1 / 28

Po śmierci Heroda

Po śmierci Heroda. WYKONAWCA: Wojciech Nowak Lat 13. A gdy Herod umarł,. oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie mówiąc:. wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi Izraelskiej,. zmarli bowiem ci, którzy nastali na życie dziecięcia.

vesta
Download Presentation

Po śmierci Heroda

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Po śmierci Heroda WYKONAWCA: Wojciech Nowak Lat 13

 2. A gdy Herod umarł,

 3. oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie mówiąc:

 4. wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi Izraelskiej,

 5. zmarli bowiem ci, którzy nastali na życie dziecięcia.

 6. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi Izraela.

 7. Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim, Herodzie,

 8. bał się tam iść, ostrzeżony jednak we śnie udał się w stronę Galilei.

 9. A przyszedł tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret,

 10. aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazywanym będzie.

 11. A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni ludzkiej i mówiąc:

 12. Opamiętajcie się, albowiem przybliżyło się królestwo Niebios.

 13. Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa:

 14. Głos wołającego na pustyni:Gotujcie drogę Pańską,Prostujcie ścieżki jego.

 15. A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańcze i miód leśny.

 16. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska.

 17. I byli chrzczeni przez niego w rzece Jordan, wyznając grzechy swoje.

 18. A gdy ujrzał faryzeuszy i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich:

 19. plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?

 20. Wydawajcie więc owoc godny upamiętnienia;

 21. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie:

 22. Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.

 23. A już i siekiera do korzeni drzewa jest przyłożona; wszelkie więc drzewo,

 24. które nie wydaje owocu dobrego zostaje wycięte i w ogień wrzucone.

 25. Ja was chrzczę wodą, ku upamiętnieniu, ale ten, który po mnie przyjdzie, jest mocniejszy niż ja;

 26. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.

 27. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze parzenice swoją bo spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nie ugaszonym.

 28. Koniec

More Related