1 / 17

Welkom op de informatieavond van groep 6

Welkom op de informatieavond van groep 6. Even voorstellen ……. De leerkrachten van groep 6 Op maandag,dinsdag,donderdag,vrijdag Lia van Basten Op woensdag : Marieke de Kruijf. Aanvang schooltijd. Om 8.20 u gaat de eerste bel . Kinderen en ouders mogen naar binnen .

Download Presentation

Welkom op de informatieavond van groep 6

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Welkom op de informatieavond van groep 6

 2. Even voorstellen…….. • De leerkrachten van groep 6 • Op maandag,dinsdag,donderdag,vrijdag • Lia van Basten • Op woensdag: • Marieke de Kruijf

 3. Aanvangschooltijd • Om 8.20 u gaat de eerstebel. Kinderen en oudersmogennaarbinnen. • Om 8.30 u gaat de tweedebel. De lessen gaanbeginnen. • Twee keer per maandstaat de koffieklaar in de ouderontmoetingsruimte!

 4. Taalgebruik • Welktaalgebruik (ook non-verbaal)accepteren we niet: • Scheldwoorden • Dreigementen • Belachelijkmaken • Uitlachen • Gebarenmaken

 5. afspraken • Met de fietsnaar school: alleenals je buiten de Zandweg, Nieuwewegwoont. • Mobieletelefoons in principenietmeenaar school. Mochtditweleenkeernodigzijndan in de tas en uitzetten. • Agenda of notitieboekjeaanschaffen. • Schoolspullenkwijt/kapot: zelfnieuwmateriaalaanschaffen.

 6. Vakken • Technischlezen • Begrijpendlezen • Rekenen • Taal • Spelling • Verkeer • Engels • Geschiedenis • Aardrijkskunde • Natuur • Schrijven • Bewegingsonderwijs • Expressievakken

 7. bewegingsonderwijs • Gymtijden in groep 6 : • Woensdag van 8.30 uur – 9.15 uur • Vrijdag van 10.30 uur - 11.10 uur • Apartegymkleding+gymschoenenverplicht!

 8. Extra activiteiten • In groep 6: • spreekbeurt en werkstuk • Schoolbreed: • Lekker Fit • Creamiddagen (ook yoga!) • VoorstellingenKunstCentraal

 9. SCOL(socialecompetentieobservatielijst):eenleerlingvolgsysteemdataansluit op “Kinderen en hun…socialetalenten”. De SCOL brengt in kaart hoe sociaal competent een leerling zich in verschillende situaties op school gedraagt. Het instrument bestaat uit 26 vragen, verdeeld over acht categorieën van sociaal competent gedrag (Ervaringen delen, Aardig doen, Samen werken en spelen, Een taak uitvoeren, Jezelf presenteren, Een keuze maken, Opkomen voor jezelf, Omgaan met ruzie).

 10. Oudergesprekken en informatievoorziening • Oudergesprekken: • Op verzoek (van ouders of leerkracht) • Na ieder rapport • Informatievoorziening: • Via de mail • Via brieven/mededelingen op de deur van het klaslokaal.

 11. OUDERHULP • CREA middagen op vrijdag • Klassenouder • Koken op dinsdagmiddag • Incidenteel

 12. Speerpunten • Effectief en gevarieerd onderwijs • Culturele activiteiten • LVS groepsplannen • Plusgroep (Acadin) • Werken met (reken)maatjes • Praktijklessen binnentuin & techniek

 13. Speerpunten • Betrokkenheid • De zorg delen met de ouders • Communicatie na half 3/via mail • Betrokkenheid met de omgeving,sociaal,milieu,natuur.

 14. Speerpunten • Goede sfeer • Mediators • Goed voor elkaar:afspraken • Leerlingenraad/klassenvergadering • Respect voor elkaar • Buitenschoolse activiteiten

 15. Spelletje • Iedereen zit op een stoel in een kring • Een persoon staat in het midden • Hij/zij stelt een vraag bv ‘Wie is in januari jarig’? Degenen die in januari jarig zijn moeten van plaats wisselen maar de vraagsteller probeert ook een stoel te bemachtigen. Degene die nu geen stoel meer heeft wordt de volgende vragensteller.

 16. Methodenbekijken

 17. vragen ?

More Related