slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rizikos veiksniai ir jų įvertinimas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rizikos veiksniai ir jų įvertinimas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Rizikos veiksniai ir jų įvertinimas - PowerPoint PPT Presentation


  • 303 Views
  • Uploaded on

Rizikos veiksnių įvertinimas žuvininkystės produktų gamyboje, įskaitant Baltijos jūroje sugaunamas žuvis, mėginių ėmimas Janina Kondrotienė VMVT, Veterinarijos sanitarijos sk. vyr. veterinarijos gydytoja Vilnius, 2012 m. liepos 3- 4 d. Rizikos veiksniai ir jų įvertinimas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Rizikos veiksniai ir jų įvertinimas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Rizikos veiksnių įvertinimas žuvininkystės produktų gamyboje, įskaitant Baltijos jūroje sugaunamas žuvis, mėginių ėmimas

Janina Kondrotienė

VMVT, Veterinarijos sanitarijos sk.

vyr. veterinarijos gydytoja

Vilnius, 2012 m. liepos 3- 4 d.

rizikos veiksniai ir j vertinimas
Rizikos veiksniai ir jų įvertinimas
  • Pagal RVASVT principus turi būti nustatyti potencialūs rizikos veiksniai, kurie gali atsirasti gaminant kiekvieną produktą bet kuriame gamybos proceso etape iki galutinio produkto.
  • Rizikos veiksniai:
  • Biologiniai
  • Cheminiai
  • Fiziniai
rizikos veiksniai ir j vertinimas1
Rizikos veiksniai ir jų įvertinimas

Biologiniai rizikos veiksniai:

Patogeniniai mikroorganizmai: Salmonella, Shigella, E. Coli, Bacilus cereus, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocootica, L. Monocytogenes, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Staphylococus aureus, Vibrio cholerea, Vibrio parahaemoliticus, Vibrio vulnificus

Maisto tvarkymo subjektai turi užtikrinti, kad produktai gamybos proceso pabaigoje atitiktų kriterijus nurodytusreglamentuose (EB) Nr. 2073/2005 su pakeit.(EB) Nr. 1441/2007(OL 2007 L322, p.12) ir Lietuvos higienos normoje HN 26:2006 (2006, Nr. 31-1096)

rizikos veiksniai ir j vertinimas2
Rizikos veiksniai ir jų įvertinimas

Parazitai:Anisakis,Pseudoterranova , Eustrongilides, Gnathostoma, Diphyllobotrium. Chlonorchis sinensis, Opisthorchis, Heterophyes, Metaginimus, Nanophyetes salminicola, Paragonimus)

Sudarant RVASVT programą šiems RV keliami tikslai:

sunaikinti, pašalinti ar sumažinti pavoju (apdorojimas karščiu, sušaldymas, išdžiovinimas);

išvengti pakartotinio užteršimo;

sustabdyti augimą ir toksinų susidarymą(pH, vandens aktyvumas, NaCl, temperatūra, pakavimas)

rizikos veiksniai ir j vertinimas3
Rizikos veiksniai ir jų įvertinimas

Maisto tvarkymo subjektai turi :

- tikrinti žuvininkystės produktus dėl parazitųpagal reglamento (EB) Nr. 2074/2005 II priedo I skirsnyje nustatytas taisykles ir atlikti vizualinį patikrinimą, kad „žuvininkystės produktai prieš pateikiant į rinką būtų patikrinami apžiūrint ir, kad būtų nustatyta, ar ant jų nėra matomų parazitų. Maisto tvarkymo subjektai neturi pateikti į rinką žuvininkystės produktų maistui, dėl kurių nekyla abejonių, kad jie yra užkrėsti parazitais.“ (reglamentų: (EB) Nr. 853/2004 III priedo VIII skirsnio V sk. D punktas ir (EB) Nr. 852/2004 II priedo IX sk. 1 punktas)

rizikos veiksniai ir j vertinimas4
Rizikos veiksniai ir jų įvertinimas

turi tinkamai apdoroti šalčiu iš pelekinių žuvų arba galvakojų moliuskų gautus žuvininkystės produktus, kad būtų sunaikinti gyvybingi parazitai, kai jie gali būti pavojingi žmonių sveikatai, jei produktai vartojami žali arba beveik žali pagal reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo VIII skirsnio III sk. D punktą

ir

užtikrinti 2011 m. spalio 24 d. patvirtinto VMVT direktoriaus įsakymo B1-167„Dėl žuvininkystės produktų kontrolės“ (Žin., 2011, Nr. 130-6207) vykdymą.

rizikos veiksniai ir j vertinimas5
Rizikos veiksniai ir jų įvertinimas

Cheminiai rizikos veiksniai :

- veterinarinių vaistų liekanos (akvakultūroms),

- aplinkos teršalai ir pesticidai,

- natūralūs toksinai,

histaminas,

lakiosios azoto bazės,

- maisto priedai,

- dezinfekcinės priemonės.

