A fenti két értéket megszorozzuk egymással.

 • A kapott szorzatokat összeadjuk és elosztjuk az elemek számával.

  Feladat: számoljuk ki az előző feladat számtani középértékét.


Medi n
Medián

 • Állítsuk nagyság szerinti sorrendbe az adatainkat.

 • Páratlan adat esetén keressük meg a középső értéket.

 • Páros adatszám esetén keressük meg a két középső értéket, majd adjuk őket össze és osszuk el kettővel.

  Csoportosított adatok esetén a megfelelő intervallumot keressük meg, majd továbbszámolunk…


M dusz
Módusz

 • Számoljuk meg egy-egy elem összesen hányszor fordul elő.

 • Keressük meg, melyik elem fordul elő a leggyakrabban.

  Csoportosított adatok esetén:

 • Megkeressük azt az intervallumot, melyhez a legnagyobb gyakoriság tartozik.

 • Az illető intervallum csoportközepe lesz a módusz.


P lda
Példa

 • A számtani középérték, a medián és a módusz nem esik mindig egybe, és jellemzi a mintát. (l. könyvbeli ábrák. 114. o.)


K z p rt k sz m t s spss sel
Középérték számítás SPSS-sel

 • Analyze menüpont:

  • Descriptive statistics – Freqvencies.

  • Kitörölni a pipát a kisablakocskából, ahol a gyakoriságot kértük, majd a STATISTICS-re megyünk és ott kijelöljük, mi mindent szeretnénk megtudni az adatainkról.


Sz r d s
Szóródás

 • Szóródási terjedelem: a minta legnagyobb és legkisebb elemének különbsége. Jele Ri.

 • Kvartilisek: azok az értékek, melyek a minta nagyság szerinti sorba rendezett elemeit negyedelik Q1, Q2, Q3. (Q2-Me)

 • Interkvartilis félterjedelem: a minta nagyság szerint sorba rendezett elemeinek középső 50%-át tartalmazó értéktartomány fele. Q=(Q3-Q1)/2


Sz r d s1
Szóródás

 • Átlagos eltérés: a minta számtani középértéktől való távolsága. Az távolságokat összegezve és elosztva a minta elemszámával kapjuk meg a mintát jellemző átlagos eltérést.

 • Variancia (négyzetes összeg): minden elem átlagtól való eltérését négyzetre emeljük, majd a kapott értékeket összeadjuk. A négyzetes összeget elosztjuk a szabdságfokkal (n-1).

 • Szórás=variancia négyzetgyöke. Jele: Si

 • Variációs együttható: szórás és számtani közép hányadosa megszorozva 100%-kal.


Sz r d s kisz m t sa spss sel
Szóródás kiszámítása SPSS-sel

 • Szóródási terjedelem: Range

 • Kvartilisek: Quartiles

  • Cut points for…10 – 10 részre oszthatjuk a mintát.

 • Átlagos eltérés nincs.

 • Variancia: variance

 • Szórás: std. Deviation.


Hipot zisvizsg lat szignifik ns e a kapott eredm ny
Hipotézisvizsgálat – szignifikáns-e a kapott eredmény?

 • Cél: megvizsgálni, hogy a hipotézisünk beigazolódott-e vagy sem.

  Pl. kontroll csoportos kísérlet esetén a kísérlet hatékony volt-e, különbség mutatható-e ki a kontroll csoport és a kísérleti csoport eredményei között. (l. 158. o.)

 • 95% valószínűség esetén a különbség szignifikáns p<0,05.

 • 99% fölött a különbség erősen szignifikáns, a kapott eredmény nem a véletlen műve.p<0,01.


Egydimenzi s mint k
Egydimenziós minták

- A mintákról csak egy adatunk van


T pr b k
T-próbák

 • Önkontrollos pedagógiai kísérlet esetén: egymintás t-próba.

 • Kontrollcsoportos pedagógiai kísérlet esetén: kétmintás t-próba és az F próba.


Egymint s t pr ba spss
Egymintás t-próba - SPSS

 • Azt vizsgáljuk, hogy az önkontrollos kísérlet során szignifikáns-e a különbség az előzetes és utófelmérés eredményei között.

 • ANALYZE – COMPARE MEANS

  - PAIRED-SAMPLES T TEST

  Kijelölöm a két oszlop nevét, átviszem a másik ablakba.

  OPTIONS: Confidence Interval – beállítom, a szignifikancia szintet.


K t mint s t pr ba
Két mintás t-próba

 • Azt vizsgáljuk, hogy a kísérleti és kontrollcsoport eredményei szignifikánsan eltérnek-e egymástól.

 • Az adatokat egy oszlopba írjuk, a második oszlopba írjuk be a csoport számát.

 • ANALYZE – COMPARE MEANS

  - INDEPENDENT-SAMPLES T TEST

  TEST VARIABLE: matek

  GROUPING VARIABLE: csoport

  - Define Groups…. Megnevezzük…

  OK.


Variancia anal zis
Variancia-analízis

 • Többcsoportos kísérlet esetén hasonlítjuk össze a különböző minták eredményeit.

 • Ha az egyes csoportokra kiszámolt varianciák nem különböznek lényegesen egymástól, a különbség közöttük nem szignifikáns.


Variancia anal zis spss
Variancia-analízis SPSS

 • ANALYZE - COMPARE MEANS - MEANS

 • Dependent list (függő változó): teljesit

 • Independent list (független változó): osztály

  OPTIONS: mean, variance, number of cases (elemszám)

  Kijelölni az ANOVA TABLE AND ETA

  OK


Variancia anal zis 2
Variancia-analízis (2)

 • Páronként is megvizsgálhatjuk a csoportok között létezik-e szignifikáns különbség.

