slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rudolf II. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rudolf II.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Rudolf II. - PowerPoint PPT Presentation

veronica-norman
167 Views
Download Presentation

Rudolf II.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rudolf II. Osobnosti české historiea jejich doba

 2. Obr. 1: Rudolf II. Habsburskýna dobovém portrétu Hanse vonAachen

 3. narozen 23. dubna 1420 • rodiče: císař Maxmilián II. a Marie Španělská • císař římský, král a kurfiřt český, apoštolský král uherský a král chorvatský, slovinský, lombardský a německý, arcivévoda rakouský a vévoda slezský a sedmihradský, markrabí moravský a lužický • mluvil německy, latinsky, italsky, francouzsky, česky a španělsky

 4. do 1563 vychováván na císařském dvoře ve Vídni • 1563 poslán na výchovu do Španělska, kde se měl stát dostatečně dobrým katolíkem • 1565 – 1595 odolával snahám oženit ho s vlastní sestřenicí Isabelou Španělskou • 1571 Rudolfův návrat do Vídně • 1572 korunován na uherského krále • 1575 Rudolf přijíždí do Čech a přijat za příštího českého krále

 5. Obr. 2: Patnáctiletý Rudolf při pobytu ve Španělsku

 6. 1575 korunován českým králem, zvolen římskoněmeckým králem a korunován na císaře • 1576 ujal se vlády v zemích monarchie • 1578 – 1581 pobýval v Čechách • 1581 onemocněl záchvaty melancholie, které se později prohlubovaly (zřejmě důsledek habsburských příbuzenských sňatků, které vedly k degeneracím způsobujícím záchvaty šílenosti

 7. 1583 Rudolf přijíždí do Prahy, která se od této doby stala císařskou rezidencí • 1583 – 1612 buduje v Praze rozsáhlé umělecké sbírky, nechává přebudovat Hrad • 1585 Rudolfu II. udělen řád Zlatého rouna • celý život nechuť se ženit, ale měl milenku Kateřinu Stradovou • 1585 narozen syn Julius César (levoboček) – roku 1608 Julius zavraždil svou milenku a následně internován a 1609 umírá

 8. Obr. 3: Mezi sbírky Rudolfa II. patřil také CodexGigas (Ďáblova kronika)

 9. Obr. 4: Rudolf II., na jehož prsou spočívá symbol Řádu zlatého rouna

 10. do 1612 narození několika nemanželských dětí • 1599 znovu začaly války s Turky • 1602 rozšířil monarchii o vévodství sedmihradské • 1604 povolil v Uhrách pouze katolictví, což vyvolalo odpor a ztrátu Sedmihradska a Slovenska • 1608 Rudolf předal bratru Matyášovi vládu nad Uherskem, Rakouskem a Moravou

 11. 1609 donucen českými stavy vydat tzv. Rudolfův majestát (uzákonění náboženských svobod) • 1611 snaha zabránit Matyášovi ovládnout i Čechy, Slezsko a Lužici pozváním pasovských vojsk do země („pasovští v Čechách“), ale vyhnáni za pomoci Matyáše • 1611 Rudolf II. donucen podepsat abdikační listinu (ponechány pouze čestné tituly, Pražský hrad a několik panství v Čechách)

 12. Obr. 5: Tolar Rudolfa II. z roku 1602 ražený v mincovně v Č. Budějovicích

 13. 1612 opuštěný Rudolf II. umírá na Pražském hradě, aniž by se bratrovi pomstil • Posledním českým králem a římským císařem sídlícím v Praze • Pohřben do královské hrobky v katedrále svatého Víta

 14. Video 1:Rudolf II., Dějiny udatného českého národa Video 2:Císař Rudolf II., Historický magazín Ke shlédnutí videa je třeba internetového připojení.

 15. Konec Děkuji za pozornost

 16. Použité zdroje • Literatura • ČORNEJ, P. Panovníci českých zemí. Praha: Fragment, 1992. 64 s. ISBN 80-901070-5-2. • AJŠMAN, J. Čeští králové – život a vláda – (1198-1918). Plzeň: Moudrá sova, 1994. 96 s. ISBN 80-900347-3-X. • Wikipedie, otevřená encyklopedie [online], [cit 12.12.2013]. WikimediaFoundation. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II. • Video • Video 1: YouTube.cz [online]. [cit. 12.12.2013]. Dostupný na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=NQoBJqsShu4 • Video 2: Ceskatelevize.cz [online]. [cit. 12.12.2013]. Dostupný na WWW: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095687448-historicky-magazin/207452801280048

 17. Použité zdroje • Obrázky • Obr. 1: VON AACHEN, Hans. Wikipedia.cz [online]. [cit. 12.12.2013]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hans_von_Aachen_003.jpg • Obr. 2: SÁNCHEZ COELLO, Alonso. Wikipedia.cz [online]. [cit. 12.12.2013]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archdukerudolf.jpg • Obr. 3: Kungl. biblioteket. Wikipedia.cz [online]. [cit. 12.12.2013]. Dostupné na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Devil_codex_Gigas.jpg • Obr. 4: SADELER, Egidius. Wikipedia.cz [online]. [cit. 12.12.2013]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rudolf2c.jpg • Obr. 5: Milan Wölfl. Wikipedia.cz [online]. [cit. 12.12.2013]. Dostupné pod licencí CreativeCommmons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TOLAR1600_AV.jpg