rizikos veiksniai ir j vertinimas6
Rizikos veiksniai ir jų įvertinimas

Draudžiama tiekti į rinką žuvininkystės produktus, jeigu:

- nustatoma neleistinų farmakologiškai aktyvių medžiagų ar jų kiekiai viršija nustatytas normas pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 37/2010;

Šis RV svarbus žuvų priėmimo etape (ar gaunama tiesiogiai iš augintojo ir, ar yra kontrolė žuvų auginimo vietoje, ar gaunama iš kito perdirbėjo).

rizikos veiksniai ir j vertinimas7
Rizikos veiksniai ir jų įvertinimas

viršijami didžiausi pesticidų likučių kiekiai nurodyti reglamente Nr. 396/2005;

viršijamos leistinos sunkiųjų metalų, dioksinų ir kitų teršalų normos nustatytos reglamente (EB) Nr. 1881/2006;

rizikos veiksniai ir j vertinimas8
Rizikos veiksniai ir jų įvertinimas

Šie RV svarbūs pirminiam perdirbėjui žuvies priėmimo metu :

ar žuvis gaunama tiesiogiai iš žvejų, ar yra informacijos dėl galimai esamos taršos tam tikruose žvejybos rajonuose. Ypač pavojingas yra metilo gyvsidabris, kuris natūraliai atsiranda aplinkoje (gyvūnuose dėl bakterijų veiklos gyvsidabris virsta metilo gyvsidabriu), randamas daugiausiai plėšriose žuvyse pvz., kardžuvėse, rykliuose, neretai tunuose. Dioksinų padidinti kiekiai nustatomi riebiose Baltijos jūros žuvyse. Rūkant žuvis gali susidaryti padidinti benzo(a)pireno kiekiai, todėl būtina šio proceso kontrolė atliekant tyrimus.

rizikos veiksniai ir j vertinimas9
Rizikos veiksniai ir jų įvertinimas

- nustatomi žmonių sveikatai kenksmingi toksinai, todėl negalima naudoti žmonių maistui Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae, Canthigasteridae šeimų nuodingų žuvų.

- kuriuose yra biotoksinų (ciguatera arba raumenys paralyžiuojantys toksinai):

rizikos veiksniai ir j vertinimas10
Rizikos veiksniai ir jų įvertinimas

žuvininkystės produktai, gauti iš dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių, jūros pilvakojų gali būti pateikti į rinką, jei juose paralyžiuojančių, amneziją sukeliančių kiaukutinių nuodų, bendras okadainės rūgšies, dinofisistoksinų, pektenotoksinų, jesotoksinų, azaspiracidų kiekis neviršija ribas nustatytas (EB) 853/2004 III priedo, VII skirsnio, V skyriaus 2 pastraipoje (tyrimo metodai Komisijos reglamento (EB) Nr. 2074/2005 III priede).

rizikos veiksniai ir j vertinimas11
Rizikos veiksniai ir jų įvertinimas

- „Švieži, paruošti, sušaldyti ir perdirbti žuvininkystės produktai, gauti iš Gempylidae (gyvatinių skumbrių) šeimai priklausančių žuvų, ypač Ruvettus pretiosus (taukinės skumbrės) ir Lepidocybium flavobrunneum(geltondryžės riebžuvės), rinkai gali būti tiekiami tik suvynioti ir (arba) supakuoti ir turi būti atitinkamai paženklinti, nurodant vartotojui informaciją apie paruošimo ir (arba) gaminimo būdus bei apie pavojų, susijusį su juose esančiomis medžiagomis, kurios neigiamai veikia virškinimo traktą.

Ant etiketės prie bendrinio pavadinimo turi būti nurodytas žuvininkystės produktų mokslinis pavadinimas“ .

(reikalavimai nurodyti reglamento (EB) 853/2004 III priedo VIII sk. V sk.)

rizikos veiksniai ir j vertinimas12
Rizikos veiksniai ir jų įvertinimas

histamino kiekis viršija nurodytą reglamente (EB) Nr. 2073/2005 (Nr.1441/2007);

lakiosios azoto bazės viršija kiekį nurodytą reglamento (EB) Nr. 2074/2005 II priedo II skirsnio I skyriuje;

- pagaminti naudojant neleistinus maisto priedus, ar viršijamos jų normos, todėl neatitinka reikalavimų nustatytų reglamente (EB) Nr. 1333/2008;

rizikos veiksniai ir j vertinimas13
Rizikos veiksniai ir jų įvertinimas

- Fiziniai rizikos veiksniai – pašalinės medžiagos ir svetimkūniai. Kontroliuojama žaliava, vanduo, įmonės aplinka, įrengimai ir kt., prevencijai naudojami metalo detektoriai, rentgenas, sukurtos spec. programos (pvz., įrangos ir sanitarinės priežiūros, kenkėjų kontrolės), užtikrinamas tinkamas transportavimas, laikymas, pakavimas.

m gini mimas
Mėginių ėmimas

Pagrindiniai teisės aktai:

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 333/2007, nustatantis mėginių ėmimo ir analizės metodus vykdant oficialią švino, kadmio, gyvsidabrio, neorganinio alavo, 3-MCPD ir benzo(a)pireno koncentracijos maisto produktuose kontrolę (OL 2007 L 88, p. 29).

