hvor skal jobbene komme fra n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvor skal jobbene komme fra ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvor skal jobbene komme fra ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Hvor skal jobbene komme fra ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Hvor skal jobbene komme fra ?. Morgenforedarg den 5.12.2011 Niels Westergård-Nielsen, Institut for Økonomi Aarhus Universitet nwn@asb.dk. oversigt. Jobnedlæggelser og – oprettelser over konjunkturerne Hvordan er det i andre lande ? Hvor skabes jobbene ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hvor skal jobbene komme fra ?' - vevina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvor skal jobbene komme fra

Hvorskaljobbenekommefra?

Morgenforedarg den 5.12.2011

Niels Westergård-Nielsen,

Institut for Økonomi

Aarhus Universitet

nwn@asb.dk

NWN, AU

oversigt
oversigt
 • Jobnedlæggelserog –oprettelser over konjunkturerne
  • Hvordanerdetiandrelande?
 • Hvorskabesjobbene?
 • De nystartedevirksomhedersoverlevelse
 • Perspektiverogmuligheder

NWN, AU

tab af job under krisen
Tab af job under krisen

Kilde: Statistikbanken, DST

Ikkenyt, at der tabes job under en krise

Hvader der sket under de foregåendekonjunkturtilbageslag?

NWN, AU

delresultater 1
Delresultater 1
 • Tilbageslagreducerer jobs
 • Efterfølgendeopganggenskaber job iservicesektoren men itiltagende grad ikkeiindustrien
 • Industrijobøgesijyskekommuner, somhervedbliver mere udsatteinæstekrise
 • Detharbidragettil at flytteindustrijobfraKbhvnog dele afSjællandvestpå
 • Her erstattesindustrijobafservicesektorjob
 • Industrijobvarkoncentrereti de jyskekommunerforud for krisen

NWN, AU

delresultater 2
Delresultater 2
 • Industriensbeskæftigelsegåettilbage mange steder, men DK erblandt de hårdestramte
 • Lønudviklingeni DK harværet den højeste
 • Lex Germania (en konsekvensaf euro samarbejdet): hvis DK skalleveretildettyske marked/underleverandør/konkurrereskalvorelønningerikkestige mere end de tyske!
 • Alternativt: DK virksomhederskalfinde en niche udenfor
 • Eller vi skalvære mere produktive end tyskerne

NWN, AU

hvorfor er tyskland s tilbageholdende med l nstigninger
HvorforerTysklandsåtilbageholdende med lønstigninger?
 • MinimumslønningererfaldetiTyskland
 • Afsmitningpåandrelønninger
 • FagforeningerneharikkekunnetståimodpressetfranyarbejdskraftfraØst.
 • Priserneer kun stegetmoderat, såreallønnenharværetsikret for en del afarbejderne
 • I DK harfagforeningerderimodværeti stand til at holde en del afkonkurrencenfra de nyemedlemslandeude.
  • DanskeogtyskevirksomhederharkøbtarbejdskrafteniTyskland/købtmellemprodukteriTyskland. Sketeuden at man fikøjepå det.

NWN, AU

delresultater 2 fortsat
Delresultater 2 fortsat
 • Men store kendtedanskevirksomhederklarer sig rimeligt?
  • (Jegtror) De outsourcer en del afderesproduktionfradanskeunderleverandørertilTysklandognabolandeiøst, så de kanbeholdedereskonkurrenceevne
 • de virksomheder, der bliverramt:
  • Mindretilmellemstorevirksomheder, der lever af at produceremellemprodukter, ogsomderforerkonkurrenceudsatte.
 • Kina og Kina ligesyd for grænsen

NWN, AU

hvem skaber jobbene
Hvemskaberjobbene?
 • Beskæftigelsesvækst for alle private virksomheder

De store, de mellemstore, de småvirksomheder?

Eller de nyeeller de gamle?

Hvemharfaktiskgjortdet?

De nyevirksomhederstartessomsmåvirksomheder – ikkeoveraskende

NWN, AU

delresultater 3
Delresultater 3
 • Statistiskanalyseafhvilkefaktorer, der forklarerjobvækstbedst:
  • De ungevirksomhederskaberjobbene,
  • De ældrenedlæggerdem
  • Størrelseerikke en god forklaring, men deter et faktum, at nyevirksomheder starter somsmå
  • Megetstortabsrate for nyevirksomheder

NWN, AU

jobnedl ggelser som f lge af nedl ggelse af firma afh ngig af alder
Jobnedlæggelsersomfølgeafnedlæggelseaf firma afhængigaf alder

Ungefirmaerhar en megetstørrerisiko for at blivenedlagt

At kontrollere for størrelse spiller ikkenogenrolle

NWN, AU

jobskabelse og nedl ggelser og firmaalder
Jobskabelseog – nedlæggelserogfirmaalder

Jobskabelse, nyeogekspanderendevirksomheder

Jobnedlæggelse, lukkedeogindskrænkendefirmaer

NWN, AU

slide21
Ervækstensærligstorinden for visseindustrier, når vi tagerhensyntil alder ogstørrelsesamtuddannelse?