 • ANALYZE – COMPARE MEANS

  - ONE-WAY ANOVA

  Dependent list: teljesit

  Factor: osztály

  POST HOC – TUKEY’S HONESTLY SIGNIFICANT DIFFERENCE

  OK


T bbdimenzi s mint k
Többdimenziós minták

A mintákról több sor adatunk van


Korrel ci sz m t s
Korreláció számítás

 • Pl. egy osztály fizika és matematika eredményei között vizsgáljuk van-e összefüggés.

 • Korrelációt számolhatunk mért, rangsorolt és nominális adatok esetén is.

  MÉRT adatoknál klb. korreláció figyelhető meg:

 • Negatív korreláció: Matek eredmény magas – fizika eredmény alacsony

 • Pozitív korreláció: Matek magas – fizika magas

 • Korrelálatlanság: hol magas, hol alacsony, nincs összefüggés. (grafikusan: 214. o.)


Korrel ci 2
Korreláció (2)

 • A korreláció értéke -1 és 1 között mozog, minél közelebb van az 1-hez vagy -1-hez, annál nagyobb az összefüggés a két eredmény között.


Korrel ci sz m t s spss
Korrelációszámítás - SPSS

 • ANALYZE – CORRELATE – BIVARIATE

 • Áthelyezzük a változókat a másik ablakba a nyíl segítségével

 • PEARSON

 • TWO-TAILED

 • DISPLAY kipipálva

 • STATISTICS: kipipálni a means és a standard deviations-t


Parci lis korrel ci s egy tthat
Parciális korrelációs együttható

 • Többdimenziós minta esetében jól alkalmazható.

 • Kiszámítása: ANALYZE – CORRELATE – PARTIAL

 • VARIABLES: azok a változók, amelyek között korrelációt akarunk számítani

 • CONTROLLING FOR: amelyik változónak a hatását ki akarjuk zárni.


Regresszi anal zis
Regresszió-analízis

 • A populáció bármely tagjára vonatkoztatva a regresszió-analízis segítségével becsülhetjük meg az általa elérhető értéket.

 • Pl. a vizsgált személynek csak néhány adatát ismerjük, illetve a minta alapján tudjuk milyen összefüggések vannak a különböző adatok között. Meg tudjuk becsülni, hogy az illető személy milyen adatokat produkálhatna egy vizsgálat során. (235. o)


Regresszi anal zis 2
Regresszió-analízis (2)

 • Regressziós egyenlet: összefüggést találunk a két mintasor értékei között és ennek alapján kiszámíthatjuk az összes hiányzó értéket.

 • ANALYZE – REGRESSION – LINEAR

 • Independent list: X

 • Dependent list: Y

 • STATISTICS: ESTIMATES – kipipálni

  Y=1,428X+o,658Rangsorolt adatok elemz s re alkalmas statisztikai elj r sok
Rangsorolt adatok elemzésére alkalmas statisztikai eljárások

 • Wilcoxon próba

 • Mann-Withney próba

 • Kruskal-Wallis próba

 • Rangkorreláció számítás


Wilcoxon pr ba
Wilcoxon-próba eljárások

 • Csoportrangszámok meghatározása önkontrollos kísérlet esetén.

 • Pl. a kísérlet során alkalmazott- elő és utófelmérések eredményei nem túl megbízhatóak, ezért rangsorolták a gyerekeket teljesítményük alapján és az előzetes és utófelmérés során kialakult rangsor alapján értékelik az eredményeket.


Wilcoxon pr ba spss
Wilcoxon próba - SPSS eljárások

 • ANALYZE – NONPARAMETRIC TEST

  – 2 RELATED SAMPLES

 • Áthelyezzük a két változót, és OK

 • Leolvassuk a kapott eredményeket.


Mann withney pr ba
Mann-Withney próba eljárások

 • Kontrollcsoportos kísérletek esetén alkalmazzuk, hogy összehasonlítsuk a két csoport által elért eredmények közötti különbség szignifikáns-e.

 • SPSS:

 • ANALYZE – NONPARAMETRIC TESTS

  - 2 INDEPENDENT SAMPLES

  TEST VARIABLE LIST: elott, után

  GROUPING VARIABLE: csoport

  DEFINE VARIABLE: 1,2


Kruskal wallis pr ba
Kruskal-Wallis próba eljárások

 • Több minta esetén akarjuk ellenőrizni, hogy az elért eredmények közötti különbségek szignifikánsak-e.

 • SPSS: ANALYZE – NONPARAMETRIC TESTS

  – K INDEPENDENTS SAMPLES


Rangkorrel ci sz m t s
Rangkorreláció-számítás eljárások

 • SPSS

  ANALYZE – CORRELATE – BIVARIATE

  Variables: áttenni a változókat

  Test of Significance: two tailed kipipálva

  OK


Meg llap that adatok elemz se

Megállapítható adatok elemzése eljárások

ᵡ²- próba


Pr ba
ᵡ² eljárások- próba

 • Megállapítható adatok esetében egy-egy jelenség mellé rendelünk egy-egy számot, mindig ugyanazt a számot.

 • Pl. település nagysága, válaszadó neme, iskolatípus, stb.

 • Az adatokat kontingencia táblázatba foglaljuk.


Pr ba spss
ᵡ² eljárások- próba, SPSS

 • Adattábla létrehozása.

 • ANALYZE – DESCRIPTIV STATISTICS – CROSSTABS

 • ROWS – sorok

 • COLUMNS – oszlopok

 • STATISTICS – CHI-SQUARE: kipipálni

 • CONTINUE

 • CELLS: kipipálni, amit szeretnénk (%, elemszám).

 • FORMAT: a táblázat beállításai.

 • (l. saját kutatás)ad