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 252/2012, kuriuo nustatomi ėminių ėmimo ir analizės metodai, taikomi vykdant oficialią dioksinų, dioksinų tipo PCB ir ne dioksinų tipo PCB koncentracijos tam tikruose maisto produktuose kontrolę, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1883/2006 (OL 2012 L 84, p.1).

LST 1613:2000 „Žuvys ir jų produktai. Priėmimas, mėginių sudarymas ir paruošimas tyrimams“.

LST 1615:2000 „Maisto produktai ir maisto priedai. Mėginių ėmimas ir ruošimas mikrobiologiniams tyrimams“ pagal reglamentą (EB) Nr. 2073/2005.

rizikos veiksni vertinimas
Rizikos veiksnių įvertinimas

Dėl Baltijos jūroje sugaunamų žuvų užterštumo dioksinais ir polichlorintais bifenilais

Vykdant šių teršalų stebėseną nustatyta, kad riebiosios Baltijos jūros žuvys strimėlės, šprotai, lašišos, menkių kepenys užterštos šiais teršalais, padidinti jų kiekiai nustatomi senesnėse, didesnėse žuvyse.

Todėl periodiškai Baltijos šalyse vykdomas FVO auditas, siekiant įvertinti Baltijos jūros regiono žuvyse šių teršalų stebėseną ir kontrolę.

slide20

Visainformacija apie Baltijos jūroje sugaunamų riebiųjų žuvų ir jų produktų užterštumądioksinais ir PCBs, šių teršalų kenksmingumą, atliekamus tyrimus ir jų rezultatus paskelbta straipsnyje „Dioksinų kontrolė žuvyse“, kuris patalpintas VMVT tinklalapyje http://vmvt.lt/lt/maisto.sauga.ir.kokybe/tarsos.stebesena/dioksinu.kontrole.zuvyseŠi informacija patalpinta pastoviai ir nuolat atnaujinama.

rizikos veiksniai ir j vertinimas14
Rizikos veiksniai ir jų įvertinimas

Dėl nuolat nustatomos padidintos dioksinų ir dioksinų tipo PCBs koncentracijos 2011 m. kovo 22 d. VMVT įsakymu Nr. B1-121 „Dėl Baltijos jūroje sugaunamų Baltijos menkių kepenų“ (Žin., 2011, Nr. 37-1793) uždrausta Baltijos menkių (Gadus morhua callarias) kepenis tiekti žmonių maistui ir gyvūnų šėrimui (išskyrus kailinius žvėrelius).

rizikos veiksni vertinimas1
Rizikos veiksnių įvertinimas

Įmonės tiekiančios Baltijos jūroje sugautas žuvis turi užtikrinti, kad žuvys ar jų produktai neviršytų nustatytas dioksinų ir PCB normas, todėl privalo vykdyti savikontrolę, įvertinti riziką ir numatyti tam tikras priemones, kurios būtų aprašytos, pvz., atlikti tyrimus, rūšiuoti žuvis, nenaudojant žmonių maistui didelių žuvų, garantijos pateiktos pirminio pardavėjo.

rizikos veiksni vertinimas2
Rizikos veiksnių įvertinimas

Periodiškai Baltijos šalyse vykdomas FVO auditas, siekiant įvertinti dioksinų, furanų ir polichlorintų bifenilų kiekių Baltijos jūros regiono žuvyse stebėseną ir kontrolę.

2012 m. kovo 26-30 d. toks auditas įvyko Lietuvoje, patikrinta kontrolės sistema, vykdomi tyrimai, vartotojų informavimas.

Šiuo tikslu vyko susitikimai centrinėje tarnyboje, Klaipėdos VMVT, Žuvininkystės tarnyboje su Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės sk., patikrintos dvi žuvų perdirbimo įmonės tvarkančios Baltijos jūros žuvis, 2 mažmeninės prekybos įmonės.

rizikos veiksni vertinimas3
Rizikos veiksnių įvertinimas

Audito rekomendacija:padidinti oficialios kontrolės, ypač maisto tvarkymo subjektų savikontrolės sistemos priežiūros, veiksmingumą, siekiant užtikrinti, kad rinkai tiekiamose Baltijos jūrosžuvyse nebūtų dioksinų, dioksinų tipo ir ne dioksinų tipo PCB, kurių kiekiai viršytų Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006 nustatytas DLK vertes.