Pick the winner strategier, kan de bruges?

NWN, AU

delresultater 4
Delresultater 4
 • Jobvækstkommerfra mange faktorer, men den mestentydigeerfranystartedevirksomheder
 • Alder ermegetvigtigere end størrelse!
 • Tabsraten for beskæftigelseinyevirksomhedererhøj
 • Såproblemeterderesoverlevelse

NWN, AU

hvor store bliver de nye firmaer
Hvor store bliver de nyefirmaer?

Kun megetfåbliver store inden for 10 år

NWN, AU

delresultater 5
Delresultater 5
 • Kun 3% af de overlevendefirmaerved 10års overlevelsehar mere end 20 ansatte.
 • Vækstiantalansatteermegetlangsom med IT ogforretningsservicesom en undtagelksesammen med udlejning.
 • Lille sammenhængmellembeskæftigelsesvækstogoverlevelse.
 • Industrien: Undtagelsensynes at væreinden for minedriftog post ogtele, hvor der ermnegetfåfirmaer der overlever, men relativt mange voksertil mere end 10 ansatte. Firmaerneentenvokserellerdør
 • Servicesektoreneranderledes: En større del overleverog men megetfærrevoksertil mere end 10 ansatte. Firmaernestagnererogoverlever

NWN, AU

konklusioner
Konklusioner
 • Job nedlæggesihverttilbageslag,
  • servicesektorengenskaberhurtigt, mensindustrienikkekan
 • DetteharværetmestudtaltiKbhvnog en del afSjælland
  • Vestdanmarkharovertagetindustrijobbene
  • Vestdanmarkerformentligogsåhårdestramt nu
 • Job iindustriennedlæggesogsåivorenabolande, men mindstiTyskland
 • Tysklandslønstigningerer 20pctpoints mindre end DK’s siden €, såvirksomhederiandrelandeerpåført en voldsomkonkurrencefraTyskland

NWN, AU

konklusioner 2
Konklusioner 2
 • Jobvækstkommermestentydigtfranystartedevirksomheder
 • Spørgsmåleneer
  • Oprettes der noknyevirksomheder?
  • Overlever der nok?
  • Ogskabes de indenfor de områder, hvorproduktivitetenerhøjest?
 • Vi finder:
  • inden for industrienoverleverfirmaerne, hvis de vokser
  • Inden for service: stagnation med under 10, men overlevelse
 • Men totalter der for fåvirksomheder, der skabervækst
 • Og de skabesinden for områder, hvorproduktivitetenikkeudvikler sig meget.

NWN, AU

perspektiver og muligheder
Perspektiverogmuligheder
 • Den store lønforskeltilTyskland:
  • Nødvendigt med en relativlønnedgangi DK
   • Vi ved, at mange måaccepterenæsten 25% lavereløn, når de skal have et nyt job efterfyring
   • Vigtigt at man erkenderdethurtigtogikkehænger fast iunderstøttelse
   • Vi mangler at findeudafhvaddecentraliseringenafløndannelsenbetyder
   • Skattereformkunnefåstorbetydning her
 • Nødvendigt med virksomhedsejere, der kan se, at de skali gang igenogharmidlertildet:
  • Finansiering – banker – (trordet)
  • Godeideer – nogleafdemkommerfra folk med en videregåendeudd.

NWN, AU

perspektiver og muligheder 2
Perspektiverogmuligheder 2
 • Nystartafvirksomheder
  • Rammebetingelser: skat, bureaukratiomkring start afvirksomhed, ansættelseafpersonale
  • uddannelse, støttemulighedertil at ansætte folk med videregåendeuddannelse
  • Finansieringsmulighederafgørende – bankerneharikkekunnetlevere, kan de detifremtiden?

NWN, AU

kilder
Kilder
 • Hvoringenkildeerangivet:
  • Anders Hoffmann, Rikke Ibsen, DorteHøeg Koch and Niels Westergård-Nielsen: Stagnation or Survival– the life and death of new firms. Kommersnartpåhjemmeside for CCP.AU.DK.
  • Ibsen, R. og Niels Westergård-Nielsen: regional jobskabelseiDanmark, 1980-2007. Arbejdspapir, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, se hjemmeside for CCP
  • Ibsen, R. og Niels Westergård-Nielsen: Job creation by firms in Denmark, working paper, IZA, Bonn, 2011.
  • Hjemmeside for CCP: http://www.asb.dk/forskning/forskningscentreoggrupper/forskningscentre/ccpcenterforcorporateperformance/

NWN, AU